28 Şubat 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

28 Şubat 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Amerikanın arasi Vaşington, 28 (A.A.) — Röy- ter ajansı bildiriyor: Dışarı İşleri Bakanlığının protestolarıma rağ - men mümessiller meclisi hariciye encümeni, Bay Finkdamın Sovyet Rusyanın diplomasi bakımımdan tanmmasından rucu edilmesini il. tizam eden takririnin 19 Martta müzakeresine karar vermiştir. ı Daha evvel ayandan Bay Bar- bour buna mümasil bir teklifte bu- lunmuştu. Söylendiğine göre dışarı işleri bakanlığı böyle bir takririn kabu- lü aleyhinde şiddetli itirazlarda bulunmakta ve bu gibi meselelerde münhasıran Reisicümhurun salâ - hiyettar olduğu meselesini — ileri sürmektedir. Böyle bir takririn kabulü Rus- ya ile olan münasebatın sevk ve idaresini müşkülleştirecektir. Ü ee Ceza kanunu ve M. Esad Eski Adliye Vekili Bay Mah . mud Esad bu sabah — Ankaradan gelmiştir. Bu akşam Üniversite de inkılâb dersini verecektir. Ceza kanunu Bay Mahmud E - sadın vekil bulunduğu — sıralarda değiştirilmişti. Son günlerde ise İ ceza kanunumuzun çok eski olan | İtalyan ceza kanunundan alındı - dığını, değiştirilmesi — icab ettiği yolunda bazı avukatların mütale . alarımnı yazmıştık.. Bay- Mahmud Esad bu fikirler etrafında Anka - radan ayrılmazdan evvel “Kurun,, refikimizin muhabirine şu beya - natta bulunmuştur: “— Ben bu işte beyanata selâ - hiyettar değilim. Selâhiyet Adliye Bakanınındır. Ancak şunu söyle- mek siterim ki tercüme ettiğimiz İtalyan ceza kanununun tercih se- bebi, fazla demokratik bir kanun oluşu idi. Ondan sonra İtalyanlar | Faşizm rejimine uyacak bir kanun | projesi hazırlayarak kanunlaştır - dılar. Tabit olarak biz İtalyanlar Faşizm rejimine uygun bir kanun yaptılar diye kendi kanunumuzu değiştiremezdik.,, smiğkümü Moskovada bir facia Moskova, 27 (A.A.) Bir kurşun kalemi fabrikasındaki infilâk, 29 kişinin ölümüne sebeb olmuştur. | Mışsa da, hiçbir ize tesadüf edi - | çıkarıldıktan sonra oynanmasına İnfilâktan sonra çıkan — yangını bastırmak için şehrin bütün itfai- ye kuvvetleri çalışmaktadır. İnfi- lâk ve yangm kurbanlarının aile- sine yardımda bulunulmak mak - sadile bir komisyon teşkil edilmiş- tir. Si Kardeşlerinibuz dolabında öldürmüş! Sakramento -Kaliforniya- , 27 (A.A.) — Biri 6 öbürü 7 yaşında iki kız kardeşini buz muhafazası- na mahsus odaya kapamak sure- tile öldüren 16 yaşında bir erkek çocuk müebbed hapse mahküm olmuştur. el Grip ve mektepler Bolu, 28 (A.A.) — Prib salgı- Bolu merkezindeki erle orta mekteb on gün Sovyetlerle | D VIT Gazetelerde çıkan bir makale- ye nazaran, Alman tayyareleri ye- rin dibinde, betonlarla mahfuz bir halde bulunmaktadır. Düşman tay. yarelerinin bu mahzenleri tahrib etmesi kabil değildir. Almanyaya, birkaç senedenberi, tayyare inşaatı için iptidai madde- ler getirilmekte ve bunlar yığıl- maktadır. Fakat ancak, bu son yıl içinde Alman tayyareciliği mü- dafaa kabiliyetinden hücum kabi- liyetine geçmiştir. — Zira, “Avcı,, denen tipteki tayyareler, yeni ke-| şifler sayesinde ilerlemiştir. Bu yılın sonunda, Alman hava kuvvetleri, İngiliz, Fransız. İtalyan hava kuvvetlerinin mecmuuna mü- savi olacaktır. Üa Bir seyyah vapuru dev- rildi; içindekiler köpek balıklarına yem oldu Nevyork, 27 (A.A.) — Atlas Denizinde çok şiddetli bir tırtma vardır. Sentlüsi adası civarında bir seyyah vapuru alabora ol - muştur. Denizden altı cesed çı - karılmıştır. Yolculardan, müte - baki 22 kişinin boğuldukları ve- ya köpek balıklarına yem olduk- ları zannediliyor. Avrupa ve Amerika suların - ——— | den bu açılacak gibi.. Alman tayyareleri bu yılın sonunda Fransız, İngiliz ve Italyan hava kuv- vetlerinin mecmuuna müsavi oluyor Maliye bakanımızın mühim beyanatı Bu seneki büdecemiz dört milyon lira fazla HABER « Alkışam Postast Bakanlar Heyeti bir müddet- tenberi müzakere etmekte olduğu 935 bütçesinin müzakeresini bitir-| miş ve bütçe hazırlanmıştır. Bu hususta Maliye Bakanı Fuad Ağ-| ralı şu beyanatta bulunmuştur: “— 935 bütçesi İcra Vekilleri Heyetince denk olarak tesbit edil. miş, teşkilâtı esasiye kanununun tayin ettiği şekilde Büyük Millet Meclisine takdim olunmak üzere hazırlanmıştır. Masraf bütçesi 194.800.000 li- radır, Varidat bütçesi de bu mas- rafı tamamen karşılıyacak mik- tardadır. 934 bütçesi 184.000.000 lira olduğuna göre 935 bütçesinin buna nazaran 10.800.000 liralık bir fazlalığı vardır. Bu fazlalığın 6 buçuk milyon liralık kısmı vari- datımızın bu sene içinde gösterdi- ği tabil inkişaftandır. İki milyon raddesindeki kısmı da bütçe hari- cinde cereyan etmekte olan bazı i- rad ve masraf mahiyetindeki mua- da, en az, 15 tane şilep zahmetle (“Vatan,, piyesi ve Matbuat! seyir etmektedirler. Dalgalar bir çok gemicileri a- hb götürmüştür. Londra, 27 (A.A.) — Blaigo- wrie vapuru tarafından gönderi - len son telsiz, devrilmekte oldu- ğunu bildiriyordu. Gaskonya körfezi ile Vigo a - rasında seyreden vapurlardan 15 imdad işareti — gönderildiği Lizbondan bildirilmektedir. Londra, 27 (A.A.) — Swan- seadan Bostona — gitmekte olan İngiliz 3259 tonluk Blairgowrie | vapurunun akibeti hakkında bü- | yük bir endişe hissedilmektedir. | Dün imdad işaretleri vermiş olan bu vapurun tayin ettiği mahalde bu sabah bir çok vapurlar dolaş- lememiştir. umum müdürlüğünün bir izahı Ankara,; 27 (A.A.) — Dahi - liye Vekâleti — matbuat umum müdürlüğünden bildirilmiştir: Matbuat Umum Müdürlüğün- ce gözden geçirilerek aynanma- sı siyasal ve soysal sebeplerden dolayı münasib görülmiyen pi - yesler hakkında İstanbul gazete- lerinde ax çıkan haberlerin yan- lış olduğu görülmektedir. Nitekim Namık Kemal'in “Vatan,, piyesinden “Padişahrm çok yaşa”, “Osmanlılar,, gibi u- husal kültüre uymıyan kelimeler müsaade verilmiştir. Ti

melelerin bütçeye alınmasındandır Mütebaki iki milyon lira da bazı nevi varidatırsızda yapılacak 1s - lâhat ve tadilâttan tahassül ede - cektir. 935 bütçesi cümhuriyetin takib ettiği demiryolu programımı tama- men derpiş ettiği gibi — sanayi programı için de 3 milyon liralık bir tahsisat ayrılmıştır. Maarif, ziraat işleri için iki milyon liralık fazla para tahsis edilmiştir. Mlilt müdafaa hizmetleri ve di. ğer vekâletlerin ihtiyaçları da ay- rıca tatmin edilmiştir. Önümüzdeki sene sanayiin in- kişaf seyrini daha kuvvetle takib edeceğimiz muhakkak — olmasına göre vatandaşların kendilerine yeni bir külfet tahmil etmiyen bu bütçemizin de tahakkuku yoölun - daki yüksek vazifelerini seve seve ifa edeceklerine kanaatimz umu - mi ve çok yüsekti Fransız ordusunda kalkınma Paris, 27 (A.-A.) — Mareşal Petent, Revue Des deux Mondes mecmuasında neşrettiği bir maka- lede diyor ki: “Ordumuzun kalkınmasını ger- çek surette temin edecek ve fili hizmet meselesini halleyliyecek yegâne vasıta iki senelik hizmeti askeriyedir. 1936 senesinde ordu mevcudu- muzu kâfi bir miktara çıkarabil- mek için 1935 de silâh altına a- lınmış olan efradın hizmet müd- detini arttırmamız lâzımdır. Nisanda almanların 18 ay, ilk- teşrinde alınanların ise iki seneye kadar arttırılması muvafık olabi- lir.,, Sabah gazeteleri ne diyorlar? “Demiryolu malzememizi de kendimiz yapacağız,, KURUN — İmler sütununda Sad - ri Ertem Avusturya Başbakanı Şuşni- gin Avrupa seyahalinden bahsetmek - te ve Avusturyanın bugünkü durumu- nu anlatmaktadır, Avusturyanın Na - zilere mi, yoksa Habsburg'lara mu ge- çeceğini araştırarak bunun halledil - mesi zamona mütevakkıf — olduğunu söyledikten sonra Avrupa hükümetle- rinin, bilhassa İngilterenin Avustur - ya hükümetinin müstakil kalmasın - dan çok menfaat olacağını söylüyor. CMHURİYET — Abidin Daver im- golı yazı Demiryollarımızı kendimiz yapt'ktan sonra şimdi demiryolu mal- semesini de kendimiz yapmak için Sı- vasta bir atölye açacağımızı büyük bir sevinele kaydediyor. Bu münase - SvE DCONGY. GON mu almak için harice verdiğimiz para- Tarın milyonları bulduğunu, bunun da milli servetimiz için büyük bir ziyan olduğuanu töyfuyor. MİLLİYET — Abmed Şükrü Es - mer Tramvay Şirketi — davasından Bahseden bir yazi yazmıştır. Yazıda davanın esasından bahsediyor. Tram- vay Şirketi avukatları daha ziyade İngiltere teamüllerini ileri sürüyor - lar, halbuki bizim kanunlarımız İn - gillereden ziyade Fransız kanunları - na yakın olduğu için bu şekildeki iti- razlar dinlenmeğe değer değildir. Ne- tekim şirkel avututlarının mildafaa - darında getirdikleri misallerin hepsi İngillereye aiddir. ZAMAN — Zaman rde Milliyet imzalı yazı ge - ARME Şükrü Eamerin yazmış olduğu bir başma! aleye cevab - veriyor. Ve Bul » gar meselesi etrafında haklı olara vösterdiği asabiyele Milliyet çazelesi. nin kendisini tenkid edecel: bir tarzda cevab vermesinin doğru olmadığını söylüyor. AKŞAM — Akşamcı imzalı yazı “İstanbul içinde hafriyat,, başlıklıdır. Yazıya göre İstanbulda pek fazla es - ki ve kıymetli eserler hâlâ - toprakla: rın altındadır. Bunların ciddi bir su - rete aranması ve meydana çıkarılma- 81 vakti gelmiştir. Ayasof yadan sonra aSrayburnu parkında vaktile meyda- aa çıkan saray herabesi etrafında da hdıfıd"hu,ubununlglnm. 4© fakta olduğu zanları yeniden câ7” YENGCCELENERCRAREREKEE DERENER AAA 4 — aa U İZSŞL'BA"I' 1985 — Başbakanımız Fransada çıkan haftalık Vu mecmuasına mühim bir yazı yazdı Paris, 27 (A. A.) — Anadolü ajansının hususi muhabiri - bildi" riyor: Evrensel değeriyle tanmmış © || lan haftalık —Vu— mecmuaslı bugün çıkan sayısını baştan bat4 | yeni Türkiyeye tahsis — etmiştir || Bunda Başbakan İsmet İnönünüt ( bir yazısı vardır. Ehemmiyetli ©* || lan bu yazıy: aynen aşağıda bik diriyorum: Ayrıca, Franarz mebuslarında! Roustan ve moşhur Fransız mi” harrirlerinden Boplan, Ravaj, Lö” kaş, Denni, Laprat, Rone Marşaf gibi şahsiyetlerin de yurdumu? ve inkilâbımız hakkında çok dt& ğerli yazıları bulunmaktadır. Geçenlerde Sorbon'da yeni Tüf kiye hakkında bir konferans vef” miş olan Bayan Vandenbergh'dt Türk kadınr hakkında bir yaf yazmıştır. Mecmua, yurdumuz ve inkilâ” bımızı canlandıran bol ve çok gÜ” zel resimlerle süslenmiştir. Bu mecmuada çıkan Başbakâ? İsmet İnönünün yazısı aynen $ÖY” ledir: “Avrupa ciddi bir siyasi - bul” ran geçiriyor. Büyük harb sonut” dan beri açılan sulh ve uluslar# rası birlikte çalışma fikirleri bt son senelerde temelinden mış görünmektedir. Her bu fikirlerin nazariyattan ibart » ve asıl emniyetin silâhta ve M lanmıştır. Bu, insanların geniş mikyl" geri düşünüşü mü, yoksa geçiri ciddi, fakat muvaffak bir mı? Ben bu ikinci ihtimale inanmüf istiyorum, Büyük mesele ve mesele milletlerin biribir! saldırış fikrinden vıı:eçnwwl' Briand — Kellog misakmdaki ©” ki ve ana maksadın ameli bir *” rette temin olunmasıdır. Bu ameli temin elde olııılf ve dünyanım herhangi bir Va de herhangi bir devlet — kı her kayıddan azade sanırsa, F” tarafta biribirine emniyetsizlik ” her tarafta gelecekten endit? uyanacak ve yayılacaktır. Türkiye on seneden fazla hğ şulariyle anlaşmak için ve düşmanlıkları zihinlerde YÜ? için çalışıyor. Elde ettiğimiz "” celer, çok müsbet ve çok mü dir. Hattâ, bizim politikamıfi biribirleriyle düşman oıauklf: zanneden diğer bazı milletleri vik edecek güzel örnekler "'Ş N Türkiye kendi emniyeti için hassastır. Bu endişesini ket' tedbirlerin yanında bilhassâ di iyi niyetini göstermek ın'*:,. iyi niyetlerin sempatisini makla temin etmeğe çalışıyo'”” pir Uluslar Cemiyeti nıi'ıhî_" sr |! müessesedir. Bu mücssesenin " 4 ru ve haklı bir yolda kuvvt ameli tesirli yüksek bir Tinde çıkmasıma çalışalım. E-'J' lerin ve dertlerin çoğu İllf.'fw/ lenmemelidir. SÖN POSTA — İki yıldız yahz. Avrupalı rmilletlerin SİZE imtd Z

Aynı gün çıkan diğer gazeteler