29 Mayıs 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

29 Mayıs 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AU, m İzmir sürat postası (GÜLCE MAL vapuru 31 May Cuma 14,50 da a rıhtaman. dan hareketle e Cumarter cek ve Pazar İd hareketle P, ir sabah: mükemmel bir Or kestza ve Cazbant mevcuttur. GAZİ HAZRETLE NİN YAĞI BOYA) RESİMLERİ miyeti t reisi profesör Artör Kamp! fa- ralndan yapıları, Gazi Hazret lerinin yaylı boya resimleri Vi- * yanıda pek metis &ir seretie bastırılınıztari Bu resimler bir kaç güne kadar İstaabul Yiliyet ve Kıza şubelerince satışa çıkarılacaktır. Cinsi eb'adı ve fialı aşağıda yazılıdır; Fiat Cinsi Büyüklüğü Müşür elbkeki 120)X70 , 50485 <4 1043481 58X45 Da ÖPERATÖR Halil Sezai BASUR MEMELERİ Fistül ve suracaları meliyath ameliyatsız elektrikleği tedavi ve bilçimle ameliyatı $i 17 'D van y oluAcı hamam No. 20 İLÂN Merkezi İsta era eder. Sat şeriklerin 31 mart 1920 tarihli karârhamesi ile ekseriyetle fes İl kedilmişr. Üç ay zeründe ve İl şirketi mümlesihe idarekanesin- de tesviyei düyun ve tasfiyei bestbahı için Mazhar Bey me- | mur tayin edilmiştir. Şürekâdan İİ hiç birisi işbu terilten itibaren şirlet nanina icrayı müsmele edemiyeceklerinden aksi halde mes'uliyet şalışlarına ait olaca- Ba ilân olunur. Topçuzade Mazhar, Topçuzade İstanbul Etibba YUAVENET YE TEAYÜN CEMİYETİNDEN Önümüzdeki cumı günü saat ön buçukta Türk ota ında aylık içtima aktoluna- çaktır. Mümessil arıyorum Yeki “umumüsi “ bulun- duğum Avrupa fabrikaları için Türkiyenin Her tara- İsndan mümessil arayorum İzmirde. Rıhtım hanında N. 13 Mehmet İbrahim beye tahriren müracset >» hikara (Babıâli) baldesiniz Kiralık daireler Anadolu * ağansının' bulunduğu binanın iki katı aynı ayrı ve y tö kiraya verilecektir. İsteyenlerin (Valst) idare Müdürlüğüne müra- ğİ caatları, | Mahlülâtmüdüriyetinden: Kıymeti muhammenesi Liri 615 6150“ Beyoğlunda Amerika Sefarethantsi ve kohot oteli arkasında 12 harita numarolu arsa (15-Mayıs-929) tarihinden itibaren yirmi Zir sekiz gün müddetle ve kapalı zarf usulle müzayedeye konmuştur. | Talip olanlar baladaki kıymeti muhammenenin yüzde yedi bu- çuğu nispetinde - pey akçesi ve ya Banka kelaletnamesile teklif mektupların: (1 2-Hasziran 929) çarşamba günü saat on dörde kadar İstanbul evkaf müdüriyeti binmsnda müteşekkil dere encümenine tevdi eylemeleri ilâp olunur . ERLERİ şir Ağ 3 İEMMLE21E3 Banko di Roma 200,000,000 Liret Sermayeli anonim şirket 45.000,000 iret Merkeri Roma-italyada ve ecnebi memleketlerde şöbdleri ve bütin şehirlerde muhabirleri 'vardır. Banka şebeleri Fransada Banko di Roma-İşpanyada Banko - Banko İtalo “Eigizyano. Temsil iğarchaneleri: Berlin, Handrı, Nevyork. t buldzmir «Türkiyenin ve memiliki vilâyatı için bona, çek ve itibar mektepleri a çek tevdian mukabilinde hesabı cati Küşatr- : ömer “Türkiye ve memeliki ecnebiye için köponlar ve çekler tahsil muamelesini “ içfa-Demir kasılar'idar ve tasarruf sandığı hesabi carisi küşar ddilir. şubeleri . Müdüriyei ömumiyesi İstanbul Sultan hamamı Kulhık Zade Han, tel 1S01-1502-816 - 817, Galatsda .Nordstern Han, Beyoğlu Sent Antuvan binasi, Tel. Beyoğlu 490-5 İhtiyat akçesi E Emi EE Sirkecde Ebussuut caddesinde 17 numaralı dükkân Fatihte tabhane medresesi kömürlük mahali Fatihte kadı çeşmesinde damat Mehinet elendi medresesi Rumeli fenerinde garipçe karyesinde iki odah mektep binası Vilâyet daimi encüme- : Balâda müharcer emlâki hususi ari ninden: Xi» 116/929 çeke günü van bire kadar müzayedeye kauldğundan taliplerin encümene müracatarı. ei İstanbul Şehremaneti ilânları mi la aram meye inme Şehremanetinden; Fatih yangın yerinde molla Husrev mahallesinde 5 Harita numaralı odada 641-1, 642,647, 648, harita numaralı arsalar arasında 56,57, metre murabbaı sahasındaki Emanet mali arsanın metre mu rabbama 400 kuruş kıymet takdircolunarak (satılmak için açık müzayedeye konmuştar.20 haziran 929 tari hinde ihalesi olacaktır. Taliplerin şeraiti görmek için her gün müzayedeye girmek için mezkür tarihte Je vazım Müdürlüğüne gelmeleri. Mahlülât müdüriyetiuden : Kıyaneti muhammenesi Mikdar irat Ur 10 9000 N Galatada Kemankeş Mustafa paşa mahallesinde balık pazarı caddesinde 38 atik 52 cedit numaralı üstünde iki odayı müştemil kârgir dükkânın tamami 22 mayıs 929 tarihinden iibaren 28 gün müddetle ve kapalı zarf urulile müzayedeye konulmaştar, VAKİT. 99 Mayıs se Büyük KEŞİDE TARİHİ Esaya piyngosu BİLETLER 1 liradır Türkocakları' herkez heyetinin tertip. ettiği Büyük eşya piyankosu ikramiyeleri Kapalı 929 model 27 katalog No.lu Beş kişilik Buik. otöröbli Kapalı 929 modeli Şevrole otomohili Pırlanta Pantantfi « Küpe Büyük Salon halısı Yüzük Planla Pantantif | Pilâtin çili kapaklı erkek saatı | < Kadın kol saat Silon takımı İpek spdeade Halı seccade Hereke battaniyesi « « « « « « l İ i Kasik Herekenin fantazi ipekli yasuğı “1. « « & We « vg * « « « Iereke kumaşından yastik Herekehin ipekli mendili Beykoz fabrikası mamulâtından bavul «3 « € « 7 ye « « Esirgöme Dernizile Hilâlahmer San'atevinin Şömen dötabi, ipekli Bluz, yastık: çay takımı, masa örtüsü İpekliKombinezon, eşrap, çamaşır «e Takıms gibi nelis-eşyaları Zarif bir oya ii Hurdebin İki parça ceviz sigara kutusu, dokuz Parça işlemeli fil dişi hamm sigara Tabakâsile on bir adet gümüş mineli erkek ve kadin sigara tabakaları İçerisi Türk tipi minyatürlerle İşlemeli büyük. paravana İki küçük paravana Gayet musanna çerçeveli minyatür Hattat Nuri Efendi tarafından brouzla “Yazılmış levha « “ « « vi « « Kütahya çinisi 50 santim tulünde vazo « « kavanoz 40 « argada tabak 6 « tulünde vazo Talip olanlar kiymeti ruhümemenenin ( yüzde yedi ) buçuk | nisbetinde pey paraları veya banka kefaletnameleriyle tekfil mek. | tuplarıni 19 haziran 929 çarşamba günü önat endörde kadar | Bahçekapısında Habyar mahallesidinde Aşir Elendi caddesinde || Yeni postahane arkasında vaki baliya kıymeti mmwhammene ve Tahvilât satışı tehiri “Emniyet sandığı müdür- lüğünden: Sandık vim merhum olup vadesinde tediyel deyn €- dilmediğinden ,dolayı 30 mayıs 999 tarihinde satılacağı ev- velce gazttcletie -ilân edilmiş olan tabvilâun satışı hasbellğ- “zum tehir edilerek; 12 haziran 929 tarihine müsadif çarşam- ba günü sast o dörtte ciham ve tahvilât borsasında piyasa * *İ mucibince satilan muktarrer bulunduğu ilân olunur. « Mektep Çantası « eğer takımı « gtrak çanlası “Adet Fiat Yekün 5000 2000 2200 1350 600 FES RE RA; Tramvay şirketinden: İstanbul ramay şirketi, , bileiçilik ovazllii için talip E

Bu sayıdan diğer sayfalar: