19 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

19 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

daliye ir, nla- nzilat ikler- lecek yfada arife Şevki, # M kabu! edildi. 1 ABONE ŞARTLARI Türkiye Bi ani. riçaltı aylığı 9 ğı Hariç gi 0, 16 ve» ILANLAR İDARE İLE KAR, yim aas kanunu Nu. 1,823. — Onuncu sene. PAZAR 19, MAYIS, 1929. A ANAM. > Dakimiyeti Milliye Meclist e bütçe koi başladı. TELEFON: Başmuharir 1063, Tahrir müdürü 1062, dare Müdürü 1064 Ankara Adres: Ankara, Çankırı Caddesi, Hakimiyet Gündelik. —— : mayıs. Samsun şehri, bugün tarihi bir günü deyi ediyor. Bugün, çeri Samsuna, Anadoluya stığı ; gündür. ünü, yn lim değil, bütün atı tırlamalıdır. Musta- | ka sonra, mayısının on dokuzunda karaya ME di ki kimsenin izin zamdan b bir göl- gibi ve gürültüsüz a hide , türk vatanının edesin Li bir ri olac: Bi Ele; hain mütareke eml: a Er va: siyer şöyle anlatı smanlı delinin el ul arp- çen nl a mağlüp olma; 1 or- dusu her tarafta zedelenmiş. Şe- raiti ağır bir mütareke imzalı miş. arbın uzun Sel ri zarfında millet, yorgun ve fa- adişahın iradesine tâbi deraber akla sülie edebilecek herhangi vaziyete razı... Ordunun elin esliha ve anesi alınmış vw alınmakta... af devletleri mütareke riayete iş, Antal- ya ve ada italyan kıtaatı asi sl 'ifon ve Samsun- da ingiliz askerleri bulunuyor. Her tarı 1ebi zabit ve me- murları ve hususi adamları fa- yi mayıs . 1335 te, ML deler muvafakaka- tile yunan ire çıka- rılıyor. Bundan başka hıristiyan | x anasır, ususi emel vi maksatlarının demini sa devletin bir an evel çökme; Eadyyorlar : ri Hileli ünkü Güder muvi vaffa ak b ir tablo 6 ola: maz. Vaziyetin eli ai daha çok hissolunuyordu. Ümüt izlik havası! tazyikı, e BARAN iradelerini, teşebbüs | kabiliyetle- rini vi büsbütün kırmıştı. En ğa perver olanlar başka bir devletin “himayesine girmekte buluyorlardı. Onun şimdi ki Büyük, Gazi, il , Askeri ve mülki maaşlar ve vergilerdeki kesirlerin , vergilerin asılları ile tevhidi kanunları kabul edildi. Büyük Millet Meclisi dün Reis | Vekili Hasan Beyin riyasetinde | toplanarak maaşatın tevhit ve te- e yi e zabit- ler murlar maaşları | munzam i deği İ kanun | ii müzak halarını ve A Encümenleri mazbatalarını kabul etmiştir. B. şu beyanata erem Beyefendiler; zam, üçü cüsü kü- & vergilere bir iktısadi vaziyetimizin cümhuriyet bütçelerinin her sene nasıl yükseldiğini, ler dahilinde taksim ve tevzi Bundan sonra yeni bir. silsilei ii il or. Maktu vergi, “dark iye vergisi, maarif vergisi, temettü vr Mr hissesi gibi bir silsilei | e o rada başlıyor. | nu zamaimin ve tevkilatın mıktarlarinı | selerin banu nisbetlerini birer nası tahsil ali LİGİN ve Ee nl ri müş-| külatla karşı karşıya kalıyoruz. Holi lara bir Mer vermek hizmet olan» masş tel raptelmek, kezi iakça ollig vergiler silşilei zamaimden katiyen haberdar etmiyerek bir tek lunda ve bir kalem nı kanı re'sen yele tevzi ve tmek. Mepenii ıslahı. el Dk vw ii B. Meclisin önünde. idi he yok ki bu derece bin | ağı olmazdı. İşte haki 8g 8 alması maddeten beraber e kalp m ziyade temin ve tarsin eder vaziyete geçmiş b imenin tetkikatı, cümenimizin bir aydan fazla bir wa gündüzlü mesaisi meti- eti Ene müddet ların çok daha az mıktarda para aldığını gördüğü için Bir ei ouz iri memurlar üzerine vZİ etmiştir, EN Sn bir sene- en fazla dev: ir mesai, enli İla iban süren esaisi neticesinde alınmış olan wn “Türkiyede ret şak an si ekil, | namı a benii la yenin bükümet tarafından gön- | katte İ söyle bin dereceye çok yaklaşmış b m batalartn klana almış olduğu isimler o kadar mütenevvi, takriben maaşı | olan ve her sne bütçelerle, yeni yeni le rağ ol EK eli a vr o kadar çoktur ki bunların bir araya isur dereceyi mmlarla, unvanlarla yapılmış. olan kar. | ediy bir gökmen level ay içindi lereceye yer: | ir İlimle karişik > ilmi | olan've mevent memurlar y if ei bertaraf — been şekle girmiştir. Maaş, çin fevkalâde, Elli küsur derece arzettim, eğer bu- 'n. ve muntazam derelere mide A Şi dei edilecek hata- makam maaşı, ihtisas ücretleri, pahalı. | Da bir a7 evel arzettiğim fsilsilci zama | dikten' sönra bundan bu derecelerde | Jar varsa, düzeltilecek bir adalet- iL adi), bu dn Lİ İm; makam tahsisatı, tahsisat fevka- | bulunan memurlara ayni maaşi bir ka | Sizlik var: ii e dahi özümü altmış, elli, kırk, Otu inde | İâde şu ve bu münasebetle yapılmış mde vererek bir. si yazı ime Ni ani ay yapılan uzaklık ve pal nk yalm lan terfi. zamları, her yerde değişen i sondan tashih li kısmına nefer tayını namları altın erilmekte olan pi e m vermekte Mi er vuku bulan i öğ vir çok süten- lardan terekküp miş olu aziy Paranın yekânun. tevkifat - başlıyor. kazanç ve belediye ve tarik "bedeli, edil ile beraber bu maimd. zat len birer birer İ sonra maaşın ita mıkt: İm öog Makal 12 sütunlük bir cimiz oluyor. Arzetiğim yükle veril. mekte paraların dahi bunlarla irleşmesile husule gelen vaziyet, e. ui” defter nn etmekti EM mada bütün bu zamların ve lu istinat ettikleri mevzuat © kadar iğ şıkor ki bu karış şik mevzuat ea bain a çıkım Kezalik, ver eli de dahi elce, | vaziyeti gör Evelce, a hü sl zinde si nisbetinde bir tev- b pılıyor ki bu tevkifat da Zi kası his: a s Ye hissesi namı altında ve kanuni nisbet. yi Hizm. gelen sade, basli te ve zamları ve onların tev. mi yoruz: Bundan dahi der it eniği alna mi bir vaziyet altında ayni alınarak alan me. | Sımfa girmiş olan memurların artk her murları dal bi eee eye ayırmış olsa İ hangi birisinin şu veya bu suretle zam 7 | a plânları.” Jüri Tetkik Encimeni işini bitirdi, reyle X Jensen in pidesi üzerinde toplandı. ii aranın ed a vk ami iş afı. tarla proje Jüri Heyeti Tetkik er bir im etmiştir. Janset üç plân hakkında sabi el! &ski kaç la bölmekte bulunmuştur. Encümen M. Briksin |' ve ortada kalan adalatın tedricen tan. | piki bertaraf etmiştir. Çünkü bu plân €sas tutmaktadır. Yenişehrin bu. bir umran fikri € tanzim | günkü vi birkaç yolunu kapayıp Si ip, Ankaranın bük e başka esaslı tadilat muhafaza etmekte idi. Fransız Javss- nu hitte esaslı anlamış, :meğe ara ver- 1335 senesi mayısının on lu gününden ayıran mam mesafesi, on ii e milin ie bir za kadai kıymeti olan bu mandi eN ir tarih yap Bu tarih re yi Gn ve o Be eca Re ei ve İ hali siyesinde rehberi mah e »cuğunun kudret | Halin ında - bazı bl ığa iv izliğe Gazini inin haya bas imar Sn mi tube ilahi hal a leri ha- ill ondan bi gün içinde | yaşa. | şartları & | a ümitsizlikten kurtulurlar ve tın müşkülatma ye için yeni yeni kuvvetler edinir- küçük ee karşı- şahsiyetler Mta ai nevi Mk mur- — il Mahmut Siirt Meb'usu | baş in plane “G bugünkü Yenişehir- deki İ | ieyin pim le Alman a ii “il ti i eli eki münlerit ve e up bahçeli evler at eden bur İlkeler dell “inkinin | sistemi yerine gavrı kabili tatbik ve gayrı a gerek belediye ve | duğunu, Jansem'in pi son deri sadi olan mi bişe | sayı yea e a Ml ve mer all 55 düğini e hem de iktisadi oldu. | sistemini ME edilecek ve göstermiştir. A ii 0 saya yüz Mese yyen metro ii bii sistemde JJausaley “10 tan faz a vi in nİ yedi ve di sitemde (98. ik amergih İ halde gerek semt ii ikamet, gerek | düşmek e j açık hava esaslarına halel VK Parklar Jansen'in plânnda esaslı İ saril jdm S9 m arı *,1Oa indir. | faiki iie gösteriyor. Jansen Ankara meğe: muvaffak olmuştur. Bütün şehir | Kalesini mukaddes abidelerin inşasına ik e vi 5 zimi BE hasrederek şehrin her tarafına h ında pral ve 7 ! ME He pi memiş ve mahal- Yenişehri edi in yok farzederek baştan başa | Janssley kaleyi düşün Jelerle hapsetmiştir. İkala ey vaziyete geç- miştir. Fikra, Yeni. Şehrin ihtiyaçlarına ceva ine teşhir edilmektedir ve edi- lecekti, Geçen seneki vaziyete elli dirhem yağlı boya masraj ye o çok gören Yenibahçe için, lehte İenecek bi fek Mz yol şar Zayi gidiliyorsa, başka yer olmadığı için- dir. Yoksa, o çimentodan cesetlerin we ve bir taraftan içen bir ta- raftan da müzik yapan incesaz. in- mari D zevkle ve gönül inşi- rahı ile geçirtecek buluşlardan de- Bildir. Geçenlerde yeni açılmış olan Sıhhi Banyo hakkındaki bazi mütalealar, bizi de bu yeni müesseseyi lan görmeye sevketti. Fevkalâde temiz ve modem bulduk, Bavyeranın mer kezi olan Münih vw bir banyo ie iana gibi şöhretleri Dul gr erine taş- mış tesisatla kıyas mez. an Banyo, erdi re teşebbüsü 000 nüfus Ayrıca, ndaki insan yıkanıncıya kadar germesi ait bir tarife var. Bun- cidden gayrete ve namuskârane il izmete delâlet ai yar törü Yalnız işte, bir yperal eksiktir. Yeni Bı e er bun sanı da tamamlıyıcak olursa, insanin banyo dark iel. seri fenalaştıraca- BA g i Büyük Millet Meclisi bütçe müzakeratına başladı. Hakiki bir iş bütçesi olan 1929 muvazene kanunu hakkında izahat veren Maliye Vekili; mühim bii noktalarını, hayat pahalılığı sebeplerini" eri 'ergilerin ıslahı. İkinci lâyiha kiz DA ıslahına € bır miktar zamma mütallıkür. Bu hakkında da arzı malümat ede 326 tarihli iradı gayrı safi üze rinden, yani 326 tarihinden itibaren tah- i aki yerle den alm: olmuştu. Hu 12,15 ler kısmını 13 € ida erik. “İ,12 iler. Onlardan da ceman ye kün bütün lsd ile beraber almakta olduğumuz para 16.90 & diyordu. Bunu 0.80 santim ilavesile 17 ye iblağ etmi; AM Dizamnamesini cari id ra. a ide n bine Bütçe Encümeni EE Şakir Şakir B. zineye sit make Bunl ein m kesri DE ve ii olunu- yordu. Bular de zetmiştim. Maktu, ıdarei hususi as Banka- sirleri irae ediyordu. Bu yüzdelerdeki retile rakamlar b iğ ld lyı kikinde / göri ve gördüğümüz e larda çol yapmı e al sayı baliğ olduğu kısı ğnamda 47.5 idi, Bunlar 60 a iblağ edilmiş vi Yalnız. m keçisi yüz. de Hükümetin gönder. bnde 2m vi i Baş edildiği 50 ye İndirilir Nİ Hayvanlar yalnız. ai tedvin eden iki rakkamdan başka hiç i yapılmış de; eğik zam Mabadı 2 inci sayfada) nr saa Bayram tebrikâtı. e Kâtibi Umumi- liginden: icümhur hazretleri amı münasebetile eden öy Ziyaret ve b nı Bayramın birinci günü Saat 16.17 de ir st Mil timi makam! ruracaklardır. isi iyen 5 zam, ış 1m. vergisinin yemeye

Bu sayıdan diğer sayfalar: