29 Mayıs 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

29 Mayıs 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i jorta Ost yilayı 4087 | Çarşamba ; 29 İL i : i : VA Reşat Nurinin (Yap 'Nurinin (Yaprak dökümü) yakında Maki) sütunlarında T REK RR i ,Ucuzluk müsabakası i 29 mayıs Sala van Çarşamba İacaktır enzilât b | Orta Anadolu Kırk ni ağneiaği Merkezi Ankara olmak üzere bütun orta Anadolu bu günlerde “en böyük bir sevinç bayramı içindedir; çünkü harbi Oumumiden sonra yavaş yavaş azâlân, son üç dört seneden beri ise tamamen kesilen kırk ikindi yağmurları sekiz on günden beri yeniden baş- lantıştır. Kırk ikindi yağ. murları Mayıs içinde b lar ve Haziranın. onuna kadar devam eder; hemen her gün öğleden sonra bazan biner, çikiper ski kadar, bazan biraz daha az veya “daha fazla düşer; * bü muntazam “yağmurlar Anadulunun O Kurâk iklimi için yeğâne bayat mehbaı idi. Ankarada ikindi yağmur- larının bütün bütün kesil- mesi (ositma (mücadelesi faaliyetlerinin. © hararet- lendiği zamana tesadüf edi- yordu. Ankaradan sıtma hastalığını kaldırmak * için şebrin alt kenarındaki ba- taklıklar kurutulmuş idi, Ve filhakika bu bataklıkların kurutulması . sayesinde şe- hirde sıtma felâketinin önü- ne geçilebilmişti, Ankaradaki bataklıkların kurutulması, bu. suretle. sıt- manın önüne geçilmesi şüp- hesiz memleket için hayırlı bir muvaffakiyet oldu. Fakat bu iyi netice elde edildiği sırada da Ankaranın kırk ikindi yağmurları da kösil- miş bulunuyordu. Kırk ikindi * yağmurlarının kesil. mesi ise kuraklık felâketini getirdi. O vakit bir takım zevat Ankarada kırk ikindi yağ- kesilmesi ile bataklıkların arasında bir münasebet olup olmadığını düşünmeğe başladı: “acaba Ankaranın bataklıklarından intişar eden rütubet bu muhitte bulutlar yapıyordu da kırk ikindi yağmurları mı hasıl oluyordu? binaen- aleyb bataklıkların kuruma: sı bir taraftan sıtma hasta- lığımnı ortadan kalkmasını teshil ederken-diğer taraf- tan “kırk ikindi-yağmurları- nin kesilmesini mi mucip tarzında bir endi- şe zihinleri işçil ediyördu. atta bu sekilde endişeye nler Ankarada öteden- beri mahalli ziraat ihtiyacı- ni temin edön kırk ikindi yağmurlarının tekrar baş- hıyabilmesi için kurutulan bataklıkların yerinde sun'i r yapılması lüzumunu Teriye sürüyörlardı. Üç dört senelik kurak - liktan sonra bu defa kirk indi yağmurlarının tekrar başlaması bu yağmurların menşei hakkındaki fikir ve kanaatleri sarsmıştır. Anlaşılan hakikat - şudur ki Ankaranın kırk ikindi yağmurları buradaki eski bataklıkların. bir eseri de - filmiş, belki o bataklıklar kırk İkindi. yağmurlarının bir peticesi imiş, Şimdi temenni edelim ki bu yağ- murlar arık hiç bir sene kesilmesin; TAİF tarifi 2 idi üayümszdu) murlarının ınkaradaki kurutulması Ahmet Ferit B, ve refikası En mükemmel hane sahipleridir. Sefaretimizin ziyafeti. Londrada büyük bir haheşle bekleniyor a er Depli telgraf diyor ki: “ Türk yemekleri misafirler için bir zevk teşkil ediyor, “Deyli Telgraf, tan: Londradaki ecnebi dip- lomatların ekserisi resmi ziyaletlerinin itası için in- tihabatm *bitamıtı “ bekle- mektedirler. lAlttarafı 2 inci sayifamızdadır) Başımıza gelenler: | Güzel san'atlar akademisi (Efgandaki ( Maarif vekâleti kısmen leyli bir şekle kalbine karar verdi Artık Sakazade ile Vekâlet bu sahadaki faaliyetini DiMaki Ziişünsek kadar san'atkârı yaşatan muhit üzerinde teksife karar verdi mücadele Nadir Han arasında cereyan edecek | Amanullah Han mem- - Meketini neden ferketti ? Güzel san'aflar akademisi - san'atlar - akademisi İsmail Beyden ta göre âka- izleki ders sene- sinden itibaren kismen leyli bir şekle ilrağı takarrür etmiştir Çok müusip olan bu kararın ikleri nda hayatı kazanmak mecburiyeti Karşısında bir kısı ald iri demin; Nurullah Nafiz adın- daki âfet © yi Anladık ki gazet gazetemizin adı adını kendi heveslerine alet etmiştir : Emniyeli suiistimal, dolandırıcılık, sahtekârlık maddelarinden dava ettik... Aziz kari, gazeteler her gün s verirler. Bunların binde dokuz yüz lerinden başkalarına ait i başımıza yapmak, size ken yoruz. Bundan diselerden haber dokuzu kendi- ırdır, Bügün, © binde biri iki ekdeki müşküller üzerinde buna benzer işler ve hadi olabilecek kıssa söylemektir. Olanlara lerde ihtiyacı Kendi kendimize geçmiş olsun derken, bu salırları Nurul- lah Nafiz adınd. satırlara öltifat O zaman ankarada bulünan vmumi postaya * verilmiş, (Nurullah ei tıldf İfakas esasına istinafediyor Ne zaman im- za edilecek? Bir müddettenberi hükü met merkezimizde Yunanlı" larla yapılmakta olan müba- dele müzakeratının itilâfla ne- ücelendiğini dön yazmışuk, Buraya gelen haberlere göre, itilâfnamenin imza günü çok yakındır. Bu husustü dün gece mu- habirimizden aldığımız. tek gralia deniliyor kiz Ankara, 28 (Vakı)—Yur nanlılerla yaptığımız itilâfna- me uyuşulan esaslar dahilin- de bilarat azadan M. Riva tarafından hazırlanmaktadır. İklülname tem bir takas üzerine İstinat etmektedir. İşn- 24 gününün çok yakın oldü: » kuvvetle söylenilmekted a bir gençle tem etmelerini eden karilerimizin bu rica ediyor Nafiz) imzalı bir mektip alı. yordu. r £ alinize ÇV anadoluda bir seyyar müha- bir. bulundurmadığını muşdum. *Z mubabir itibarile & fakat itim ların afdar olduğunuzu, edilecek isan- muhitde. pek azalmış olmasından dolayı böyle bir müuhabir. istihdamını #mıkdnbız gördüğünüzü söylemişdiniz. lAlitaralı 3 üncü sayıfamızdadı Yüksek tedrisat mü- ürlüğü Ankara , 28 ( Vakıt ) — Maarif yüksek tedrisat umum müdürlüğüne o Konya (maarif emini Aptüllâi! « Nevzat “bey tayin edildi. Bereketli Yağmurlar Ankara, 28 (Vakı)— Ay kara ve bevalisine faydalı yağ. lek çiğli ön eki, Bu. sene mahsulün bereketli Meclisin tatili Ankara; 28 ( Vakıt )—M. YEL müstait “talebenin, * beş” senelik mihari akademi talişilii göze alamayışı, leyli mekiepleri ter- elli ve kismen de Akademi tah- silimi umum metnleleşf* çocukla- noa teşmil düşünceleri yardır. Bu: sene bu kararın #mukadde- mesi clarak (15) alebe leyli olârâk kabul edileğektir. Bündan başka “nazari kısım- ları daha ziyade O diviye et miye karar verilmiştir. Çünkü san'atkir yalnız elinğğ ustahğile Meli tdömez bir haf& gelmiştir. Akademide © elyevm 3 fane ecnebi piüteliissıs vardir. Bur- ların ikisi ri şubesinde, biriside tezyini sal'atlar kıs- nundadır. Bu mütebabtişların da (6) ya iblâğı kararlaştitılmıştır. Ru üç yeni mütehassısın biri- si tezyint san'allar kısmanıci i)o0- hilt tezyinat iç- ektedir. Diğer. leri mimari kışmı için gelecek. ler ve bü kısinın bü sene daha ziyade islâhma ve mğdern usul lere raptına devam Olunacaktır. Alara Zinc syiimiziri mpi Bist dn Gidecek aliyi taayyün etti Bükreşte 7 haziranda topla, nacak olan Zirast kongresine hükümetimiz. nama meb'uşu Ali Riza ve'Nuri Bey- Ee murahhas seçilmişlerdir, Muralıhaslarımız'4 haziranda hareket ödeceklerdir? MR Da rülbedayi Artistler yarın, şehri- mize geliyorlar Haber aldığımıza göre elyeym İzmirde bulunan Darülbedayi heyeti turnesini bitirmiştir Artistler bügün izmirden ha- reket edecekler, yarın şehrimizde bulunacaklardır . Lük edir, bile ma? Sand Bir misal ile anlaice- zeyim . Güeğine köz del olan Ke Mardin ( Birkaç gün evel telgraf - lar, Efganistan kralı Ama- nullah hanın Kraliçe Sürey- ya ile beraber Hindistan hududunu gecerek Kuetta ya muvasalet ettiğini bildi- riyordu. Hiç beklenilmiyen bü hadise ansızın vuku bulmuş, onun için her yer- de tereddütle karşılanmıştı, Son posta ile gelen Lon- dra gazeteleri ve dün gelen bir telgraf haberi vaziyeti ve bu nagihani gibi gö nen kararın sebeplerini izah etmektedir. Bu malümatâ göre, Amanullah Hanınin, Gazneye sövkettiği kuvvet, bir taraftan münakalâtın müşkül olmasından, diğer taraftan Gilzai kabilelerinin husumeti yüzünden iler. liyemez olmuştur. Amanul- lah hanın topladığı bu küvvet askeri hayatın in- bat v& intizamına alışmış, emniyet ve itimat kazan- l N 25 elti AAAAA mış bir hale gelmemiş idi. LAhttaralı Sene ri Rahmi B. İktisat veköâle- #inden çekildi Şakir B. İktisat vekili oldu Ankara, 28 (Vakıt) — İktisat vekili Rahmi bey bugün istila etmiştir. «Rahmi bey, yorgunlu. ğunu ve bazı sıhhi vaziyetlerden dolayı istirahate mühtaç bulun- duğunu — vekâleten çekilmesine sebep göstermektedir , Rahmi beyin yerine Şakir (Edirne), Zekâyi ( Diyarbekir) beylerin namzetlikleri söyleniyordu. Akşam Vekiller Heyetinin içtimainda' > İktisat Vekâletine Şakir: beyin: intihabı : kararlaştı- eilenş ve âli tasdike arzolunmuş- tur, Kabul edilmedi Milli ihracat dâiresi teşkil edilmiyecek Ankara , 28 (Vak): Mil ihrağat dairesi “teşkiline ait 18- yila bugün M, meclisinde müza- kere olunmuş ve kabul edilme- miştir - “Meb'uslardan bir kısmı böyle bir “daireye lüzum olmadığım at vekâletinin bu İşi kendi veminlerile yapabiledeğini söy” ÇIPLAK , MÜSTEHCEN INEDİR? — Hüseyin Rahımi Beyin fikri Ayıp namevcut ve mevcuttur ! Canlı ve çıplak bir model karşısında mermerini yontan san'atkâra sorunuz." Duyduğu lezzet nedir? Bir halikiyet Anketimizin mevzuu et- rafında serdedilen fikirler arasında “üstat romancımız Hüseyin Rahmi B. in fik- rinin Oo çok ehemmi ye ti vardır. Kıy- metli öserle- rinin © pek örtüsüz ya- zıldığı telâk» kisi, nihayet “Bin deli- * miyim ?,, is- mindeki ro- manından do- layı kendisi- nin mahke- me huzuruna davetini mu- cip olmuş, fakat dava, hakkında müttefikan veri- len beraet kararile netice- lenmiş, mahk&me salonunda samilerin sürekli alkışları akisler bırakmıştı. Mahkemede köndisini mü- dafaa eden avukat Ali Hay- dar B. le muhakema eden sabık beşinci ceza reisi Rağıp B. in bu 'mevzüa ait fikirlerini anketimizde tes- | Vefatı teessürle kaydedi- len Merâş meb'usu Nured- din B. dün saat 15 te, İngiliz * hastanesinden lâyık olduğu. ihtifal ile kaldırı. mış ve Maçkada hazırlanan | kabre defnedilmiştir: Pek. kıymetli bir genç olan Nurettin B. Ankarada hastalanmış, tedavisi; için şehrimize gelmiş ve evvelki sabah İngiliz hastanesinde operatör Dr. Zugurdes ta: rafından ameliyat yapılarak safra kesesi çıkarılmıştı. Ev. velki gece sıhhi vaziyeti fenalaşan Nurettin B. ken- dine malik olarak gözlerini yummuş ve yanında bu lunan ailesi efradına “ Bir askere böyle. bir ölüm ya- kışmaz!,, demiştir. Üstat romancımız Hüseyin Rahmi B. hissidir bit etmiştik. Karilerimiz bugün de üstadın entere- fikirlerini “büyük bir zevkle okuyacaklardır. Hüseyin Ra- hmi B., yle anlatıyor: — Kanun- lar zama göre e dül ediyor... Binaenaleyh hayatın tekâ- mülüne göre kanun yapı - lir. Kanuna göre bayat yapılmaz. det, ahlâk telâkkileri de- giştikçe bu günkü kanu- ni müşkü'ât kendi ken- disini hazmeder. Ve yerle- san şö- rine diğerleri zuhüm gelir. Müstehcen ve hayasızca tabirleri şehveti dai açık- lıklar için mi kullanılmıştır? Âçık bir vücut karşısında heyecan duyarsak bunu iki suretle telâkki ve tefsir ede- biliriz. Bedii ve hayvani, Filvaki 1304 “tarihinde tevellüt eden Nureddin; B. Harbiye mektebinden me - zun olmuş ve “senelerce orduda hizmet ederek kay- makamlık rütbesine kadar yükselmişti. Ayni zamanda Hukuk mezunu da olan mumaileyh meclisin ikinci devresi son “senesinde “Mas raştan meb'us-intihap çedik miştir. Cenaze merasimine fırka müfettişi ve İstanbul meb- imdi a Kar takin ia vay e e Me e > 'usu Hakkı Şinasi: Paşa OG ile © şehrimizde (o bulunan meb'uslar; fırka" erkân, merhumun arkadaşları ve birçok zevat iştirak etmiş- tir. Keder gören ailesine samimi -teessürlerimizi be- yan öderiz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: