18 Mayıs 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

18 Mayıs 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKğAMDAN AK&MA Talisizlik Benim için, edebi anketlerde, *mevzularını başka — lisanlardan adapte — ediyor! . — demişlerdi. Sözde isbatı ehliyet eylemek ve itham altından kurtulmak - için, mevzularımı bizzat bulduğum hikâ- yeleri, “adapte edilmemiş hikâye- ler, sernamesi altında — neşre başladım. Şimdi, yolda rastla- dıklarım, soruyorlar | — Bu adapte edilmemiş hikâ- yeleri nereden tercüme ediyorsun, kuzum? Yahut : Sen, uzun zaman Türkiyede değildin; binaenaleyh, lisanımızda- ki bütün neşriyatı takip edemedin! Şimdi yazdığın hikâyelerin, evelce başkası tarafından adapte edi- memiş bulunduğuna katiyen emin sin ki, tutup tepesine “ adapte edilmemiş , i konduruyorsun? Yahut: — Haydi, haydiüi... Bize anlat- ma... Elbette, bunları da bir yer- den araklıyorsundur !... - Rusçayı kim bilir, kim okur ki, senin ya- Tanını çıkaracak... İlh... İlh... Bütün bunlardan dâha feci bir şey oldu: Geçen günkü hikâyenin sernamesi, bir tertip sehvi neti- cesi, “adapte edilmemiş, yerine “adapte edilmiş, çıkmasın mı? — | “Aman, inşallah, âlemin gözün- den kaçmıştırl, diye dua edip durürken, dün sabah, bir de Çumhuriyeti açtım ki, hay aksilik hay! “Hem Nalına ben Mihin sütunuda Abidin Davar bey üste dımiz, mihima bir çekiç darbesi indirmiyor mu? imdi; kendi kendime söyle- niyorum: »“ Telif melif ne karıştırırsın be adam? İşin mi yok? Elâlem gibi, yap adapteciğini, bak keyfinel Suyu getiren de bir, testiyi kıran (Vâ- Na ) Afganistan Dahili muharebeler Taymisin Riga muhabiri bil- diriyor : Sovyet kizil — ordusu kıtaatı Afganın Türkistandan Ras Tür- kistanına tecavüz eden akıncılara bir çok zayiat verdirmekle bera- ber akıncıların Sovyet arazisine taarruzları devam ediyor . Düşembeden varit olan malü- mata nazaran akın İbrahim ismin- de biri tarafından tertip olun- muştur . İbrahim, 1924 senesinden 1926 senesine kadar Rus Türkistanında Sövyet kuvvetlerile çarpışmış ve sonradan Afganistana iltica eyle- | miştir. | İbrahimin arkadaşlarından Fey- zullah on beş gün evel 400 Bas- macı - Yani baskıncı - ile Sovyet arazisine girmiş ise de bir türlü ele geçmemiştir. Röyter ajansının simla muhabi- Kurbanlık koyun Dünden itibaren şehre koyun | gelmeğe başladı Hayvan borsası talimatnamesi mucibince hayvanların yalnız borsada Ssatılması lâzımdır. Bu sebeple kurbanlık koyunların da borsada — satılacağına — dair. bir şayia devran etmiştir. Bu haber doğru değildir. Ticaret müdürü Muhsin B. bir muharririmize bu hususta şu ma- Tümatı vermiştir: '— Kurbanlık hayvanların yal- borsada satılacağı doğru de- her sene olduğu gibi sokak- larda kurbanlık hayvan satılacaktır. Bu satış keyfiyeti Hayvan borsası talimatnamesine muğayir değildir. Çünkü perakende satıştır. Sokaklarda toptan satış mem- 'nudur. Borsa bu işi murakabe edecektir. y Dünden itibaren şehre kurbanlık koyunlar gelmeğe başlamıştır. | Bir Hollanda tahlisiye şirketinin müracaatı Bir Hollanda grubu. tahlisiye gelmiştir. Grup bu hususta musa- ade almak için deniz ticaret müdüriyetine müracaat etmiştir.. Hollanda tahlisiye şirketi İstanbul limanı dahilinde çalışacaktır. Türk memur - Bir sigorta şirketi türk memurlara yol verlyor Bir sıgorta şirketi son günlerde memurları arasında tasfiye mua- melesi yapmıştır. Şirket tasfiye esnasında en evel türk memür- larını çıkarmıştır. Bu şirket şimdiye kadar vakı olan ihtarlar üzerine türk memur kullanmamakta iken şirketler ko- miserliğinin teşebbüsü üzerine son zamanlarda türk memur istihda- mına başlamıştı. bu şirkette ayaı derecede iş gören türk memurlarına az para vermekte idi. Şimdi bu yetişmi - yormış gibi kadrosu dahilinde bulunan türk memurlarını işten çıkarmaktadır. Bu hususte ticaret P eden muameleyi Elektrlk ik şirketinin İstanbul şubesi Elektrik şirketi Beyazitta yeni bir bina yaptırmıştır. Bu bina şirketin İstanbul şubesi olacaktır. Binanın alt katı daimi bir sergi olacaktır. Şirket bu bina için 70 bin lira sarfetmiştir. yeni bina en asri tarzda inşa ride şu malümatı veriyor: Kabil emiri namına Abdurrahim tarafından Afgan Türkistanının merkezi - Heratın - zaptolunduğu musirrane rivayet olunuyor. Mezarı şerif şehri Amanullahın koman- danlarından Culam Nabi Han ta- rafından müdafaa olunuyor isede şehir kâbil emirinin kuvvetleri tarafından muhasara olunmuştur. Şehrin surları kesilmi; Son gelen haberlere nazaran Gâzne hala Kâbil emirinin kuv- vetleri elindedir. Amanullah Ha- mın karargâhının Mukurda bulün- duğu zannolunuyor. İstanbul - semtinin maruf binaları arasına dahil olmustur. Odalar bankası İzmir iktisadi mıntakasında mev- cut 25 ticaret odası, bir (Odalar bankası) teşkili için şimdiye kadar her sene bütçelerine muayyen tahsisat koymakta idiler. Yapılan bir hesaba göre, toplanan paranın 48 bin liraya baliğ olduğu tahak- kuk etmiş ve İktisat vekâletine bildirilmiştir. Vekâletten son ge- len bir emirde, bu paranın derbal | Sanayi ve Maadin bankasına ve- rilmesi bildirilmistir. işleri yapmak üzere memleketimize | * Bir çok cenebi şirketleri gibi Kimya şuhesine rağbet Tahsil görmüş genç hanımla- uz son zamanlarda kimyaker- liğe fazla râğbet gösteriyorlar Darülfünun ya şubesine devam eden kanunlarımız. sene- den seneye — ziyadeleşmektedir. Resimde kimya talebesi Müdder- ris Ömer Şevket B. ile birlikte kimya tecrübeleri yaparken gö- rülüyor. işçi kadınlar Şehrimizde ki tütün depolarında çalışan amele kadınların adedi gittikçe artmaktadır. Bu çalışan kadınlar her sabah erkenden evlerinden — çıkıp kafile kafile fabrikalarının — yolunu K dırlar. Resmimiz sabahleyin fabrikanm önünde iş zamanını bekleyen-amtele kadınları gösteriyor. Limana gelip giden vapurlar Harpten evelki senelere nazaran limanımıza gelen ve giden vapur- lar yarı yarıya azalmıştır. Limana uğrayıp iş yapan gemilerin tona- jmda büyük noksanlık yoktur. Asıl noksan olan transit suretile en gemilerdir. 1914 se- SeLE S N eai gelmiş ve gitmiştir. 1928 sene- .ııııdeyse 11577 vapur gelip geç berg” Bu krüvazörün büyük topları 15 santimetredir. Petrol ile mütehar- rik olup sörati seyri saatte 32 İnhişar idareleri Bütün müdürler Ankarada içtima ettiler Şeker ve Petrol inhisarları mü- dürü Hüsnü B. Maliye vekâletinin daveti üzerine Ankaraya haraket etmiştir. Hüsnü B. Ankarada bir kaç ün kalacaktır. Aynı ” zamanda 'ütün inhisarı müdürü Behçet B. kibrit inhisarı müdürü Tahir kevkep B. de Ankarada bulun- maktadır. Maliye vekâleti inhisar müdür- bir kaç içtima aktedecektir. Seydişehirde su Konyada çikan Babalık gazetesi yazıyor: Seydişehrinde içecek su yoktur. Bütün suların kireçli olmasından sulardan mah- Kasabaya bir buçuk saat me- safede bulunan Ağa oluğun nam mahalden geâimei istedikleri su kaza halkının pek fakir olmasın- dolayı bir türlü getirileme- bin lira arasında yardım yapıl- masının sıhhat, içtimai muavenet vekâletinden “makamı - vilâyetçe temenni edilmiştir. Müşteri celbi.. Şehzadebaşı sine- malarında hediye veriliyor — - Yaz geldiği için Şehzadebaşın daki sinemaların müşterileri azab mıştır. Sinemalar müşteri celbet- mek için programlarını zenginleş- tiriyorlar. Geçen akşam bir sinema proğramına — tiyatro, bokkabaz, incesaz gibi eğleneleri koymuştu. Bütün bu eğlenceler 12 de bitmiş bundan sonrada sinema başla- mıştır. Diger bir sinema da müşterile- rine gişede bir kurşun kalemi bir defter vermiştir. Loca bileti alanlara da bir paket sigara ve- rilmiştir. Parise seyahat ir ecnebi vapur kumpanyası Parise bir seyahat tertip edecek- tir. 34 gün devam edecek olan bu seyahatta bütün masraflar vapur kumpanyasına aittir. Vapur kumpanyası Darülfünuna müracaat etmiş, talebenin bu se- yahata iştirak etmesini bildirmiş- tir. Talebenin Paris seyahatından 298 lira alınacal irandan uelaıı_hademler İran ticaret mümessili — ticaret odası reisi Hamdi beyi ziyaret etmiştir. İran mümessili Zahire borsasının İrandan gelen badem- lerden fazla resim aldığını söyle- miştir. İran mümessili transit suretile buradan geçen bademlerden resim alındığı takdirde İran mallarının başka memleketin ticaret yollarına | intikal edeceğini de beyan etmek- tedir. Ticaret odası ve Zahire borsası bu meseleyi tetkike baş- lamıştır. Mersin köylerinin bi- rinde garip bir hadise Bir adam askerde ölen arka- daşının hüviyeti altında altı ay nasıl yaşadı Mersinin -Araplar kariyesinden Ahmet oğlu Bayram isminde birisi seferberlikte askerde vefat eder. Kıtası Mersin nufus müdiriyetini haberdar ederek künyesini terkin ettirir... Zevcinden ümidini kesen Bay- zamın refikası bir başkasile ev- lenir. Zevci Ahmet oğlu Bayram as- | kerde iken İzmirin Seydiköyünden Tevfik oğlu Bayrarn isminde kendi adaşı ile sıkı bir dostluğu varmış. Her ikisi de bütün ailevi vaziyetlerini biliyorlarmış. Aradan bir çok zaman geçer; bundan altı ay evel Seydiköylü tevfik oğlu Bayram — Mersine Araplar köyüne gelir ve ölem arkadaşının huviyetine bürünerek herkese: — Yahu beni tanımadınız mı? Ben bu köydenim.. Askerde iken benim ölü haberimi * çıkardılar amma bu yanlıştır. İşte sapa saglam köyüme geldim.. Der.. Tevfik Bayramı ismi itibarile ölem arkadaşının nasıl aynı ise çehre itibarile de öyledir. Bütün köy halkı bu adamın kendi hemşehri- leri olduğuna inanır. Bu adam bu dalavere ile arkadaşının baba- sından kalan ne kadar ev, hay- van eşya ve saire varsa hepsini alır. Ölen Bayramın karısı sahte kocasını ziyaret eder. Bayram bu kadımı görünce sun'i hiddetle yerinden fırlar: — Utanmaz karı.. Bir kaç sene | daha sabır edemedin mi? Ölüm haberimi — işitir. işitmez hemen | evlenirsin ha.. Diye zavallı kadına beş altı tokat atar ve evine kadar kovalar. Köylüler bu ölüp de dirilen kah- raman şerefine büyük şenlikler yaparlar ve Bayram da bu umumt sevinç içinde güzel bir kadınla ve mevkiine tevarüs arkadaşının kızınıyanına alır. Biçare yavru “Babam geldi l, diye sevincinden ne yapacağını şaşırır, babasının üzerine evlenen annesini terkederek pederi ile yaşamağa başlar.. Bundan sonra tam altı ay ge- çer ve köy halkında şüpheler başlar.. Acabâ bu Bayram ket Bayramları mı? Degil mi? Nih: yet şüpheler tahakkuk eder ve sahtekârlığı —anlaşılır, teslim edilir. Bayramın kendisi iküme Beklemîiyen servet Akıllı ihtiyar darülâcezeden çıkmıyor. İngilterede amelelik eden 84 yaşında Birs isminde bir ihtiyar artık çalışamıyacak bir hale gel- miş ve bir darülâcezeye kabul edilmiştir. Birs burada yaş Amerikada ölen bi Birs darülâcezede yaşadığı bir kaç ay zarfında buraya çok alışmış ve kendisine ahbaplar da temin etmiş olduğundan zen- gin olduktan ' sonra da buradan çıkmağı aklına getirmemiştir. Yal niz husüsi ” bir. paviyon — inşa ettirerek ahbapları ile -bu pavi- Birs öldükten sonra bu paviyon da darülâcezeye ilâve edilecektir. » Ö e zKÇw.....mn'

Bu sayıdan diğer sayfalar: