29 Mayıs 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

29 Mayıs 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sabık İngiliz nazırlarından $ M, Snovden * Fransa İngiltereye Gi ait olan paralarla ğ İngiltere aleybine 5 çalıştığını söylüyor Bitdisrd; 37 (AZAY Iİ Amede irkasına mensup sabık nüsirlardan “MM Sasvdenbirmutuk irat ederek Fransanın vergk lerini 10 milyon İngiliz dirası | tenzil eimiş, olduğuma ve parayı İngiltereye yapması /lizır gelen tediyat tahsis edecek Yerde Lehistana ve sair devledere ikrar eylediğini ve Birdevleilerin bu pâralarja sekeri techizat yapmakta olduklarını beyan etmiştir. Fransa dünyanın en büyük hara filosunü hazirlarmektadır. Ve lord. Ballurun dediği gibi bu hazırlar | İngiltereye karşı bir tehditteni haşka bir şey değildir. Fransa tasarruf imiş olduğu bu parayi cihan piyasalarında — İngilterenin ea müthiç (bir rakibi olmak maksadile kullanmıştır. İngiltere infihabafı başlıyor Üç hırka da “ Ben kazanacağım, diyor Londra, 27 (A.A) — Umumi intihabat, petyembe günü baş ıyacaktır. İlk neticeler cuma akşamı belli (olacaktır; Deyi meyi göretenme nazaran M. Baldwin muhafazalâr fırkamn tam bir zaler elde edeceği hikrindedir. Lok Corc ie hükümet hırkasıın bali hazırdaki ekseriyeti ve İibörallardan fazla rey kazanamıyacağı mütaleasındadır. M. İda gelince, intihabat Belicesinin amele fırkası için misli mamesbak bir muvallekiyet teşkil içene kanki kani bulunmaktadır. Dükdö ö Talleyrand zetülcenipten öldü Paris , 28 (A.A)— Dük dö Talleyrand namile maruf prens dö Sazan revolverle intihara teşebbüs ettikten sonra tutulmuş olduğu zatülcenipten vefat eylemiştir. Ademoğlu 12,739 metreye yükseldi.. © Berlin , 28 (A.A)— Teyyareci Nöyühefer , 12.739 mirtreyie kadar çıkmak suretile irtifa rekorunu kırmıştır. Tayya.eci Lindbergin izdivaç merasimi Englewood, * New-Jersey » , 28 (A.A) — Tayyareci Linâberg il Amerikanın Meksiko selirinin kızının izdivaç resmi dün burada iera edilmiştir . “Frat taştı , etrafı su bastı Bağdat , 27 (A.A.)— Frat nehrinin taşması neticesinde hasl olan feyezan devam etmekiedir . Suların seviyesine düşeceğine dair hiç bir emare yoktur. İskopçina tacidarının muhakemesi Belgrat 27 (A.A) — Geçen haziranda İkkopçina meclisinde vuku bulan facianın fail ve mürettipleri olan puniça ile Raşiç in bidayeti mahkemesi huzurunda muhakemesine bu sabah başlanısıştır. Sabık meb'uslardan Dragton ile Popoviç de mahkemeye gelmiştir. Vaktinden evvel yanan mumlar.. Strazburg, 28 (A.A) — Bir mum fabrikasında bir yangın zuhur etmiştir. İ milyon hasar vardır. Yunan donanmasının takviyesi Atina, 28 (A.A) — Bahriye memurini ile İngiliz bâhri hey'eti reisi donanmanın takviyesi meselesini tet- kik etmişlerdir. Hiç bir karar verilmemiştir. Yugoslavyada da hareketi arz oluyor Belgrat, 28 (A.A) — Saat 3 ü 25 geçe şiddetli bir hareketi arz olmuştur. Zelzelenin merkezi muhiti 7000 Ucuzluk müsabakamız Gerek karilerimiz, gerek müesseseler tarefından büyük alâka ile karşılanıyor Gazetemizin “ilk “sayfasının bir kupon görüyorsunuz; bu kupon uzucluk müsabakamızın bonosudur . Ucuzluk bonosunu kesiniz; satın ala- cağınız eşya için “VAKIT ,, karilerine tenzilât yapacaklarını ilân ettiğimiz dük- - kân ve mağazaları tercih ediniz; pazarlığı- mızı yapınız, eğer fiat maktu ise hesabınızı ona göre görünüz; nihayet gazetede ilân edilen nisbette tenzilât yapılması için para ile beraber kuponu veriniz. Karilerimize ten- gilât yapacak olan dükkân ve mağazaların listesi #üncü sayıfamızdadır . başında vi İ bahilde — X1JE VAKTE Deri tacirlerimiz Mallarını Odesa Jimanma götürünce Nasıl karşılandılar ? Rusyaya ilracal yapan tüzaar- larınız sön günlerde yine ken- dilerine, Rusyada müşkülir gös terildiğinden — şikiyat başlamışlardır Şikâyet edenler bilhama ma- mul deri ihraçeden tüctarla- Famidir Tücürler Gesret müdiriyetine ve > ticaret “ odasına “müracaat ederek şikâyetlerini bildirmişler- dir. Tic müdüriyeti we oda giyasci öün ielgralla | İktisni yekâletini bu gikâyetlerden haber- dar etmiştir . ; Keyfiyet. ayrıca şehrimizdeki. Rus Hcaret mü- messilliğine de bildirilmiştir. , İhracat tüccarlarından birisi şikayetlerin sebebi hakkında şu melümatı vermiştir : —İrisat vekületinin tanzim etti: ği lite üzerine bulundukları yerlerden © menşe © © şehadel- | namesi eimeğe | Türki» deri Göcarlari memleketimizde işlediğimiz ” derileri on beş gün evel Ruşyay © seyketik; Malla- rımiz Odesa gümrüğünde mu ayene eğildi. Neticede bunların yirmi gön zarında geri gölü- rülmesini?” aksi takdirde malların müsadere olunacağını bildirdiler. Sebebini sorduk, şunu söylediler: « — Tükiyede bu deri işlem mek Çünkü Türkiyede desi fabrikası yoktur , Bu deriler Türk malı değil , ecnebi malıdır kabul edemeyiz . » Halbüki bu iddia doğru değildir . Türkiyede deri iyliyen fabrikalar vardır. Gönderdiği: miz deriler o memleketimizin malıdır. © Bast mahalli ticaret odala- ından “alınan menş'e şebadet- #ameleri ispat etmektedir . alan Güzel sanatlar akademisi (On tara birinci sayfamızdadır! Mimari kışmı tecrübe atelyeleri ve yeni mimariye aft bir kütü- pane ile teçhiz edilecek ve bir kaç sene: sonra mezun. olacak mimarlar. en son inşa tarzları- Bı Öğrenmiş olarak çıkacaklar- dır, Bu sene de geçen seneki gibi, mektep imtihanları mütcakıp Avrupa müsabakaları başlıyacak, resim, heykel, mimari, tezyini san'atlar ve musiki şubelerin- den birer talebe Avrapaya gönderilecektir. Az zamanda bariz bir terakkil ve inkişaf gösteren Akademinin diğer o Avrupa o akdemilerile nispeti. hakkında mubarrimizin sorduğu bir suale, Akademinin kiymetli müdürü Natmik B. şu cevabi vermiştir: iman Şirkeinde Yeni romorkör ve mavnalar üç romorkör sipariş edilmiştir. On bin İngiliz İirasına sipariş edilen bu romorkörlere ait mu kavelename dün imzalanmıştır . Bundan mada şirketin evelce sipariş etiği iki romorkör bir İngiliz. lirası dün yine bir mikdar yükselmiştir. Evelki akşam 1004,5 kuruş- ta kapanan İngilz lirası dün sabah 1003 kuruş on parada açılmıştır. Akşama kadsr bir haylı alınıp satılantİngiliz lirası Bir müddetten beri şehri mizde bulunan sabık Avus- turya başvekii M, Zaypel e Yiyanaya gidecektir. — Bu akademi bildistimma bütün Bölkanlardaki #kademi- lerden gerek tesisat, gerek tedrisat © iHibarile çok daha eyidir. Halta vesaiti Avrupanın bir iki - akvdemisi müstesna olmak üzere bir çoğundan dahâ, yeni ve ienai tesisau haizdir. Yalmız bir fark varsa şudur. O memleketlerdeki akıdemilerde çalışanları yaşatan, besiiyen bir muhit burada henüz var olarak sayılamaz. Bunun.“ içindir ki o Maarif vekâleti © bu güzel sas'atlar sahasındaki faaliyetini de san'- atkâr yetiştirmek kadaf sah'at- kârı yaşatın muhit üzerinde teksif etmiye ihtiyaç görmüştür. bise, orta ve ilk mekteplerde bile san'at terbiyesine dala fazla ehcinmiyet verici tedbirler İaınması düşünülmektedir. 40. yerine 20 Bir hazirandan itibaren bü- tün taksiler böyle olacak Emanetin epi tebdili için şoförlere verdi- i müddet bir (haziranda bi günaha emdi bak il temdidi hak- pa ebeler Emanet muavini Hâmit B, ka'ti su- rette tedzip etmiştir. 1 hazirandan itibaren antreleri 20 kuruş yazmıyan bütün otomobiller seyrüse- ferden men'edilecekledir. Mahaza şoför! eb ee ganimet biletek birçok müşterilerden 40 kuruş ü- ae ücret almaktadır- Evvelki . gün Şehremini muayini Şerif Beydende 1734. wumaralı otomobil 20 kurus fazla para almış- hır. Şeri, B. Muavin Hâmik eye müracaat ederek bu şölrden istirdadını le gr siiştir Yaprak Dökümü Pek yakında (VAKİT) sü- tunlarında Reşat” Nuri Beyin ça güzel romanı tehdit mi (ediyor / Tarabyada | Ajanslar konferans murahhaslarına verilen ziyafet Müttefik telgraf ajansları dördüncü, konferansış mu- şerefine dün Tarabyade' Tökatliyan öle inde Türk matbuat cemi Yeti 'reisi Hakki Tarik bey tarâfındon bir öğle ziyafeti verilmiştir. Ziyafette Al nslar o konfcransındaki €© nebi ve Türkumurahhas ları, İstanbul valisi Muhid- Hakkı Tarık B. şu nutku irat etmiştir: Hakkı Tarık B: in nutku “Muhterem hanımlar, muh» terem efendiler, ma'buat cemiyetinin davetini lütfen kabul ettiğiniz için hepi- nize cemiyetin teşekkürle- rini arzediyorum. Matbuat ve ajanslar bir- birlerini tamamlıyan iki me- deni müessesedir, * Gazete i sne mesâi yuvalarile uzak'yakın her zaman temastadırlar; bugün bu iki o müessese mensüp ve mümessillerinin de İstanbulda; buluşmuş, samimi bir toplanma yücu- da getirmiş olduğunu gör- mekten doğan babtiyarlığı izahtan âcizim, İçtimaları- nızda mâtbuatın daha çok inkişafına yardım edecek kararlara varmanızı temenni eder, büyük bir tarihe ma- lik memleketimizden ayrı- lrken cumburiyetin verdiği yeni ve hayati inkişafların batıralarile O memleketinize sevgilerimizi götürmenizi is- teyerek tekrar cümlenizi ayrı ayrı selâmlarım.» Diğer nutuklar Bu ziyafet evvelce İs- tanbulda tahsil etmiş olan Bulgâr ajansı murahhası M. Popof tarafından Fran- sızcaya tercüme edilmiştir. Müteakiben Volf ajansı mümessili bir nutuk irad ederek memleketimize ve milletimize karşı mahabbet ve müveddetini bildirmiştir. Nutukların. hepsi hara- retle karşılanmıştır. Anadolu hattında Trenlerin hareket saatleri değişti Banliyö hattında tenzilât Çumartesiden © itibaren Ankara ve Adana hatları. nın hâreket vakitleri şu su- retle değişmektedir: Ankara postası 13,1 de gidecek ve 14,28 de gele- cektir, Konya treni 9,40 ta gi- $ katına ait evrakın müddei LE lirasi'dün 1005,5 kuruşa kadar yükselmiştir. © Rusyaya ihracat ya- | pan tüccarlarımızın şikâ - yetleri İktisat Vekâletine © Bir borçlunun sekiz gün fazla mahpus kaldığı iddiası üzerine tahkikat yapılmaktadır. © Kadriye H. tahki- gün sürecektir. Emanet Heybelinin Koperatifler Nasilteşkil oluna- ca! Arkariğ 28 ( Vakı) —M. Meclisinin Bugünkü içtimanda kabul edilen ziraat ibar “ve ahım koperatifleri kanun (ahi yasnın İhvâ eltiği esaslara göre Zirai kredi. kooperetifleri Binhümu 500 “den “aşağı ölmüyan bir veya bir kaç köyle kasaba ve şehir giltcileri ve mahsulatı zetiye * mustabsilleri * arasinda müteselei — mesuliyekli * * olmak Özre teşkil olunur; Koperatile medyun ortaklar koperatifin müsaadesi “olmiden mallarını satmayacağı gib! bir ortağın “istifa veya ihracı halin: de. kopctntile olan borçları muacceliyet kespemektedir.. Kredi koperetif'erinin bil. umur muameleleri kazanç ve muamele vergilerinden muaftır Köperatiflere ait serma- ye ve ihtiyat akçeleri vergi ye harçtan müstesnadır Koperatiflerin bilcümle evrakı, senedatı , kuyudatı ve muhaberatı pul resminden ve posta ücretinden muaftır. Tayyare ile Ruslar Amerikaya sefer yapacaklar Moskova , ZI (A.A) Ha- vai seyrüselerin tesisi bay- ali nikel Çes- takof ve Balotef ismindeki tayyarecilerin agustos “ayı zarlında Soviyet Rusyada imal olunmuş bir tayyare ile Moskova -- New-York seferine çıkacaklarını bildir miştir Yeni mahsul İzmir , 26 (A.A.)— Yeni senenin ilk arpa mahsulü menemen kazasının: çikilli köyünden Bekiroğlu Ali ağa tarafından buğün Borsaya getirilmiştir . “Kıdemli yüzbaşılar hakkında Ankara, 28 (Vak). M. Meclisinde müzakere ve kabul edilen kanunlara göre, ihtiyat zabit mekteplerine* sevkolunan elendilere harbiye mektebi son sınıf talebesine verilmekte olan maaş dairesizde maaş itâ öle alın haber lerin” hulsası İ Hariçte: mİ İfgilterede intihabata yarın başlanacaktir; İlk netice- lerin cuma akşamı alınma: sna ee ediliyor © Yuğoslüyyadağiddetli elze olmuştur. yayaya, da temine katar vermiştir. © Eminönü'polis mer. kezindeki dayak” tahkil kongresine siştirak edecek £ murahasslar şehrimire gel- : mişlerdir ul Orta anadolu 1 Baş mekalemizden mabat | Eğer örta Anadoluya bu sene düşen yağınurlar ge - Tecek senelered de devam ederse zabire istibsali nök- tai nazarından bu taraflar- da hiç bir sıkıntı kalmi- yacaktır. Ayni zamanda orta Ana- dolanun her taralmda ko- in, keçi ve siğir hayvan- Tari yiyecekleri otlar.da feyiz ve bereketle yetişecek- tir. Kışım hayvanlarının. yi- yecekleri için kâli derece- de samanı olmıyanlar ya- mi ve güzün biçecekleri otları saklamak suretile ihtiyaçlarını temin. edebi- Veçeklerdir. Nihayet üç dört sene içinde Anadolunun mevcudu bundan a e &velki bereketli mıktarinı ir, Maamafih Anadoluda ku- râklık tehlikesinin -muvak- Le bertaraf olması tabii ümetin su aka ; bilâkis geçen kıtlık senelerinin acı hatıra- larından başka önümüzde görebileceğimiz feyiz ve be- reket seneleri hasılatından kuvvet are e daha işlerine ehemmi yine milli bir ei olacaktır. Mehmet Asım mem nel İlminin nin Yeni romanı Yaprak Dökümü Pek yakında “Vakıt,, sütunlarında İl emmmmil e Yeni tarife Banliyö ücretleri * ucuzluyor Haydarpaşa ile Pendik arasındaki bânliyö hattında tenzilâtı tarifenin tatbiki- ne cumartesi günü baş

Bu sayıdan diğer sayfalar: