20 Mayıs 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

20 Mayıs 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini i içiyor İst. Mitirçarşis ı karşısında KŞAM Sene 16 — Me: 5606 — Fiatı her yerde 5 yer PAZAR — 20 Mayıs 1934 Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor İst. Mısırçarşısı kapısı karşısında > gi Fatihi, 24240 dare) - - 24249 (Tabi) - 24248 (tan) - 20113 (Klişe) Bulg aristanda MİM kabinesi devrildi Askeri bir hükümet iktidar mevkiine geldi, Sobranya meclisi feshedildi, örfi idare ilân edildi Sofya 19 (Hususi) — Bu sabah safak sökerken Muşanof kabinesi, bir darbei hükümetle devrilmiş, yerine askeri bir hükümet geç“ miştir, Hükümet nasıl devrildi? Bu darbei hükümeti tertip eden- lerin başında, mütekâit miralay Kimon Yorgiyef bulunmaktadır. Bu zat ile arkadaşları, ordunun da yardımile, bu sabah saat üç raddelerinde, Sofyadaki bütün hükümet dairelerini, posta ve telgraf binalarını, polis müdüri- yetini birer birer işgal eylemiş- lerdir. Hükümet daireleri işgal edilirken bazı yerlerde müsade- meler vuku bulmuş, silâh ve mit- ralyöz kullanılmış ve nihayet ih- tilâlciler vaziyete hâkim olmağa muvaffak olmuşlardır. İhtilâlciler, vaziyete hâkim ol duktan sonra saraya bir heyet göndererek kral Boris tarfından kabul edilmek talebinde bulun- muşlardır. Kral Boris lerin heyetini kabul ederek ta- İeplerini kabul etmiş, başvekil M. ibtilâlei- Muşanofu da saraya celbederek | başvekâlete gelerök arkadaşlarını! tir- | davet etmiş ve kısa bir müzake- ireden istifaya davet etmiştir. Muşanofun cebri istifası öaşvekil M. Muşanof, ihtilâk cilerin refakat ve nezar e Ihtilâlcilerin taleplerini kabul eden bulgar kralı Boris sonra Okrala (Okabine- nin cebren vaki olan istifasını, resmen ve usulen vermiştir. l Fransa ile Sovyet Rusya arasında müzakereler Bu müzakerelerin esası Avrupa sulhünü kuvvetlendirmektir M. Litvinor İ ima yanında bulundurduğu kâ- M. Barthou İ Cenevrede müzakereye başlıyan iki hariciye nazırı | Cenevre 19 (Hususi) — Sov- Yet Rusya hariciye komiseri M. Litvinof buraya gelmiş; ve Fran- sa hariciye nazırı M. Barthouyu ziyaretle uzun müddet görüşmüş tür, Cenevre mahafili bu konus- , maya büyük bir ehemmiyet veri- Rusyanın Milletler cemiyetine gir»! mesi meselesi de görüşülmüştür. Fransa ve Sovyet Rusya Avrupa- da sulhü kuvvetlendirmek için birlikte çalışmak imkânlarını araş- tırıyorlar, . Konuşma hakkinda ik intibalar ü iyidir, ihtilâl çıktı, İ ğini telgrafla Pariste bulunan aile- İbtilâlhüleâmeti, iş başına ge- çer geçmez, ilk işi kral Boristen sekiz emirname almak olmuştur. Bunların muhteviyatı, Sobranya meclisinin feshine, Bulgaristanda | örfi idarenin ilânma, Muşanof kabinesinin vazifesine nihayet ve- rildiğine, * yeni kabinenin teşek» külüne ve saireye dairdir, Yeni hükümet kimlerden mürekkep? Yeni Bulgar kabinesi şu suretle teşekkül etmiştir: Başvekil ve hariciye nazırı mü- | tekait miralay Kimon Yorgiyef, dahiliye nazırı ve adliye nazırı vekili M, Midileff, maliye nazırı M, Petr Todoroff, harbiye nazırı ceneral Zlateff, maarif nazırı pro- fesör Yanko Molleff, ticaret nazı- rı ve ziraat nazır vekili Kosta | konferansı iflâs Deyli Telgraf gazetesinin bahri muharriri Mister Byblater Roma- ya giderek M. Mussolini ile görüş- müştür. İtalya başvekili İtalyanın göçen on iki sene içinde büsbütün yeni ve kuvvetli bir donanma vü- cuda getirdiğini ve son asırlarda İtalyanın bahren hiç bir zaman bu kadar kuvvetli olmadığını söy- ledikten sonra bu mesainin muhik olduğunu isbat için demiştir ki: «İtalya baştanbaşa denize bağlı bir memlekettir. Otuz vilâyetinin merkezi deniz kenarındadır. Coğ- rafi vaziyet milletlerin mukadde- ratını tayin eden ve değişmez bir âmildir.» M. Mussolininin siyaseti İtalya- nın cenubi Avrupanın İngilteresi sine müstenittir. İtalya üç taraflı de- nizle ve bir tarafı yüksek dağlar la muhat bir bahri memlekettir. Boyadjief, “nafta nazırı ve şi | mendifelz nazır vekili Nikola Zahriyef. ihtilal hükümetinin beyannamesi ! Yeni hükümet, Bulgar milletine hitaben bir beyanname neşretmiş- Yeni hükümet bu beyanna- mesinde diyor ki: İngiltere gibi İtalya dahi erzakını deniz tarikile hariçten getirmek | mecburiyetindedir. 4 M. Mussolini mülâkata devam ederek demiştir ki: «İtalyan milleti meslek itibarile çifçi ve bahriyeli olarak iki sınıf- tan mürekkep olmalıdır. Deniz ve Siyasi grupların haddinden aşı- rı inkisama uğraması, dahili mü- | (Devamı ikinci sahifedel Metr Salem ve Faraci Ef.ler Alp dağları İtalyanın tabii müda- faasıdır. Bunun için faşist rejimi kurulduktan sonra İtalya hükü- meti bir taraftan donanmasını kuv- vetlendirmeğe ve diğer taraftan Alplerdeki hudutlarını takviye et- meğe durmadan çalışmıştır. Gene bu maksatla gençliğe hem denizcilik, hem de kara müdafaası ihtilâttan memnu Dün de ifadeleri alındı, bugün mahkemeye verilecekler Ankara 20 (Hususi) — Rüşvet maznunları Metr Salem ve Leon Faraci efendiler dün Cebecide umumi hapishaneden çıkarılarak öğleden sonra adliye sarayına getirildiler, İlk tahkikatı Oidare eden müddeilumumi Fuat bey ta- rafından ifadeleri alındı. Maznunlar son tahkikatın açıl- ma kararile bugünden sonra mah- kemeye verileceklerdir. Maznun- ların ikiside ihtilâttan mene dilmişlerdir. Kendilerinin tevkifleri üzerine İstanbuldan gelen Leon Faraci | efendinin akrabası da kendisile görüşememiştir. Metr Salemin da- tibi de buradadır. Fakat kendisile görüşmesine müsaade edilmiyor. Metr Salem burada tevkif edildi- sine bildirmiştir. (Devamı İkinci sahifedel | öğretiliyor.» Koleksi yovunuzu, idaresine o götürerek #uweeti mahsusada yaptırdığı nefis kapak» larla cillleriniz, v — Kimyager mi?.. i— Hayır Balkpazarmda Gi, yilinda, ai vaziyetinde bulunduğu düşünce- | — M. Mussolini i İle bir mülâkat Italya neden kuvvetli bir bahriyeye muhtaç imiş? M. Mussolini: “Silâhları bırakma ederse Milletler cemiyeti de iflâs edecektir,, diyor M. Mussolini İtalyanın nazarında Miljgtler cemiyetinin mukadderatı, silâh- ları bırakma meselesine bağlıdır. M, Mussolini bundan açık bir su- rette bahsederek demiştir ki: «Milletler cemiyetinin ıslahı esasını bütün cihan kabul etmiştir. Bu ıslah işine silâhları bırakma konferansından sonra girişilecek- tir. Çünkü konferans iflâs ederse Milletler cemiyetinin de ıslahına lüzum kalmıyacaktır. Çünkü o za- man Milletler cemiyeti de mevcu- diyetini kaybetmiş olacaktır, Za- ten silâhları bırakma konferansı başlıca gayeleri itibarile aczini is- bat etmiştir. Silâhlı milletler silâh. larını bırakmıyorlar ve silâhsız milletler kendiliklerinden az çok tedafiii maksatla (o silâhlanabili- — Meğer benim babam senin babanla meslektaşmışl,. ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: