18 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

18 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hakimiyei Wiliye Mayıs 18 —— Yakında İ Yakında Yakında avagazı Şirketimiz tesisata ali etmiştir. Montörlerimizin muhterem ir Y akında mize müracaatlarında lutfen teshilatı lâzimede bulunmalarını rica ederiz. Kiralık rl rtıman ve v Kütahya Mebusu Nuri Beya e Uk TEZ yam A HARMAN iç Türkiy sefain idar: 7 Mayıs MERA MERKEZ MÜBAYAAT KOMİS e 23 Mayıs tarihine re YONU İLÂNAT SÜTUNU « Gülcemal, vapuru 17 - 5-29 Cuma 14,30 da Galata sihrmanan hareket ve Himayei Etfal umu- Kiralık Garaj mi merkezinden: Edremit mevcut projeleri | mucibince is i Ku ak iie ait ka i i i lard. kıymetli hayat cevheri içilen sularda en kıymet yi Himayei Etfal Cemiyeti bami- m ptaj eye isale borusu, filitre Adliye be karşısında Sa- I ınların muayene ve hamil- istasyonları ve şebeke tesisatı bu. ker- karya apartımanında iki lerini takip için Çocuk Sarayın- | m dür e ri mobillik a ve bir et da bir polikilinik açmıştır. Şim- £ Ja ziran 920 tarihine adağ yiti a iakkur. dili nız Cumartesi günleri de müddetle kapılı zarf usalile münal bila ii müracaat eden hanımlar saat İstanbul darüliünununda yapılan tahlil neticesinde | i ral mm Nr Mebusu 14,30 da Doktor Fa ri | | Beye müracaat Hanım tarafından muayene edi- | 11 menba suyunda bu cevherin bulun- ÜMÜŞ Train a ei suyund e Baktriyoloji barına gör: se. la Kim' yn Azotiyet, Mib iyeti, Amon- yak, Nitrit, Nitrat, iin sari uayene diğerleri gibi | 1-2021 2893 l İKE ir iNMINN yag) mcccan a || iyetine ve Edremit belediye ydi müracaat etmeleri ve yevmi ihale olan il 6 da Fd. Vapurda mü- kemmel bir orkestra ve cazbant vardır. ll Birinci ei sim - iin sür'at Postası “ Konya, e 21 - 5.29 Sah 19 de Galata rıhtımın. Ayvalık sürat vi poşl “Marmara, vapuru 21 - 5:30 salı | iskelelere azimet ve avdet ez m 17 de Sirkeci rıhtmından. niz kiri ük dikket ve talep ediniz. komprimcleri almakla derhal in olmabi bal i le ğ | Adet | remit belediyesinde hazır bulunmaları b: Postası, İ 205 Eğer Hı lâzımdır. Münakasaya iştirak etmek e liboli 18 5-99 Ma eğe yi kulu Bu evsafa göre suyun kiymet loktorlara sorunuz. teyen m m e ber- * Gelibolu, vapuru cumartesi | 50 Tam der 8 ışlık takım, iz veçhi ati i ihzar ve teklif - » İdare rıhtımından. İ 170 Nal çı Deposu : Bankalar cadesi Anadolu hanı altında telefon: 2264 | Tirinü; gnümakai Kanununda i İz Kiliçik. | şekil dairesinde İeffetmeleri lâzımdır emen a postası — İ sop Terki kayışı İ © 1) Bödeli keşfin yüzde 7.5 miktarın. ru Cumartesi, Sal. | 300 Tartı kayışı | da teminatı dhuvakkate mektubu yamyanı pan pre perşembe | © 185.999 Cumartesi gü Me A i RT makbuzu i e yaptırılacak olan orelin inşat e 2) Münakasa şartnamesinin bubap şamları j de pazarlıkla alınacaktır. Tülin a vi Malki ike; eüdderie reineki di İl ea penbe ii Karabiga Postası m ai Hesen ber —Münakasaya iştirak edecek olan müesbilrin Mühendisi ve Mimarlık kanu- | “gibi tesisi yapmış olduklarına dair | pazarlığa iş deceklerin o gün t€- mesuliyeti | “ i li | . 1-2846 are ai ri Vi me satin vi komi$- | kanuniye ve idariye ve fenniyesini kabul ve ifa eyleyecek mezkör musaddık yi y jamba, “...... » vapuru Pazarte: nun. 2961. | vesaik e a alı Mühendis ile e muamelatta müştereken mes'ul Perşembe LR idare rıhumından ndan. | 23000 adet alafranga kağ olmak üzere teşriki imesai e eşle sevdiklerimiz. eni sürette münakasaya konülm a Tenine ata tel we fala yüzde yedi buçuğudur. Mejdi Sadrettin M iy ostası a 28 mayıs 999 tarihine müs: le — Usulü imla olunacak zarflar 6-6-929 perşembe günü ında birincisi intişar edecek “ Çanakkale, Kocaeli, vapur. | sa ve saat ondadır. bri ne saat b e Kai “evkaf re açılacak ve en az fiat Cl 2 zata | Ş olan bu kitaplarda yazılarını tatlı Cuma, Pazar, Salı, Çarşamba 9 da İdare ) me ve nümunesini mezkür fiat mutedil bulundu; rde müdüriyeti umumiyenin e tali tatlı okudu zi maruf edip ve iy iy ip rıhtım m ve iğneli ik elcin kan ihale olunacak. eklerde, ayi şan dermiyan edilemez; şairlerimizin ve hatıralarına © süne senle mi li ve olanların fazla tafsilar ve izahat istihsal etmek ve şeralti fenniyeyi | dair meraklı e mi Proje ve teferruatını almak üzre ehliyeti eee müş'ir musa vaatleri. vE 5 i iy: ZI Ereğli , vapur 9 da İdare rılmından bereketle mpret Ayrancıda Keresteci merhu Tahsin Efendinin a boyalı iki bir ahır, Postası ia o sad ru Pazar, Perşembe a & kle ile beraber her din İstan Kayseri Evkaf müdürlüklerine ve i mi iü Ka örn sn Ankarada Evkaf umum müdürlüğü abez tamirat müdürlüğüne müracaanları Kiralık Dağ veh e dairesine yaptırılacak tesisati | £ 1 - 9949 Kuk elekirikiye . pazarlık, sur in 18 m isa arte; ei. | 929 tarihine mü ELE GXGEFEREREŞİ sofa, balkon, matbah, kiler, snr “0, da Ea ipe | ve oem müeciiz ear müsmire ve rin teminatlarile birlikte m. gayri müsmireyi havi bağı kiralıktır. SN emye Glen elinin Talip olanların sia caddesinde 59 | in i Riza Meyzulla malı haneye maclar 13067. pazarında Polis noktası Ma elimizi ri : : o: | — ki demir hangarın toprak, hafi ve linda ber gn “ADAN ai e bir. a demirli beton gi 1 yapıl 5 pa sak, İsi 19 5 020 pazar ini aliyor. pie mh A enişel ik ii yapılmakta Ankara Eykaf e e Zİ yn Balm eb Ye an İdareci dadı bre bike mcikez sam ima Küm Anta Evkaf müdürlüğünden olan Başvekâlet ve Milli Müda- Ba eği a Numarası | faa Vekâletine ve yapılacak olan e a ui kuburluk 19.5.90 pazar günl sar 1 iğ din Kapa iğ Er arsala- de pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin şart- | Berika Galli ; Mr ye a | namesini görmek ün, pazar- 5 » yaya, Şehre ve ona nazır yük- | lığa iştirak edeceklerin o gün teminat çayır tarla Karlıkta. ei bir yi üzeri; k kıymetli adırollu yi İ larile merkez satın alma komlayonuna tarla İncesuda a r De ayi musrren gelmek 975 baraka m le itişiğinde olup a- gnmınmmanınsnnına a ; çılmış olan 15 metroluk caddeye İ Havacılık vespor z ii $0 metro yüzü vardır. 570 met- nat Na | ” > ro murabbamda olan bu arsa ta- li an i # ka olup ev ya se m i hu) Balada ki Yazılı Evkafa ait dükkânlar 1-6-929 dan 31-5-080 tarihine | Yana VE ipe ması zi EN kadar bir sene müddetle icara verilecektir. 27:5090 pazartesi günü saat 15 te | lüzum yol Susiye müdürlüğnden: | ihaleleri tera kılınacaktır. Teliplerin Ankara Evkaf müdürlüğüne mü Öni ir sü, Mile ve hâva 1 | ler, ve projeleri seksen lira mukabilinde ve El nül ema dei) n | Haziran 929 tarihinden 30 ma- ; almak üzere Ankarada Devlet demiryolları ve limanları umumi i i A ğ 7 ü mame din Belis Atpazanı 2 — Samanpazarında beş adet dükkân. | > dme Demiryolları umumi idare: kğ | ie tr. Almak 104 > 3 — Ye e bir adet konak. Fev: « Diyarbekir ve Ankara - Ereğli hatlarında Me i | isüyenler her gün öğleden sonra “ Tahtakale 113 ie : 4 — Kurş caddesinde iki ey Blm nian 5-5-029 ei Ye Sİ hama e mekanin çe Tahrir Müdürümüz v: a « “ 114 > ir eğ 9 tarihine Da martesi Sy Ankara - Ereğli Irmak ml sahibine müracadt etmeli 90 ve100 o“ Beri 7 iv 5 — Hacı Musa medresesi, si metnin > $ - 990) tarihine müs S5 ea m 102 Den en li ma ii lr ei Kİ ee kel mr tene ii şı Tam en iv e Da ça ae aran en idderle ve pazamikla muameleleri | 8 — Nekşibendi medrese | Tekin e vakti iy ii Ankarada Devlet demiryolları ve liman- Tek süru ri Me edilecektir. yi 17. 6-920 > kadar her perşembe a ri saat | 9 — Tbadullah medresesi tahrir gre md Ta dl bla b e te kuruş simi yasi fiyat cetveli, müna ame: 5 te Ankara Evkaf Müdürlü eni ar müremmim şarınamesi ile teminatı iii ve 3 hususiyeye | ait mağaz: ie Ni İ dükkanlar ile A pe N i j beş lira mukabilinde kısı it ıkı ve ide Ti ukabilinde Maarif eki md ve öm key üs akal Pp men gi OE Çe İN m eleme e eri iz afya karada etnoğr: 5 bien e ei iğ ol zart sl 1 ii tarihinden ği 35 mayi 920 tarhine kadır münakasya vaz olunmuştur sizin mr nie mr Müdürlüğünden: | ii zl terci projo ve mü- e Gm et e b igin ni yerine müracrleri i İ 4 — istanbulda Beyoğlunda Meşritiyet mahallesinde Mehtap sokağında Meç. | 5 geyim girkelede his nakasa, fenni Şal 4 e apartımanı namile maruf olup kap batapu mutasarrıf bulunduğu kuruştur. gin Maarif Veileri çur düresine müracsrları ilan olunur. 12600 | kiralik daire yazıhane e taksitle müzayedeye konmu my eş N da 3 Miziyede e e A imei? ne a Şi Diktim olaki yi k MK On veli Mahallesi © Sok Umum“ Metrosı Muhammin kıymeri | Bönkest kaşışında, mağazamızın üst ka Kdk ieyemler (8400 ) Tiralık yi Vi mecburdurlar, MEY amin ş lira | nda Viktorya dü berlin sigorta şirketi- teminat mektubu sekli ii ektaplrle beraber ihale gününe | yetişmek üzere > Si in Hataniy. ruzlu hane 4 İSO 604 | nin şal ettiği daire 1 mare 1029 tari. | in umum müdürlüğe verilir. Ve yahot si EE ie köndlğli ” m Sİ e 20674 de 3 ben bla | ne ar Büğ Dea z hale Bedi biat va taksittedir. İlk taksit peşindir verm ear vel ii çini 19 893 miye, üzssesatı husu: Me İM ya li lerle yk Gala il a m Eri | için-el lela “Taliplrin Koçzade i- | dün ig mütaetatla * mufassal şartnamemizi mütalea etmeleri ve müzayedeye maz Yükatde Şi - 6 - 920 perşenbe günü satılacaktır. vip sl | carethanesine müracaatları ir m ii bir lira pükabilinde bir nüshasını alıp teklif mektubuna ” mezkür günde lim. müteşekkil komisyona müracaatları. 1-2925 ! icaj 2073 sul' Müdürü Hikm: K il vik like 26 mayıs 920 si CİVA! inşa cek olan Saat on beşte makamı vi- azar gül iye Emlak ve Eytam Bankası dn eee öy» Simecmnasuı (En büyük zaferi) Görülmemiş eser in gece. l fa Belediyesinden: |

Bu sayıdan diğer sayfalar: