19 Mayıs 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

19 Mayıs 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 - Polis taburunun talimi Atış talimlerinde kazananlara mükâfat tevzi edildi Bu sabah poli: " taburu Sultanah| met meydanında
 Yıldız bahçesinde meraklı bir hadise a A E aN e ça SĞ tima çet ÜN v aei ni di DAĞ l Açılan çukurun manzarası Yıldız...
 Zeplin balonu kazaya uğradı Şiddetli bir rüzgâr balonun yoluna » — devam etmesine mani oldu Graf zeplin denize sürüklenmekten
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| ünün Haberleri Sene 11 — No : 3808 AKŞAM PAZAR — 19 Mayıs 1929 Her gün (© sahife | !Fıııı 5 kuruş TRRE :' Maaş kanununun son şekh Zeplin balonu kazayn uğmdı Şiddetli bir rüzgâr balonun yoluna * — devam etmesine mani oldu Graf zeplin denize sürüklenmekten güç hal ile kurtularak Tulon civarında karaya Berlin 17 (Hususi) — Bazı mo- törlerinin iyi işlememesi üzerine geri dönen Graf Zeplin balonu yolda çok şiddetli- bir mistral Tüzgârma tesadüf etmiştir. Balon ancak iki motöründen İstifade ederek pek büyük müş- kilâtla — ilerilemekte idi. Graf Zeplin perşembe akşamı Nim şehri üzerinden geçmiş, saat 15de Valans şehri üzerine vasıl olmuş- tur. Balon kumandanı - burada - Tüz- gâra karşı mücadele ederek Ren vadisini geçemiyeceğini — anlamış Polıs taburunun talimi Atış talimlerinde kazananlara mükâfat tevzi edildi Yukarıda polis müdürü v rkâr polis taburu geçit iresmine hazı Balon, icabında iplerini zaptet- mek için askerin muavenetini de rica etmiştir. Fakat sonra bu fi- kirden vaz geçilmiş ve balon yo- luna devam etmiştir. Balon saat 16 ya çeyrek kala Ren” vadisine muvazi - bir vadiyi takip —ediyordu. — Fransız hava işleri nazırı M. Loran Eynak ba- lanla mütemadiyen —muhaberede bulunmaktadır. Nazır balona muavenet edilmesi ve icabında karaj inmesinin temini için tedbirler ittihaz etmiş- tir. Balonun Liyona inmesi ihti Iıne karşı tedabir ittihaz edil- ! taburu Sultanah- met meydanında talimler yapmış- tır. müdürü Şerif B. $ polis erkâm ha: alış talimlerinde Bu münasebetle S polis müdürü polisleri — tebrik | etmiş ve gördü; memnuniyet be- yan etmiştir. Bu sabah polis Talimlerde polis bulunmuştur. Ta- ğ İimleri mütcakıp, | © kazanan polislere indi Saat on yediye doğru balon motörleri durmuş olduğu halde Valansın 4 kilametro cenubuuda | Sayyan üzerinde iken şiddetli bir fırtınaya kapılmış ve rüz- gör — tarafınban — sürüklendiği görülmüştür. Balon Fransanın cenubu. şarki istikametine, Tulona doğru sürük- lenmekte idi. Bahriye nezareti Dr. Eknere çektiği bir telgrafta gurup-. tan evel Tulon — üzerine - vasıl olmasını, orada karaya inmesi için tertibat alındığı Tulon 11 ( Hasusi bir motörü işliyen Zeplin balonu | Tulona inmeğe çalışmışsa da mutaffak olamamıştır. | Zeplin saat 20,35 de Gers | Tirföye — inebilmiştir. - Yardıma | koşanlar Balonu hangara sok- muşlardır. Balonun karaya in- Mmesi binnisbe kolay olmuştur. lerde kazanan | ! intizamdan dolayı Galatasarı Yıldız bahçesinde meraklı bir hadise Açılan çukurun manzarar Yıldız. bahçesinin kümar kazinosuna giden büyük otomobil yolu üzerinde bir kısım toprak bu sabah birdenbire büyük bir gürültü-ile gökmüştür. Çöken kısım üç metro genişliğinde ve 30 metro “derinliğindedir. Hadise, alelâde bir toprak çökmesi değildir. Çünki, açdan müthiş kuyunun etrafı muntazamdır. | — Vaktile hazırlanmış, ve üzeri örtülmüş bir yer olması muhtemeldir. İçinde bir define olması ihtimali de vardır. Şehremanetine haber verilmiştir. Bu esrar engiz kuyunun bu sabah çektiğimiz resmini dercediyoruz. Galatasaray Avusturya maçî bir. dakika inci sahifemizde, spor kısnındadır) ay kalesi önünde heyecanlı | — Ev sahibi — Efendim, gramofon gibi gürültüler yoktur. Gayet sakin ve rahat bir sayfiyedir. ine bakmayın. Civarda — radyo, Terkos, elektrik, telefon da olmadığı için katiyen rahatsız olmazsınız!.. — -» Polis merkezi yan tarafta bulunduğundan asayiş de mükemmeldir! Müşteri — Ne dediniz, polis mı tum; ben dayak gürültüsü dinleml zi mi? Aman dos- -meml

Bu sayıdan diğer sayfalar: