20 Mayıs 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

20 Mayıs 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Silâh ticareti harbe sebep olacaktır — Yazısı 1O uncu sayıfada— Yazı İşleri Telefonu: 24379 PAZAR, 20 MAYIS (Sinci ay) 934 İdare. Telefonu : 24370 Sayısı 5 Kuruş de Yahudil Ankaradaki “hadise varmı?! “ Rüşvet! irin — şirketi müdürü- ukabil di) nün dün şehrimizde el ” ifadesi alındı Bilgi Mü- sabakamız Bütün . tafsilât Beşinci sayıfada ir alâkası ispata. çalişiyor. İki Metr Salem ve Leo E. rasmda çrkan bu müna-| fendiler o hakkında, rak tek- Yavaş yavaş ge ga- İerde alâkadar o Türk efkâr; n da istifade edilmek m a Çanakkaleden ya- ha 2olan bu mektupta mevzuu n iyl Şirket müdürü (XX işaret isij Adliye binası: önünde | GE ettikleri © noktasından An- un bütün bir küt- kalkmak doğru değil- bul öüddelırinmiliğinde geçmiş" (Vakıt) a yazı. yazan tir. a bu umumi kaide- a müddeiumumiliğinden| talimâtı < üzerine, nun da ha-) gel a oluğun kabul : et- telefon iin direktörü inderson, dün müddeiumuzeili: e iye m en taallük| ğe dâvetvedilmiş, 'saat on dörtt Kn noktayı bu suretle e on beş buçuğa kâdar müddeiumu- milliy SW sonra Türk mi Ahmet Muhlis Bey m < İade yahudi diyarı 2 ara.) ifadesi alınmıştır. ig sebet > p bu- Suahteri ye —cevaplatı gin çük dersonun beraber iğ bil Anı hmet ASIM tercümatı tercüme gir mobilin 120 kilometre süratle iii 3 verilmiştir, o Direksiyonda lu Hakkı Bey, viraj yerinde 0- t nünde kö, Ölüm yolu! Maslakta bir kaza direksiyona geçen Hakkı Bey, otomo- bili sürmüştür. slak karakolu yanindaki viraj yerinde, otomobil devril - e esir ese bulunanların üçü de yaralanmı: Bunlarla an Mehmet: Beyin yi ağırcadır. Kendisi Şişli Etfal ha: hr nesine yatırılmıştır. Diğer iki kişinin yarası hafiftir. Yapılan tahkikat neticesinde, ol ayan le bildirilmiş, müddei umumi öünyini Kenan Bey; dörbal vak& ye- rine giderek, mi Başlamıştır. tdi Mk ünilentirili f gi ğa mmm ci sütununda) | ( Devamı 6 mc: sayfanm | sayfanm 1 inci SE | ! ! ni Cemiyeti reisi Rize Mebusu Fuat Beyin kızı Türkân < zman İ <3 alayr zabitlerinden Mü ii a 1 y bul sf, Reamimiz, Reisicümhur Hazret in huzurlariyle şeref*bulan bu a) 9) Si ümi Gazi Hazretleriyle iii gösteriyor. — C dip p ani ok nefis bir roman... Bek; Osho TtE kı Ymetini m e üslübunun kuvvetinden alan bü- Yeni aklı, Ve pimi bir macera.. İşte Selâmi İzzet'in VAKIT için ha- man, asi hi dar çerçevesinde kalmmamakta, bali Yelik esrarı z mektedir Salı günü okumaya başlıyacaks » yor. Asya ve Afrikada Italya niçi işlemek talya nıçın genişleme * * ? ıstıyormuş Sinyor Musolini, coğrafya, Italya mukadderatına hakim olan; PN e a diyor li bir Binin yapmasının a izah ediyor. Sinyör Musolininin — siyasetini İtalyanın çoğrafyai vaziyeti tayin etmekte ve kendisi İtalyayı, cenu- panım İngi i ak- har ihtiyaçları ve silâhları azalt- a hakkındaki fikirlerini ifadeye vari aldım. İtalya başvekili şu sözleri söy- ledi: Sinyor Musolini (Deyli bien been deniz e halkı çiftçilerden ve de- işleri mütölmasi tor erden teşekkül etmelidir. İtal pa pey Mu- gala: al müdafaası denize ve solini ile Gübeaği bir mülâkatı neş-| dağa bağlıdır.,, ringa — İtalya mey amam inkılâ. saca i. e bu bından erhal bir millik aynen veriyoru; nşasma im ve Alp Mi nr mz sağidaiğin rdı. Silâhları “azaltma meselesine -İsgelince, Sinyör Musolini: şu' fikir- dedir: e cemiyetini islâh et- miş buluyor. Si Silâhları azaltma e gibi bir içil i » sayıfanım 4 üncü sütununda)| “Bütün te deniz üzerinde- Eski bir asker ga aşiret alayı ku- man dan ların dan ahraman (Beye tekaüt maaşı tah- sisi hakkindaki ar- encümeni Kahrama B. kere een Mec- - İliş Bu işin Milk . Resmimiz yetmiş yaşın- da eski bir asker olan Kahraman yy yy yy iç sayıfalarımızda Fransız Ticaret heyeti üncü: sayıfada Köylülerin davası 4 üncü sayıfada Memleket haberleri Spor ( 6 ımcı sayıfada ) RADYO (7 inci sayifada ) Recep Beyin dersi B.M. Pi emi mazbatasını müza-| kara © mektepi Cum; gidi: sdafll Tdman: » bayraklarını Gin Çok m Dil bu bay, wvelâ bir geçit resmi yapıl mış,.sonra kız. ve erkek talebe beden ei Yem Resmimiz bu . | bayramdan bir intibar tesbit ediyo: b De rağr idare Sere tertic ettiği ucuz gezinti fev- (10 uncu sayıfada ) Nİ yy yy yy İaresinin kalâde mi u. Binlerce İstanbullu yeşil Sapancada mes'ut bir gün yaşadı. Sapancalılar rare ka ük V gösterdiler. Gezintiye iştirak. eden muharririmizin yazısını bugün dokuzuncu sayıfamızda okuyunuz. Resmimiz nca istasyonunu gösteriyor. mr eme mii

Bu sayıdan diğer sayfalar: