30 Mayıs 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

30 Mayıs 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BİLUMUM HAŞARA YUMURTALARIL Eikiyet sandığı müdürlü- günden: Müzayede bedeli 205 merbungün. cins» ve nev'i ikaz numara 126 borçlunun ismi nde, Bostanci; mahalle Bostancı cedit Ere y sölağında eski 18“ ve * yeni 70 numaralı bahçeli bir hanenin tamamı Mehmet Allan: B, 13428. Erenköyünde kozyatağı mahalle: si atik Sıtmapınanı cedit orta de sokağında eski: 58, 60, 61 ve yeni 26-1 numaralı bahçeli bir hanenin tamamı 13592. Kartalda Yakaçikda Yakaçık vd inde 26, 28, 26, 28 numaralı bir köşkün tamamı İsmaili Hakkı B. 13887 Beşiktaşta köyiçi (o mahallesinde Mumcubakkal sokağındaeski 6, 8, ve yeni 4, 6 numaralı maa dük- kün bir hanenin tamamı Ayşe Mürşide H. 14870, Kapandakikde Hızır bey mahal lesinde Tavanlı çeşme sokağında eski 5 mükerrer ve yeni 9 nu- maral bahçeli bir hanenin tama a Şemsettin ağa, Hirksişerifde Akşemsettin mahal lesinde Cami sokağında 12 aw maral bahçeli bir hanenin W- AM Niyazi B. Kartakla istasyon mevkünde 1-14 numarah bir hanenin tamanm < Şahcade /i. Suhan Ahmette Akbiyikda değir- men sokağında 20 numaralı ha- Renin tamanyı Tevtik B. 16195 Samatyadı Bayazıt © mahallesinde 209 mumaralı “bir hanenin tama» m Bedosaki EÇ 16388 Beşiktaşta Teşvikiye mahallesin- de eski Bostan yeni gülistan ve Teşvikiye sokağında eski 2, 2 mükerrer ve yeni 12, 14, 7, 10 numaralı bir hâne Safiye Safinaz H. 16604 Fındıklıdı- Perizan hatuh “mahal. lesinde Ali kaptan çıkmazı so kağında eski 4 ve yeni 6 oum rahi bahçeli bir bamenin tamamı Nazik, Adeine “Takuhi Har, 17895 Kadiköyünde tuğlacı » Mustafa e- fendi mahallesinde Camiişerif so- kağında 38-2 numaralı bir hane nin tamamı O Mehmet Rifat Ef, Kamer H. 19440 Paşa bahçesinde Sultaniye soka- gel 28 numaralı bahçeli bir ane 19615 Çengelköyünde köprülü sokakda eskif 5 ve yeni 3 numaralı bir bane Müzeyyen H. 19661 Erenköyünde mükaddemâ tuğlacı başı elyevm Göztepe mahallesin. de Göztepe sokağında eşki 3 mükerrer numara bir hanenin tamamı 19672 Fethiyede kâtip muüslahettin ma- hallesinde toprak sokağında eski 43 Erg ini ve yeni 53 numa- rah bir hanenin tamamı 19845 Çubukluda cabir sokağında eski 31 ve yeni 36, 36-2 numaralı iki hanenin tamamı Mehmet Necip B. 19776 Fatihde Dülğerzede mahallesinde ada 20, harita 764 numaralı ki 15, 15 mükerrer ve yal ğ 14 numaralı bir dükkân ile bi Ranenin nısıf hissesi Muharrem B. Fatihde “dülğerzade mahallesinde nalbant sokağında eski. | yeni & oumarak bir © Saadet B. 1522 15399 Zihni EK Faika H. Düriye H. S2, 197m7 $ bütün haşaraı ve böcekleri katiyen imha eder, RANSA HÜKÜMETİN Birinciliği kazanan Flidan İki misli kemmel ve iktisadi tenekesi yalnız T5 gayet mü- pompası, yalnız 75 kuruşa olan Flidayı tercih ediniz. FLİDA: Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, pire, bit, karınca, arı, güve, kırkayak, örümcek, hayvanat ve nebalat üzerindeki İnsanlara, çocukları, hayvanata, nebatata zararı dokunmaz, Tesiri kat'i ve emsaline mazaren daha müessir. ve fiatı yarı yarıya daha ucuzdur. Leke yapmaz dı ecza deposu kokusu laf sahhidir.. HASAN m a m TİCARET M MHİKEMESİ RİYASETİNDENİ salatada Asik J Ko: tarfından Beyoğl İstiklâl caddesinde Oliyo Dimitri V a Asmalımesçit i Hanında mukim İzidor Çadügikebir ajında 13, 15 numarada mukim m aleyhine ikame olunan Roznuvat fokanta ve barının 1 Kânunmevvel 929 tarihinden: itibatn icat tediye olunmadığı cihetle aktin feshi ve me: ikame eylediği davdan de mubaşiri tarafınd 2 mumaileyhin ik n tahliyesine dair yı kendisine yapılan tebligata rına verilen meşruhattan 1 olduğu anlaşıldığından Iİ. U..M. kanununun (41 inci maddesi mocibinçe. hakkında bir ay müddetle “lânem: tebii Masina karar verilmiş Ve yevmi muhakeme 1 Temmuz 929 tarihine müsadif pazartesi günü Seat (4 e talik kılınmış olduğundan yevm ye sasu mezkürda mahkemçde ispatı vücut gemediği veya bir vekil göndermediği, takdirde kanunu, mezkürun, 509 uncu, maddesi mucidince hakkında gıya en karar verileceği tebliğ maka- Mına kaim olmak. üzce ilân olunur, İstanbal Beni bin ipa dabresinden: hanımın borç aldığı liraya mukabil vefçen mefruğ bulunan İstanbul Fe- ierde Abdi subaşı mahalle sinde Ayazma sokağında 18 Mumara bir bap hang otuz gün wüddetle icra kılınan Müzayedesinde yedi yüz ei Mra bedelle talibi vhdesine ihalesi, yapılarak ihalei kati: ye yapılmak gün müzayedeye konulmuş w. MHududu: ge at h elendi hanesi ve emvali met üzre on beş Metrohi kilisesi. ne * ve Polihron mekeye alt hme aydınlık mahali ve Ayazma sokağile Mahduttur. Mesahasu Kırk ali meto terbiinde araziden kırk üç | metrosu bina üç metro ay- danlık mabalidir. Müştemi kirgir, ze t: Hane haricen dahilen alşap dör kattan ibarçcı ve bodrum ku dia ir. Zemini mer- şet bir methal altı oda bir koridor, üç koridor sahanlık iki, halâ, be mutbak iki odun ve kömürlük bie çamaşırlık iki aydınlık mahali iki kiler biç -taraçayı muhtevi olup ikinci. ve üçüncü katlarda cawldeye mazir odalann önü şahâlş ye üzeri balkondur, elektrik ve terkas vardır, kapu ve tavanlar A nn bo- tamamı 327 Yalı ve duvarlar nakaşlırlır. Hançde yeni Papadopulos giendi kiracıdır. Fazla malö- mat 926-9146 'T. dosyadadır. Yüzde beş zamla taliplerin kiy iki bin beş. yüz liranın yüz“ de onu nispetinde pey akçe- sini tesimi vezne etmeleri ve 20 haziran, 1029 tarihin: de sant 15e kadar ihaleli katiyesi yapılacağı ilân ölu- a0t istampa i muhamminesi olan DE amman Bolgar dağı “madenliri - Türk anonim şirketiden: Şifketimiz : 1930 tarihinde şareti de içtim lediğinden hissedaranı. kiram akafrür ey- mezkör tarihe müsudif pazar günü saat 1/ de Şirketin merkez idari olan Üsintada Çinili ribim kizaimda Bs cü Katta özinel mahsusunda içtimaa davet olunur. Müzakerat Ruznamesi 1 (999 sönesi Zarfında vuku bulan şyagaçllş bark - da idare rapolu. 2 — Şirket raporu. 2 — Senel sabıka. bilin çosunun . taşdikl ile. meclisi idare azasının tebriei zimmet teri, mürakibinin Muharrem EN dilli öğe 8g 19778 Fatihde dülğerzade mahallesinde “ Çamaıcı sokağında eski 4 YE yeni 23 numaralı bir dükkân tamamı M5 muharrem B. 19779 Fatihde dülgerzade mahallesine. ; nalbant sokağında eski 20 veye © ni 15 Bumaralı bir tamamı dükkânin muharrem “B, 7705 20145 Büyük adada Ziya Paşa Sokağın- da 7, 7-2, 9, 3 numara bir hane, arsa, arabalık ve diğer bir Köşk Ayşe H. 165 20195 Sultan #liide Firuz ağa me hallesinde Babihümayun cadı sinde eski 145,143 ve yeni 151 İ49 numara dükkân bin heva iki mevhiba -Zekha FE Yukarda ikraz numaraları yazılı çmlik vadesi htamışıda İm satılığa i deya edilmemesi hasehile Galimiş bir) ndan tabip olanların ve “mid. tafsillt ve İsteyenlerin Sandık satış Amirliğine müracaat eyle- - meleri lüzumu ilân olunur. A U 1 haziran yaklaşıyor Bundan sonra yalnız yeni azı > kollanılaçaktır.. Onun İl isiu bir an evvel ADLER YAZI mkineleri Tedarik ediniz, ADLER makinesi M Avrupada ilk edilen yazı makinesidir. Tarihi imali 1805 dir. Bütün dünyada il simdiye kadar 380000 ADLER makinesi Satılmıştır. Harflerin m vazi vuruşu bu markaya mah sus ve münhasırdır, Anadolu & için seyyar memür oru i H Türkiye için vekili un RİŞAR VOLF Oalata Voy- i voda han 7-10. Calata posta 8 kutusu 447 i Bilâmum yazı ye hesap B Hi makinaları alelyesi: ypg 518 > Alman makinis R GETİR azman : Beyoğlu dördüncü sulk hu- kük hâhinliğinden: Müteveffiye Madam Mçhrube Gümüşgerda- nm .müstekilen uhdei tas rufunda “olup o Büyükadada Nizam caddesinde kâin 35 numara İle mürekkam yüz, eli metro mürebda saha üzere mebni hane zemin katı kârgir olmak üz- re İki ve bir tavan srasın- dan mürekkeptir. Kârgir Zemin katında bir çamaşırlık bir oda ve bir odunluk * bir merdiven arası ve tahtında kebi birinci katta üç o ve ler ve bir sofa ve maâtefer- rüat çini döşemeli hem ala- İranga ve hem de alaturka istimale Salih gayet kıymetli bir hamam, #ofanın Zemini mermer döşeli ve odaların zemini tahta ve önünde mer- zemin dic trasayı ve &&tel Kat ise dört oda bir halâ ve bir soluyı ve bina- nın cephesini ve İki tarafını mer muhit balkonu yç tavan ara” sunda bir aralık ve üç oda ve bir trasayı havidir. kbn bi- manın İç ve «ışı kâmilen yağlı boyalı ve muşamba ile döşeli. ve. bahçede kârgir ve bir halâya müştemil biç mat bak ve bir bağçuvan Odasi- Dı ve cşçarı müsmireyi temil ve maabina yedi yüz altmış altı metro murabbaı bahçeyi havidir ve oni sekiz bin Hira kiymeti veli olan wezkür hane 0 hazi- tan 1939 tacikinç gaüsadif pazar günü sâat on dörüe bilmüzayede füruhe edilece ginden talip olanların yüzde on nispetinde pey akçesini Beyoğlu dördüncü sulh hi- kimliğine tevdi ve makbuzu möğtlerinde o bylundurmğları ve yevmi mezktrda mezküç hanede hazır bulunmaln ve akdemer görmek arzu eden- ler. deşunuğaki bekçiye rati- racaat eylcmeleri ilân olunur. Tamirat münakasası — G- latağa Yeni cami mahalle sinin — Fermeneciler (cadde. sinde kâin Mehmet AN paşa hanı ve müştemildunın 1805 lira 24 kuruşluk O tamiratı müüakasaya O konulmuştur. Köşt ve şartnameyi görmek isteyenler her gün defterdar lık hey'ei fenniyesine ve münakasaya iştirak öylemek isteyenlerde 19 Kaziran 929 tarihinde deftedarlıktaki fbale komisyonuna müracaat eyle- meleri, 2 alanbıl Sehremandil Hanlar | k errab DASa ha n esinde inşa at Şelremanetinden : le hastanesinde keşif bedeli (65024) lira olan inşaat kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Taliplerin şarlaame ve keşfi görmek için hergün levazım müdür. öğüne ve daha fazla tafsılat almak içinde len işleri müdür. İüğüne, müracaatları ve teklif mektuplarını yüzde 7,5 nisbetinde teminat akçelerile beraber bir zarla koyarak ihale günü olan 20 haziran perşembe günü saat on beşe kadar levazım müdür- löğüne vermeleri . Beyoğlu dairesinden : Sahiplerinin bulunmamasına binsen tebligat yapılamayan Ortaköyde çiflik sokağında 24 numaralı maili, inhidam hanenin onbeş gün zarında mahzuru izale edil mediği takdirde döirece hedim edileceği tebligat makamına kalın olmak üzere tâ olunur. Fatih dairesinden : Dairece mahcuz bulunan bir adet Fort markalı müstamel. binek otomobilinin baziranın 5 inç müsadif çarşamba günü wat İ2de Fatihte At pazarında satılacağı #FLİTOKS ÖLDÜRÜR Mahosu Sebi — EEE HELEN kimi UYANIŞ | < SERVETİ FUNLIN YERİNE ÇIKAR > RR sa TESİşİ sas0 ZaŞ0i an V Türkiyenin “en kıdemli ve şerelli baltalk gazetesi olan “Serveti fünun, yeni bari inkilâbından sönra “Uyanış, Ünvanilç neştiyauna devam ediyor H ii persembe günleri gazetecilerden arayınız. Abonesi vilâ- yetlerde seneliği 1000, akı 609 kuruştur. Ahmet İhan maiden it şirketi Bedeli keşli İstanbul 22inci mektep 869,0 Pendik kız mektebi 254,30 Beyoğlu 28 inçi mekup 73370, Tophancde topcubaşı Mehmet ağa mektebi icara veril wek üzere 19-6-929 çarşanba günü saat onbire kadar müzayedeye konulmuştur taliplerin cucümcuc müraçastları. Vilâyet daimiencümeninden: kâdip tamirat 19-6-29 çarşanba günü yedeye kopulmuştar wliplerin ençü- Bulada muharrer mi şaat on bire kadar mü ene müraçaatları, Devlet demiryolları ve liman- ları umumi idaresinden: Elektrik- malzemesi münakasısı 4-7 929 Derşembe-günü sat 1töda Devlet demiryolları malzeme dalkesieide icra edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektoplarını ve teminat, müvakkatelerini yevımi mezkürda saat 15,304 kadar umumi idare yazı işleri. wüdü, ine vermeleri kizandır. Tabipler münakasa şorllarını 390 kuruş inde Ankarada malzeme dair.şinde Haydarpaşa yuubâya, ari b 300,000 kilo birinci nevi has ekmek Çanakkale jandarma efrat mgktebinden; Çanakkale jandarma yeni efrit mektebinin 1-6-0" tarihinden Mayis 900 gayesine kadar bir senelik ihüyaçları olu üç yüz bin kilo birinci nevi ekmek kapalı zari usulile 136-029 Perşembe günü saat on altıda faliplerin verdiği fiat komisyonca kedi itidalle gözüldüği takdirde ihalesi içra kılınacaktır. Taliplerin beş baplaki şarinameyi görmek üzre Çanakiale hükümel dairesinde müteşekkil komüşyonu mabsusa şüracaştları ilâz giti Kötahya jandarma yeni ef- rat mektebi müdürlüğünden: Kötalyada 6 numaralı jandarma yeni Kfrat mektebi için kapal zarf usulile mievkii mönakasaya vazzedilen erzak meyanda mikdarı aşağıda yazılı etlerin fistları haddi it- dalde > görülmediğinden © 11/5/999 tarihinden 81/5 929 tarihine keder yirmi birgün roüddetle tekkrer Kapalı zarf sahile münakasaya vazedilmişti.. Teliplerin yevmü mu syyende Kötahya belediye dairiesnde müceşekkil komis- yona müsadaatları, asgari azmi 5000 7000 500 cins Sığır cü Erkeç » Koyun ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: