13 Haziran 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

13 Haziran 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Istanbul, 'Telgraf Istanbul, Milliyet GOazele ve matbaaya cit hususlar için mıldiriyete müracaat edilmelidir. Müddeti geçen mushalar 10 kuruştur. Celen evrak geri verilmez. U mabası G Muruştar — | İYİ SENE İlki gün evel bazı çiftçi dost- ızla, Ankara civarımndaki lülerle görüştük. Hepsinin inde ümit ve neşenin nu-| Parlıyor. Birbirini takip eden dar sene- E zarfında, çok ıztırap çektiği- Ü unutacak değiliz. Hayatta imız tabiat bile olsa, onun- Perşembe 13Haziran9e9 İdarehane: Ankara caddesi, No 100 Telefon numeraları, Istanbul, 3911—3912—3018 Şlilliyet Aböne ve İlan Gazetemizde çikan yazıların huk Abone şartları ücretleri ruka mahfazdar Hayatı ucuzlatmak için en ameli çare nedir ?.. Mücadeleden kaçınmamak | | Kburiyetindeyiz. İçtimai ha- kanunları ile devlet idaresi i de ayni zarureti ihsas irlik, felâket ve — tecrübe, ti devlet adamlarına en doğ Olu gösteren kılavuzlardır. t Pş. Hiz. şu sözleri ile hakiki devlet adamlarından | Olduğunu anlatmış oldu: iş dar senelerin inti- Muzı açan derslerini, önü- ti senelerde tatbik etmek, (Pica emelimizdir.” t İsmet Pş. ve onun | 3! fmeti, güçlük ve sıkıntı za- Hiarında yıpranmıyan — cesa- İlve gayretleri ile” her türlü İf kları nasıl — karşılamasını ' ilerse, “geniş zamanda da İ? hazırlıyan” tedbirleri tat- şgul olacaklardır. smet Pş. “halk ida- lin mesul adamı olmak - de- " bu noktada görüyor. Münasebetle hatırlatalım &a salâhiyetli adamlar, piya- #on zamanlarda hüküm sü Ve “buhran” ile ifade edilen tin belli başlı sebeplerin- İrinin senelerden beri de- &den kuraklık ve zirali istih aki noksanlık olduğunu Etimişlerdir. Bu noktai na- '*doğru olduğuna şüphe yok | fine şüphe yoktur ki, bu enin feyzli neticelerini Nda hissedeceğiz. Ne denir Ürsin, her şeyden evel bir #t memleketi olan Türkiye, * buğday için harice her 'on lira — vermeğe sa, clbette — bunun iri piyasada ve dolayısi- i ülecektir. ta- hç dostumuzla Scle etrafında konuşurken ik kendisine sorduk: ü işin içinden muvaffakı- ikmak için siz ne düşünü- Nuz? Dostumuz hiç tered eden şu cevabi verdi: ııııhs;ııânınızı arttırmak mz nkü lâtı — arttırmak!, Bu lerimizde ve kalemleri- tekrar edile edile, adeta Gini kaybetti. Ne — çareki & mesaimizde hakim ol- hitmgelen hakikat, bun- İş'lka bir şey değildir. faraftan istihsalâtı arttır- n Ser taraftan harice pa- 4 “kıtan masrafları imkân şökıtan mesrafları imkân dde kısmak!, . tacağımız yol budur. MAHMUT Siürt meb'usu kiepliler — Müsabakası Tej hafta başladı ? inci hafta haftanın en mühim Hedir ? müsabakası N N hazirandan — itibaren tır, cevapları E P N 'azartesi günü ak- Yefâdar kabul edece- Sdinci haftanın en haberi için alınacak Ehulrın Sah gü- f K. *dilecektir. rınızı milliyet mü- urluğuna gön- Mütabakamıza haftanın Mühim haberinin ne idirmek ve niçin o edildiğini izah B Yak edilmelidir. Â Türhlyııığı Zİrâö. vumanalarını göslerir harita Hayat nasıl ucuzlar? Zirat istihsalâtımızı ço- galtmağa âzami ehemmi- yet vermek lâzımdır... Bunun yegâne çaresi usulü ziraatı- mızı ıslah etmek ve toprak altındaki servetleri meydana çıkarmaktan ibarettir... Hayatı ucuzlatmak için çare Memleketlmizde hayatı ucuzlatmak içta baş vurulmadık çare kalmamış gibidir. Fakat mes'elenin ruhu Istihsalâtı yükseltmekte olduğu için, kâat, kalemle tespit edilecek kararlarla bu “şekil devam ederse hiç bir şey olmıyacağı mubakkı ! mükim olan noktâ amelt bir karar vermek ve bu toprağa nakletmekten İbarettir. Bu günkü vaziyeti ziraiyemizi nazarı itibara alarak mahsulü- müzün miktarı hakkında bir fikir verelim. Bu seneki mahsulümüz 2,600 milyon kilo Tllrkly: senevi 2 mlilyar 600 müyon kilo hububat yetiştiriyor. Bunun kıymeti 234 milyon Türk İlrasıdır. Bu hububatın 1 milyar 300 milyonu buğday, 629 milyonu arpa, 39 milyonu yulaf, 100 milyonu çavdar, 60 milyonu kaplıca, 10 milyonu pirinç, 78 milyonu darı, 130 milyonu mısırdan Ibarettir. Mühim buğday mıntakalarımız Bunlr:rm İçinde en müh eyi buğday teşkli ediyor. En büyük buğday mmtükâlürimız — birinci ziraaf mıntakası ( Eskişehir, Ankara, Bolu, Kütahya, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırşehir, vilayetleri ) ikinci ziraat mıntakası ( Balıkesirden İtibaren Anıt & kadar olan deniz vilâyetleri ) üçüncü mımtaka ( Bursa, Kocaeli, Istanbul, Trakya ) dördüncü mımtaka ( Adana ve muhi- tindeki vilüyetler ) sekizinci mıntaka (Sivas ve civarı ) dokuzuncu mıntaka ( Kooya, Akstray, Kayseri ) dir. Senede 360 milyon lira alıyoruz Tuıııyzac ayrıca 100 milyan kilo bakliye ve 168 milyon kilo san'at nebatı yetiştiğine mazaran hayvanl istihsalât ile üzüm, incirden aldığımız para hariç olmak şarüle senede 336 milyon Türk Urası yalnız bunlardan alıyoruz. Bu mezrunti© yüzde 80,5 ini hububat teşkil ettiğine göre ea mühim mahsul olarak ta hububatı cle almak lazımdır. Türkiyenin umum mesahal sathiyesinin ancak yüzde beşi ( bububat, bakliye ve sanat nebati ziraatına (tahsis edilmiştir. Kabili istifade arazi ne kadar? K obt İstifade arazinin nispeti yüzde 56 iken Orman, çâyir ve Zruat bunun ancak yüzde 16-20 sini Işgal edebiliyor. Mem- dekı :l.lınl habubat umum vaşatisi dönümüne 60 kilo di 'Or. L e muhakkak olarak söylemek lâzımdır Ki buna kuraklık ve salre amil olmuştur. Ziraat usulünü ıslahı lâzım Mlıı.ll senelerde de Türkiye bububat miştir. Üsüllerimiz iyi olmadığı ki hububat Zirai vasatisini yükvelteme- için fazla mahsul alamıyoruz. Halbu 'a ön Iptidal ve ya uldakça metodik bir r. Dönümüne 60 kilo buğday alan Kana- ; Biz fena çalışma yüzünden bir çok kuv- weti beyhude yere sarfediyoruz. Küylü çalışmasını bilmiyor.Mem- lekette her şeyden evel pullüğü dağıtmalı. Toprağın altındaki servetten İstifade edelim. Memlekcite hububat ziraatına ne zaman fazla bir ehemmiyet verilirse bu halkın o zaman karmı doyar. Yoksa tek ekmek gibi havalyatla uğraşmakla faydalı bir neticeye varılmaz. Dün Ankara ile İslanbul arasındalelefonla görüşüldü Ankara - İstanbul telefonu- nun tecrülbelerine devam edil- mektedir. Telefonla dün Posta ve telgraf müdiri — umumislle — İstanbul posta ve telgraf -baş müdürlü konuşmuşlardır. Konuşulacak zaman evelce takarrür etmiş olduğundan her iki taraf ta tam vaktinde telefon başında bulunmuşlardır. Telefonu evvelâ müdiri umu- mi Fahri B. açınış ve: — Alol. burası Ankhara. Ben umumi müdür Fahri.. But Posta müdiriyeti diyerek cevap ver- miştir. | Bundan sonra Tahir bey | sesin İyi İşiditip işidilmediğinie sormuş ve baş müldür bey çok sarih ve vazih işidildiği ceva- bit vermiştir. | Bundan sonra Ackara-Istar- bul telefonu etralında görüşül. müştür, Fahri Bey vermiştir. Telefonun ayın — önbeşlade umuma küşadı. muhtemeldir. 50 hin lira /40,209 numa- raya çıktı Sonu Oâ, 09, St, 27 lle biten numaralara amorti var.. ——— Tayyare piyânkosu beşiaci keşidesinin çekilmesine dün Da- rulfünun - konferane - salonunda devam edilmiştir. Dün büyük ikranilye kaza- man numaralar ve kazandıkları ikramiyeler şunlardır : 40,209 numaraya: 50,000 Ilra 10951 mumaraya — 25;000 ilra 41427 mnümaraya 12;000 Jira 20714 mumaraya 10,000flürü 91362, 38534, 48022, 45602 mumaralarü 3000 er lira. 5086, 17374, 34409, 35704 mu- maralara 3000 er Hra İsabet etmiştir. Sonları 04, 09, 5I, 27 ile bi- ten numaralara da 30 ar İlra amortl isabet etmiştir. er kazanan numaralar ikinci sahifemizdedir, M Papann salâbiyetini tecavüz edip glmediğini tetkik ediyarlar Atine, 12 ( Anekgartitor Türk Yunan meseleleri komla- yoğu dün top- lanarak - bita- ralların teklit- kerini ve M. papanın selü- hiyetlel teca- VZ odip et mediği — tetkik olunmuştur.M. Diyamandopu- lon M, papanın kendisine - ve- rilmiş olan ta- Tevfik Kâmil Bey Mmuatı tecavüz etmediğini müdafaa etmişse de komisyon azalarından bazıları aksi fikirde — bulunmuşlardır . Komisyon bu günkü Içtimada bu husasta bir karar verilecek- tir. M. Papanın mes'uliyeti sa- Fahri bey şifahi emirler de | bit olsa bile maslahat icabı olarak teptll edilmesi muhtemel- dir. Bu günkü içümüda bu bir karar verilecektir. Tevtfik Kâmil beyin beyanatı Atinada cereyan eden müza- kerat hakkında Muhtelit komis- yön mahafiline henüz bir malü- mat gelmemiştir. Dün kendisile görüşen bir muharririmize Türk hey'eti relsi Tevfik Kümli bey kısaca şu beyanatla bulunmuş- tur. Yeni Yunan kabinesinin nok- tal nazarını benüz anlamadık, M. Diyamandopulosun avdetinden sönra vaziyeti sarih bir. surette mi etmek mümkün ola- gaktır.,, Tevfik Kâmli bey iki hafta kadar — şehrimizde kalacaktır. Ankarada bulunan iklaci mu- rahhas Nebil bey de Cumartesi gümü Şşehrimize gelecektir.Nebil beyin avdeti üzerine müşavir Muvaffak beyle Başkâtip Muk- dim Osman bey Ankaraya gi- deceklerdir. Server Cemal bey Sabık Berut baş şehbenderi Server Cemal beyin Muhtelit Mübadele — Komlayonu — Türk heyeti Başkâtipliğine tayin olu- 2 inci sahifemizde : bi tetrikamız, Tepedeltoli Al Paşa ve Vastliki 2— Tayyare piyankosun-, da hazanan numara- lar Son haberler, 3 üncü sahifemizde: — İkusadi hareketler Mahkeme imtibalar 4 üncü sahifemizde: Hava rapom Marnara Köşkünde Gazi Hz. Marmara ha- vuzunda sandala bindi- ler. Parktta halk tarafın- dan alkışlandılar Ankara, 12|Milliyet| — fiDün Marmara köşkünde verilen konseri müteakip İ lGııl hazretleri İsmet pa- Ş şa hz. ile beraber park Hznzlnosundn oturan halk Ilınhndın alkışlanmıştır. Harp için değil, barbe mani olmak içindir.. BN W Boisi Kânm Paşa Yazrellerinin mühim beyanalı.. ERREEREEESEERELESSSEZ TERAREESANİEERETEERKSEETUNT! B Relsi cumhur hazretleri- le Başvekil marmara ha- vuzunda sandala bindiler. lsmet paşa hz. kürek çe- ktiler, parkın bir köşesin- de duran boyacılara da Yekarpinlerinin tozunu al- dırdılar. Wmiz Kdzum Pş. Ha B. M. Meclisi relsi Kâzım P'ş, Hz. — Türkiye He Yunanistan arasındaki — bahri — rakabetin yakın bir lsüikbalde harp teh- Ükesi tevlit edeceğini söylüyen | M. Venizelosun sözleri hakkın- | da atidek! beyanatta bulunmuş- Tardir: Yunan milletinin — başvekili M. Venizelosun bu tarzda bir ifade- de bulunmuş olacağını -zannetmi- yorum. Mamafi bizim bahri - siparişle- rimiz harp için değil harbe mani omak için olduğunu size kat'iyet- le söyleyebitirim, Istanbulda iki ay kadar ka- labileceğim, bu müddet zarfında Anzkaraya gitmekliğim muhte- meldir. Avrupaya seyahâtım mevzu- bahs değlidir. Istanbuldan sonra dalrcl in- tihabiyemi ziyaret edeceğim. Gazi Hazretterinin Istanbula teşrif buyurmayacaklarını söyle- “Gazinin en büyük Yakup Kadri Bey Ariz kardeşim, Herkes meyanında, bana da «Gazi- AKIL MUHTAR Gazinin icraatı muazzam bir eser- teşkil eder. Gayesi milletin istiklâ- Hini ve hakimiyetini temin etmek, istikbalini — kuvvetlendirmek — için garp irfan ve medeniyetine sokmak- tır, Son zamarilara kadar türk düş- manları milleti taassup ve cehaletle itham ederlerdi. Bize karşı yapılan hareketlerde hakimdi. kimiyetini temin ettikten sonra düş- dalma ehlisalip rubu Gazi milletin istiklâl ve ha manların silâhlarını parçalamak için çelik gibi kavi bir azimle kat'i ier- aatta bulundu. Tarihin en büyük bir inkılâbını yaptı. Cehlin izalesi için ilme yeni ve geniş bir yol açtı. Bu yuca eseri GALİP ATA B Galip ata Beg -r_. Anadolu — seyahatları hakkında da malümata malik değilim. NereKe teşrif buyuracaklarını bilmiyorum. Münhal meb'usluklara Mec- lis açılmadan evel fırka namzect gösterecek ve yeni meb'uslar önümüzdeki — Içtimaa — İştirak edeceklerdir. —. Ankara treni Ankara, 12 ÇALA.) — Şiddetli yagmurlar neticesile Beylikköprü ile Polatlı arasındaki hat kısmen harap — olduğundan bu — günkü posta treni saat 18,35 de gel miştir. Siyaşi. Konferans Ankara, 12 ( Milliyet ) — Cenevrede toplanacak olan siya- si konferansa tarafımızdan Tra- bzon meb'usa Hasan - Beyle Şu- rayı Devlet teisi Nüsret Bey iştirak edeceklerdir. Gazinin en büyük eseri nedir? Pek muhterem Mahmut Bi. bu su, ali sormakla, muhataplarını çok çe- tin bir imtihana çekmişlerdir. Bir Gâhinin eserlerini iyice anlıyarak on lardan en büyüğünü ayırmak esasen ne kadar güç bir mes'eledir. Halbuki, Gazinin sâhirde mütead dit olarak gördüğümüz hepsi birbirine merbut ve aynr bü- yük gayeye müteveccih bir kül, bir mecmua teşkil ederler. O eselerden her biri diğerlerini tamamlar, bina- berin, her biri ayni derecede ehem- miyeti hüizdir. Onun içindir ki, Ga- zinin eserleri arasında en büyüğünü ayırmak, kanasatıma göre, kabil de- ğildir. Gazi, düşman istilâsi altında bu- lunan Türkiyeyi o istilâdan kurtar- dı; yeise tutulmuş olan Türk mille- tine yeniden ümit ve hayat verdi. eserlerinin Gazinin en büyük eseri nedir?. Yakup Kadri beyin cevab eseri bu dünya gi her biri ayrı ayrı hayret verici cüzülera mürekkep bir küldür.. ,, nin en büyük eseri nedir?> &© soruyorsun. | —Yaradanm yoktan var ettiği sız şeylerden hangisini öbürür üstün tutabiliriz? Bu kâinatı u €den varlıklar, en küçük €n büyük kürreye kadar, ayrı : ayni derecede hayrete şayan & midirler? Bunların hepsi birden —«dü dediğimiz esrarlı, mehabetli, y ve engin realiteyi terkip ederler Gazinin en büyük eseri de bu zerm yâ gibi her biri ayrı ayrı hayret rici cüzü'lerden mürekkep bir «/ dür. Bu «kül> ün adını söylem bilmem ki hacet varmı dir? İçinde yaşadığımız ve ferah fe nefes aldığımız — Kapitülasyon: bür, müstaki! ve modern Türki den bahsetmek istiyorum Bu arziz binanın İlâhi ve titiz marı belki yarın onu daha güzel ha rahat, daha sağlam bir hale so Caktır ve o zaman da Gazinin sen yük eseris © olacaktır. YAKUP KAD * ** BEYİN CEVABI Akıl Muhtar Bey kısımlara ayırmak ve her birini rı ayrı ölçmek bence gayrıkabilt AKİL MUHTAR ..» EYİN CEVABI zafının gebeplerini teşhis ile, bu beplerin en zararlısı olan saltan izale etti; yerine, milletlere feyz ren demokrasi prensipini koydu. Terakkiye ve teceddüde mani oli teokrasiyi, hilâfeti kaldırdı ve h devlet esasını vazetti. Çoktan beri Avrupa medeniyeti dönmüş bulunduğu halde vaziyet anlamıyan ve şark ile garp aratı tereddüdünü brrakmıyan Türk « letini urtuluş ve yükselme — yo nun garp medeniyetine aleni ve mimf olarak girmekte oluduğunu retti. Bu süretle Türkiyeye kuvvet | recek esasları kurduktan sonra, letin daima ilerlemesine amil olaci balk maarifini temin için, şimd kadar buna bir mania olan, eski zıyı kaldırdı ve garp milletlerizi Müşterek yazısını Türkçeye de t bik ettirdi. Bütün bu işler, ne istediğini len, gayesine varmak - için csasl ve vasrtaları evelden düşünen yi aek bir dehanm tocelliyatı ve a; maksat takip eden büyük bir fikı inkişafıdır. Bu işlerden birini dij rinden ayırmak nasıl mümkün ol Düşmanın denize dökülmesi müncer olun muharebenin ihzarı Acrası ne derecede büyük bir ese se, hilâfeti ve mecelleyi kaldırarı kik devletin içtimai temeli olan, deni kanunu ve Türk halkının nevvürüne amibolacak latin yazız yerleştirmek te © derecede büyük: serlerdir. Türkivenin asırlardan beri süren GALİP ATA

Bu sayıdan diğer sayfalar: