18 Mayıs 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

18 Mayıs 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Mektepler spor ba_yraını Bu sabah stad omda binlerce talebe toplandı Talebenin ]ımnastık hareketlerinde gösterdiği...
 Edebıyatımız ne halde? “ Üotatlık öyle maaşlı bir mesnet de il ki...,, Hüseyin Rahmi bey Alay köşküne karşı cebhe almadığını
 1000 lirayı Bir günde sarfedebilir misiniz? 1000 lîr_a_ym ğünde sarfedebilir misiniz?.. Bu suale bir çok  karilerimizin —...
 Marmara köşkü sefirlere büyük bir ziyafet verilecek Ankara 17 (Hususi) — Gazi çifliğinde inşaatı biten Marmara köşkünde 1...
 Devlet bankası M. Müllere r maliye vekâletinde bır daire verildi Ankarada devlet bankası hakkında tetkikata devam...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

r—î Her gün 8 sahife ünün Haberleri Sene 11 — No: CUMARTESI ıB Mayıs 1929 Fiatı 5 kuruş Zeplin fena ha vaya tesadüf etti Melztepler spor bayramı Bu sabah stadyomda binlerce talebe toplandı Talebenin jimnastik hareketlerinde gös- batün sefidlere resmi mükelef terdiği muvaffakiyet çok takdir edildi | için hanrlıklara. başlanmıştır. | Marmara havuzu etrafında ya- Maı'mara koşku sefirlere büyük bir ziyafet verilecek | ara 17 (Hususi) — Gazi çifliğinde inşaatı biten Mar- mara köşkünde 1 Haziranda bütün sefirlere resmi mükellef | Halk konseri Halk bilgisi derneği tarafından pek yakında bir halk konseri verileceği yazılmıştı Koncer bayramdan sonra Tak- sim bahçesinde verilecel konserde yalnız halk- tü çalınacaktır. Mardin —mecli azasına Zziyafet Mardin 16 (Hususi)—Vilâyet ko- nağında Vali Tevfik Hadi B. ta- rafından Meclisi umumi azalarına bir ziyafet ven Sdadyomda arkek talebe talim yapıyor — Bugüm mekteplilerin ikinci spor bayramıdır. Bu münasebetle Tak- sim stadyomunda, büyük idman | şenlikleri yapılmıştır. Bu sabah İstanbul sokakları beyaz ceketler giyinmiş ' gençler ile dolmuştu. Tramvaylar müte- madiyen genç ve sıhhatlı yolcuları Taksim stadyomuna taşıyorlardı . Saat dokuzda stadyom tamamile dolmuştu. Spor bayramına davetli olanlar otomobillerle geliyorlardı. Stadyomun kapısında bir bando —a ——— a tam dokuz. buçukta stadyomdaki beyaz kalabalık galandı. Spor hareketlerine i; eden talebe Selim Sırrı beyin kumandası altında büyük bir resmi geçit yaptı ve çok alkışlandı. Resmi geçitten sonra diğer spor hareketleri icra edildi . Bayrama iştirak eden kız ve erkek talebe verilen kumanda üzerine makine gibi birden harekt — ediyordu. Talebe bu sen - geçen seneden fazla muvaffakiyet göstermiştir. Devlet bankası — M.Müllere r maliye vekâletinde bir daire verildi Ankarada devlet bankası hak- kında tetkikata devam edilmek- tedir. M. Müller tetkikatını Maliye vekâletinde ifa etmektedir. M. Müllere burada bir daire ayrıl- muştır. Kendisile Âl iktisat meclisi umumi kâtibi Norullah bey temas etmektedir. M. Müller - şimdilik mali ve iktisadi malümat topla- maktadır. İstatistik müdiriyeti, Rüsumat idaresi - istenilen ihsai -malü.aatı M. Müllere göndermişlerdir . Bu tetkikat bir kaç hafta devam etti- kten sonra bankanın şekli hakkın- da esaslı bir karar verilecektir . Galatasaray - Avusturya takımı maçı İstanbul şampiyonuna güzel bir oyun ve muvanakıyet temenni e:lerıı| Edebiyatımız ne halde? « Üotatlık öyle maaşlı bir mesnet değil ki...,, Hüseyin Rahmi bey Alay köşküne karşı cebhe almadığını söyliyor Dik bir yokuş, bir bahçe kapısı bir ip ve ipin ucunda da bir çivi.. Sadri Etem: — Burası.. Dedi, ipi çektik kıpı açıldı.. — Aşkolsun “sana Sadri. bey. Aşkolsun sana.. Aşkolsun sana. Ben senin samimiyetinden şüphelenmemiştim... Sen o sözleri söyleyesin öyle mi? — Aşkolsun Sadri Etem fena halde şaşaladı: — Bir kusur mu ettik üstat?.. Hanği — sözlerden — bahsediyor- sunuz! — Anketten - bahsediyorum.. Akşamın anketine - verdi; vaptan.... Neler de söylememiş- siniz ki: Üstatlar yok muş. Yeni başlayanlar varmış.. Pek alâ ma- 'dem ki böyle söyleyorsunuz bizde Hüseyin Rahmi bey bari önümüze bir peştemal bağla- yıp ta; çıraklığa razıyız, bize de yer yok mu? Diye yanınıza gele- lim.. — Aman üstat estafurullah, esta- furullah.. - Vallahi ben “ Üstatlar | yoktur, derken sizi kastetmedim. | Ben mevzuu bahs olan isimler üzerine söz - söyledim. bu ölçüye sokmadım.. Siz bizim saf- tasınız ve en gençlerimizden biri- (Devamı ikinci sahifede) 11000 lirayıf Bir günde sarfe- | debilir misiniz? 1000 lirayı bir günde sarfe- debilir misiniz?.. Bu suale bir çok , karilerimizin — vereceği | cevap şudur Ondan kolay ne var?..,, Halbuki bin lirayı bir gün zarfında sarfetmek zannedildiği kadar kolay de- Bin Iİrayı bir gün zarfında sarfede- bilir misiniz? sırasıyla neşredeceğiz; en iyi cevâp gönderene kıymetli bir hediye: vereceğiz, Yalnız g ğ lim ki-ba para ile « e yaptırmak, bi ermek, ianede bulun- | W geyler yapilmeyacali tır. 1000 Jira sirf. eğlenceye sarfedilecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: