February 4, 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8

February 4, 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İtalyanın İspanyaya 50 bin asker gönde- receği söyleniyor Gemi batıran denizaltı gemilerinin mensup oldukları devlete ait mallar yapılan zarar mıktarında müsadere edilecek Londra, 4 (AA) — Daily Tek grapb'ın diplomasi muhabiri, bir vapur torpillendiği ve miltearrızın hüviyeti tesbit edildiği zaman mütearrız devlete ait emvalden İras edilmiş zarara tek bül edecek miktarın müsaderesine me- zuniyet vermesi için Nyon komitesinin derhal içtimaa davet edilmesini alâka- darlara teklif etmiş olduğunu istihbara- ta atfen yazmaktadır. İyi malâmat almakta olan mahafil, Alidenizin İngiltere tarulından kontrol edilmekte olan mıntakasında korsanlığa karşı himaye tedbirlerini takviyeye ma- tuf olan İngiliz plânmın bu mmtakada tahtelbahirlerin sefer etmelerini tame miyle menetmekte olduğunu beyan ey- İemektedir. İngiliz torpito muhpirleri tarafından kara Suları haricinde mey- dana çıkarılacak olan bu tahtelbehirler, derhal peşine düşülerek batırılacaktır. Ingiltere hükümeti, bundan başka, İtal yan ve Fransız kontrol gemilerinin ken- ii mıntakalarında bu veçhile hareket et- melerini de talep etmiştir. Fransız harp gemilerine verilen emir Paris, 3 (A.A, — Hariciye Nezare- tinin neşrettiği bir tebliğe göre, Fransa hükümeti, İngiliz amirallık daires'le mutabakat halinde olarak, Nyon anlaş- mus mucibince Akdenizde kontrol va- aifesini gören Fransız gemilerine, İs- panya suları haricinde göreceği herhan gi bir denizaltı gemisini takip etmek ve mükün olduğu takdirde derhal batırmak emrini vermiştir. 50 bin asker sevk edecekmiş Paris, 4 (Hususi) — İtalyan, Fran koya yardım için yeniden $0bin kişi Sevkedeceği haber veriliyor. Fakat İ- talya bu haberi tekzip etmektedir. Müdafaasız halkın bombardımanı Barselon, $ (A.A) — Milli müdafaa ba- kanlığı aşağıdaki tebliği neşretmiştir: "Hükümet, cephe gerisindeki şehirlerin hava bombardımanları hakkında İngiliz ve Fransız hükümetlerine bildirdiği 28 kâ- nunusani tarihli notasım neşretmiş ise de bundan bir netice Şikmamıştır. — Asilerin Salamanka radyosunda 23 könünüsenide neşredilen cevapları menfidir, Fakat, Fran sız ve İngiliz hükümetlerinin — teklif edi. len teşebbüsü nazarı dikkate aldıklarını öğrenen milli müdafan bakanı, yapılmakta olan bütün hava batkıflarının durdurul masını ve hattâ 30 kinunusanide Barselo- Boya yapılan bombardımana mükabele i- çin olan hazırlıkların da geciktirilmesini hava kuvvetlerine emretmiştir. Bundan başka, milli müdafaa o bakanı, Fransız ve İngiliz o hükümetlerinin hare- ket sahalarından uzak şehirlerin bombar- dımanlarından da sakınılması hakkında müzakereler açılması tasatvurlarını öğre- merek, bu müzakerelerin devamı müdde- tince cumhuriyet hava kuvvetlerinin yal. nız kara ordularile teşriki mesai etmesini ve geride ise münhasıran İstikşaf uçuşları Yapmasını emretmiştir... - Otobüs Dap Baştaran 1 incide Bu sabah Mi arkadaşımız işlerini birakan goförlerle konuşmuştur. Şo. förler şöyle demişlerdir: — Otobüs sahipleri bizi günde on #ekiz bazan yirmi saat çalıştırıyor, buna mukabil dört lira veriyorlardı. Halbuki evvelki gün zarar ettikleri iddiasile bu parayı üç liraya indirdi. ler. Paranm hatırı için gece gündüz ça. ışıyorduk. Direksiyon başında uyu- duğumuz çok defa vakidir. Halbuki uykusuzluk ve kaza yapma tehlikesi- ne karşı aldığımız para da kesilince işimizi bıraktık. Otobüs talimatnamesi bir şoförün dokuz saatten fazla çalıştırılmaması. ni emreder. Fakat hiçbir hatda bu mec buriyet tatbik edilmemektedir. Seyri. sefere karşı iki şoförün adı bildirilir, ge ise gece gündüz aynı şoför. Gizlice sabah ve akşam yapılacak bir kontrol bunu pekâlâ gösterecek. tir. Bu hal hemen bütün hatlarda böy Jedir. Aliksdar dairelere müracaat edip vaziyeti anlatacağız. ... Otobüs Pa otomobil camlarınm ke. rılmaz cinsten olması hakkında bele diye daimi enclimeni tarafından iki ay evvel bir mecburiyet konmuş alâ. kadarların bu camları taktırmaları için de iki aylık bir mühlet verilmiş- ti. Bu mecbürivet konurken kırmaz 35 bin tonluk zırhlı modası Fransa da bu hacimde dört gemi yaptıracak Paris 4 (A.A.) — Bahriye nazıri Viliam Bertrand yakında parlâmen. tonun deniz ve maliye enciimenlerine, diğer devletlerin deniz inşaatlarına tekabül etmek Üzere donanmanın tak viyesi için yeni bir takviye plânı tevdi edecektir. Öğrenildiğine göre nazır, 933 deniz programmın 85 bin tonluk iki zırhi ile takviye edilmesini ve 939 da aynı hacimde diğer iki zarlılının tezgâhla- ra konmasını lüzumlu addeylemekte- dir. şoförleri camı ancak bir tüccarın getirdiği an- Jaşılmış, otobüs ve otomobilcilerin başka tilccarlar bulup cam getirebil. meleri için mühlet uzunca tutulmuş- tü. Geçen bu iki ay zarfında hiçbir otobüsçü kırılmaz cam taktırmamış, belediyenin bu mecburiyeti geri bırs- kacağını: tahmin etmiştir. Verilen mühlet ikineikânunun 80. nunda bitmiş, otobüsler gözden geçi- rilmiş, kırılmaz cam tâktırmadıkları görülmüştür. Bunun Üzerine emniyet müdürlü- ğünce bütün hatlarda işliyen otobüs. lerin plâka numaraları sıraya kon- muş, her hattan seyrüseferi sekteder etmiyecek miktarda otobüsün bu mu- mara sırasma göre dün akşam plâ. kaları sökülmüştür. Taksim - Yenimahalle, Şişli . Fatih Maçka - Beyazıd, Kurtuluş . Beyazıd, hatlarından dörder araba, diğer hat- lardan da ikişer üçer arbnm plâkala- rı almıştır. Bunların on gün zarfın. da bütün camları değiştirilecek, son- Ta muayene edilip plâkaları geri veri- lecektir, Bunlar işlemeye başladıktan sonra, sırada bulunan diğer otobüslerin plâ. kaları sökülecektir. Otobüs sahipleri dür akşam ve bu sabah emniyet müdürlüğüne, altinci gübe müdürlüğüne müracaat ederek kırılmaz cam üzerinde ihtikâr yapıl dığmı, kararm geri bırakılmasını is- temişlerse de verilen kararın keti ol. duğu, triplekes cam taktırmayan ötö- büslerin hiçbir zaman plâkalarının ge. ri verilmiyeceği bildirilmiştir. Bu sabahtan itibaren plâkaları alı. nan otobilslerin camları değiştirilme. ye başlanmıştır. Diğer taraftan otomobilciler ve 80- förler cemiyeti tarafından belediyeye müteaddit müracatlar yapılmış, eski arabaların hazirandaki senelik fenni muayene Sırasında #eyriseferden Çi. karılacakları cihetle bu gibi arabala- rın tripleks cam meeburiyetinden ha- zirana kadar istisna edilmeleri isten. miti, Beldeiye bü teklifi makul bulmuş, otomobiller hakkında yeni bir karar vermiştir. Buna göre, on beş şubat tan itibaren İstanbuldâki bu nevi Gt0- Japonyada fevkalâde tedöirler Parlâmentoda hükümetten istizah yapılmayacak Londra 4 (Huber) — Japonyada « vazi- yetin nazik ölmüsi yüzünden, hükümet er- künü ile siyasi fırkulâr Telleri konuşarik porlhmentoda kabinenin vaziyetini sarsa- cak istizahların önünü almak (lüzumunu bissetmişler ve bu şekilde bir teklifte bur hunmuşlardır. Japon hükümeti, Çin harbini biran ew vel bitirmeye azmetmiş hir haldedir. Neş- redilen Japon teklifi Pengyan ve Pengha şehirlerinin işanl edildiğini bildirmekte- dir. Bundan başka, pek yakında yapılacak askeri hareketler için hazırlıklara başlan- mıştır. Japonyanın Pekin büyük elçisi ec nebi mümessillere bir uola vererek Yang” tse ile Tsinslao » Tuning - Tayuan demir- yolu arasında oluran yabancıların oturduk Jarı binalar üzerine mümkün olduğu kadar açık bir surette görülebilrerk milli boy. raklarını çekmelerini bildirmiş ve batlâ buralarını yabancıların boşallineları daha münasip olacağını tavsiye etmiştir. Cenup Çini kıyılarında yabancı bayrak altında seyrisefer eden Çin vapur ve sala- puryaları Japon-ablaka (gemileri tara- fından durdurulmuşlardır. Deniz, başkan. lığı adına beyanatla bulunan Amiral No- de bu gemilerin şimdiye kndar | İtalyan, Amerikan, Norveç, Yunan, Alman ve İn- Riliz bayraklarını suiistimal o ettiklerini söylemiştir. Amiral bu tedbirin biçbir za- man ablukanınMeşdidi demek olmadığını da ilâve etmiştir, * Sövyet hariciye komiseri Parise git- miştir, Oradan Moskovâya hareket edecek» tir. Sovyet mahafili, mumalleyhin Paris. teki ikameli esnasında siyasi hiçbir gö- Tüşme yapamıyacağını beyan etmektedir. ler. * İsveç krali beşinci Gustav, Parise git mistir, Kral, patara kadar İsveç sefaret hanesinde kalacak ve sonra Cole Daruree gidecektir, * İrak siyasi lideri Nuri Kahire ve Londradı intin meselesinin halli için yaptığı müzakereler hakkında mecliste beyanalla bulunan İrak harici ye nazırı Tevfik Sueydi, Nuri paşanın İn giliz hükümetile müzakere için resmi hiç bir sıfatı .olmadığını söylemiştir. * Romanya hariciye nazırı Micesko Ce- nevreilen Belgrad yaluyla Bükreşe düön- müş ve İstesvonda Başvekil ve hükümet azasile küçük anlant devletleti mümessil- leri tarafından selâmlanmıştır. * Münih askeri mıntakası kumandanı Gfn etmiş olan eski müsleşarlardan Fon Levaldin yerine bey» nelmilel olympiyat komitesi azalığına in yim edilmiştir. * Lehistanda Krakovi valisi, Macar na- ibi Horlinin yakında yapacağı ziyaret mü- nasebetile, halkı “Macar milletine Krako- vinin ve tekmil Lehistan dostluk bisleri- ni göstermeğe davet,, eden bir beyanname neşretmiştir. * Lehistanda Chorrom civarında bir yer kayması neticesinde hasıl olan büyük bir kuyu gittikçe genişlemektedir. Kuyu şini- di 50 metre geniş ve 20 metre derindir. Kuyu spor sladyomuna kadar uzamış ve tribünler kuyuya yuvarlanmıştar. * İngilterede ecnebi bir devlet hesabına Voolvieh Terssnesinin gizli vesikalarının fotoğraflarını almış olan 4 kişi tevkif e- dilmiştir, * İngüterenin Berlin sefirinit Löndrayı ziyaretinden maksat, umumi bir müşavere olduğu ve birkaç gün sonra Herline dön- meden evvel Eden ile görüşeceği haberi teyit edilmektedir, * Roma ile cenubi Amerika © arasında ilk hava Ücaret irtibatı © tecrübesi şubat nihayetinde yapılacaktır. Tavyareyi Litto ria kumpanyasının direktörü idare İdare edecek ve kendisine tayyarenin teerübele- Tini yapmış olan kumandan Tonini refa- kat edetektir. * İngilterede Hotfield tayyare fabrika» ları amelesinden 200 kişi daha grev et miştir. Geçen salı günü de 500 kişi grev yapmıştı. Bu grevin sebebi o bir ameleye tarifeden ax yevmiye verilmiş olmasıdır. * İngillerede Yorkshirede yeniden 29 Ho vakası kaydedilmiştir. Ba salgm İn- Rilterenin garbındâki iki vilâyette geniş” lemektedir. a a al e mama mami Paşa Saidin mobiller umumi bir muayeneye tabi tutulacaklardır. Bu kontrol esnasında eski olan arabalar tesbit edilecek, bun lardan çalışabilecek gibi olanlar ezm takacak, olmıyanlar da çürüğe çıkarr- lacaktır. Bunlardan mıaada bütün taksi oto. mobiller en kisa bir müddet zarfında camlarını değiştirecektitrdir , m m mmm mmm, söz geçire bilecek mi? Paris 3 (Hususl) — Alman harbiye nazı. rı mareşal Von Blumberg yeni evlendiği karı&ile beraber Berlinden İtalyaya mü- teveccihen balayı seyahatine çıkmadan e vel istifasım vermiştir. Alman ordu erkânile, nasyonul #0sya- Mist firkası arasında derin bir takım İht- Mifların çıktığı hakkındaki suretle teçyyüt etmektedir. Hitler, umumi harple olduğu gibi, de- niz, kara ve hava erkânıharbiyelerini kon- trol edebilecek ve bunlara nâzım vazifesi görecek bir büyük erkâmiherbiye teşkilini İstemekterdi. Bu hususta” - harplen sonra da uzun münakaşalar yapılmış ve bahis beynelmilel büyük kumandanlar arasında fikirler serdine vesile teşkil etmiş ve bu şaytalar ba muştur Şimdiki Alman ordusu (o kumandanları büyük erkâniharbiye teşkiline muarız bu- lunuyorlar ve böyle bir teşekkülün kara ve hava ve deniz işlerini biribirine karıştıra- cağını ileri sürüyorlardı, Hitler ise bütün müdafaa kuvvetlerinin bir el altında bu- tundurulması fikrinde idi ve bu teşkilâtin başına general Liedmanı getirmek İstiyor- du. Fırkadan bir generalin ordu — İşlerine karışması, orduya siyasetin girmesine şid- delle muhalif olan general itirazlarını muş ve generslin İstifa çimesini tâcil el. miştir. Bu rivayete göre Hitler, İspanyada vazi- yeti pek boruk giden Frankoya sıkı yar- dım edilmesini istemiş, ordu erkâm bunu da doğru bulmamıştır. İstifanın sebebleri arasında bunun da bulunduğu tahmin edi» Miyor. Beneral Blumberg bundan bir o möddel evvel harbiye nezaretinde çalışmakla olan daktilolardan bir genç kızla tanışmış ve kendisile evlenmiştir. Bu hâdise üzerine Mitler, geçim İçin çalışan bir genç kızla harbiye nazırının aşk münalabelleri sis etmesinin doğru olamıyarsğını ; söyle miştir. Bu sözlerin, harbiye nazırının isti fasına bir sebeb teşkil ettiği de söylen- mektedir. Ancak bunun, daha ziyade bir bahane teşkil ettiği akla daha Yakın gel mektedir, Mareşal Blumbery 62 yas “dadır ve Ak man kanunlarına göre birkac (ay sonra tekaiüde sevkedilecekti, “ Harbiye nazırının İstifasını, diğer ba- zı ordu erkânının istifaları takip edeceği söylenmektedir. Hitler erkânıharbiye reisi oluyor Parla, 3 (A.A.) — Birçok gazeteler, Al manyanın yüksek kumanda heyetinde de- Bişiklikler vukun geleceğini (oo baber ver- Bektedirler. “Matin,, gezelesi, Von Frisseh'in harbi- ye nazırlığını kabulden imüna elmiş ol- dağunu ve Hitlerin bu o nezsreli bizzat derahte edeceğini; ordu, donanma ve ha- va erkâmharbiyelerini kontrol eden yeni büyük erkâmhurbiyenin şefi olacağını is tihbaratına öifen yazmaktadır. “Paris Midi,, gazetesinin o öğrendiğine göre Alman bükömeti, (oyarın bir tebliğ heşrederek yüksek kumanda © heyetinin yeni teşkilâtını ilân edecektir. Bu garele, ordu rücsasıma büyük ymumi karargi- hın tevhidi plânına sleyhtar olduklarım yazmaktadır. Göring milli müdalfa nazırı mı! olacak ? Berlin, 4 (A, A.) — İyi malümat makta olan mahafil, Alman ordusu başkumandanlığı vezaifi ile harbiye nazırlığı vezaifinin tefrik edileceği fikrindedirler, Gocring'in milli müds- fan nazırı ve general von Reichenau- nun umumi erkânıharbiye reisi tayin edilecekleri rivayet edilmektedir. Ka- ra, deniz ve hava ordularından herbi - rinin bir kumandanı olacaktır. Müthiş bir tayyare kazası 11 ölü, 3 yaralı var. San Dicgo (Amerikada) 4 (A.A.) — niz manevralarına iştirak © etmiş olan iki büyük deniz tayyaresi, tam uçma esna. sında vukua, gelen bir müsademe nelice- sinde harap olmuştur. İçinde o bulunan- ardan hayatta kalmış olan 1 kişi Tennes- se rırhlısı tarafından almrtıştar. Müretiebaltan diğer 11 kişi (o öbüştür. 3 yaralı vardır. Kuza geceyarısından biraz evvel vukua gelmiştir. Harap olmuşsolan toyynreler en yeni tip bombardıman tar- yareleri olup 19 ikinelkinunda Tonolulu- ya doğru yapılmış olan toplantı halindeki uçmaya İştirak etmiş olan (o tayyarelere benzemekte idi, Tayyarelerden biri nlerler içinde düş |" müş, diğeri de deniz sti ile temasa gi- rince parçalanrmstır. Bu tayyareler, Kali- fornia sahilleri açıklarında şimdiye ka- dar icra edilmiş manevraları en büyüğü olan manevralara iştirak elmek üzere San Dicgoyu terketmiş olan ve 100 kadar harp gemisinden mürekkep < bulunan kuvvetli deniz filosunun eczasından idi. | J Hitler orduya i Biumbergin | şiddetlendirmesine vesile İ mesele hakkında muhtelif eserler neşrolun İ — 198 Gureba hast hanesine teberru Baştarafı 1 ra talmasını iyi bilen bir adamdır. Rivâyele göre Hacı Raşidin ETER Ph kızı bir müddet evvel bir delikani sevişerek evlenmiş ve bu hale fena N içerilyen amcasi İle arası ve kat sonradan bu darşınlık halledilir k olaenğı sıralarda Hinet Kağıdı büsbüLÜR HİR dıran bir vaziyet husule © gelmiştir. We kiz manto giymeğe başlamış! Fakat vi daha ziyade bir bahane (o olduğu " edil edir, dn Sözünü dinlemiyen ve , fikirleri Ke akidelerine uymıyan yeğene müB. : ceza vermek için günlerce düşünen “al Naşit nihayet kizi o mirasından mat elmeğe karar vermiş ve dön doğruci reba hastanesine giderek, noter İli da cebinden çıkardığı bir deste 5, ha 50 şer Wralıkları yekönu 10,000 Tire ie, luncaya kadar hastaneye teberrü eti b Hacı Raşit paraları verdikten sonr# tarı söylemiştir — Bu parayı Evkafa değil, o basli veriyorum; hastanenin mübrem bil: rına sarledilecektir. İleride deha ğim. Öğle yaklaştığı için, Hacı Reşidi He slakoymuşlar, ancak © ihiiyar reddetmiş ve kendisine peynir eki lirilmesini söylemiştir. Getirilen ©* evvelâ suya batırarak ve sonra da p© Ie kahk ederek yediği söylenmektedi! 10.000 lira, 'dün hastane bankaya yatırılmıştır. o Paranın ia hâslane heyeti idaresi memür eğil! e Kabzımalların İs kazanç verg Kısmen Belediyen"N üstüne yüklendi'İk Meyva halindeki kabzrmallar zanç vergisinden dolayı defi e, la kabzimallar arasında çikan İM), fm maliye yüksek temyiz komi i nunca kabsimallar lehine netio mesinden sonra bu işten beled zarar göreceği tahmin tahmin doğru çıkmış ve hâlde V& cek kazanç vergisi işi yeni ve bir safhaya girmiştir. Yeni şekilde halde yer sahibi 5 Jardan kazanç vergisinin, Bin rı yerin gayri safi iradı üzerind, lmması maliye vekâletinden darlığa bildirilmiştir. Fakat © yerler iki kısımdır. Kabzimallar" lediyeden kiraladıkları yerler “ Ust katlarındaki yazıhanelerdi min katını ise belediye kinsey© Di lamamaktadır. Buraya ko; için kabzimallar belediyeye ksP ma para verirler. Yani İstanbul yesi halde ardiyecilik ya rini iz « k ii i Şimdi kabzimallar ver, yazhaneleri üzerinden vel söylemektedirler. Halbuki 8 * kısmı, Ücaretin cereyan gağı kısımdır. Orası ise be” ardiyesi vaziyetinde m | nm vergisini belediyenin #* zımgeldiği kanasti vardır. 1) Halbuki, kabzimalların & göre belediye #yni noktai razi ğildir. Çünkü iş böyle olur yenin muazzam bir vergi ve zrmdır. a Kabzimallar bu vaziyet KW. diyorlar &i: se “ Belediye meyvr Ve lerinde ardiyecilik yapmı sin. Bizim majlarımızı Koy” ve sattığımız kısımları bİZ “w sın, vergisini de biz vereli” yef” mademki oraları istismar . sidir, vergisini de o verm? / : i Ğ , . “Dip > — Bn».

Bu sayıdan diğer sayfalar: