30 Mayıs 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

30 Mayıs 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a — koruma yolunda a bir şarksuhünintemei Türkiye ile Yunanistan ârâsında uzun zamandanberi sik sık inkıtalara, tavakkuf- lara uğrıyarak devam eden *nil hiye kat'i arasında n itilâfnamenin sa- imzası (o kalmıştır. Türk-Yunan itilâfı bu suretle | İ olmak hem geç, hem de güç olarak imtaç edilmiş olmakla x gene memnuniyetle edilecek bir mühim le Yunanistan ara- n ut olan ihtilâfla- rın he p siyasi de gil, l en ibaret Yunanistanda Türkiyede “Yu- ve rumlara âit 0- kalan emval ve &miâkin — tasfiyesile | alâ- kadarlara (o haklarının ve- rilmesi, hallledilemez bir ık dava halini almıştı, kat iki memleket arasın- da efrada ait mal davala- rının zaruri olarak siyasi münasebetler üzerine azçok tesir etmemesi kabil ola muyordu. Binaenâleyh Türk—Yu- nan mübadele möseleleri olduğu şekile bırakılmış ol- saydı ahkâmına nazaran “daha a ticesinde Türklere, nanlılara larak mevcut sırlarca sürebilirdi; her iki | memleketteki hak sahiple- rinin birkaç batın sonra gelecek olan mirascıları bi- İe gene arındaki hisselerini almak- mazhariyetine malla ola mazlardı. Ve ihtimalki bir gün mal münezaaları | siyasi cereyanlara karışarak iki memleketin o sulhüni tehlikeye koyacak bir isti- kamt te alabilirdi. n için bu hakikati rk, gerek Yunan in vuzuh ile görerek kökünden | çaresini bel muş olmalârını ile kaydederiz. Yunan başvı nizelos mevkii iktidara ge- lir gelmez yeni Türkiye ile anlaşmak ve dost geçinmek siyaseti takip ödeceğini ilân etmiş idi; fakat bir taraftan , diğer taraftan Yogos- ile ayrı ayrı itilâflar halde bizim ile müzakeratta Yunan haslarının vakit ka- mak ve oyalamak siya- setine çok benzer bir tavr ve me tutmaları Türkleri şüphelere düşürmüştü. Hatta bir aralık Venize- losun Balkanlarda yeni keş- mekeşler çıkarmak istedi- ğine hükmolunmuştu. Bu itibar ile Türk - Yunan iti- lâfı M. Venizelosun şimdi- ye kadar şüphede kalan harici siyasetinin anlaşıl- masina yardım etmiştir. Demek istiyoruz ki Tür- kiye ile Yunanistan arasın- da hazırlanan ve yakında inizası mukarrer e itilâfhame yalnız asırlarca sürebilecek mal meselelerini ortadan kaldırmış olmakla- iki memleketin mü- kabil © münasebetlerinde t husulüne hizmet nihayet takdir Balkanların da sulhü' sü- künu için 'en kuvvetli ' bir teminat teşkil edecektir. Mehmet Asım Yeni şimendiferlerimiz (14)üncü devresini Ikmal eden tale- reket 20 ka- Şi tar o memuru ŞİŞİ 54 hadetname al. ği mışlar ve bu suretle o bu mektepten ye- tişen me- murların mik- tarı (597) ye baliğ olmuş- twr. Merasim mukaveleler | babalarının mall- | de devlet demiryolları erkân bulunmuş ve m #inete Muhtar, Katar sınıfı birincisi Muhittin fendiler güm eli ree nikel idare saatleri rasimde r sınıfı birincisi zel bir nutuk söylemiştir. ezunlardan hareket ikincileri murat ve Şirnendifer mektebinde dün yapilan merasimden bir inlika J Köşede mektebin Birincisi Muhönr Efendi 7 ve memurini sımfı bi Nedim verilmiştir. Me- Muhtar B* gü- B'gik mi eder. muvaflakiyetinden bahsetmiş vidasi bile Türk işçisi elinden çıkacak cüm- huriyet armasını Sam'amızı okşaycağı mesut günler uzak değildir, demiş ve larına şükranlarını beyan e (Vakıt) yeni şimendefercileri vazifelerinde | — Bu mavaffakıyet ve bu süret mü- nevver dimağlarımızın asil ve nedp zın biz lere bahşet- mettar mese isinden do du. Sözle: başlıyan san'atkârının mütevazı sâ- yinden o Ve Ye * en küçük s1 makine seslerinin mes çok are muyaffakıyerler — temen Esnaf bankası Sermayesini 500 bin liraya iblâğ etti Dükü içtimada hazır bulunanlar Esnaf bankası” heyeti umu miyesi dün fevkalâde bir içtima aktederek sermayesini 100 bin liradan 500 bin iblâğ kararını vermiştir. Bankanın şimdiye kadar 100 bin lira sermayeli olması esaslı liraya bir fazliyet göstermesine mâni oluyordu. o tezyit edilen yeni sermaye ile Esnaf bankası de vam ve bakasıni taht temine almaktadır. Yeni sermayeyi hissedarlar aralarında tedarik edecekler, bu meyanda Emanet yeniden 100 bin liralık hise alacaktır. İçtimaa bankanın meclisi idare reis vekili Sezai B. riyaset etmiş, Emanet namına da iktisat müdürü Kemal Ömer B. hazır bulunmuştur. İtilâfname Bugün taat edierk Ankara, 29 ( Vakıt) — Bügün Heyeti vekile içti- maında, Yunanlılarla imzâ- lanmak . üzere hazırlanan itilâfnamenin tetkik olun- duğu anlaşılmaktadır. İti- lâfnamenin. yarın hariciye vekilimizle: M; Papa arasın- da imzalanması ihtimali vardır. Hükümet itilâfna- <meyi” derhal meclise /sev- er tatilden . evvel müzakeresini temin ede- cektir. amm Bir derece Memurların 7 ve 8inci dercceleci birleştirildi Ankara, 29 (Yakıt) — Bus gön meçl maaşların tev hidi kanuğünun bazı maddelö- rini tadil eden bir un kabul edilmiştir. Buna göre devlet memurları kanununa merbut (A) cetveilindeki yedinci se- kizinci maddeler rek bir derece bu derecenin birleştirile- yapılmıştır. maaşı 55 lira kanulmuştur.. Dereceler bu suretle 20 den 19 a inmiştir, Dokuzuncudan itibaren bütün derece memurları ona göre tadil edilmiştir. Askeri maaşat kanununun CA) cetvelindeki yedinci de- recenin maaşı da 55 lira ya- pılmıtır. Halkbilgisi Şehrimizde bulunan milli talim ve terbiye heyeti reisi Mehmet -Emin - B. şerefine dün saat beşte Şehzade başındaki konservatuvar binasında Halkbilgisi der- neği İstanbul mümessilliği tarafından bir çay ziyafeti verilmiştir. Emin beyden başka, :. maarif © vekâlâti umumi müfettişlerinden Re- şat Şemsettin bey, Halk bilgisi odermeği (İstanbul şubesi mensupları hazir Çocuklar z Emanet Gülhane parkında bir bahça yaptırıyor Emanet , Uülhane parkındaki könsk mahallihde bir çocuk bahçesi yapmıya karar vermiş (Aktarafı 3 üncü sayıfamızdadır ) derneğinde Telim ve > terbiye heyeti heyeti reisi. şerefine bir çay ziyafeti verildi Halkbilgsi dermeğinin dünkü ça #iyeyelinde Bakanlar bükamielardır. Ziyal nasındâ samimi hasbühal- lerde bulunulmuş; Halk bil. gisi “derneği “İstanbul mü- messili ve konservatuvar müdürü Ziya B. Halk bil. gisi derneğinin ilmi heyeti si bulunan” Emin beyin dermöğe karşı gösterdiği muhabbet v6 “himayâden dolayı * teşekkür etmiştir. Emin B, ayağa "kalkarak cevap vermiş, LAhmarah üncü esyafamızdadırl | | M. Venizelos İngiliz böbriye Bir muahaze üzerine icra baş muavini istifa etti, İstanbul icra riyaseti başmu avini İsmall Hakkı B., istifa etmis ve istifası ka- bul olun- muştur. Aldığı- mız malü- mala göre, birkaçgün evvel gaze- temizde icra işlerine dair çıkan be- yanattan (İsmail Hakkı B. dolayı muahaze edilmesi, muma- ileyhin istilasına sebep olmuştur. |, Muahazedn müteessir olan İsms- ü Hakkı B. ilanını vermiştir , İcra dairesine işi düşen her- kese “çok nezaketle muamele eden, müracaatları dikkat alâka ile tetkik eden hakkı B., kiymetli bir zattır. İsmail Hakkı B. gazetemizde çıkan malümatı kendisini şahsen ve İsmail tanıyanbir muharririmizin bayram vesilesile vaki ziyareti csnasında sorulan bazı suallere karşı vermiş ve' cevaplarının beyanat şeklinde gözeteye intikal edeceğinden malümaltar bulunmamıştır. Diğer taraftan , yeni kanunun tatbiki etrafında umumi bazı malümatı ihtiva eden bu cevapların , icra başmuavihinin bâkimler ve müs- tantikler gibi beyanattan memnun, tarafı- muzdan beyanat şeklinde dercinde mahzur görülmemiştir . İsmail Hakkı B., avukatlık mesleğinde çalışmak üzere Bur- bulunmadığı telâkkisile , saya gidecektir. İzmir modası 7,5 Tire aya elbise Arl “Teşebbüsün, büfün memlekette rağ- | bet göreceği tahmin , edilmektedir Jımir, 299( A4) — Yerli Mallarını Ko. ruma Cemiyeti yaz- lk İzmir modası namile yerli kumaş- lardan bir hiçim in- tihap pe kabul etmiş- tir. Modaya göre ya- pılacak yerli elbisenin ceket gömleği 7,5 li- radan fazla olmıya- caktır. Bu moda me- murlarımuız,: tüccar » larımız ve her genç münevver tarafından hahişle kabul edildi- ğinden kısa bir za - manda teammüm e- deceği tahmin olun- | maktadır. pe ayyy Hüseyin Rahmi ; Bey üstadımızın an- ketimize verdiği cevabın ilk kısmını dünkü nus- hamızda (o dercetmiştik, pek mühim ve dikkate şayan fikirleri muhtevi bulunan bu ikinci ve son kısmını da bügün A çüncü sayade takdim Karilerimize ediyoruz. Bey ga Kime karşı? Yunanistan donanma- sını takviye ediyor?.. Simdilik bildiğimiz şu: 1 — Salamim dritnotunun inan sür'atle ikmal edilecek. 2 — 4 tahtelbahir, 2 torpido muhribi smarlandı. Eski torpidolar mükemmelen tamir edildi. 4 — Averofla 3 Kılkışın kazanları değiştirildi. Yunan hükümeti ahiren do: | nanmasını takviye etmek için vermiştir. Bu kararlar mucibince mevcut sefaini | tadil mühim kararlar harbiyeyi esasından tamir edeceği gibi ler de ismarlayacaktır. ve baz gemi müşavirile Türkyenin son bahri | vaziyeti hakkinda uzun uzadış konuşarak bazı kararlar imihaz etmiştir. Yunanistan ilk iş olmak üze- İ re harbi O umumiden evvel Reşadiye ile. “sultan © Osfnan ritnorlarımiza * kârı koymak için Almanzade Volkan tesigâllarına - — sipariş“ * ölmiş olduğu Salimin dritnotunu al mağa ve bu gemide icap eden | İçnni © tadilâin icrası için de Almanyaya bir heyeti bahriye göndermeğe karar vermiştir. 55 Salâmin 18,500 tonluk bir "zırhlı olup Amerikada Betlen Tabrikasinde © Yaptırılacak - 34 “santimlik "8 top ile teçhiz edile- cektir in zırhlısının mukavele | mucibince saatte sürat Zİ mil olacaktı . Araya harbi umumi karıştığı cihetle yarıda k yapanlar. itmam edeceklerdir . Fakat bu zırhlının : ikmal ve tadili en nikbin hesaplara göre alan bu zırhlıyı bir buçuk seneden evvel kabil olmiyacaktır Yunanlılar bundan böşka 2 açık deniz torpido mubribi inşa- sma da karar vermişlerdir . | — Türk. cevabın $| İranlılarla Münasebetimiz Bugün Avrupaya gidecek olan sefir beyanatta bulunuyor Bir müddetten beri An. karada bulunan İran sefiri Frugi Hz. dün şeh- imize gel- miştir. Hükü - metinin ayni za: manda Ces miyeti ak- yam mü- messiki 0 lan Frugi Fragi Hz. Han bu- gün deniz tarikile Marsil- yaya. hareket edecek ve oradan, Madritte 10 hazi- İ randa toplanacak Cemiyeti akvamâ iştirak etmek üze- İspanyaya geçecektir. Frugi Han dün bir mu- harrimizi kabul etmiş ve muharririmizin bazı sualle- rine şu cevapları vermiştir: Iran dostluğu, üzerinde konuşulmağa ihti- yaç görülmiyecek surette mükemmeldir. İki devlet arâsında ticarete müteallik muahedelerin akti çok ya- Gülü M3CİS ii mle yaptık- ları muahedeyi tastik giti Sofya, 28 (A. A— Türk. Bulgar bitaraflık, , hakem ve adli tesviye mu- ahedenamesi hakkındaki müzakerata bügün hariciye Burofun bir nut- nihayet verilmiş ve İename alkışlar ara- sında meclisin büyük ek- seriyeti tarafından tasdik edilmiştir. Yunanlıların Aetos si: 12000 tonluk dört mülri 6 torpldosu vardır ki gil müceddet d bir surette tanir ve tadil edilmiş lerdir , (Averol) ve (Elli) krovazte- İ larının geçen sene Tulon tersa- bunlar e gön ecek son zamanlarda İn derilerek nesinde kazanları değiştirilmiştir. Yunanlıların Fransada inşa etirlimiş son sistem 4 tahtelbahir- eril de vardır. İrtem bir roman Reşat Nuri | 8 | zan nin lazirar. en son ve en Yaprak kıymetli eseri Dökümü 8 Hazirandan itibaren fıs. J“Vakat, ta

Bu sayıdan diğer sayfalar: