30 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

30 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 30 Mayıs İlan Yerli mallarını intihap Her nevi yeni çeşit kumaşlar, muhtelif renklerde ipekliler tafta ve kirep döşinler fantazi eşya Sağlam, ay ile yazlık keten in yol çantaları ları mendil ve S.M.B. satış mağazasında - sizleri bekliyor geliniz İki Süngü Arasında AKA GÜNDÜZÜN YENİ YAZIYLE ÇIKAN ROMANI STILAN YER: ANKARA MAARİF KİTAPHANESİ (100 kuruş) İlan Tütün inhisarı Ankara baş müdürlüğünden:| Polatlıdan Haymanaya sevk olunacak tütün mâmulâtının ücreti nakliyesi mü- makasaya a Talip olanların şeraiti götmek ve pey sürmek üzere dairemize müracaatla 13102 İlan Devlet pr Kal ve Limanları Umumi Müd msinden: hâziran siz en iti En bilumum sey- rüsefer-tarifeleri "atideki şekilde tebdil edilecektir: - (Hâydarpaşa - Adana - Haydarpaşa) muvasalet al — EM Ankara Şi ilânat süt müzayedeye vaz de indiri bir hafta temdit Ni sie 1 6-920 cumartesi gül encümeni emanete iki Tuğla fabrikasında iş 0dÜ Pişmiş ve 700,000 mişe alin NE li - cı 15 de encümeni emenete mü! castları, 130; Şehir dahilinde toprak taşiyi arabaların içine çinku Ea ty may: SE anların eezalandırılacakları. Di. Abdullah Arif remaneti - karşısında (Sağlık Hakimiyeti Milliye MÜDAFAAÂİ MİLLİYE VEKÂİLET MERKEZ MuBAYAAT KOMIS YONU İLÂNAT SÜTUNU > İki garaj inşası kapalı zarf Kl ll 1 in Me “e kabili iyasetine vermeleri. . 1-282 ezkür ri aya ay Ba asaya — Merkez kıtaatının hayvana de ie MECMUASI 72 numaralı sayının münderecatı. Graf Zepelinde gördüklerim Leydi ni Hey hbi tayyarecilik kongresi Rebert Şarlı lanş“tüneli ve hava: taraftarları alatasaray - Fenerbahçe ( hikâye ) Server Ziya ir Hanımkızın mektubu 8 si Aka Gündüz enup kutbuna giden tay ayyareci Madalenanın EE mai anımın içi (hikâye önül masalı Gü e) Atletizm (Spor ) günl e motörleri n büyük hava. uçuşu EMİNE Zal bitenler iehofun neler yaptı Mm in ani Vildan Aşır Ve Aynca bir forma ilave roman v. s. 10 KURUŞTUR. talarını kabul ve tedavi Telefon Ankara evkaf müdürlüğünden Num eder. : 2352 vinç si önünde Dükkan e rında. “ — Pirinç han Tahtakalede uzun çarşu Pirinç hanı önünde “ Balıkpazarı paşı reket Haydarpaşa > 9,40 Eskişehir 19,58 20,40 Afyon 102 124. Konya 8,36 9,08 Yenice 18,20 > Yenice — 7,30 Konyı 17,34 18,04 Afyon 12 143 Eskişeh g2 640 Haydama: (Haydarpaşa - Keki m ) laydarpaşa: Eskişehir 3,07 kar: 725 — 20,20 Ekeekir 4,17 37 Haydarpaşa 1428 (< meni sürat katarı) (Anadölü ekspresi) Haydarpaşa 19,00 Eskişehir 220 2,33 Ankara 9,05 — Ankara — 19,00 ie in 14 1,28 m 5 Adapazar Haydarpaşa) Eliyılnipüşi -Adapaz 046 Adapazar — 2,50 «Haydarpaşa <skişehir - Kükarı i Eskişehir) Eskişehir ” Ankara 153 33 a Me 35 Mezkür tarihten vi Yataklı a gon ve Yönlü Pöğgühlü. en Taylan. im - Halep - m Hayfa * Kahire len m syn etti ünlerde hic bir tadilat icra e a ae daha fazla lin istasyonların bekle- buluı me nara ii edilmiş olan tarifelerde mevcut bulunduğu ilan olun -3107 Kabil olaki hapishane: :müdürlüğünden: Kilo Kapalı “158, asğari eşi viz ve duğu Zarfla 221 ie azami lde haiz bi DE ek Hapishanei" umumiyi”1 temmuz 929 mayıs ya türline kai? mek istiyenlerin ii ii 31-6-929 ürihinde İstanbul V. umuru iğ iie ieşkl komisyonu. mah- Böğima sâzt On beşte lüzumu müracaatları ve bu kabul i 1 satan sone mektup 1—3075 Konya kiz muallim mektebi e ürlüğünden Azami kilo iri kilo 35000 32000 Birinci nevi me mk 12000 Erkek koyu t 3500 300) Sade yağ Di te m Ae Teri ilan kara Sirel çayırı. olupta icara bulur anların merkez mübayaat Kili riyasctine" mi arı, 13034 veri ğ — Kapalı zarfla ilân edilen yerli alli Gi po e beze İh: Ez diğinder m 00 3 10 da pen hal edileceki Taliplerin v atta ile bii pe rk için Komi > 13 30 vi Dal saat eri sake için (30,000), eğ iel Şeker kapalı zarf suretile satın imza İhalesi 30 ha: 1itan-920 Perşönbe m gele t (14)de İn büllr Hye Kine iylakiıi meleri önündeki lrakasa makalide maci rl ezküi şartnamesi Yi hazır- ektuplarını. yevmi ati muayenesine kadar düselsel Fimaralı . ilmühaber amuka kilide alak iğ eri ermeleri” ilân olun 3094 Emlâk ve Atel bankası umum mü üdürlüğünden a Cümhüriyet meydanında Bankamıza müdevver sabık Anadolu lokan- ve ER otobüs durak yeri olan bina ile müştemilâtı bir sene müddetle icara verilecekti, İhale haziranın onuncu pazartesi günü öğleden sonra saat on altıda aleni su- rette icra edilecektir. Talip olanların ( 200 ) lira teminat akçesiyle meZkür gün ve sastte Bankada hazır bulunmaları mercuder, Mufassal şartnamemiz Bankada het gün gız edenlerin emrine amadedir. 1-3101 ei 0 ari ei 31 Mayıs n 6 Haziran tarihine kadar hık Söyrühefer m * Tahtakalede 1 ” yunpazarı 1 Batâka Abi elvancami dibinde 1 Dükkan Keçecilerde 1 : Aydiye © müneccim yokuşu > Mağaza “ iç 162 Dükkân © İemirciler ulukapi 166. Finn yi . re yun Şe onla yazılı OK ER ait e Li nm Zi ya di eğinden Teri AAnkâta Evkaf müdürlüğüne ai caatları 1-3089 İktısat- Vekâleti maa- yak umüm müdülrüğün- | Sleek vilayetinin Yenişehir kaza sının Kirazlı yayla karyesinde kâin olup al 1-31 | İmalat harbiye mübayıat emiri a mühendisliğinden e dairesinin İı ambar memurluğu ile detişrlek bnn ir zat kabul olu: vik e 929 da dal dahil olup, eyi gi ma si vir, Tal e Vilâyet Ço) ücreti maktual bu e vi İzmir sür'at Postası a ada dostası “Gülcemal, vapuru 31 - 5- 29 Cuma ie vapuru |- 6 - 299 Cu- 14,30 da Galata rıhtımından hareket Ve | martesi (7 de İdare tıhtımından, Vapurda mü. kernel Bi orkestr ye gazan vardı Bandırma postası Trabzon Birinci Postası | mina vapuru eek Bi kara , vapuru 3- 6-29 m idare rıhtımından. ölü İĞ GRE Kimmiln | Dü | arabiga Tra bzon İkinci e ii s andırma,, © vapuru Cum: ei “Karadeniz, vapuru &- 7 MORİ unlar an Dellal yani A e rıht zartesi, Perşembe akşamları idar İzmir - ilin sür'at © | mende 7 | Mudanya Postasi postası onya İM 6 -29 Salı “ Marmara, Kocaeli ,, seir 12'de ekli tihtımından. | Cuma, Pazar, b Çarşamba 9 da İda Antalya postası çil RE ii “ İnebolu İz ir 6. mit Postası pezâr, 10, da Galata | « w yapar Par, Pain nl sür ati pon ai rıhtımı reketle” mütet vapuru 4-6 ; iz? des işe kmde iskelelere azimet ve ed e ederler. 1-271 komisyonu ilânat sütunu klifat mukayesesine nazaran i ilg olunmak “üzere yangın söndürme aleti “alinacaktır. » Kırık ve ei teslim edi rk ile vermeğe talip bu yalnız teklif şersitini mübey- em ve kataloğları 20 Hazi Tan 929 umum müdürlüğe ver- eri, 1-2926 e li ku- bir sel 0) “ira nl dilmek e teslim tarihinden itibaren bir sene zar a made : ikyasında mi “ al Teli va- undan mada şartile mezkür maden işer ine edileceğinden “taliplerin 157-929 hine müsadif pazartesi günü öşe kadar. teminat mektuplarıle Dee ka- palı zarfla ğa vekâleti maden işleri umum müdürlüğüne müracaat eyleme- oluni 1-3049 Gülhane Hastanesi sal — Muallim ——. rem Ankara Merkez Hastanesi An yi bilgi No- terliğindi Ankarada Kaş Ibrahim li dair tanzim tarih Ve 885 numaralı ihtarnamenin mim mumaileyhima Abdulah ve Ali Bey Âdliye Sarayı Çulha zade apartmanı birinci Her gün alda sonra a rını kabul we eder. stanbul Deltr. üğe ai tram- 77) teşkili semti in gr an kabil olamamış ve um m: e de as İstanbul Darülfünun Mübayaa ko- misyonunda Tıp Fakültesinin 929 senei ilumum mut i maliyesi iptidasından nihayetine kadar bir e ayyenat iz telerinde muharrer diğer ihtiyacat ve levazımı umumiy Saireleri ve Darülfünuun idarei merkeziyesile diğer şuabat ve eczacı, Dikçi mektepler kemik biç gene her eri metiikif”ez GM Saireleri Hin nin 10 new Çarşamba” günü Saat 15 te ihale ni üzere kapalı zarf vole eükesayli komili Talip olânlar her w için wcut şarmamı Semin içölee Bö bari Ul ege rf iyiedesiobi mülga mişyon kitabetine müracaat opal ve ik isyonca e e A ko mıya: teminat nâ binden / teminatların beh Mu hasebe ve yatırılması ve alinacak makbuzun üm binikteinale için tayin Ge mn bir saat evel komisyonumu caat ve tevdi meleri ilân olun 13076 Evkaf umum müdürlüğünden: Kayseride yaptırılacak olan otelin inşaatı şeruiti e dairesinde yeniden kapalı zarf usuli ile iki ay müddetle münakasaya vaz. edilmi lik: kanu» kanuniye ve idariye ve fenniyesini kabul ve ifa eyleyecek mezkür musaddak vesaik m vi ib ile le muamelatta. müştereken mes'al olmak üzere mel n fiatın yüzde yedi buçuğudun 3 — Usulü alna bölü 1) 6-030 perşembe günü saat a Kayseri E i ak ani ği İRKİ ali mezkür Hat mutedil bi bulunduğu takdirde müdüriyeti umumiyenin tasdikine tali- kan ihale olunacaktır, tekliflerde muf sir e dermiyan ii 4 — Talip olanların e afsilat nek da ii ME diyeti anin i müş'ir mu in İst ZN ve e Kay kaf müdürlüklerin tamirat nl e öleli Kiralık halela e Vekâletinden: Il en tebliğat icrasmı tale, İstanbul 'divanyolu Maliye şubesi eylemiş olduğundan mezkür ihtarname. | muavinliğinden açıkta kalup halen | | KitalıK haneler eski postabane nin işbu hulâsası Bakimi Miliye | Ankarada bulunduğu anlaşılan Asf Beş arkasında müstakil ikişer oda ve güzele iner. mame b- e Mh üdüriyeyi | saire tamam. Talib olanlar. balk dalla A LR ve bir | ikinci sınıf tetkik memurluğuna tayin | pazarında tahafiyeci ye nüshası dahi usulen daire divanhanesi. ; a Ti e ei eğ Peki yaş ya itibaren on gün müracaat iz yi i tasdikname. i ü H ep di siye. e iü söke Zayi nüfus tezkeresi. — | indir, z kara Cümhuriyet mektebinden çıka ia ei hükmü Mili izi Ege ün “İhale 0 ktepi mel nevile miktarı yazılı erzak 12-5 929 da Yer zarf usulile münakı 2 önek ha çeki hp olanların mektep aziran 1999 li Detterdarlıktaki iyii pe ği mi iz yer 317 doğuml ii tlıktır taliplerin 471 numaralı post nıfından yazıma ” Satılık kamyon. Horş markalı 5 tonlık kamyon sa- İf alacağımdan eşkisinin hükmü yoktur. Ankara San'atlar ala

Bu sayıdan diğer sayfalar: