28 Nisan 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

28 Nisan 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

v : a a o, Şarkılara, türkülere dair... pe — Buraların bir şarkısını söyle- se Yin!. dedim. ed , “Çarşamba,, türküsünü söyledi. © ler ki İstanbulda da işitilmemiş şey. lerden değildir. — Daha başka? En son çıkan. lardan? — Hacıbeyi biliyor musun en ! son çıkan odur. Bafrada çıkmıştı Ve “Uyan sultan Aziz uyan! Kana cihan,, makamı üze. | rinden bir küfte başladı: Hacıbey isminde zengin bir adama varan bir gelinin ağzından söyleniyor. Hacı- beyi vurmuşlar. Gelin de, teliyle, du vağiyle, geldiği gibi bakire olarak annesinin evine dönmüş. Keza, bu da pek yeni değil. Ama vaziyet gös teriyor ki pek yeni türkü de yok. Esasen, halkı alâkadar eden bu gibi bir zabıta vakasının, büyük şehirlerimizde gazetecileri harekete geçirmesi kabilinden, kasaba ve köy lerimizde de beste ve küfte müellif lerini ilgilendirdiği meşhurdur. Her heyecanlı vakadan sonra bir şarkı çıkar, macerayı hikâye eder. Hacı. bey türküsü de bunlardan biri Fakat, maazallah şarkı falanca mevki sahibi adamın aleyhinde olur da, onun da akrabaları dişli kimse lerse vay çıkaranın başına gelenler. Bundan da mühim hâdiseler doğa- bilirmiş... Ötekinin berikinin aley- hinde gazete neşriyatı yapmamağı temin eden bir matbuat kanununun mevcut oluşu gibi, şarkı çıkmaması ni temin eden de bir örf ve âdet niza ! mı var demek! ! * » Fatsa halkevi büyük bir müsa- mere hazırlamıştı. “Kozanoğlu,, Pi- yesini oynuyorlardı. Bizi de davet ettiler. Bilhassa bunun için gittik. Gençler, büyük bir varlık gösterdi: ler. “Kozan oğlu,, da piyes olmak “en ziyade, bir menk i naklediyor | Alatlı PER üZci “Esâtâri Fatsalılar Ralk musiki Parçalarmı toplayıp çakmak nokta- sıtdan pek muvaffak c*uyorlar. E- Ger bütün halkevleri, kendi muhit- lerinin halkiyatiyle onlar derecesin- de alâkadar a sonra, topladıkları nr biribirleriyle mübadele etseler, biribirlerine karşılıklı talim etseler çok iyi neticeler elde edilir. Halkevle ri, halk musikisinin münevver smif arasında benimsenip payıdarlaşma- sında elbette pek büyük bir rol oy: nıyacaktır. Kaçak satış yapanlar var Dört firmanın cezalandırılınası için müracaat edildi hire ve Son zamanlarda bir takım zahir hububat tacirlerile firmalarının ticaret borsasının haricinde muamele yaptıkla- reve bu muameleleri borsaya oy il ;. Kanuna aykırı medikleri anlaşılmıştır. Banu olan bu nevi gizli satışlar iktisaden w- musü menfaat bakımından zatarlı okdü- gu gibi Jirine de sarar ver- ğu gibi borsanın ge r mektedir. Bunun için borsa #inresi e tertibat almış ve şehrimizin ileri gelen dört firmasının bu şekilde gizli satış ğ P bat ve zabire sat, aptığı ve kaçak hubu! e “e tesbit olunmuştur. Borsa içeri odası meclisine müracaat ederek bu dört firmanın cezalandırılmasını istemiştir » iğ rafta i r ek da borsaya kaydettirilmedi- 3 görükmüğtür Hajiyiki © alrc; sıfatile resi “ inkisarının bor- ğ lardan bir çok afyon saya yaptığı kayıt Kiler. muamelesi yapıldığı Bunun için borsa afyon a e bir mühlet vermiş ve satışlarını yı tirmelerini bildirmiştir. emi Avrupa hattı banliyösünde Talebe karneleri verilmeye başlandı Devlet Demiryollarına geçen Avrupa hattı banliyösünde d€ Devlet Demir. yollarının diğer banliyölerinde , olduğu gibi talebe karneleri ihdas edileceğini yazmıştık. Bu karnelerin bu sabahtan i- #baren verilmesine başlanmıştır. Fev- kalâde tenzilâtlı olan bu karneler cumar tesi sabahından itibaren meriyet ine girecektir. KAKMelci eil0MEMç Esa” g:an göre mubtelif fiyatlarla verilmekte dir. VE Ki şaman ya safire “safa geldiniz!,, demesi olamı yor, Çünkü ihtimal belâlısı kıskanır, arada bir maraza çıkar. Kimseye merhaba dememek de kabalık. Ö- nun için, şarki söylemek üzere orta ya çıkan yosma. evvelâ bu beyitle ahenğe İryor. Hem taşı atmış. yı ürkütmemiş oluyor! 0 Vâ- Nü) a uhitimde gelişi güzel kulağımı gi da dikkatimi celbe- den güfteleri nakledeceğim: Ka Demek, “ateşten gömlek, maz“ ime yel romancı YA Manmdan doğma bir fikir değilmis- Esasen * benim bildiğim, romanın ipüellik, bu tabiri Yahya Kan YM uş, “ üzel sözl, i müsadenizle kitabıma serlevha YA" Yapım!,, demiş. Halbuki işte aY7' mefhumu bir halk şairinden de a “yoruz. Teyarüdle mi izah etmeli? Bir e eli 'eniyolda durdunuz - Ne meşveret kurdunuz? gğnleniz hoş geldiniz. v erçi ne kafiye var, ne mana # me sövlendiği Yer ehemmiyeti A Padolün un meşhur “kız oynatma, İÇERİDE: » Yeni yolcu salonu PTojesi için dün liman da pir toplantı yapılmış ve projeyi yapacak #almar Dep'in Türk mimarlarile birtikte iki ay içinde projeyi hazırlaması muvafık görül müştür, * Hariçten gelen paketlerin bir gün içinde gümrük muamelesi yapılmak Üzere tertibat alınmıştır. « Çanakkale gümrük müdürlüğü (Obaşme murtuğa tahvil edilmiştir. * İhtilistan suçlü belediye milnadilerinden Sali 10 ay 20 gün hapse 2,5 sene memuri yetter çıkarılmasına karar verilmiştir. 4 Gülizer isminde 15 yaşında bir kıza ir diva; vaadile taarruz eden seyyar ster Hulüsi beş aya mahküm olmuştur. » Kurtuluştan Hamama doğru giderken Hikmet isimli o çosuğus ind kardeya ge? de sakat (Okalmasna ak talimstnarsesi resmi çeri kmitir- le negrediimie * Hukuk ilmini ya yeriarank is bele Pe meyadettenteri eyer ee d vinderinden diye ve ai yerine Fatih sivas Ra viçedik ylenmektedir. Ytun tayin ol kurumu bir bukuk âlemlerinde, dağ fahişesinin her mi- mevki | Talebeye havacılığı aşılamak için Işe daha ilk sınıflardan başlanıyor Önümüzdeki ders senesinden itibaren liselerin her üç sınıfında da bünyesi ha- vacılığa kabiliyetli olan talebenin hava- | cılık kısmına ayrılacağı ve bu talebenin | tatilde askeri kamp yerine ( havaclık kamplarına sevkedileceklerini tık. Maarif vekâleti gençliğe daha ge- niş mikyasta havacılık aşkını aşılamak için ilk ve orta mekteplerde de talebe- edecek yarmı nin havacılığa ünsiyet peyda şekilde hazırlanmasını muvafık görmüş. tür, Gelecek ders senesinde mektep kitaplarında muhtelif derslerde ilk ve orta nı so zamanlarda afyon | havacılıkla alâkadar kısımlar ve malümat bulunacaktır. Bundan evvel | şimdiden muallimler talebeye: havacılığa yarar malümat ve fikir vermeğe başlamıştır. Bu meyanda talebeye dört köşesi iplerle bir ağır taşa bağlanmış mendille paraşüt tecrübeleri gösterilmekte bu — suretle paraşüt hakkında fikir verilmektedir. Elişleri derslerinde talebeye (o tayyare modelleri yaptırılmaktadır. Muayyen fenni metodlar dahilinde yapılan bu tay yareler talebe tarafından uçurulmakta. dır, Bu suretle de talebe plânörün baş- langıcını ve basit şeklini görmüş olmak tadır, "ti Heri: 1856 — Sefer: 17 Günesin Bahis, 1802 YE MÜ eğ28 1212 10,02 1802 2043 310 GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? Yaleti zezide olduğu sânilan Mesr Krahı Fuat bügün biraz iyileşir SİDİ olmuş ve ya nmdakilerie konuşabilmiştir. İ #* İlk defa olarak memleketimizle ticaret İ anlaşması yapmak üzere Litvanyadan bir be | yet gelmektedir. * Riâziz vilâyetine bağlı Karakoçan kaza sınm merkezi şimdiki bulunduğu Kelhızır köyünden kaldırılarak &yni kaza © dahilinde ki Oba kazasının merkezi bulunan Tepe kö ve Ohe nahiyesinin o merkezi de aşağı in köyüne nakledilmiştir. Almanya Fransa ile konuşuyor Mekteplerde | Parti kamutay grupunda Dostluk alkışları Ismet Inönü seyahati hakkında / izahat verdi Ankara 27 (A.A.) — C. H. P.Kamu- ty grupu bugün den sonra Trab. zon saylavı Hasan Sakanm başkanlığın- da toplandı. Söz alan İsmet İnönü, Yu- goslav seyahatinin iyi intibalarını anlat muştur Dost memleket hükümeti, mebusları ve matbuatı ve büyük Yugoslav milleti tarafından Türkiyeye ve Türkiye Baş- vekilinin şahsına karşı gösterilen geniş muhabbet ve samimi dostluklar tezahü. ratı Parti Grupunda alkışlarla karşılan- miştir, Mebuslar, Balkan Antantı idealinin yüksek kiymetini ve bunun mühim isti- natlarından baslıca biri olan Yugorlav- ya . Türkiye arasındaki sarsılmaz dost- luğu tebariiz ettirmişlerdir. ismet İnönü, Bulgaristanda, Payitah- tında Majeste Kal ve hükümeti tarafın dan gördükleri dostane kabulü ve Bal- kanda sulh fikrinin iyi komşuluk mü. nasebetlerinin yeni bir terakki göster- diğini kaydetmiştir. Parti Grupu bunu büyük memnuni- yetle karşılamıştır. Bugün memleketimizde o muhterem misalirimiz bulunan İrak Hariciye Ve- zirinin resmen memleketimizi ziyaretle, rinden bahsedildiği zaman mebuslar İ- rak - Türkiye arasındaki samimi dostlu ğun bu yeni tezahüründeki yüksek kıy- meti hararet ve sevinçle telâkki etmiş- lerdir, — Portekiz Zeytinyağlarımızdan nümune isteği Portekizden son zamanlarda zeytin. yağlarımıza karşı birkaç talep vaki ol- muş ve nümuneler gönderilmi: Por- tekizin şimdiye kadar memleketimizden zeytinyağı aldığı görülmemişti. ——— Iki mühim kablo Değiştirilmeğe başlanacak Trakyayı Anadolu yakasına bağlayan kablolardan en mühirmmi olan Gelibolu — Dâpseki kablosile İmroz adasını sahi le bağlayan İmroz — Kumkale kablo. sunun değiştirilmesi takarrür etmiştir. Bu işe ay başında başlanacak ve bir ay sürecektir. * Lâhey'de yeni bir Türk yaptırılması takarriir etmiştir. * Ziral kombinalar için alinacak makineler Uzerinde tetkikst yapmak üzere Bulgaristan ve Romanyaya bir heyet gönderilmiştir. * Damızlık olarak 300 Merinos o koyunu daha gelmiştir. * Akay ile Şirketihayriye müşterek bilet ler hazırlamaktadılar. Bu biletler hazirandan itibaren mer'i olacaktır. DIŞARIDA: « Brüksede bulunan İngiliz kariciya Bazı rı Eden dün Londraya dözmüştür. o Neşredi len tebliğde müzakere olmadığı yalnız nok tai nazar teati edildiği ve tam bir mutabakat bulunduğu zikredilmektedir. * Fransız başvekili cuma gönü © mecliste umum! siyaset hakkımda izahat © verecektir. Başvekllin istifam haberleri aarlıradır. * İtaiya hariciye nazırı kont Ciano bugün Tirana gidecektir * Eski Rumen prensi Nikola Komanyadan tayyare le Balgrada hareket etmiştir. Yarım dn karısı, kısı ve ordudar istifn eden yaveri butunmaktadır. * Mahut Arif Orüç eilesi ve eşyaxile bera ber Romanyadan Bulgaristana © gelmiştir. Bu gelişe sebep Rumen hükümetinin kendisi Bi hudut Barlel etmasidir. * 6 mayısa OBe'graddn o Çekoslovakya, Romanya ve Yugorlarya parlamentoları mü messilleri müşterek bir toplantı yapacaklar elçiliği binası dl dir. — 5ise ham maden veriniz, sonra bunu size mamul bir halde iade ede ceğimizden emin olabilirsiniz! — "İzvestiya,, dan — * Bulgar zabitlerinin karılarının hiçbir va zife ve meslekte bulunamıyacağı hakkında bir kanun kabul edilmiştir. * Vindeor dilkü gelecek hafta Cande şato suna gidecek ve biraz #onra madam Simpenn la evlenecektir. mİ CUMHURİYETte: Evet artık sinirilenmeliyiz! Meğer dün Beyoğlunda mühim bir sabıla vakası ve bir meşhut cürüm ol. muş! Bize bunu bu sabahki Cumhiri, woile dostum Abidin Daver haber v6, riyor. Beyoğlunda birçok dükkân'ar tebe- ld'arını garip bir dille ye.x'ak itiyi. dındadırlar. Zaman saman hepimizde bir esabiyet uyendıran bu iğrenç ld- kaydi dün Daverin fena halde sinirle. rini bozmuş ve geliba arkadaşımız f0- #oğraf muhbiri Salâhaddini göndere rek bunların resimlerini çektirmek !4- temiz. Türk diline hakaret eden adasi, bu sefer de Türk gazeteciye hakarete kalkışmış. Tabii çıngar çıkmış. Solu. İĞ meşhut cürümelr. mahkemesinde almışlar. Daver vakanin hikâyesinden sonr şu satırları yazıyor ; Bu hadiseden sonra, tabelâların bir kısmındaki yanlışların bilgisizlik- ten ve imkânsızlıktan ziyade Türk. çeye hürmetsiziik kasdile yapıldığı» na ve muhafaza edildiğine, kani ol. dum. İstanbul Vilâyeti O ve Belediyesi Türk İstanbulun çehresini, Türkçe- mize adeta hakaret ederek çirkin. leştirenlere karşı harekete geçmeli- dir. Yurdumuzun ortasında bazi kimselerin Türkçeyi katliâm etme, lerine, yapılan irşatlara, f#nadma, kulak asmamalarına, bu'yanlığları neşriyatla düzeltmek istiyen gaze tecilerin boğazına sarılmalarıma tâ. hammül edemeyiz. Tekrar ediyorum: Vilâyet ve Bele- diye, bu işte biraz milli asabiyet göstermelidir. Kanunlarda ve bele. diye nizamalrında, bu gibi cürüm- leri cezalandıracak maddeler elbet. te yardır. Yoksa yenileri yapılarak devlet ve milletin resmi dilile, böyle alay edilmesine müsaade olunma» malıdır. Biraz heyecan ve gayret, biraz asâ- biyet ve hareket! HABER bu çığırın bayraktarıdır, Daverin hareketini tamamile kendi hareketi addeder ve bu satırları yazan ben o sirada bu mesut kavgayı yapan, ların yanında bıdunmedığım için duy- duğu asılı kendi azabı beyana lüzum görürüm, Bundan sonra Beyoğlunda fotoğraf almağa gidenler “fodai,, addetilecek- ler galiba. Bu şımarıklığa bir nihayet vermek ve Türkçeyi gelisi güzel değil, grameri ve edebiyatı ile hâkim kilmak lâzm- dır. Beyoğlu Şanghay değildir. Bilhas sa bardak, fincan, çomak, çömlek sa- tanlar biraz ihtiyatlı hareket etmeli, dir. Malim a.. “Sırça sarayda oturan taştan sakınmalıdır, derler ki pek doğ rudur , n Journal d'Orient'da Şairin ölümü Hümidin ölümü karşında, hassas ruhlu bir kadın muharrir, Anjel Lor- ley, içe dokunan bir nesirle ölüme isyan, ediyor. Bir mezmuna pek benziyen bu ahenktar yanın cşığıdaki terbüme hiç şüphesiz aslından pek uzaklaşarak ifade edebilmektedir: “. Engin ruhunun hiç de'uygunu olmayan bir arkadaştan ayrılır gi- bi, zaten işinde yaşamadığı tesadi. fi ve muvakkat bir ikametgâhı terk eder gibi, azaplarından yıkanıp iy. rılarak, mağrur hüviyetinden şeref almış bir mabed halinde cesedini sana bırakıyor, * Sönen ve terennümil biten gari, ey ölüm, vekarla karşıla! Onun sesinin hergün daha kuvvetlendiğini ve gölgesinin gün geçtikçe büyüdüğü. nü göreceksin, “Ölmez. lik ona doğ Tu onu kucaklamak İçin koşüyor, Öldürem'yeceğin şairin önünde eğil ey ölüm! Meşum ziyaretçi ... Bu sabah, 91 yıl ölüme nefrei kus müş bir sanatkârın matemini bana bir defa daha tattıran bu arkadaştan doğ. rusu şikdyetç'yim., Fransız diline s0- mofkârın matemini we güzel söylet- miş! AKŞAM da: Emperiyalizmin tarifi Naf'a vekili Ali Çetinkayanın tam (Sayfay çeviriniz) Kara DAVUT

Bu sayıdan diğer sayfalar: