19 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

19 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e spa İs Devlet memurlarının maaşatının tevhit ve teadülüne dair kâ Hakimiyeti Milliye SON HABERLER Jdmu; let. me- , lerden dolayı tayin tarihi sırasile birin- ları için ( hâkimler, mugfimler da- | cisi için muhassas maaşın tamamı ve ve asker memurlar | ikinci i işi has el üçte İkisi tayin edilmiş ve i ir, Maaşlı müemürlardân üh- dele abi Lai del ve yn al Tml ulünanlra ka rilered dolayı maaşlarının tamamı ve müderri lik veya moaliimlikli hassas maaşın üçte ikisi yili. Olin taat MV m, verilecek mual- Unların masşlara âit hükümleri j İN mİ v4 Sin esastır. Birinciden beşinciye kadar olan dereceler KA) seri altıncığan on incliye ka- | limliklerde evkut pere olanlar (B) Serisi, on dördüncüden | ler mebde, Der esastır. * Ücretli yş Mi olanlar “(C) serisi mim v. mı yabi olmayıp itibar ında yen ücretleri, tama- ik e) 9 — Umumi bütçeden maaş | men lr en urların derece ve maaşları Madde ihtelif kanunlarda kadro cetvelinde Mut geen Ma ii lm at- teşkilatına ait bük madde fen kibir ce hasıhınden farkı il takdim edilecek bir air ile ta- edilir. veya ei su olma iaaşlarının hasılının yarısı verilir. e l riyetine n ik istiyenler azami on eşİnci dereceye kabul olunurlar. Bun. lardan yüksek mekteplerden 'mezun GlularınLom izine ve yüklük bir'mek tepten: mezun olmakla beraber ecnebi emleketlerde de yüksek (bir ihtisas vecelerdekiler mektebinden . diploma almış olanları de elle 7 pie hasılla vel Bu maaşlar teksüt gi ç a ergi mületi seti Gününe dairesi, ku irleri, Mi m ve e şile ki mü ler er tesna olduklar 0 e Ni kolişin ri rim. | İstan Polis ahmet murları bir resmigeçit el Jebeler amman müstelzim olan m emurldra her tel lerle munzam kesi Zan ahikdir mek haları ne takdi, Madde 12 in 46 u mütebakisi:.i..) lannın m) Tae Madi izan ii on din ile eytam vataniye tertibindi si sebeplere uf a vi t me 5) serilerindeki her d ii 2 Yaklığ bet, kararile ara memur. alınabilir, Ancak bu suretle alı- an Hakla MK ik derece- kei 'muriyetler Haricindeki diğer pile için bir 'hekkr müktesep teşkil e kil et ai 8 — Mifevk dereceye terfi için en az ye bir derecede bulun. muş olmak Ş m e yo mezun olan lar için bu müddet iki Senedir. müd- devlerini ikmal pi v vakau ri izre en ibeş de balanin ten © mezun seri- için k yı yüksek bi in mektepten mezun olmıyan memurlar ilimlikler- | için bulundukları derecelerin iki de fevkini” te ez. dâs 9 — Bu kanun İle'tayin len maaş dereceleri" het memur için te fide esastır. Ancak” adliye müfettişleri mörtebe ve mütdeletleri, ii kirida edip oldukları maaş dereceleri Em ibm Şefliği ei için bir hakkı müktesep addedil, muallimlik ve muavinlik gibi ayr eri bulunan mi İ| © Madde 10 — Mafeyhi olmıyan veya ücretleri tam | ilmi, lr ve Re hm es yle beribek uhdelerinde- | yaç gösteren veya uzun müddet şahıs üderrislik vet moallislik- eddül etmemesi ati a mlm amm i. ilalial mer için “Hakimiyeti Milliye, bayram ie Hilaliahmer için çıkacaktır. “üç gün Hilaliahmerin besap ve aydasına ilan kabul edeceğiz. AYA il LLM maaşı dl birleştirilm TEF KAho da de ei pimi iblağ ol Mütekaldir a a on fıkrası ladde 17 — vi idare olı e den e ari biyere Büyük 8CHM)— lis atış ir muvaflak sin memurlarına meydanın da; e Polis b yap: is İzer n Başladı. Flhdiseyi, tahrik eden ala tölebenin tardı katileşti. biler Könül bir Züm verilir. Bi ia ye Büyük vü edil tekini Künye ve eramile . Mütel bir hiz. mete ii Sönlin ia vi arı a > veya ie lr Kadroları Ur, ger bd ali iin o gali mu: lunan vlete sit müesse: E Millet Me: oi) bugü: makin u parlak ” mmm emuriyetlerde bulunan fi müddeti geçtikçe ik tahisisat dairesinde zatmin mil vi mi rm Se vergi- ileride Hb olmak. weudeye “göre kendilerine ia layi- Meclisi Ki me: il idir seni alli çö badelici ibaresi yerine ni si iie ğe İnhilal ede Bir nevi ekmek. | kanbul, Ti CH. Mİ Akat siz liği bir nevi ekmek kanunu. talim esinin tanzim va e Ber sası er Münşi Bi 'mur ir. Hazırlanmağa başlanan im K lek çavdar bi yan kalarında ekmeklere mısır örpa unu » Kizgi saki, Ekmek 19 sn Satılabilecektir. Titanbul, 18 (ELM) — Himayel etfal yarın yüz elli b bayramlık elbise dağıtacaktır. mann de müessesele, üstahdem memurların larını ve sermayesinin ekseriyeti veya idaresi sağktakl olanakla faber sermayesinin tamamı devlete alt müesseselerde müstahdem memür- lardan rüesa kısmının tâbi olacakları esasları mı ir kanun lâyihası ke. lik bir sene zarfında Hükümetçe ibzar B. takdim ol k zamdır. K, Mâdde 1 8 Mayıs 1928 rihli ibince yap ecek mes kenlerden istifade Gl kat: olunmak üzere Ankarada bulunan memurlardan dördünci eşinci : derecelere dahil cibi vekâlet maaşının "eidederi ibarettir. — Alelümum mütek: ve hidem. eni maaş “alan zevata e fevkalâdeleri ubat 1341 tarihli lan müstefit olan mallülere eli iL Şile retile de Tirddari * fazla kesirler .bir ire lunur. olupta umum! bütçeden ge ki Lİ nunun. PE komisyon sisatı” ve tahsisatı bir ret — Devlet teşkilâtna da- mi bütçeden tahsisat Kemakân Bu vaziyette munu mahsus e ge nur bir ütmak mec- ahi me: dairesinde lez snife tâbi ti unlardan da takdim edilmi idare olunan vilayet idarei hususiyeleri, şehremanetleri, ve belediyelerin memur: arının tasnifine ait cetvelleri bir sene Zaifında kendilerince tanzim ve alâkı dar vekiletlerce badettetkik İcra Vekil- leri Heyeti lunmak ve ser ye “ve meni devlete ait meziyet veya memuriyeti muvakkat metgâhı akin bulunmayanlara bu tazminat ver ki 3 Kânu vel 1335 rl an ili aramam nin yurlara müteallik yn di bim dair 23 26 ih laik dokuzuncu maddi son fıkrasındaki Orta tedrisat mu: iş lerine ait hüküm ile mezkör id Onüncü maddesi ve 18 mart 1926 tarih li memurin kanununun sinin maaş zammına mü bu hükme mütenazır rin kanununun yirmi ve maaş kanununun 17 inci ler kanununun on dokuzun lerinin ve tahsisat mıktarlarına ait hükümleri ve 25 haziran 1927 tarihli Hariciye Vekâleti memurin kanununun ve uzuncu m maaş ve Rs allik hüki e bu kanuna muha- vir olan sair akn Muvakkat madde — Zaran mülgadır. kadrosuna 928 mevcut memürlar > ei mem si mevcut kanunları alıktmı ve bu kanun esasatı. dairesinde usul le li tar makamların tasvibine tabidi Madde lu ği 1 eylül 9 tarihinden er. Madde 21 — kanunun ahâmını ii era Vekile Heyeti memurdur. numaralı cetvel Der Maaş asılları 1 150 2 125 3 100 4 90 5 80 6 70 7 0 8 30 9 45 10 40 1 35 19 30 18 25 14: m 15 20 16 175 7 16 18 4 19 1? 2 10 Davet. Mint Müdafaa enci ei iniz içtimamı müteakıp pm Başka Mendeketirerle, / l FRANSA, Avignon, 17 (AA)— Ancone MN örerler inmi- yerek ve üzerinden geçmiştir. Paris, 17 (A: A) — © Zeppelin Cüerst- ki şehrine © inmesi ,ususunda dan edilen karşılamıştır. Hava Nezareti tarafın- eklifi o memnuniyetle * İnmesi için mezkör Paris, 17 (A. A.) — Zeppe linin inmesi muhtemel olan Gi ) a gön rilmiştir. | yala iz ppi Saat ei te Bee e inmiş ve hangara çekilmişti. l pelin mi müdiriyeti Hava ii | zareti teşekkür telgrafı: çek- iştir. ui Şamda çıkan Kabes> gazetesind siyasi / eaiig eri bul er ai bul rm bir Şi anlaşılıyor. | m sai e Irak ile e arsında ihtilâflar k, EE iz ei tada Irakın teklifi İngiltere “tara. edildiğini we grafa zaran bain şi ili ve as- k 7 meselesi “için İngiltere ile | Gi veli olunması doll | i Zeki Beyin beyanatı mövcüt olduğu anlaşılmektadır. Mezkür beyanat mec- büri askerlik mes'elesi' tahâkkük ed mediğini ifade eder. 927 de ktolunan mmunhedede olduğu? gibi | Bu mes” ın yeni kabinesi Böfveçbi ati al etmiştir: Süveydi Tevfik B Reisi ve Hariciye Kassap 4 Apdülâziz B. Dahiliye Emin Zeki B. Harbiye Nüzzar Çelebi Şollaş zade pane B. Nafia Berrak Ziraat Fvkaf'nazırlığı bilvekâle *reisinü Zarın uhdesinde kalmıştır. zade - Süleyman. “Efendi Sabık reisi nüzzar* Apdal Muhsin y 62 Yeyden rey 4 ile m an nedi Tiyasetine intihap edilmi Hırvatlar. ÇA A) — Avala ajansı bildiriyor. Hırvatistandaki vel seyahatinden avdı n vekil “Zifkoviç kendine meşruti er tessüsüne “dair “sorulan sü e halkın bugünkü li tes. Belgrat, 17 8 alen . hiç bir maeraleyh iş edilmediğini ülün gemi İlim Miatgüzeri, arap . na Madi sarfedilebileceğini beyan etmektedir. miştir. Lp AD e Eytam bankası Müdür irlüğün. © Emlâkv den: Bi lâkin müzayedesi 25 AA 1, azayı kiramın e teştifleri r, : ğ ünü Ankara İcra dairesinde icra zel i tafsilat - m standa. i Hanın Keme ii ettiklerin Jiyorlar. Herat mıntakasından ge- len, mültecilere göre Amanullah taraftarları Gazni Bamyan arasındaki mıntakada sakin bulu- maktadırlar, heye o Ki edir. ve an — eyaletlerinde m in için Basmacıları çeteleri teşkil edilmektedir. im, Moskova, 18 (A. — Tas ajansı bildiriyor: ik bil irildiğine göre, Basmacılar “Âfgan Müte şakiler ii an kalpleri, ciğerleri deşilerek köpek- lere dağıtılm etrol. — Jeologi Ghstitüsünii il ei “tahlil netice- ralda bulunan petrolun etrol esansı ve yüzd yüzde ni petrol esansı 28 kerasin ihtiva ettiği anlaşılmış- ut. Petrol satıhlarınn binlerce ki- tedir. Bir çök heyetler taharriyata — Oral gif mobuiuny teşkil ikta; ül keşfolunan petrolun mektedir. Bil eme farziyeden iğ zametli çıktığını ve Berlapi 20-30 milyon Ka; e ide koşular, ei 8(A ün ilk- mi ii Va riş vii kıyetle icra edilir ei Yalvaçta yağmur. Yalvaç, 17 — Bere ketli yağmurlar devam etmektedir. —e— cuz et. t fiatlarındaki ihtikâra E mani olmak üzere ahiren Şehremaneti et ilgi ederek İn daki Zi meyva halinde sattır. kağ Burada ilik en gü zel inin etmiş tahmin. edilmeketedi —...— ri v iri İstanbul, ıremane- ti türkçeden gayri Yam levha- lardan — resmin on misline çıkarıl- masına teşebbüs işti Unutu io ui olm: a mi eşei ak üzre olan göz üyük bir vukufla Fazıl Beyefendiye .derin minnet anlarımı arzederim. üvari Binbaşı azım borclu zevata ait ve Ankara- nın röle mahallerinde kâin bir çok em- Mayıs

Bu sayıdan diğer sayfalar: