13 Haziran 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

13 Haziran 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e e ST S DN v "aşag' f M PERSEMBE 13 HAZİRAN 1929 inde Efganistan Krallığını ilân eden Baha Sakıyı görüyoruz AnrtoSiınop Tıraş Sabunu Alana 190 Kuruş Kıymetinde bir hakiki “VALET” Tıraş Makinesi, Bileme Kayişi. ve Bıçağile beraber mefis- bir mahfaza içinde bedava verilir! En çabak, ea tetli ve en genin sürette tıraş ölabelmek 4 * LEOPOLD GRÜNBERG İstanbul posta kutusu 501 Hlan No 34 Deniz ticareti kanunu Cihan kitaphanesinin'neşriyatı meyanında resmt cerideden iktibas süretiyle sehvi batadan salim olarak tab ve intişar etmiştir. Eczası 50 zarif mücelledi 75 taşradan 13 kuruş posta ücreti alınır. Satış merkezi Ankara caddesinde Cihan kitaphanesi isfi Raşit beyin nazari ve ameli ceza mahakemeleri kanununun şeth ve tatbikatı Cihan kitaphenesi mariletiyle tab olunmaktadır. Bir kaç güne kadar intişar edecektir. Muhterem hakim ve avukat beylere mühim lelişir Sabık müdevvenatı . kanuniye müdür ve düstür. encümeni reisi Karakoç efendinin sicili kavanin tahşiyeli Kavanin namlariyle maruf 6 cilt mücellet maruf kavanin serisi alâkadarana taksitle tediye şüretiyle satılmaktadır. Taliplerin Cihan kitaphanesinden şersit hak ında malümat talep etmeleri. MES'UL MÜDÜR: BÜRHANETTİN Öilliyet Dün Beyazıtta bir cinayet oldu; olnayeti işleyen Arnavut katll Tahir Motörler-Makineler-ag Türkiyede en #iyade rağbet bulan DEUTZ Motörünü tercih ediniz ! Çünkü ? Sarfiyatı az randömanı çok uzundur Her kuvvette DİZEL Kara ve Deniz motörleri Gazojen ve Petrol — otörleri müvafık fiat ve egi şen çan, — DEE En maruf fabrikaların mamulâtından atideki : MAKİNELER Dahi müssesemizin ihtisası dahilindedir. Motörlü SU Tulumbaları MARANGOZ MAKİNELERİ NOTÖRLÜ DİNAMO Planya, — şerlt destere, rende ( Elektrik istihsal eder ) ve gahre MATBAA MAKİNELERİ TEZGÂH MAKİNELERİ HURUFAT Torna ye ireze makkap ve salre Hans Frank ve Şeriki euti - Humbolüi - Makine - Şirkeli Istanbul Galata Voyvoda caddesi 91 - 98 Telefon Beyoğlu 4088 Türk Tütünleri Anonim Şirketi Tasfiye memurluğundan; Hali tasfiyede bulunan *“Türk Tütünleri Ananim Şirketi, hey'eti umumi: yesi 14-7-1929 Pazar günü — saat onda atideki Tuznameyi müzakere etmek üzre Galatada Karaköy Palasta alıncı katta | numaralı yazıhanede akti İçtlma edecektir. İşbu hey'eti umumiyeye işürük edebilmek için Hakal on hisseye malik olan hissedaranın yevmi içtimaa takaddüm eden on güne kadar hisse senedatını teslim ile mukabilinde ilmü haber almaları icap eder. Ruzhamei müzskerat; 1— Tasfiye muamelâtının cereyanı hakkında tasfiye memur ve murakıp raporlarının kıraati. 2— Musmelâu ceriye hakkında - ittihazı karar ile tasliye memuru ve murakıbın ibrası NSiİNE BİN SÖZ BİR RESİM MASI Dün muhakemesine devam olunan mesdut Hronika gezetesi müdürü Madam Eleni, muhakemeden sonra tevkifhane yolunda ibar Ankarada halika açılan Büyük Milleti meclis bahçesinden bir nti

Bu sayıdan diğer sayfalar: