19 Mayıs 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

19 Mayıs 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

19 Mayıs 1929 Paranızı yarıya daha ucuz ve daha müessir şişesi 50 tenekesi 75 ve| pompası 75 kuruşa Flidayı tercih ediniz. Flida Avrupada birin- ciliği kazanmış ve Fransa hükümeti tasdik eylemiştir. FLiDA ismine ve markasına dikkat ediniz. Flida Tahta kurusu, Pire, Sinek ve bütün haşaratı yumurtalarile kat'iyen imha eder. — Hasan Ecza deposu | Akşam israf etmeyiniz. Tecrübe ediniz. Aldanmayınız. Yarı | Sahife 7 Yelkenci Vapurlar İzmir sür'at postası Tüks ve seri - yapuru 19 ismet paşa''yayıs ünü tam saat Tiadar ça Galate rıiltımından doğra öyen Sn g Hareket — edecek- izmire ,” Tafeilât için sirketide yelke- neci Hanında kâin acentasına müracaat. Tel. İstanbul 1515 Ve Galatada Merkez Rıhtım hanında Celibidi ve Stafile- pati — acantalığına — müracant telefon Beyoğlu 854. . f . Merkez — Acentasi: — Galata Köprü başında. Beyoğlu 2362. Şube Acentası: Mahmudiye Hanı altinda, İstanbul 2740. Antalya postası (İNEBOLU) vapupura 19 Mayis Pazar 10 da galala Tıktımımdan hareketle İzmir, küllük, Bodrum, Rados, Fet- hiye, Finike, Antalytı — gide cek ve dönüşte mezkür - iske- delerle birlikte Andifli, Kal- kan, Sâkız, Çanakkale, Geli- boluya uğrayarak gelecektir. Trabzon birinci postası (REŞİTPAŞA ) vapuru 20 Mayıs Pazartesi 12 de galata rıilıtımından hareketle İnebolu Samsun Gireson Trabzon Rize Hopaya gidecek ve dönüşte pazar iskelesiyle Rize Sürme- ne Trabzou Görele - Gireson Ordu Ünye Samsun İnebolu Zonguldağa uğrayarak gelecek- Ketelizade Hamdi vaporları KARADENİZ POSTASI HİLÂL Söüşa Pazar Sünü akşam eei rıltımından — hareketle Zonguldak, İnebolu, Gerze, Sam- esan, — Törebolu, ( ir. gç ŞN Hareket günu yük kabnl iskelelerine azime: ve Fatsa, ve ||i olunmaz. lizmir - Mersin sürat postası (KONYA) vapuru 21 mayis v eye de oğrayarak avdet ede Yük ve yolcu için sirkecide yeni |Şi Salı 12 de yıltamındı Handa (1) nümerolu ace hareketle — İzmir, — Antalya, müracaat. Telefon: İstanbul 3 » Mersine lecek ve Taşuz, Anamur talya, İzmire uğı 'Sadık Zade Biraderler Vapurları " KaraDeniz muntazam ve Lüks Postası Sakarya vapuru 19 Maşa ? Pazar Sirkeci rıktunından / kareketle (Zongeldak, İnebolu, Samsun, Sinop, Ordu Giresun, Trabeon, Sürmene; ve Rize) iskeleler- Ka arda eecklir Tafsilât için Sirkecide "Telefon KOLİNOS Gizleri 'nizi, diş etlerinizi ve öğzinizi temizl Bartın lüks ve sürat postası ! ; Kolinosu vücuda Re Elektirikle mücehkez muntazam S aa egi Ti ve güverte yolcularına li mikropları mabsus mülerrah mahalleri bavi | der. Diş agrila- Türkiye Ş35, | iş cilerinin Şi gibi rahatsi: K klarına meni olur. < KOLİNOSU kuru bir firça Nterine kayarak teçrübe asi mek KOLYNOS a talsilât sçin — Emin |Ü DENTAL ŞRİAM gıktim han 2 mumarâya — müracast, ekiye 1D GeRaL Telefo Osmanlı Bank ve Beyoğl ban Bayramı mün: ; Maş Z ecza ve ıtrıyat tesi, Salı, Çarşamba günleri kapalı AMAN — geposu Bahçe bulunacaktır. | tapu Na, 87 Bugün— u bir altı-silindirlidir. Çünkü; otomo bilciler bir salti» silindirli istiyorl. Geçen sene satilan bir milyon bir çeyr evrole otomobilinden temin edilen azim zançların hepsi, her sene otomobilci- leri hayali gayelerine doğru biraz daha yaklaştıran bu şayamı hayret altı silin- dirlinin imaline tahsis edilmiştir. Dört senelik tetkikat ve tecrübeler ne- ticesinde vücuda getirilen bu yenl motör saatte 110 kilometro kat'eder ve ekser yokuşları en ufak ihtizaza mahal bırak- madan üçüncü viteste tırmanır. Yeni kapiş tulumbasi sayesinde har ketler yildırım gibi vukubulur. Arzu eder- seniz ayağı şiddetlice gaz pedalı üzerine basmak kâfidir, Şevrole derhal sıçırayup harekete geçer. Kt Bu otomobili âe dört silindirlinin fia- tına alabilirsiniz. Otomobilcilik tarihinde 'adi «dört» silindirli fiatına bir altı-silindirli lüks otomobil | . yeni karoserilerde çamurluklar daha lâ- bu ne şayanı hayret terakkil Şimdiye kadar böyle bir araba bu fiata tedariki kabil mi idi! | © Zaroseri de hemahenk gidiyor * 2,72 metro uzunluğunda bir kalde üze- Yine müstenit ve fişerin en son desen fif, hututu daha şık görülüyor. Nikelli aksamı kirlenmemesi için krom lâvha- larıyle kaplanmış ve dahili tefrişatı daha güzelleştirilmiştir. Dünyayı hayrette Bırakan bu otomo- bili görünüz. Şevrolenin iştiharına sebep t olan bütün evsaf daha ziyade tekerimül ettirilmiştir. Derhal sizin de tastik ede- ceğiniz vechile son derece mutedil fiatlı - bir lüks otomobildir. SEVROLE g GCENERAL.MOTORS$ MAMULATI Şoför ekliy yenisini alacağımdan eskisi mute- ber değildir. mi zayi ettim EE— K e çL lalal Şoför nından Mustafa Nedima müdürlügü küçük Kınacıyan ha- anasaryn hanının birinci | katına nakıl etmiştir ; Kazanç vergisi Bordroları harflerle - temiz 5 matbaamızda basılmıştır. İki kuruş fiyetle yalnız Akşam mâtbaasında satılır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: