28 Nisan 1937 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

28 Nisan 1937 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TÜRKDİLİ - 28 NİSAN ÇARŞAMBA 1937 ——— Gırnatada Asi General Frankoya İspanyol Askerleri Karşı İsyan Ettiler G—ÜNDELİK SİYA%AL GAZETE ON Atatürk larak Harıcıye Nazırını Kabul Ettiler. hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras Şark misakını imzalamak özere yakında Beğdat ve Tahrana gidecektir. | Ankara, 27 (AA.) Atatörk Irak hariciye vezi- tini kabul buyurmuş — ve hezdlerinde bir saat kadar alıkoymuşlardır. Hariciye Vekilimiz Tev fik Rüştü Aras muhlerem Misafir şerefine bir ziyalet Yermiştir. Bu ziyafeti Cum hurretsi Atatürkün de şeref Verdikleri bir süvare takip etmiştir. İstanbul, 27 (Hususi) - lariciye vekilimiz B. Tevfik RW& Aras, yakında Bağ la ve oradan Tahrana gi- decektir Ankara, 26 (Hususi) — rak Hariciye mnazını Bay ci — gazetecilere töylemiştir: Türkiyenin merkezi,olan Aliıııyl ziyaretimden son lerece memnunum. İraklıların Atatürke kargı İplerinde taşıdıkları: saygı Ve tevgiye payan yoktur. » yalnız Türkiyenin değil, t çok Şşark — milletlerinin Çanlanmasına sebep olmuş şunları tur. Şamda Suriye Cumhurreisi ve başvekili ile görüştüm. Bir Arap sıfatile, Türkiye ile Suriye arasındaki müna- | sebatın samimi olmasını te. | menni etmekliğim tabiidir. | Ankarayi ziyaretimde böyle | bir hizmette bulunabilirse m kendimi bahtiyar addede- ceğim. Hariciye Vekiliniz B. Tev- | fik Rüştü Arası Bağdatta bekliyoruz. — Geldiklerir de oradan Tahrana, giderek şark misakını imzalıyacağız., | Demiştir. | Irak hariciye nazırı, ha riciye vekili B Tevfik Rüşp- tü Arası ve — müteakiben Başvekil İsmet İnönünü zi yaret etmiş, Akşam üzeri de Atatürk tarafından kabul edilmiştir. Ankara, 27 |A A J| — İr- ak hariciye veziri ekselans Doktor. Naci dün sabah Toros ekepresile şehrimize gelmiş ve istasyonda mera- ( Sonu İkinci Sayfada ) Yeni Bir Lokarno Pak- tına Doğru.. İlgiltere — hariciye — nazınmın - Brüksel seyahatına ehe- Nimiyet veriliyor. Konuşmalara dün de devam edildi. B. EDEN İ u'muıl. 27 (Radyo) — Glltere hariciye nazırı B. _'n düân tayyare ile"bu Ya gelmiştir. B. Eden bu ı"ıhh saat 10 da Belçika 'akamı B. Von Zelând İlrlclye nazırı B. Starki “.*"l €etmiş ve uzun müd Onuşmuşlur. Öğleden ,h" İngiltere sefarethane * verilen ziyafette, İn- _"N hırlelye nazırı tek '*Onuşmalarda bulunmuş ah & Yemekten sonra Lâken Tayında Belçika kralı Le 'old _u"u:lrıfındnn kabul olun- n'*“lıel (Radyo) Si çika hırl:lye nazın B. Nat bu gece İngiltere ha f © nazırı B. Eden şere: Mükellef bir ziyafet qn:ı'"' Bu ziyafette Kor: Matik ve bütün B'çika l hazır bulunmuşlardır. B VON ZELÂND B. Eden, dün de konuş malarına devam etmiştir Siyasi mehafilde söylen diğine göre. İngiltere hari- ciye nazırı ile B. Stark, yeni bir Lokarno için mü davelel efkârda bulunacaktır.| Brüksel, 27 (A A) — B Eden ve Bayan Haeren ta yare meydanına muvasalat larında Belçika hariciye na- zırı Stark tarafından selâm lanmıştır. Eden doğruca İn- giliz elçiliğine inmiştir. Br ükseldeki ikameti müddetin ce orada kalacaktır. B Stark ile görüştükten | Romanya | edilmektedir. BİRİNCİ YIL SAYİ: 10112 Başvekil İsmet İnönü PartiKamu- Pemlupınar tay Grubunda İzahat Verdiler.. Kamutay genbu, dost memleketlerin - hakkımızda - gösterdikleri samimi - dostluk tezahürünü anlatan Bışvekılımııın ızılıalıııı alkışlarla karşıları. | Ankara, 27 (AA) — C # H. Partisi Kamutay gurubu bugün öğleden sonra Trabzon saylavı Ha- san Sakanın başkanlığında toplandı. Söz alan İsmet İnönü Yuguslavyadaki — iyi intibalarını anlatmış, dost me mleket hükümet mebusları ve büyük Yugoslav milleti ta- rafından Türkiyeye ve Tür kiye Başvekilinin şahsına karşı gösterilen! ; geniş mu- habbet ve samimi, dostluk tezahüratı Parti Grubunda alkışlarla karşılanmıştır Mubuslar Balkan Antantı Birliğinin yüksek kıymetini ve bunun mühim istinatgâ hinin başlıcaları olan — Yu: | V _-v j ve Balkanda sulh Başvekil İsmet İnönü goslavya - Türkiye arasında sarsılmaz dostluğu tebarüz Berlin - Roma Görüş- meleri Devam Ediyor.. Ganaral Göring Mussolini ile de görüştü. Konuşmaların İspanya meseleleri etrafında olduğu zannediliyor. Roma, 27 (Radyo) — Al manya hava nazırı General Göring. bugün — Kapriden buraya — gelmiş ve derhal İtalya hariciye nazırı Kont — Çiyano Siki sarayında uzun müddet ko nuşmuşlardır. Öğleden sonra saat 17 de Venedik sara yında B. Mussoliniye mü lâki olmuşlardır. ile Roma siyasal mehafilinde General Göring ile B. Mus- solini - arasındaki mülâkat büyük ehemmiyet atfolunu nuyor. — Müssolini - Hitler mülükatile İspaoya büdtes: lerinin bu mülâkatta mev zubahsolduğu — söyleniyor. General Göringin, bu gün Berline dönmesi muhtemel dir. Polonya Hariciye nazırı ılün Bük- teşden ayrıldı. Bükreş. 27 (A A.) — Po lonya hariciye nazırı Bük* reşten ayrılmışlır. Yapılan görüşmelere alil neşredi'en teb'iğde Polonya ittifakının — iki memleketin — emniyet — ve beynelmilel münasibetinin is istiklâl hususunda mesuliyet | hislerine istinad ettiği teyit | İki devlet reisi arasında ziyaretler — teati edilecek, Polonya erkânı harbiye reisi de Bükreşe gelerek Romen erkânıharbiyesile — Polonya Romen — ittifaknın askeri cephesini — yeniden tetkik | edecektir. G.Franko sonra Lanken sarayında kr al tarafından kabul — oluna: caktır. Akşam Hariciye — Nazırı tarafından şerefine bir ziya- fet verilecek ve bu ziyafet | te Lüksemburg Başvekili B. * Besh de hazır bulunacaktır. | Askerleri isyan ettiler. Paris, 27 (ALA.) — Gır- | natada General Frankoya karşı askeri bir isyan çıktığı ve tayyarelerin şehri bombardıman — ettiği haber veriliyor Necali | Hüseyin Şahlan, Cemil Ka. » ettirmişlerdir. lsmet İaönü Bulgaristan payitahtında — Majeste Kral | ve hükümeti — tarafından ! gördükleri dostane kabulü fikrinin veya komsuluk münasebet lerinin yeni bir terakki gös terdiğini kaydetmiştir Parti Grubu bunu büyük memnuniyetle karşılamıştır. Başvekil bugün memle- ketimizde bulunan İrak ha riciye vezirini resmen memleketlerimizi ziyaretlerinden — babhsettiği zaman mebuslar İrak - Tür - kiye arasındaki samimi dostluk tezahüründeki yüksek kıy- meti hararet ve sevinçle telâkki e!mlılerdlı BuyukM M Şark dııııııynllın şirketine git malların satın alınması- nadair olan kanunu kabul etti Ankara, 27 (A.A.) Kamutayın — bugünkü top- lantısında Şark ları imtiyazı şirketine att demiryol- malların satın alınmasına dair olan kanun kabul edilmiş ve Askeri Orman koruma teşki lât kanununun da birinci müzakeresi yapılmıştır. ilk okulunun geceki müsa- meresi Çocuk haftası münasebe- tile ilk okullar tarafından müsamerelere devam edil- mektedir. Dün de Dumlupınar ilk ok. ulu talebesi Halkevinde mü samerelerini vermişlerdir İstiklâl Marşı — güzel bir Umsal etrafında talebe — ta- rafından muvaflakiyetle «ö ylenmiştir. Yavrular 10 İnkilâp adın daki bir perdelik temsil ile Atatürkün çocukları isimli diğer bir piyesl muvaffaki yetle oynamışlardır. *Atatürk Çocukları, çok a kışlanmıştır. Bundan başka — talebeden küçük Neclânın yaptığı şan ile rondlardan ulusal raks, 23 Nisan, köylü kızlar vals ritmik, Kafkas raksı ve zey- bek çok beğenilmiştir. Dinleyicilerin — israrı ile buolardan ulusal raks iki defa tekrar edilmiştir Müsamerede vali ve C. H. Partisi Başkanı B. Ethem Ay- kut ve çocuk velileri hazır bu lunmuştur. Yavruları tebrik ederiz. Bu akşam yine Halkevin- de Altıeylâül okulunun mü- ıımcroıl vırdır Hatay Ana yasasına sına dair olan plü- jemizin müzakeresi bu gün başlıyor. Ankara, 27 (A.A.) — Cenevrede Hatay anayasa- sının Türk projesi üzerinde yapılan ilk tetkik dün bit. miştir. Bugün projenin kati | müzakeresine ve tahririne | başlanacaktır. Belediye Meclisi Masraf Bütçesini 140 Bin Lira Olarak Kabul Etti.. Gelediyece yapılacak istimlk muameleleri için bir heyat taşakkül etti, Harman yeri olarak istimlâk edilecek arazi için de bütçeye tahsisat konması kabul edildi. Belediye Umumi Meclisi belediye reisi Naci Kodana zın başkanlığında devrenin beşincı toplantısını yaparak şehir İşleri üzerin- deki görüşmelerine etmiştir. altıncı devam Meclis şu maddeler üze- rinde müzakerelerde bulun- muştur. Zabtı sabık hulâsası oku narak aynen ve itlifakla kabul edildi. Kütüphane yapılmak üze re istimlâk edilecek yer ile | yapılacak diğer istimlâk mu amelelerinde lstimlâk karar- namesinin yedinci maddesi ne tevfikan tahmini bedel kamisyonuna meclislen dört azanın seçilmesi icap edece &l hakkındaki yazı okundu Uğurun teklifi ile bakçı, Hilmi Yırcalı ve İb- rahim Saminin seçilmesine BELEDİYE BİNASI karar verildi Akarattan alınacak tan: | zifat resmile şahadetname - lerinden ; alınacak — harçlar hakkında daimi — encümen. kararı okundu — ve tetkik edilmek üzere tarife encü menine havale edildi. Zürraa harman yeri ola- rak belediyece istimlâk edi- lecek yer için istimlâk” fas ha tahsisat konması hak- kında daimi encümen"kara: rı da masraf büdçesinin ls timlâk faslının müzakere" sinde nazarı itibare alınma- # ve bu yerler için bu' fas- la tahsisat ilâvesine karar verildi Masraf büdcesi hak kındaki büdce encümeninin esbabı. mucibe mazbatası okundu. Heyeti umumiyesi raye konarak — ittifakla ka- bul edildi. Bundan masıcıf büdcesinin müzake- sonra | resine geçildi Birinci fasıl: Belediye re- | ( Sonu ikinci sayfada ) <a ö üelüğend üüü ğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: