11 Ekim 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

11 Ekim 1936 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

? Lik maçları başlarken Ajan Zeki Rıza, maçların gelecek hafta başlıyacağını söylüyor eni fikstüre göre ilk hafta Galata- sarayla Güneş karşılaşacak 936037 İsatnbul futbol ikstürünü tanzim etmek ve maçlara lecek hafta başlanmasını temin için in akşam Türk spor kurumu İstan- bölgesinde futbol ajanının riyasa. inde klüp murahhâsları bir içtima pmışalrdır, İ Klüp murahhasları tamamen gel Yiğdiklen sonra ajan Zeki Rıza yeni fiks. Mir etrafında izahat vermiş, bu sene Hüplerin üç kümeye ayrıldıklarımı bil! tir Ajan a maçları birinci kilmeye Fener, Gala! saray, Beşiktaş, Güneş, Beykoz, A. dolu, İstanbulspor, Vefanın ayrıl. Uğını bildirmiştir. İkinci kümeye de Süleymaniye, E- üp, Topkapı, Hilâl, Altmordu, Ana- oluhisar, Beylerbeyi, üçüncü kümeye Be Feneryılmaz, Kasımpaşa, Galata Bençler birliği, Silmerspor, Doğan. por, Karagümrük, Ortaköy klüpleri iy uştır, Bu netice bildirilince birçok klüp ##öğhurahhasları vaziyete şiddetle itiraz tmişler, geçen sene birinci kümede ulunan klüpler, başta Süleymaniye! İduğu halde, durup dururken kendi. nin ikinci kilmeye atılmalarınm Hüplerinin mahvma yürümek olduğu- kilme değiştirmenin ancak terfi hasan, yapılmasiyle doğru olahilece. fini söylemişlerdir. WE Kasımpaşa murahhası da, klübü. g Üçüncü kilmyee ayrılmasına kat. razı olamıyacağını, Kasımpaşa- daha bir sene evvel birinci küme- B geçmek haklı iken, eski futbol he. nin haksızlığna kurban Elttiğini. bir haksızlığa daha tahammiülle. Bi olmadığını, büyük bir asabiyet | Binde bildirmiştir. İ * Futbol ajanı yaptığı kilme teşkila da ısrar edip, itirazı olan klüplerin Bfevk makamlara şikâyette bulur. Kilalarımı tavsiye edince, birçok klüp #ihrahhasları odayı terketmişlerdir, Buna rağmen fikstürün çekilmesine ilmiş, ilk olarak sekiz klüp murah. $nm iştirakiyle birinef küme kur. N Sekilmiştir. Sıra ikinci ve üçüncü küme kur'a. 1 ESldiği zaman, ikinci kilm eni klipten4 adedi ilâ si bildirdiğinden, oluhisar, Beylerbeyi v E N pe tarafımdan çekildi. sie inkâf eden Sij ü vo ı y pi V tirdi. İcinci Küme fikstilri Yapıldı. Üçüncü say ea u kümeye ayrılan 7 kiüipten Kara. Rimrilk ve yeni federe olan Galata neler bj ği müstesna diğer 5 kit itiraz etmiş olduklarından *menin fikstürü de ikinci küme İdi ve içtima böyle karmaka. pi bir hava içinde nihayet buldu, birçok li koridorlarında makamlara verilmek Üzere iü i e hazırlıyor ve imza toplu. İşin bundan sonraki safhası İstan. hi iza başkanlığından Eeçecektir. : Lay ığm lik heyetleri hakkında i Adığı raporu ve klüp - A İtirazların; tetkik ede. pi mmtaka baskanı yeni rizam. nin kendisine verdiği salâhiyetle Ajanlığın Yaptığı işi tasvip edecek ut da reddedecektir. i ; D vaziyetin birkaç gin İçinde in- af edeceği muhakkaktır. Birinci küme fikstürü Dün 8 klüp arasmda çekilen birin. ci kilmenin tam fikstilrü şudur: BİRİNCİ HAFTA Beşiktaş - Beykoz. Fenerbahçe - Vefa. İstenbulspor - Anadolu. İKİNCİ HAFTA Galatasaray - Güneş. Beykoz « Vefa. Beğiktaş - Anadolu. ÜÇÜNCÜ HAFTA Fenerbaheç - Güneş. Galatasaray - İstanbulspor. Beykoz - Anadolu. DÖRDÜNCÜ HAFTA Güneş - Vefa, Beşiktaş - Galatasaray. Fenerbahçe - İstanbulspor. BEŞİNCİ HAFTA Güneş - Beykoz. * Galatasaray - Anadolu. İstanbulspor - Vefa. ALTINCI HAFTA Fönerbahçe - Beşiktaş, Galatasaray - Beykoz. Güneş 5 YEDİNCİ HAFTA Fenerbahçe - Ariadolu. » Vefa. İstanbulspor - Beykoz. SEKİZİNCİ HAFTA Fenerbahçe - Galatasaray. Beşiktaş - Güneş, Vefa - Anadolu. DOKUZUNCU HAFTA Fenerbahçe - Beykoz. Beğiktaş - İstanbulspor. Galatasaray - Vefn. ONUNCU HAFTA Güneş - Anadolu, , Not: Tallin garip bir cilvesi ilk a- Bızda Galatasaray ile Güneşi karşı karşıya getirmiş. Üçüncü hafta Gala- tasarayla Beşiktaş, dördüncü hafta da Fenerle Beşiktaşı karşı karşıya düşürmüştür. Birinci küme B takımları ayni gün- de, ayni stadda, ayni fikstür muci. bince oynıyacaklardır. İkinci devre de ayni sırayla devam edecektir. Stad sahibi klüpler, göçen seneki gi bi bütün maçlarını kendi sahalarında yapacaklar, yalnız diğer stad sahibi kltiplerle olan maçlarmda birer kere de rakiplerinin stadma gideceklerdir. Ikinci küme fikstürü Dört klübün istinkâfına rağmen çe- kilen kur'a şudur: BİRİNCİ HAFTA Anadoluhisar - Altınordu. Topkapı - Hilâl, Beylerbeyi - Süleymaniye, İKİNCİ HAFTA Eyüp « Altınordu. Anadoluhisar - Süleymaniye Topkapı » Beylerbeyi. ÜÇÜNCÜ TAFTA Eyüp - Süleymaniye, Hilâl - Beylerbeyi. Alttonrdu - Topkapı. DÖRDÜNCÜ HAFTA Eyüp - Beylerbeyi. Süleymaniye - Topkapı, Hilâl - Anadoluhisar. BEŞİNCİ HAFTA Anadaluhisar - Eyüp. Beylerbeyi » Altınordu. Süleymaniye - Hilâl ALTINCI HAFTA Eyüp - Eral Altmordu « Süleymaniye. Anadoluhisar - Topkapı. Üçüncü küme fikstürü Bu kümede de beş klübün istinkâ- Bir Habeş pehlivanı Istanbula geliyor Sofya, 10 (Hususi) — Meşhur Ha- beş pehlivanı Kâzım Salih OBinabdün Bulgaristana geldi. Yarın Bulgar pehli van Haristituf ile güreşecektir. Pehlivanın arkasında ipek harmani - ye vardır. Çok az konuşan Habeş peh- livanı şimdiye kadar 700 güreş yaptığı nı, bu güreşlerin yüzde seksenini ka - zandığını söylemektedir. Habeş pehlivanı Bükreşte tanınmış Bulgar pehlivanlarından Kriştanof-ile iki güreş yapmış, kazanmıştır. ui Habeş pehlivanı güreşi kazanırsa İs- tanbula gidip Türk pehlivanları ile de güreşeceğini söylemektedir. Joe Lois Arjantin şampiyo- nunu mağlüp etti Amerikalıların meşhur siyah bomba- sı Joe Luis dün Nevyorkta Arjantin a- ğer siklet boks şampiyonu (Rresyayı mükemmel bir döğüşten sonra mağlüp etmiştir. Ri Bresya zentiden yediği çok şiddetli bir yumruk ile bayılmış baygın olduğu kalde ringten indirilmiştir,

Eyüp Idman Yuvası konferansı Eyüp İdman yuvasından: Yuvamızın senelik kongresi 24—10 —936 tarihinde yuva salonunda topla- nacaktır. Kayıtlı üyelerin gelmeleri say g: ile bildirilir. Beykoz-Istanbulspor Lik maçlarına hazirlik olmak üzere bugün Beykoz çayırında İstanbulspor ve Beykoz A takımları karşılaşacaklar» dır. Evvelki hafta 5—5 berabere kalan her iki sarı siyah takımın müsabakası çok enteresandır. fma rağmen çekilen kur'a neitceleri şunlardır: Ç BİRİNCİ HAFTA Kasımpaşa - Ortaköy, Galata genç- ler birliği - Karagümrük, Siimerspor por. İKİNCİ HAFTA Feneryılmaz » Ortaköy, Kasımpaşa - Doğansopr, Galata gençler birliği - Silmrespor. ÜÇÜNCÜ TAFTA Feneryılmaz - Doğanspor. OKara gümrük - Sümerspor, Ortaköy - Gala- ta Gençler birliği. DÖRDÜNCÜ HAFTA Feneryılmaz - Sümerspor, Doğan - spor - Galata gençler birliği, Kara- gümrük - Kasımpaşa. BEŞİNCİ HAFTA Feneryılmaz - Kasımpaşa. Sümer - spor - Ortaköy, Doğanspor - Kara- gümrük. ALTINCI HAFTA Feneryılmaz - köy - Doğanspor, Kasımpaşa - Galata Gençlerbirliği. Biz ne düşünüyoruz ? Lik maçları ve fikstür hakkındaki yazılarımızı yarınki nüshamızda bu- Jacaksınız, Askeri mektenler #ljanlığın yaptığı üç kümelik yeni taksimata büyük şampiyonasi bir çok klüpler itiraz ederek fikstüre iştirak etmediler dün başladı ği Sporun her şubesinde yapıla- cak müsabakalar 3 ay sürecek Dün saat 3,5 da Şeref stadında as- keri mektepler şampiyonasına bu mü- sabakalara evvelâ iştirak eden (4) askeri lisenin temiz ve muntazam gi- yinmiş (800) kadar atletinin önlerin- de Bahriye gedikli muzıkası olduğu halde yaptığı resmi geçitle başlandı. Stattaki kalabalığın hepsini müsaâ- bakalara iştirak eden mektepler tale- besi teşkil ediyordu, Yapılan resmi geçitten sonra çeki- len kura neticesi karşılaşması icap! eden ve şampiyonanın ilk maçı olan Kuleli - Maltepe futbol müsabakasına hakem Beşiktaş ve milli takım kâp- tanı Hüsnünün idaresinde başlandı. Birinci devre iki tarafında güzel ve enerjik bir oyunile sıfır sıfır netice- lendi, Bu devrede bilhassa Kuleli ka- lecisi Bedri çok güzel kurtarışlar yaptı. İkinci devre başladığı zaman Mal. tepenin Kuleli kalesini sıkıştırdığı gö- rülüyordu, Ve bunun semeresi de Mal tepeliler sağaçıkları vasilasile yap- tıkları bir akında neticesini gösterdi. Oyun Kulelinin hakimiyeti altmda devam ederken solaçığın gönderdiği pas kale önündeki karışıklık & da Maltepe ağlarını okşadı. Etraf alkıştan inliyor, Kuleli ie besi takımının golünü alkışlıyordu Oyun böylece her iki tarafın da # bir gol daha atarak galibiyeti kendi tarafına geçirmek için yaptığı beyhu de gayretler içinde geçti ve 1-1 b berlikle nihayetlendi. i Bugün yine Şeref stadında Denli lisesi ile Deniz gediklisi arasında bol maçıma devam edilecek haf Fener stadında atletizm müsaba rına başlanacaktır. Bu müsabakalar güreş, atletizm, boks, voleybol, hendbol, ve futbo' ibaret, Müsabakalar Kaleli, Maltepe, D niz lisesi, ve gediklisi iştirak etmek» tedir. Maçlar üç ay sürecektir ve neti- cede bütün spor hareketlerinde en çok puvan alan mektep askeri liseler piyonu ilân edilerek galiplere madı yalar ve şampiyon olan mektebe gü: zel bir kupa verilecek ve bir me - le şampiyona nihayetlenecektir. ğ T.K.D. Bulgar Leviski takımı Dün Perayı 7-1 yendi Ikinci maç bugün Şişli ile oynanacak Bulgaristanın tanınmış klüplerinden biri olan, Leviski futbol takım: Odün Taksim stadyormunda ekalliyet klüple- rinin en kuvvetlilerinden Perayı 1—7 golle mağlüp etti. Hâkem Beşiktaşlı Sadri. Malâm merasimden sonra oyuna sa- at 3,45 de Bulgarlarm hücümile baş - Jandı. Dördüncü dakikada Bulgar sol içinin on metreden çektiği şüt de avuta kaçtı. Bu esnada Peralılar daha ağır basıyor « lardı, Bulgarların ara sıra soldan yap- tekları hücumları müessir olamıyor, bu- na sol için fena oyunu da tesir ediyor- du. Etien oyunun 17 inci dakikasında Peranın ilk şütünü çekti, (o Fakat top kalenin bir hayli açığından avuta gitti. 21 inci dakikada Bulgar sol açığının ortaladığr topa Üç ortanın iska geçme- si Leviski klübünün gol çıkaramıyacağı hissini verirken &ol açıkları ortadan al- dığı bir pastan istifade ederek Pera ka- lesine kadar indi, Kandillinin biran te- reddüt etmesi yüzünden vels bir şütle birinci gölü kaydetti. Peralılar derhal hücuma geçtiler. Fakat Bulgar kalesi önünden (kurtulan top uzun bir vuruşla sağ içlerine geçti; © da, sürati sayesinde Pera beklerini at- latarak gene vole bir vuruşla topu İkin! ci defa kaleye soktu, Birinci haftaym Peralıların Şuursuz bücumlarile fakat vaziyet değişmeden 2—0 Pera aleyhine bitti. İKİNCİ HAFTAYM:; Oyun başlar başlamaz Leviski hücum hattı Pera kalesine indi, Bu sırada (Ro- berto) topu elle tuttuğu için o hakem penaltı verdi. Merkez muavinleri bu su retle üçüncü golü de attı. Pera takımı çok durgun ve beceriksiz bir oyun oynarken Leviskiler de gitik- çe açılmağa başladılar, Sekizinci dakikada Bulgar merkez muhacimi şahsi bir hücumla dördüncü sayıyı da yaptı. Bu gole Bambino itiraz — ettiğinden hakem oyundan çıkardıysa da bir hayli rica ve niyazdan sonra tekrar kabul et ti, On dokuzuncu dakikada merkez mi avinden yerinde bir pas alan z sağ içi müdafileri kolaylıkla geçti, kat Şısına çıkan kalecinin O başından aş nefis bir plâse ile günün en güzel lünü de takımına kazandırdı. Tekrar oyuna başlandığı zaman Eti" en ile Mesinaji güzel paslarla rakip kı leye indiler ve 801 açık Peranın erel sayısını yaptı, . Bandan sonra Leviski takımı tekrar hücuma geçti, 36 me dakikada Bul; sağ açığının kaleye gönderdiği top kaleci plonjonla defettiyse de top, gar sol açığının ayağına gitti. O demarke olan sağ içe (o geçirdi. Sağ altıncı defa topu Pera ağlarma (ota Artık oyunun bitmesine birkaç daki- ka kalmıştı ki Pera aleyhine bir oldu, Sol içleri seri bir çıkış ve mi mel bir kafa vuruşile yedinci golü Pera kalesine soktu, Maç böylece bire karşı yedi Og Leviski takımının galebesile nihayet ja Kendilerine çok emin gibi görünen medi. Merkez muavinleri ve iki muhacim kötü bir oyun oynadılar. Pera muhacimleri bozuk Leviski mü avin hattını bile geçmeğe muvaffak o Jamadıklar: için Bulgar müdafileri ve kalecisi çok serbest bir oyun oynağ Bulgarlardan sol açık ve sağ içi tı larmm en mühim uzuvlarıydı. * Peraya gelince: Bu takım şimdiye kadar dünkü gibi bozuk bir oyun öynas. mamıştır. Müdatilerin her ikisi de ç fena idi. Muavin ve muhacim kattı & türlü irtibatı temin © edemedikleri doğru dürüst bir tek hücum da yap dılar. Bulgarlar ikinci maçların; bugün ge ne Taksim stadyomunda Şişli klübile yapacaklardır. ağ Şişli klübünün maçı kazanmasa bile Pera gibi hezimete uğramıyacağı mis hakkaktır, O, M. KUT

Bu sayıdan diğer sayfalar: