31 Aralık 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11

31 Aralık 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

31 Birincikâinm — 1938 Pe HABER — Akşam postası m YİLBAŞINDA umuman “Uyuşturucu Mddeler | gemüün inhisarından: 1934 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup idaremiz satışlarına isirak ettirilmek üzere depolarımıza tevdi olunan Afyonların sahiplerine 1935 - 1936 senesi satışlarımız üzerinden tediyesi lâzımgelen yüzde otuzla. | rm tevzii mukarrerdir. İstanbuldan gayri mmtakalarda bulunan Afyon sahiplerinin ellerin- deki morfin makbuz numeralariyle açık adreslerini bildirir birer mektupla idaremize müracaatları ilân olunur. “3873,, a VAKIT Kitap Evinin YILBAŞI Hediyeleri Kütüphanemiz, sayın müşterileri” ne birer yılbaşı hediyesi vermeği ka- rarlaştırmıştır. ş Bunun için | Kânunusani 937 ta- ij) rihinde çıkacak olan KURUN gaze- tesinin senebaşı nüshasını almak k$- fidir. KURUN gazetesi bu nüshası - nın baş tarafına kondcak ilânımızda bir numara bulunacak ve bu numa - ral kısım oradan kesilip saklanacak- günkü KURUN gazetesinde kazanan Hân edilecektir. A ERANARAENZ tır. 6 Kânunusani 1937 Çarşamba numaralar ve kazandıkları hediyeler Hediyeler 1 inciye 38,95 lira kiymetinde 60 ciltlik Dün ve Yarın kolleksiyonu 2 neye 2750 ,, 40 m Dün ve Yarın kolleksiyonu 3 üncüye 14,25 , " 20 ,, Dün ve Yarın kolleksiyonu 4 üncüye İsviçrede gayet nefis bir surette ve renkli olarak basılan Uzak Şark ressamları albümü. 5 inciye yine renkli ve nefis bir manzara albümü, 6 nerya renkli fevkalâde baskı bir kelebek albümü, 7 niye ” » İstiridye albümü, “ 858, 10 uncuya, Kitap ve Kitapçılık mecmuası altı aylık cildi kolleksi- ME — 18 inciye “VAKIT” kütüphanesi Cep kitapları serisi, Cemal Paşanım hatıraları, Ayaşlı ve Kiracıları romanı, Topaz piyesi Savaştan Bürışa romanı, Milyonerin kızı romanı, “Kader” cep kitabı, Olimpiyat oyunları, Klerans Terras esrarı roman, Yugoslaryada seyahat notları, Şark Ekspresinde bir cinayet romanı, Etrüsk vazosu romanı. e rn — 26 — 31 36 — *— s0 — o — 70— 80 — dv — 20 25 30 35 40 50 60 70 s0 *0 100 Kazanan numaralar: ellerinde bulunduran sayın müşterilerimiz kü- tüphanemizden geçerek kendilerine düşen hediyeleri alacaklardır. (Kendisine bu hediyelerden biri isabet eden numaralar, #yet daha önce aynl eseri ediamiş bulunuyorlarss bumu yerine bir büşka muad;lini de alabilirler.) sentünteenüzenesbzizolliayannavuz0 een onnandyiğlilellik VAKIT Kütüphanesi, kendi neşrettiği © eserlerden başi İ Devlet Matbaası neşriyatını, Avrupa memleketlerinde basılan en yeni ilmi, edebi, içtimai, siyasi ve folsefi eserleri, tıbbi kitaplar. İn mecmualârı ve herkesi memnun ettiğinde hiç şöphe olmıyan ? i «en son ve en yeni moda meciialarını da müşterilerinin emirleri- ne arsmde bulundurmaktadır. A i iSZLIN İstanbul Ankara Caddesi: Telefon. 24370 AET LA BARS taSE — —— Uyuşturucu madde- — —— ler inhisarından: 1934 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup idaremiz satışlarına İştirak ettirilmek üzere depolarımıza tevdi olunan Afyonlarm sahiplerine 1935 . 1936 senesi satışlarımız üzerinden tediyesi İâzrmgelen yüzde otuzla- rın tevzii mukarrerdir. Tevziat morfin, makbuz numaraları srasiyle aşağıda gösterilen gün-

lerde yapılacaktır, Alâkadarların muayyen günlerde İdaremize müracaatları lüzumu ilân olunur. (3850) . İlâ 1025 Kanunusâni 1075 » 1125 1175 1225 1937 ” Cumartesi günü ” , ” ” ” ” ” ” ” ” " Da ei are Eğimi yen ama m rma Hakiki Fransız ŞAMPANYALARI ile neşenizi bir kat daha arttırınız! inhisar Mağazalarında Perakende Şişesi 5 Lira! 'HEIDSİECK et Co. Monopole | il 1 ii) Markasını arayınız Türkiye “Cümhuriy et Merkez Bankası 26/12/1936 vaziyeti a PASIF 15.000.000— | 1.551.182.53 | 32.658.049,80 | Tedavüldeki Banknotlar; ©“ 407.158.89 | Derubte edilen evrakı aaktiye 1.158.748.263— Kanunun 6 ve 8 inci madde | lerine Utkan bezine taratın. | dan vaki tediyat, (1. 12.064.611 Deruhte edilen evrakı naktiye bakiyesi, . « 1İLI46.683.952— Karşılığı tamamen söle olarak | tedaville Utveten vezedilen | İL, 19,000.000— | Reeskont mukabili Hâveten tedİ,, 13.500.000—İ179.183 959. vazsd z Türk Lirası Mlevdüntu 147563037 a 6.507.094) Dövte Tanhhdatır Altın tabvili kabi dörizler 1.22.239.505.87) 22.246.01381 82.497.63677 33.020.113.04 41.719.118.559 | Derubte edilen evrakı naktiye karşılığı. Kanunun 8 ve 8 izel delerine tevfikan Hazine tar», tından vak! tediyat. İ 2. 12.064.611 146.683.952— Benodat cüzdanı: ! Hazine bonoları, » , » 430.281.607 Ticari senetler « & « 4 & .İy 27.277.983.18 27.708.276.85 Eshnm ve Tahvilht cüzdanı: (Deruhte edilen evrakı nak. A Jiyenin karşılığı esham ftahrbat itibari © kiymetle mma 8 Serbest esbam ve tahvlar İz. 3.979,64B.35 41.149.988.55 Avanslar: Altın ve'döriz üzerine avans 2.008.705.63. sada 17.205.577.51. 9.214.283.44 a | 4.500.000— 11.153.280,74 3 Mart 1038 tarihinden e i 158.748.563— İ kliring bakiyeleri Diğer dövizler ve alacaklı Mubtekit g Sızan yan GR İskonto amda yüzde 8 13 — Altır üzerine ma er O ae y TURNKIY ZIRAAT ber KASI Bayanlara en güzel yılbaşı hediyesi! bir kilrik mantodur. Bunu BEYKO tı- eârethanesi 12 ay vade İle kefaletsiz olarak «atmaktadır. yogi eeeparır! Kimyager Hüsameddin EB Tam idrar tahlili 100 kutuştur. Bi umum tahlilât, Eminönü Emlâk ve Bytam Bankası (Okarşısında fs Bey Hanı. li A bümrrakaan; DERMAN Muayenehanesi — Eminönüni VALDE HANI içinde No. 21 Anadoludan ayni şerâitle sipariş kabil etmektedir. Mahmutpaşa Kürkçü Han içersind BEYKO icarelhanesi, Tel: 2168

Aynı gün çıkan diğer gazeteler