13 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

13 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mame “iz A undan eya al LA bem meye yerilmiştir. ostuni İŞ. rbetçi gn in id Hayrı, alu ai tesisi mü Sungurlulu aid Müenii başka birisile münasebene bulundu” Bundan mülal olarak mezbureyi üç yerinden © cerhetmiş ye yakalanarak mahkemeye verilmiştir. ünasebet ettiği Bir hami Ürgüplü Manav. İsmail oğlu e man, Fahriyenin umumhanesinde ser maye Fatmadı miş ve gürültü etmiş. ya çıkarmak istiyen İn in Ismail Oğlu Mehmedi alnınd: erhederek fi. lanarak m rara kalkışmış isede al kemeye verilmiş Bila sebep. Erzincanlı arabacı Hüseyin oğlu Osman, gece yarısından sonra sarhoş olarak evine gitmiş, zevcesini bilasebej döğerek başından yaralamış, kadın tal u tedaviye , alınarak carih mahkemeye verilmiştir. Araba kazası. Şoför İstanbullu Salih oğlu Lütfü, Ib. Tahim oğlu İdrisi Bankalar a Yenişehirden melek çarparak mecru: hiyetine sebebiy iğinden narak mahkeme; pazarı civarinda Sakalar iri yim Mehmet ile al şi Hasan kadınla otururlarken iki ar EN ında bir münazan çıkmı Hasanı kaçan ş, yakalanarak (mahkemeye Maksadı başka imiş. vaslı İbrahim oğlu Mustafa, Di- likiibu ttan Kâmil e araba: ısı atlar için çul istiyor, diye evden ii alırken bir Mai ie bir de aşırmış, yakalanmıştır. Çalmış ve kaçmış. Satılmışfozlo Aziz, Mehmi seyin, Hacımüsada bir barakada Otu- Fuyorlarmış. Odalarında ei ir. bir h yle mr ikle: ihtiva eden ufak bir m vali kaçmıştır. san Zan aran- Dögmüşle. nkaralı Sadullah kızı Huriye ile 1 Emin, Ankaralı Hasan oğlu mi ler ve mahkeme; eye veril- Kanunca sene al tarif ei rak tayin edilen il müddetlerde senenin ne gün bite eği noktası umumi o ahbkâmda tayin edilmek nuktazi bulundu gundan bahisle ii kanununun 76 ncı maddi iz ise sene, çıncı günü. ise a ei eden gün rük kanunu! sinde tayin olunan bir senenin de bu suretle” hesap edilmek, yani bir sene sonraki (ayın o güne tekabül ayni gününün haddi mine bh kabul liz edilmek pke Günün hava vaziyeti ime ai hava nasıl olacak? Yüksek tazyik şimali gerbi Avrupa üzerinden | süratle şarka ve cenuba e hemde, Rusya Pei a Siberya'ya doğru Akdeni ve ban Bar körfezine ei bulun eketimizde ekseriyet- isg lu geçecek rü e ilmen: ie) Öf red öğüğeker. Gzdili Geld ği I — Orta Anadoluda : Rüzgâr vela mütehavvil ve mutedil e sonra Şarki kı övvetli kısmen açık bulutlu ve hafif y mn rl, 2 — Trakyadı üzgür cenubi ili e Sürk “ami bulutlu. 3 — Marmarada: Rüzgâr şimal ai veya kuvveti Kiseien Bullu yağmurlu. Adalardenizi Kile Rüzgâr en şimali sonra şarki kı men bulutlu e Akdem sahilimizde: Rüz gir şimali li e men bulutlu, 6 — Cenubu Sarki Anadoluda: iğ mutedil bazan kuvvetli bali ve Mi a? arki Anadoluda: Rüzgir şimal mute a ölüdü ve yağmurlu. 8 — Şarki Karadeı e bulutlu ve ya nizde: Rüzgâr ymurlu, radenizde: arasından 3 Rüz- rbi Kai garp bulutlu — Gari hz mal ile ve yağmurlu. Avrupada ; Rusya ve orta Avru şimali Avrupa ile Akdeniz a. ekseriyetle bulutlu ve. yağ- murlu geçecek rüzgir şimali ve ge sn cenubi mutedil orta Ayrı şarki Akdenizde şimalt Bine Ede esecektir. anasıl geçti? memleketimzde — ekseriyetle e geçmiş rü de mutedil kuvvefte m esmişti mumiye- metler: esmiş azami bulmuş ki Anadolu mıntakası rece tesbit edilmiştir. 15 te klık anda vasani 17 Ayni kal saat aklık cemi Mib şarki Anadolu 29-4 ahilimizde vasati 27 Ka: Akde: 8 niz slide vasati 18 dereceye ka. dar yükselmi 11-5.920 günü en güneş. ce nubu şârki il ve ii armara hav- zasında vasati 14 görülmüş en az An talya'da 2 Sant görülmüştür. gil ya Rar Tmuml Müdürü Sa Sadi k Ali Polisin cinayeti . — Küçük Hikâye — Yazan; A.G. pm Sürüleceğine (göre bir müddet sonra kadınını almak kabildi. kei can değil miydi. nuniyetle giderdi. Yalnız bir ezgi su vardı, sevk kağıdına bir takım iftiralar yazarlarsa beyhude sıkıntı çekerdi. Karşısında iki Alman e kir oturuyordu. Basit bir t aklı- na ei a mektep ge idi, aidürü hatırladı, müdürün kendisini sevdi- ğini Geni derken kendi kendine dedi ki; — Ulan şu bizim herifler. koca Türkiyeyi Çin denizlerindeki Alman müstemlike esine ; çevirttiler; bütün umandaı onlarda. It tarafını düşünmeden doğru mektebe gitti, direktörü e ördü, kayi olduğu gibi anlat Dirktör, Ali Efendiyi alılez oto- mobi:e atladı ve büyük, kırmızı yüz- lü bir kumandanın yanına girdiler. Müdür kisaca anlattı, kumandan notetti. Ve Ali Efendi ancak akşama do- gru mürettep olduğu merkezden içeri girdi. Merkez memuru ile serkömiser | şünceli ve mahzun ürün yonlar Kararı ögrenmişlerdi. Ali Efen diyi kala çok samimi, dallaRe s öşlediler, teselli ettiler. Ve ie ya kdr kader, iyi ki başka fe- nalık ala diye sustular. Ali Efendi so — Ne vermişler: — Sen sarhoşluk, çapkınlık edi- ormuşun, cürmü meşhut halinde yakalanmışın hem efkârı muzmerre na tardınla mevcu şubeye sevkine karar verilm Ertesi Sa bah Mine il geldi. Ali Efendi beylik eşyasını tes- lim etti, rubalarını giydi, yatağını yorğanını, falan arkadaş- larına emanet ederek, bir Polisle yola düştu. şta memurları, bütün merkez eli mahzun, mahzun teşyi ettiler. kânından kumandanın yaverler da- iresine telefon karşı karşıya oturuyorlardı. İkisi de | dandı. : anlattı. Yakup Cemil Bey dediki: 0. Milliye Fe A ALA — Lutfen Jeneral ei ha- ber veriniz ben on dakika sonra filan şubede Bakınca — Sub a N > Bindi elf. etiler yemi la A 1 ser- ime a ci ben eyip © va mi öğe Tere na imüsmelsi ye veli e tarihi vefata kadar le aa evrakınızı nihan “birisi misiniz? — Hayır oğlum, hacet m — Teşekkür ederim efendin ine Polis arkadaşı ile bu dn © vermiyecek — Kumandan! cenaplarının hususi verildiniz. emrü kumandasına kendi 10 hizmet ve terçümanlık edeceksiniz . Hergün saat dokuzda bulunacaksınız ve altıya kadar baş- ka bir emir almazsaniz, yedide evi- niz aricinde sivil elbise ye Neferistih- akımızdan mada fazla hizmet ücre- ti olarak ayda maktuan altmış lira m kii Şimdi kırk sekiz saat Ve ine öyle bir vesika verdiler i o devirde azbuz kişiye nasib ol- mamıştır. Polis arkadaşı GL çok sevin- ve hemen öteki arka 'aşlarına mü lele mek için ici seyirtti. Kulenin dibinde kumandan Y. Yakup Cemilin * ziz arkadaşların- Ayak üstünde olanı biteni — Merak etme, şayet karın nere- de? diye sorarlarsa beni söyle, onun evinde yatıp kalkar dersin, bana gelsinler, ben de onla babanın iri a bir sırım çekeyim ai mi çeker. pim? yapar. ç şakası yok. Yakup Cemil bu. iza Tali sıpa sudan gelinciye ka- dar sırım çeker. fendi Süleymaniyeye saptı, Bekçilere falan kiralık ev sordu ve bir iki saat içinde 9 liraya iki o- dalı bir ev tuttu Ertesi gün sevinerek, gülüşerek aşındılar, hatta süt annesi o gece misafir kaldı dan iki ün geçti geçmedi, Ah End voldağir berber dil” ye air bir Polis karşısı- na dikildi — Alt tarafı yarın — akup beyi gördü. Rahmetli babası çi le e den işar üzerine Maliye V. tinden tamim e imiş vet. Adliye * Encümeni bugün (heyeti umumiye iç manı müteakıp o Kadastro kanunu lâyihasını müzekere etmek £ toplanacaktır. Mensup azal teşrifleri rica olunur. ek üzre kiram; Bugün Maarif Encümeni saat 15 de toplanacaktır. mensup azaf teşri rica olunur. e teşekkür. olan 'müthiş tedavisi kiramın yağıma arız eni yarasının izakat ve teda Ss 2 “3 iz 4 e z m Şubesi muavinlerinden zi Memleketimizde tarassutlar. Şarki Ayrupa santile 9 da yapılmış. (2.59) aromeirel ii E 3 Saat (9) dal Rüzgar © Sicaklık # gk i | ğ js 8 İğlgs zi : iz i < Jşleğ ElJE z.Jök E),.)| BİZ Bir gün zarfında havanın değişmesi | 8. |“|oX 88. Doğrusu | EZ 22 )88)a8) 3 3385 LİE 2-fosom|Aa|a8 âğ)E p. |âJE8 Ol 7) Bi-2) 7) 15 2) of ı9f-2) sa) 13) « 12,00—| 0 2) ol aıJ- 1) © 90 3,00) O) O 3) el iöf- 1) 22( 12) 80) kısmen bulutlu 1400)-| O a) sl satıl 30) 14) 60 vi bolulu 10,00 —| O | ül 4f aolie) 20) 15f 40 kesme bulutlu 8,00 |—| 0 o) al aılt3) saf vo) 5 e bulutlu (08,00 0| az -) —| —( e) iz) —| | — 00|—| o ol ol altı) 14 100 e bulutlu s0) ol O) 4) ol ıa/-2)( e3/ 12) 4 1200) 2) Oj ol 7) eos) 28| ız) 50 beni ve yağmurla 00,00 /—| az | sl ilam d | 430) 0 Pool ve “elektrikli 000|—): 0) 9) 4) 05/12) 24) e eda ba açık (0200) 3) © OJ a) m4) 24 30 | Bol. 1500/—) 0 1) of iz)41) 88) 16) 80) bulutlu yağışlı 1200) O) az ol 7(.15).0)| 27) is) zo). z 9 5 Kİ ri alya ii # e” eri ye? 23 — — 7“ İ 2) al azlral is) asl 80 sisi mütehavvil 60olol o| Cetvelin hanelerinde 1 vereseye veraset ilâm mücibince tesvi- vesi. 2 — Varislerin üntikal muamelesi ül yapıldıktan sonra maaşları yüz kuruşu pazat cayi, etmediği tarda Oyalarım on Satın elik a Zalik defaten tediye. anına ii — isten yani hakkı sakıt olan ki yim senin hakkının sukutunu müstelzim Va: apal ii hudusu - tarihinde gi iile olan aylara it mi rel demi ta tee Özeti terin üzere cak Hidematı * ümümiyei içind e er hang teklif hakkak mastafın edilebilmesi Bai karşıliğinin ” üynen ni konülmuş öğ ki lunan Kalori münak mayıs ünü fenniy yün e dlyüln a “Kadar tes- gün | viyesinin tehiri, geli gün ide ki raber Çarkçı a mektebi binası ari İstönbul, 12 (ELM) — Mütareke: zama- ğ nında" Rumlara “iade Heykeli gi dadaki Çarkçı mektebini hükümet az. a Fi in hü z te. satıldığı k nlaşılmışlr. ğa ni ala ILMi imal Kli de. Berlin; 11 ÇA. A.) — ae ile Streseman bir müddet görüş” müşlerdir. g Be ei olan “tedbirleri “tesbit v: in için konferanslar aktedilmişi tir. Ri m Berlin, TI (ALA) varr Kene mler arasında: müsademeler olmuş, bir çok meler pe in miştir. nutuk münasebetile. Belin. 1 ÇAM irin yet hüküm: Joskovadaki © Alman kard verdiği cevapta, Voroşi- lof'un bir mayıs ia a Alman- ya dahili işlerine, hiç bi: sürttle dan müdal a anlığı beyan We ji i iştir. ) Kıral Fuad'ın seyahat. Sil Berlin, 11 vE ya ii i Bi Kıralı in hâziranin ke reyi e b bildir- beğ ii r, şekild # KM a olun 1G e ik | ei dai kabul nt i Yen Pari; ee i Phris, 11 (AA)— nik ! zırı * Bon bi ous Paris mary ii açmıştır. eN 33 millet ! ti rak. etmişti ij lediye intihabr. ii Paris, 12 (A.A) Bu gün Fran- i sanın her: tarafında belediye mec İ vay isleri a için. nisbi ekseri- | sek ri ütemmim intihabat | bir lk İ Seti in Ani “Defterdarlı- i za Klara . Adet Makas Cinsi | 1. Hopmobil binek otomobili | | lüz 1 ben: B » Arap hurufat matbaa âlâr ve edevat Balâda muharrer sr mii 929 tari- hinde pazarlık sı — olanlar Dekerdarikie kin korilyöü a müracaatları, 12784

Bu sayıdan diğer sayfalar: