28 Nisan 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

28 Nisan 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Lisan derslerimiz Bugün:Fransızca Yarın : Ingilizce am — 5 Kuruş « Telefon: 23872 Kaptan Co e 28 NISAN 1937 Çarşamba n Patates! “— Eh... Sayemde biraz patates yiyip karnınızı doyurunuz. Kâfi gelmezse korkmayın getiririm. » gene ——— Bilbao sahilleri abluka altıma alın» dıktan bir müddet sonra, bütün dünya baksa patates yüklü şilepie . ablukayı yarmak istiyen Can patates adında © Göring, Hitler - Patates kaptan ve Bilbaoya patates götürdüğü şilebi li bir İngiliz gemicisinden bahsetmeğe başladılar. adc 2 Yük bir şöhret kazanan “ve Asıl ismi (Devamı 6 moda) “Musolini mülâkatinın teferruatını tesbit etti Ingiltere Garbi Avrupada çalışırken Almanlarla Italyanlar Orta ve Şarki Avrupada faaliy a Lehi n Romanya ile askeri Lehista N ..|ı. işbirliğine ünde Romaya gitme- i kkuk (eden Alman hariciye 5 di bü ziyaretinde, Çekoslo- hariç bırakılmak üzere Tuna asın cude getirilmesi ko- nusulacaktır. Be “Göring, Hitler - Musolini takatınm teferruatını tesbit etti Mayısın üç nazırı vakya n anlaşmasının vü mü Paris (Husüsi) Romada bulunan general Görin Muselini mülâkanın teslgit etmiştir Almanya ve gilterenin bir grup m» teferrüalını Italya, İn karşılık, Orta hususunda siyasetine ii ve şarki Avrupada geniş olç ie karar vermiş Vu. aliyette bulunmağa İunuyor Musolini — Götine konuşmala- F z unu rı hakkında Fransızca Figaro # Yazıyor e rüksek me Son günlerde Roma yüks nihayet hafilinde İspanyol harbine —— - Sovyet Rusya Ankara büyük elçiliğine Karlins&iyi gönderec »k Sovyet hükümet memleketimizden ayrılan Karahanm yerine Yük elçiliğine Sov liği yeflerin Yeni seti evvelce Sovyetlerin Litvân YA elçisi idi, g, Hitler — | sakı aktetmek | aliyete geçiyorlar karar verdi verecek beynelmilel bir tavassut İe- binde bir cereyan vücut bulmuştur. Göringle Musolininin, bu son görüş | meleri esnasında müşterek hattı ha- İ reketleri üzerinde bir proje tanzim | eyledikleri ve belki de Londra komü- İ sesine verilecek müspet bir teklif bazırladıkları hiç de ihtimal haricin- de değildir.,, Lehistan Romanya ile askeri birlik yapıyor | Varşova (Hususi) — Roman ya seyahatinden dönen Lehistan ha » (Devamı 6 ıncıda) A l İ | e İZ ner senessaneansnmsnsuanassanan Bir romanın İ romanı Bu, kanser kurbanı İ İnacıyE IZZET'in acıklı hikâyesidir Birkaç güne kadar gazetemizde | j i ; i neştine başlıyazağımız seven İ Katlanır ri NACİYE; nının muharr fee dın genç yaşında dün.; Si sierini kapıyan bu istida- yaya gözle z ık ve his romanı büyük dın 4 i i deçeklerdir. bir alâka ile takip edece i pyaar nam a | Meşhur odalıklar (Tafsilâtını 7 inci sayfada okuyunuz) Sehe: 6 » Sayı: 1897 ——. Yabancı şirketler, Meclis kürsüsü lm my Bilbaoyu açlıktan kurtaran kahraman ve Ali Çetin Kaya Elektrik, Tramvay ve (Kadıköy su) şirketlerinin sonu yaklaşıyor ! “.- Böyle mülevves, böyle kirli bir şirket göğsümüzde barınamazdı!,, Liderlerimin itimadı üstümde oldukça geriye kalan imtiyazlı şirketleri de millileştirmeği bir vazife biliyorum. Bunlar gördüğüm anladığım birer yaradır ımtıyazlara veda Biyik Mirat Meclisinde sabık ik zamanlarında N Nafia vekilinin İ fin vekâleinin Şark Demiryolla | hakkında faaliyetinden — çıkm İ olan münakaşayı dün haber v miştik. Bugün de Ali Çetinka geriye kalan üç beş int İ te karşı devletin neler G İ nu ifade eden çok şiddetli beya İ ten meşrediyoruz: | Ankara 27 (Hususi muhabirimiz | i gece telefonla bildiriyor) — Ali Çe- i i tinkaya satın alınan demiryolların. dün bahasitikten sonra Şark De ; miruolirrma, sözü naklederek dedi a lm asr VA ; Elektrik şirketi erkânı 9 üncuyihtisai mahkemesi huzüründa Ali Çetinkayanın Cumhuriyetin bağrına yakışmıyan şirketlerden biri olarak tavsif ettiği Elektrik Şirketi erkânı Kaçakçılık suçundan bugün mahkeme huzuruna çıktılar Koskoca şirketin vazife taksimine dair bir nizamnamesi mevcut değilmiş Hükümetin müsaadesile şehrin Ana. | olan Elektrik Şirketi erkâtının duruşe dolu yakasında kullanılmak masa bu sabah saat onda 9 uncu ihti- sas mahkemesinde başlanmıştır. — Böyle mülevves ve kirli bir şirket cumhuriyet - sinesinde barınamaz, Şunu da gene ilâve edeyim ki elimizde daha üç dört şirket var- dır. Arkadaşlarımın teveccühü, (Devamı 6 ıncıda) ME ml : i Zabıta memurlarının maaşları 1600 den 2000 © çıkarılıyor Zabıta memurlarınm maaşları hakkında hazırlanan yeni kanun projesine göre bundan sonra polis- liğe almacaktır. ortamektep mezu- nu olacaklardır. Zabıta memurluğu: na alınan kimse üç sene namzetlik devresi geçirecektir. Bu © müddet esnasmda 1600 kuruş asli maaş a- lacaktır. Namzetlik devresinde ka- biliyet ve muvaffakıyet ( gösteren asli memurluğuna tayin edilecek, maaşı 2000 kuruşa çıkarılacaktır. Hâlen çalışmakta olan polis me- murlarının maaşları 1600 den 2000 kuruşa çıkarılmaktadır. Üçüncü ko miserlerin maaşları 2500, ikinci ko- miserlerin maaşları 3000, birinci ko miserlerin maaşlafı 3500 emniyet â- mirlerinin maaşları 4000 kuruşa çi- karılmaktadır. Kalemlerde çalışan polisler de merkezlere verilecektir. Kalemlerde zabıta memurları çalıştırılmıyacak, bunların yerlerine yeniden ihdasio- lunacak muamelât memurları geti. rilecektir. Kalemlerde birer mua- | kuruş maâş alacaktır. Muamelât me melât şefi bulunacak bunlar 3500 murları sınıflara taksim edilmekte. dir. Birinci smıf muamelât memur- lari 3.000, ikinci 2500, üçüncü sınıf memurlar 2.000 Üzere ve gümrük resminden muaf o olarak ithal edilen elektrik malzemesini şehrin diğer | yerlerinde ve elektrik fabrikasında kul lanarak kaçakçılık yapılmasına önayak Dost Irakın Hariciye Nazırına i Büyük Şef, çay ziyafeti verdiler Hariciye Nazırı Asil cuma günü şehrimize geliyor ir “Duruşmanın suçluları şirket idare komitesi arasından (sahibi imza Jean (Devamı 6 ıncda) sinif memurlar dördüncü smıf memurlar 1.500 ku. ruş maaş alacaktır Kanunda zabıta memurlarının terfihi, calışmaları hakkında mü - him esaslar vardır. Kanun hazi - randan evvel kabul edildiği takdirde ahkâmı hazirandan itibaren cari ola. caktır. Ismet İnönü Irak Hariciye nazırile Yassı 7 incide

Bu sayıdan diğer sayfalar: