13 Haziran 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

13 Haziran 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

RTLARI Için seneliği 17, altı aylığı 9 iç aylığı 8 lıra, er e 16 ve 9 rad EE KARARLAŞTI! . | riza iline ii Eyi sene. e) ii evel bazı giti dost- | ları: Ankara arındaki | Köyler: gör örüştük. Kime ni | e ümit ve neşenin nuru in takip eden dar se- zarfın. 78 şk par çek- değiliz, Ha- k ammz Has iz olsa ıçınma- gi timaf deleden mak“ abiniyati deyiz. hayat kanunları ile devlet idaresi usulleri ayni zarureti ihsas ediyor. “Darlık, felaket ve tecrübe, rm ie» yn kılavuzlardır. şu sözleri ile ba hakiki lde aolamlarlığa an Mim anlatmış oldu: zo ei Senelerin ve rrslerini, önümüzdeki seri a tatbik çeimek, başlıca Terelimizel., i” devam ii iddi dir. Bu azarın doğru olduğuna cen bir aralık inin sor- Bu işin içinden muvaf- kya id için siz ne dü. aman e il etme- — ml arttırmak İstihsal arttırmak! Bu söz imiz tısi olması lâzım ii e) bundan e 8 ELER & x g 3 İşte tutacağımız Li e MUT ik Mebel Beynelmilel hava seferleri e. e ig — anı Lan öy iynac, değeslkizi hava eter komisyonunun fev. kalâde içtimamı küşat etmiştir. Sosyalist am Nancy, 12 yali esi in in tadili une: “ PERŞEMBE, -£ Em nl te İRİ izde milli bir alık ,Genevre mukayelesinin başladığı ilk İzmir Belediyesi şehri imar için ş Bankasından Zmilyon lira aldı. gidecek mürahhs eyi ii he edildi. İstikraz. mukavelesi dün ın İş Bankası 1 M Gali ve ita ar ie Mah mut Bayler tarafından Ankara İkinzi No: Kl ize imzalan” mıştır. ye “bu — hüsüsta Millet Meni kabul edilen kanun yil ve Maliye Ve- Saraçoğlu Şük İM larını koymuşlar. pi ai deli Bu suretle Maliye Şanal rn eli etmiş bulunmak: (5 STpab e, MAP iü Hası asan B. *'Bütün devletler tâtafından imza edilmiş “Bulunan o 1906... Cenevre tadi bü km müddeti .on senedir. İzmirin imarına sarfedi- ki mukavelenamesinin. ili ve cektir. pi r.a yaa mmm yapılacak Böyle bir istikrazı Türkiyede me aklar da: bazı maddeler milli bir mi a hüsnü yle ilk defa olarak senin Co her taraf esi, İçin “te, li ruzdâ Öcnevre'de" Topla olan biyel vizesi telakki ve memleketin iktısadıyatı | Könföransa, hükümetimiz noktai zandan takdir edilecek. | iştirak aş ecek ğe sl bir hâdisedir. ve intihap edilmiştir. ari “düşerek: gi hasara Tayyare - piyangosu. | Keen büyük ı&ramıye. (mâ 40.209 numaraya çıktı. gem Yirmibin lira 10.951 v. on iki bin lira 41.427 numaraya çıkmıştır. İstanbul, 12 (A.A.) — Tayyare | piyaogosunun bugünkü de 50 bin (Mabadı 2 inci sayfada) —— m — Fıkra, Eski e arif vekdiği ue ki ve m kitaphaneler: eserlerin Gir is EE G3 ezani © Mebumi üzeredir. e vücuda e a D ten sonra çiyakeeli BENSEREİED | Jile en vi evlet dar irfan mı ii lümüz varsa tabiatile et Beyle Müdefaa meydana çıkacaktır. Bu neticenin bu Vide aker bir. hekim gün için en büyük faydası bize eski hap — edilmiştir. | Murahhaslar eserlerin kıymeti hakkında açık öir hara 22 sinde o Anksradan fikir vermekten ibarettir. bareket edecektir. k imdiye kadar esi i Si rk eserleri A Bi Thu ia iki ayrı mütalea esrdediliyordu: ri nr el mma aks da tetkikat a suzluğunu öne Sörenlerin Hiç Yeni harflerin kabulü bu iki kanaatin tezahürüne vesile olmuştu zerk ai izi sin ie Eski” eserlere “dit eniyi mütaled, | çi Lui e ae) Yazılacak Tâyiha a Vekilliği veri. hiç bir kıymeti olmadığını sö mek; izli hakli a tadar salar İ vii is laf ae ye EVEİLİ e gece civar kazalara o o Heryerde 5 kurus. | pek kuvvetli yağmur yağdı. | Polatlı'da su telgraf direklerini .götürdü ve demiryolunu bozdu Sular Yerköyle Caferli arasındaki bir mr Anl varı, çök ) bir şekilde da ika etmiştir. Bilhassa Poltıda şiddetini iğ tere eren. yağm urun mıktarı tam m iki, pe saat 21, 04 in ile ir halde ği mr rn dükkân- Sular atlı - Bey- d yili gece Ankarada yağan yağ: mür i. Ço iki, - Aksaray- da yedi, Sivasın on dört, Kırşe- ei “iki, Muğlada dört milimet Kr Kayseri taraflarında da şiddetli olmuşsa da telgraf hatu- m. bozulması hasebile miktarı hasara uğrattı. Polatlıdaki yağmur beş altr tel: direğini sürüklemiş “ve: hattı muştur. Bugün bu iki telgraf hatun leye kadar tamir edilerek | nü graf sı on bir saat yirmi dakika teâh- bürle dün akşam on sekizi kırk eş geçe gelebilmiştir. sabah dörtte çekimle gelebil- miştir. Mahalline Şen mühendislerden henüz bu köprü hal ir kat'i rapor gelmediğinden günde tamiri ri kabil olduğu allak ür. Şehrimizde yağan yağmurlardan Ma Yıldız sokağında Ağop Petronün nil akide buradan malümat alına- 19 ve H, pa M yi kemi şu ei soy- iz bitaraflar yalnız bir teklifte iliak, Yunan gazetelerinli ii nakıs iki; teklifte “bulunduğunüz. sundaki iddialarımı tekzip nin Teklilerimizin 19 a dermiyan ettik. Türkiye, sekileri ekler ahiyen içtimadan” sonra her iki edilip edilmediğini sorduk, salisen çeklerinin m ve zakerede bulunduk. öyliye; ire ların iddiası vechile esas teklif ari hiç bir e edilmi a Esas teklifimizle e inkişa at kat'iyen “hiç bir tez: yoktr. < 5 AM Milli Reasürans Şirke- tinin nizamnamesi İcra Vekilleri Heyetince tasdik edildi. ürkiye İş Bankasına verilmiş işi mağ akil a bir eser vücuda getirmek kı le , bundan 'n gün- olduklarını ari di ktir. leh ide ny al İ aksi ise ancak göre 2 kiymet Haydi ağyei siya Devlet Dünün mekle isbat edilecek bir ınşaa mali | Şu bir hakikate varmak | Umü R | için gis yolların en kisasi Şu- | © Devlet abi kalmış eserler vd, | mumiye Aki şü em ez çok kıymetlilerine. tesadüf un bl Rİ el ei Reisliğine ühere da mevzuu bugi kıymeti kal- | mayan kl TR 5 asma gibi e ol e Bizim uzun bir tarih sahibi olan ski ilmimizin belki en kuvvetli cep- Bunun'da zamanımıza m Metlisinde meydandadır. “ Sözü Tediye Bi ie azinin, - kendine hazırlanan a raporu tetkike ur y görülen eserlerinin İm geçeri eksiktir. Maarif Vekâletinin bu meraklı | östatistiğinin bu kanaati e ” Hip <A mk emini e Çıkmış bn ali bu PL ear hakkı elbette mah- Reasürans g7 him prn tinin nizami esasisi dün raa Velileri Hajalilce tasdik edilmi lı Fuat a yete b şerefin: r eisicümhur ve ve yüksek zevat hazı, Hroni re vi 12 (HM) — Türk. eden a gaze inn alak ve ie aznunun — tecil le talebini redd Kal ini aziranın on beşinde verilecektir. 3 S M. Rivas'ın söyle dikleri. “BİTARA| RIN TEKLİFLERİNDE EZ YOKTUR. , & stanbul, — Bitaraf | mübadele 1. Rivas, öğlü Yal şa ür sm ştür. Ma afih kaz ngiltere > yeni Müsteşarlar dün tayin olundu. Miss Suzanne Hawrance sıhbiy. Müzteşörliğmi deruhte etti. Yeni İngiliz Maliyen azını Mr. Snowden. Londra, 12 (A.A. ) — Müste- şarlıklara tyin edilenler şunlardır: ie eee dei Müsteşarlı- a, Misş Suzanne Hawrence Sıh- b Müren patilkstz Müste- şarı, Dr. Drumond Shiels Hindis- tan, Lord gi ii nakalât Müs- ento ira rı izine Müs teşarlığına parlamenta Müsteşar Lord de le Warr Harbiye, parla- M. Mentague ie Müsteşarlığına ergan arif Miş İİ Short x Dahi ye Mü; Lİ sayısı. eksiktir. Mac Donald'in imada re ği anlaşılıyo: ento Hi ri Mim e ith | 10951 numaraya 2000 lira isabet etti. TELEFON: Başmuharir 1063, Tahrir müdürü 1062, «dar «dare A Müdürü 1064 TELGRAF ; Anka ara Haklı Adres: Ankara, Çankırı Caddesi, e ZZALMANYA — FRANSA. mem pl > Briand ile Steresemann tamirat işindeki pa işin ggörüşü tuler. ir. vds ayki isdilbariz naza” e len el gara bu 'diseden netayiç istihsaline kârar YOliki ei Paris, 12.(A.A)—Kabine lar itilafnamesinin tastikına dair usul hakkında karar dikiz nı:M. Briand'ın: avdetine tehir 'et- iştir. İmar Müdürlü üğü İdare eyeti dün ilk e içtima etti. İmar müdürlüğü Idare Heyeti dün defa olarak Bali Vekili Beyin midi MN la Heyet kd El a, Mali mili Ali Br ür vekili Hilmi Beyler bulunı ann ay nal ae umumiyede görüşül lm ye ral Belediye cemiyetinin | “dü nkü içtimaında. | Belediye Meclisi dün Reis Raşit Beyin relliğind, toplan | mes'ut nahiyesi merkezinin ten Yenişehir ve Cebecide halkın oturması için kanapeler yapılması hakkında iste- nen e tasvip. etmiştir; Vekili m Abi Londra, MAYI Haziranda e şehrin ihtiyaç ve menfa- erzin adetli 1.100,100 badi e Kiba mes'ele'eri müzakere kişiye bali BL idi, Bu mık. | etmiştir. — o tar geçen haftaya nazaran 32,/81 e im. ve geçen seneye nazaran 594,040 | Himayeletfal Reisi; İstanbul, 12 (HM) — fal Cemiyet reisi Fu Avrupaya hareket edecektir. çıkık sesli M. Hoover'in arzusuna Londra, Vİ — m ajansının e İ göre Başvekil ragmen. Mac Donald çi imentonun ilaftan ameli neticeler *

Bu sayıdan diğer sayfalar: