13 Haziran 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

13 Haziran 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TEPEDELENLİ A« VASİLİKİ? Haydi durma va kıt geçiyor!.. "Paşa mahsus selâm edip ” sizden iki Söyliyecekleri Villiyelin (elrikası : 32 Akşama doğru Ali Paşanın bütün Haznesi *Selimin” bulun- O düğuü Taş Mahzene taşınmıştı. ' Bualar küçük demir sandıklar- dan ibaretti. Bir sandığı dört Kkişi z e biliyordu. h ıdan bir saat ya— Tekmil! Habetini verdiler. Yani: Haz- Benin barut Mahzenine taşın dağı baberini, , Jelenliye bu haberi ver- n İhtiyar adamın pek yerli yüzünün güldüğünü gören adamlarının içlerine sı- kıntı basmıştı. Çünkü Efendim, Ali Paşanım tabiatı bir başka türlüydi, ela- — lemin kan ağladığı demlerde Ali Paşanın neşesinden yanma va- — Yılamazdı. Kederli zamanlarında - keyfli görünüp etrafında kilere yürek “vermek isterdi. İçinden neler Bgectiğini kimseciklere sezdirme- mek adetindeydi. — Gelsin çubuk gitsin kahve. .. / karşısında diz çöküp edeple o- turanlarla tatlı tatlr sohpet edi- - yordu. — Sonra kendisine sadık kalmış — Olan Muhafızları savdı. Hepsi- b B z ır | Ne iltifatlar ederek yol verdi. İç ik li K Kalenin canla başla müdafaa — edilmesini ısmarladı. k, Sayılı benam silahşurlar birer. ikişer izin alıp eletek öperek git- Ali Paşa “Selfo Bono' ya git- meyip kalmasını işâret etti. Malüm: Selfo İç Kale kapısı- nı vaktinde kapryarak yüzünden /yaralanan adamdı. — Kardeşi Elmas da “Ağo' ve Silahtar İlyasa uymuş 'Hurşit — Paşanın yanma — kaçmıştı. Ali Paşa Selfoya dedi ki: < — Selfo... ortalık kararma- dan evel Kaleden çıkacaksın “beyaz mendil sallryacaksın, Hur $it Paşaya gideceksin: — Ben efendim Ali Paşanın yanından | geliyorum, -— Paşa mahsus selâm edip siz-| — deniki elçi istiyor, söyliyecek- - leri var! — Diyeceksin, adamlarını yarm 1 sabah İç Kale Bedenlerinden i- & vğyı"ve Amca oğuüllarım sana e- pılarını ardına kadar açıp da- manet. /— çeriye alacağını da söyliyecek- sin. Selfo hiç itiraz etmedi: — Emtin başımın üzerinde, eğer üç saata kadar dönmezsem Cevabını verdi: Ali Paşa: | — — Sen meraketme, Elçiye ze- ' Vâl olmaz, elbet sağ gider sela-| - Metle dönersin! Dur Hurşit Paşaya iki satır-| İik bir mektup yaza; Dedi. Fakat kendisi Türkçe — yazıp okumak bilmiyordu. Ya- 'nya Müslümanlarından çoğu- “nun bildikleri kadar kaba saba bir *Rumca' biliyordu. - Tayyare piyangosu - Dünkükeşidede hangi numaralaa kazandı Dünkü keşidede kazanan mumaralar şunlardır: 40209 numaraya — 50000 llra 10951 numaraya 25000 lira 41427 numaraya 12000 lira ü 20714 numaraya 10000 Hira Isabet etmiştir: 31362 .. numaralara — 5000 er lira, —- 5086 — 17374 34400 35704 yerindey-| — Tayyare piyangosunun dünkü keşidede ğ kazanan numaralar şunlardır 38534 43922 45692 * elçi istiyor. Var... AYHAN Anlaşılır anlaşılmaz birkaç satır karaladı, Hurşit Paşadan emniyetli iki adamını gönder- mesini rica etti. Tezkereyi “Selfo” ya verdi | — Haydi durma, vakıt geçi-| yor! kardaşın Elması görürsen |bir tarafa çek, öldür! kardaşını| :nldureceknin! anladın mı? | Dedi: Selfo saraydan çıktı. İkimseye sezdirmeden İç Kaler..n kendi muhafazasında olan — kıs- mıma gitti. Burası en körkulu Y” Selfo kapıdan çıkacak değil- |di. Kale bedeninden bir urğan sarkıttı. Aşâya aktı. Ali Paşâ- tan Puslast koynundaydi. Cesur adamım indiği yer da-| ha bu gece sabaha kadar kendi| ellerinde bulunan Dış Kale Mey danlığına çıkan bir Fışkılık idi. Selfonun buraya indiğini Hur- şit Paşa askerinden kimseler görmemişti. Bunun sebebi de İşu idi: Hurşit Paşa Dış Kaleyi ele geçirince bihüde adam kırdır- mak istememişti. Kendi aske- rine İç Kale tarafıma yanaşma- malarını emretmişti. Nasıl olsa Ali Paşanın teslim olmaktan başka çaresi kalma- mış olduğunu biliyordu. Neden uyür Yılanın kuüyrü-| ğuna basıp ta onu şahlandırsın?| Ali gibi gözü pek adam zora gelince herşeyi göze aldırırdı. İşte bundan ötürü Selfo Ka- leden rahat rahat ine bilmişti. Yılmaz delikanlının yüzü gözü sargılıydı. Ah.. ne olur sabahlayın ken- dine kurşun atıp yüzünü dala- yan'iki askere şuracıkta bir de- fa ras gelseydi... Yapacağını (o bilirdi. Ne olursa olsun *Sel- fo' gibi yarar yiğit (kanını al- madan) kendini yaralıyanları başlıyamnazdı! Selfo Dış Kale Meydanından | |kolaylıkla geçmişti. Ali Paşa-| İçeşmeden su içti. Akşam yaklaşıyördü. *Yanya'| minarelerinde ezân okunması-| İna bir saat ya var ya yoktu. Ne yapacaksa bir saat içinde ya- pa bilecekti. Hurşit Paşanın Sebze bahçeleri içinde olduğu- nu işittiği çadırıma karanlık| basmadan evel yetişmek işti- yordu. Bire gidiler.. Dış Kale ka- yamışlardı. Hendek — köprüsü- nü de indirmişlerdi. - Kollarını gelip geçen as- ::e::— biri birlerile şakalaşıyor- lardı. Selfo onların arasından —ko-) laylıkla geçebileceğini tahmine ediyordu: Sanki usulca “Hürşit Paşanın çadırına yanaşarak zor- lu Seraskeri bir kurşunla biti- temez miydi? Bitmedi 3000 er lira. 188 — 607 4577 7414 — 11261 11916 14365 19513 19567 25537 27733 37869 46758 48042 40080 Numaralara 1000 er lira Isabet etmiştir. 600 Lira kazananlar 788 6632 "6802 16065 215290 25713 33057 37854 HG97 44770 45034 45303 47916 48781 30816 85830 Söz87 nm geçenlerde yaptırttığı yeni;b 300 ilra kazananlar MİLLİYET l--l_'!leı'“o Başvekil Temmuzda Ameri- kaya gidecek.. v Londra, 11 (ALA) — Röyter Ajaasının haber aldığına göre M. Macdonald temmuz nihaye- tinde parlementomun içtima dev- rosi kapandıktan sonra mütte- hidel Amerikayı ziyaret etmeğe kAt'T surette karar vermiştir. mM, Macdonald e kızı Miss İshbel bu gece başvekilin doğ- duğu Lesslemonth (İskoçyada)a müteveccihen hareket etmisler- Kabinede müsteşarlıklar Londra, 11 (ALA) — müste- şarlıklara tayin edilenler şun- lardır: Doktor Addison Ziraat müs- teşarlığına, Miss Susan Haw- rence Sıhhiye — müsteşarlığına ve parlamento müsteşarı, Dok- tor Drumond Shicis Hindistan müsteşarlığına ve parlamento müsteşarı, Lord Russel müna- kalat müsteşarlığına ve parla- mento Mmüsteşarı, M. Pethick Havrence Hazino müsteşarlığına ve parlamento müsteşarı, Lord deLa Warr Harbiye müsteşar- lığına ve parlamento müsteşarı, M. Montague Hava işleri, mils- teşarlığına, M. Smlth Ticaret müsteşarlığına, M. Morogan Jones Maarif müsteşarlığına, Alfred Short Dahiliye müsteşar- lığına, Amele federasyunu Beynetmilel Maden amelesi federasyonu lcra komitesi bugün Londrada toplanacaktır. 1 milyon 100 bin İşsiz Londra,l1 CA A.) — Üç hazi- ran tarihinde İngilterede Işsiz- lerin mikdarı | milyon 100 bine baliğ bulunuyordu şu hale göre geçen haftaya göre 32,181 ve geçen Ssenenin aymı devresine pazaran 50,040 kadar tenakus vardır. KABİNEDE YİRMİ AZA Londra, 12 (A.A.) M. Mac- donald 20 âzadan ibaret olan ka binesini ikmal etmiştir. ALMANLARIN FİKRİ Berlin, 12 (A.A.) - M. Stre- semann İngilterede amele fırka sının iktidar mevkiine gelmesi tizerine mutemetlerinden birine şu beyanatta bulunmuştur: “Kendimizi — hayallerle avutmıyalım. Macdonald kabi- nesi Almanyada hususi bir me- |rak ve alâka uyandırmamıştır. |Bu kabinenin Almanya lehinde bir siyaset takip etmiyeceğini liyoruz, ancak müstakillen İn- giliz pollitikası takip edeceğini ümit ediyoruz. M. Macdonaldın 1924 senesinde olduğu gibiFran sa ile sıkr bir mesai iştiraki le- |hinde bulunacağını zannediyo- rum.' Fasta Fransızlarla yerliler Rabat, 12 (CA.A.) — İki Fas bölüğü, kıyam etmiş kabileler tarafından Elborc da kurulmuş olan bir pusuya düşmüştür. Bölüklerin zayıatı 13 maktul ve 16 mecruha baliğ olmaktadır. 15 Fransız He 66 yerlinin akı- beti henüz meçhuldür. Baş ku- mandan henüz dağlarda dö- güşmekte olan münferit kıtaatı kurtarmak için vak'a yerine gitmştir. Pusuya — düşen bölük- ler, verilen emir hilâfına, istik- şafa çıkmışlar Idi. YOBİS 11783 14739 16460 16595 18900 19175 50037 20130 20231 ROSTT 20016 22750 92801 23892 25200 25342 25493 26210 27680 28040 80585 30827 32767 39061 145352 8723 SS107 90705 39882 88207 33504 33007 34801 35134 35184 37458 38300 427409 43289 45480 46238 46352 47900 40193 SIL8BL SI604 52124 54021 58040 5&340 200 Lira kazananlar 370 464 SĞ 2087 BOZ2 2639 3639 3619 4806 4078 S006 Söl7 G367 6437 7734 DS 0408 10638 1T0OSBS 11038 11932 11429 11588 11047 11956 12538 13908 13662 13604 18036 14183 1S?77 1SBİR 15969 17054 17288 17369 17460 19571 19814 19831 21289 21793 21838 21938 232415 23016 93084 94656 24676 25059 25079 25131 25423 25531 25665 25752 26048 37351 27476 PERŞEMBE 122&. 4 Akvam Meclisi Wlman ve İransız nazırları konuştu Madrit, 11 (ALA) — Akvam cemiyeti meclisi dün akşamki içtimaında M. Adaçi nin rapo- runa ait karar suretlerini tas- vip oetmiştir. Azadan her biri umum! içtimada İzahat vermek ve bazı İhtiraz! kayitler der« meyan etmek hakkını muhafaza etmiştir. Raporun en — mühim esasları hakkında M. Sirese- mann ile meclis azasının büyük bir ekseriyeti arasında mevcut fikir itilâfları bu suretle umumt Içtimada — müzükereye — mevzu teşkil edecek demek - oluyor. M.Briand ilce M.Stresemann akvam cemiyeti — meclisinin — ruzna- mesine dahil bulunan mes'eteleri tetkik etmişler, Framsa ile Al- manyayı müştereken alâkadar eden bazı mes'elelere temas eylemişlerdir. Havas Ajansının istihbaratı- na göre M. Setresemann bizzat teşebbile etmiş olduğu bu müla- kâtın sırf malümat almak mak- sadina müstenit olmak gibi bir mabiyeti halz bulunduğunu inkâr etmemiştir. İki nazır Pariste toplanan mütahassıslar konle- ransının muvaflakiyetle netice- tenmesinden dolayı memnunlyet beyan etmişler ve bu hadise- den alakadar diğer devletlerle birlikte münasip surette ameli netayiç çıkarmağa karar ver- mişlerdir. | Bir konferans toplanacak | Paris, 12 (CALA.) Övr ge- | zeteşi M.Stresemün ile M.Briand m ren mes'elesiyle alâkadar olmakla beraber madrit İçtima- inda temsli edilmiş bulanan, Young plânımı tatbik ve tamirat mes'elesinin Kat? surette hal- | lyle rabıtadar mes'eleleri mü- zakere etmek için en müessir | çarenin siyas! bir konteraris toplamak olduğu fikrinde bu- lunan devletlerin — muvafakati olmaksızın hiç bir şeye karar vermiyeceklerin! yazmaktadır. Bu könferans ağlebi ihtimale Temmuzda Londrada Madrit, 12 (ALA.) — Mürsi | ve Valansiya eyaletlerinde zu- hur eden — fırtnalar mezruati Çok hasara uğratmıştır. —Ö .—— Belçikada İntihabat neticesi Bruxelles, 11 CALA.) letlerde neticelerinin neşri üzerine fir- kaların yaziyeti şu suretle ta- ayyün etmiştir. Katolikler 3 âzalık kazan- mışlar.2dzalık kaybetmişlerdir. Liberaller 17 kazanmışlar, Sosyalistler21, Komünistlerökay- betmişlerdir, Frontistler29,Milli- yetperverler3, Diğer fırkı V 6 kazanmışlardır. Katolikler Limbaurgda ve gar- bi Flandre da ekseriyeti muha- faza etmektedir.Liyege ve Hal- naut — eyaletlerinde — ekseriyet Sosyalistlerdedir. Liberal-Sos- yalist birliği Namurda evelce halz bulunduğu ekseriyetl kay- betmlstir. nn — Rusyada afganlı askerler Berlin.CE ÇALA.) — Moskovadan bildiriliyor: Amanullah Hanın asker- leri bekayası Rüs toptaklarına ilica etmişler ve sılâhlarından tecrit edil- mişlerdir. ça 99606 3OK 30739 30777 30895 81534 32705 33450 M4413 34496 34073 39257 3SBUZ 35093 36403 37096 387388 38108 38211 30014 30418 40340 40472 40948 41185 41285 41433 41450 42403 43768 44136 44788 45031 ASITİ 47156 48193 40388 49564 50064 50209 50832 51378 S1510 SI714 SI794 55208 55240 55619 S9SOL 53590 $3662 33030 54900 54949 54522 2 S5SST 55739 55890 56547 Zi 57033 57604 57887 58192 589317 58522 58822 90 llra ) 1472 4233 6975 7237 7329 9018 9103 0188 9045 10274 10075 10578 11234 11880 11540 11692 11732 13056 13060513400 1350 18687 1423 kazananlar Z07 705 764 2675 2799 4440 4817 6424 6592 7708 8701 1720 4369 6307 | mazuür gö e . LİYET RŞEMPE eli zmş_ım z 5 HARİÇTEN ALDIĞIMIZ HABERLER | ZE ' Son'Haberler! F Niacaristamd Küçük itilâf Teşebbüsatta bulundu Budapeşte, 12 (A.A.) — Kl- Çük itilâf sefirleri, barlciye na- zırı M. Walko ya kont Bethlen- Bin mechüul asker abidesinin küşadı münasebetiyle söylemiş olduğu mutkun hükümetlerinde tevlit etmiş olduğu ellm latibar bildirmişler ve hükümeti metbu- alarının — Macar — nümayişleri haki beyneimllel milcsse- saba nazarı dikkatin! celbetmek niyetinde bulunduğunu — ilâve etmişlerdir. M. walko muslihane vasıtalarta tadili için hükümetin mesat sürfetmekte- olduğu Tri- anon muahedesini gayri adila- De telâkki eden Macar tezinin herkesçe malüm bulunduğu su- retinde d R.! muhaliflerin vaziyeti Atfha, 12 CAZA.) —Meb'usan meclisinde M. Venizeles halk fırkasının meclisteki mevkilal yeniden İşgal edeceğini ümit eylediğini söylemiştir. M. Papa- bastasyu, M. Kafandarls ve M. Mihalakopulos — halk fırka- sının verdiği kararın haklı ve Üyeceğini beyan etmişlerdir. M. Çaldaris bugüa cevap verecektir. ALELL! îoıı berler z Milit bir müessesemiziln müvelfakiyeti y İzmir belediyesi İş bankâ'î sından (2) milyon lira istikraz etti Ankara, 12 ( Milliyet ) — izmir belediyesile İş bankası arü- Sında istikraz için devam eden müzakerat bitmiştir. Belediye İş bankasından İki mllyon Tira Istikraz etmiştir. istikraz muka- velesi buğün bir. taraftan İzmir belediye reisi Hulusi' diğer ta- raftân banka omuml! müdürü Celâl ve meclisi idare reisi Ma- hmut Beyler tarafıtdan anka- ra ikinci neterin huzurunda im- zalanmıştır. Mukaveleye Dahi- fevkalâde kadro ve teşki et kazanmış Ankara, 12 ( Mitliyet | kkül eden : C Milli liğini — kırıp g SNT TREN NLT GENNERE ZMK AT TÜRKİYE | Hey'eti umumiyesinin 2-6-20 tarih 4000000 Liradan 5,000,000 $ BANKASI Kararına tevfikan ve SERMAYENİN lraya tezyidi için ihraç olunan Beheri 10 Lirs kaymeti tübariyesinde TO0,000 - ndet HAMİLİNE AİT YENİ .HİSSE SENETLE- RİNE KAYT OLUNMAGA DAVET £ Haziran 10920 — tarihinde nizamnamei esasinin 9 cu içtima eden fekalâde heyeti omumiyenin maddesine tevfikan, İhracına karar verdiği beheri 10 'Türk lirası itiharf kiymene 100000 adet hamiline «it yeni hisse senetleri şersiti atiye dairesinde bankanın eski hisselerine sahip olunlara arzolunmaktadır. * MİKTAR; Eski hisardarlarımız, talz oldukları beher eski dört hisşeye" mukabil bir hisse müt Eski hisselerin dörde bayaz edebilirler. taksiminde çıkması mahtemel hisse küsuratı muteber değildir. BEDELİ; Yeni ihraç olunan senetlerinin fi Ihracı berveçhlati göste- terildiği şekilde 11,20 liradır. (On bir yirmi kuruş) Kiymeti itibariyesi Resmi damga Prim tü,— Tira —0 — H, HAKKI RÜCHANIN MÜDDETİ İSTİMALI : Eski hissedarlarımız, küsurat dahil petinde isabet öden yeni akşamına kadar mübayaa ve Bankamıza tevdi ve ya İrsal etmi hanını kullanmıyanların yukarıda mezkür Müşalt şersitle mübayan bakları sakıt olur. HAKKİ RÜCHANIN SURETİ İSTİMALİ Hissedarlarımız — şubelerimize 10 haziran 920 oırihinden mütataat ederek yeni hisselerin mübayas pusalısını Imza edebileceklerdir. Hissedarlarımız bankaca kendilerine gönderilecek olan kayt varakasını imza ve bankanın merkezine doldurup taahhütlü —olarak — irsal olunabilirler. Ancak beher hissenin gabelerimize tevdi veya İstanbul edilmelidir. Yukanıdaki posulalarının hükmü yoktur. NOT; Yeni hisselerden bir hissedara eski hisselerin dörtte bir nispetinden fazla — verilmiyeceği için, kayt varıkasında —sehven fazla - yazıldığı vaki olursa Bankaca kontrolunda dörte bir tenzil edilecektir. YENİ HİSSELERİN TEMETTÜLERİ; Hamiline «it olarak Ihraç olunan yeni hisseler 1990 senesi temetetiti. nün yalnız 5 aylık kısmına iştirek edeceklerdir. 030 senesinden İitibaren yeni hisseler dahi eski hisselerle hukukan müsavi Oolacaklardır. — 15656 16080 16664 16930 16987 AZ4AR 17558 18612 18972 19054 20589 20621 21138 21210 21431 21680 21217 21262 21382 21706 24077 24320 24387 24668 MüT7T 25059 25108 25385 25556 25848 25864 26480 27224 27408 27935 28106 28970 90108 29738 S0M0R BO798 30876 31544 31764 31778 B2111 32263 32314 32507 34209 84868 34090 35321 35339 35908 B6787 87048 37001 37697 87898 38000 38547 38796 88780 99536 41038 41052 42158 42198 42436 43334 43475 43401 494409 43737 43745 49853 45039 46061 46518 46661 46682 46789 47070 47165 47308 47400 48566 48876 47933 43716 48882 40329 40838 40932 50408 50843 51063 51725 5li 52120 52233 52907 52636 52006 52096 58600 53982 54087 54585 55515 SSSB1 556900 55750 56168 36639 56781 57202 58063 50151 58200 58554 58965 59089 D llra kazananlar seleri iki deli Olmaksızın hisselerine dörme bir nis- zatlında, yani 10 Ağustos 090 aşafıda “izah olunduğu şekilde er, Bu müddet zarfında hakkı rüç- —itr sat meclisinde tediye ıuvâ | düyü | | mükemmeliyettedir liye ve Maliye vekilleri de zalarıcı kuymuştur. Bu Maliye vekilliği istikraza | let etmiş oluyor. - istikrazın ! ddetl on senedir. Bu para İZM rin imarına - sarfedilecektit. — Böyle bir Istikrazı Türkit” - de ilk defa olarak milli bir essesenin başarması her taff'” husnu telakki ve memli iktisadiyatı anoktasından edilecek bir hadisedir. — — İzimir İş bankasının teşhilâtı tevsi ediliyor — İzmir, 12 ÇALA) — Halka gösterdiği suhulet yüzüli olan şehrimiz iş banki tanı tevsla Karar vermiştit, Alınacak # murların Imtihanları ayın onbeşinde icra edilecektir. Mükerer siğorta şirketinif nizamnamesi tastik edildi | Türkiye İş banpasına Imiş olan mükerrer siğorta inhisarını işletmek üzre t6fl reasürans nizamnamel esasisi dünkü hey'eti vekilede tastik edili X| Ödemiş hapishanesinden kaçanlar yakıl&“a kzmir, 12 (AXA) — Ödemiş hapishanesinin demir pıni'i kaçan mahpuslardan dördü tutulmuştur. Diğerledii | derdesti için civare teligrafla malümat verilmiştir. Türk anonim şirk! t ** * Tediye muvazenemi! | Bapor bugün iktsal meslisi af yerileceklir Ankara, 12 (Mitliyet) miz hakkında hazırlanan tetkike memur heyetin ıoğ yarın bitirmesi memuldur. Hiçel öğleden sonra toplanacük ıl"" umumiyenin tasvibine cektir. Meclisin vazitesini ıll"d ş bitirmesi muhtemeldir. — —0 “Alaşehir hnuîllM İzmir, 12 (AA.) havalisinde İeyzü bereket memnun - edecek Gölcük yesinde bir — kooperatif edilmi ğ “Alman sergisi açıldı e Parls. 11 ÇA A ) © nakış ve hakkaklar 36 etmek — suüretile dahi 11 90 dira şübesi ve Ankana merkezimize irsal müddet zarfında bedeli tesviye olunmayan mübayaa Nn açılması — münasebetiyle A Pa sefiri, bir - ziyafet xmııli"';,a | ziyafette maarif nazirilt Bi sanarlar ümümt — müdürlü bolunmuştur. — Sefir — İrat “ÜĞÜR | matukta Almanya tte Frandt CÜĞ güzel “ sanatlar Ytibaren ve ya İstanbul - şubesine yeni hisselere kaye İi sında mübadelelerin artmakta yi iki milletin birbicini tnWEN takdir ezmesi - hususunü ( retle kolaylaşmış — bulan” O söylemiştir. K Radikaller ve l% Paris, ıı(.ı.ı.)"_.J' i san meclisindeki radiksl K kal £ sosyalise — graplari A Cşel” — hakkındaki itilâfnameleri den evel parlamentonun Ü çde” arzetmemek şıkkını BÜYÜ nt itibarile tamam bedeli dahi 1089 - 1980 8160 3696 5199 5614 65183 6641 79022 BA26 10071 10289 19061 19788 18585 13639 14545 14650 15816 15850 16812 16815 17406 17507 18387 18575 19111 190383 20132 20263 219043 21979 22046 23048 24386 24442 2225 3000 3070 4084 49490 4018 5615 6169 6284 7080 - 7080 7484 O737 0757 10007 TI6ZS 12217 19410 18150 18174 18206 14008 14273 14491 14788 15002 15071 15979 16507 16585 16993 17173 17419 17560 17782 18237 18804 18865 19107 19455 19777 19237 20723 20032 24617 22309 22551 22878 23060 23484 23740 24747 25253 25460 25554 25788 25BA2 26252 26445 26681 20782 26841 27024 27297 27621 28054 28073 28211 28282 7098 20737 20777 900809 90080 30500 30518 30615 30640 30716 BO0557 31055 31240 31785 317809 nişel 31819 31925 32016 32146 32416 | » | Büyük o T ae 96661 36718 368 371009 37598 87716 38642 39111 39208 30688 40329 41467 41556 41BTİ 42821 42996 43970 44230 44470 44620 45583 45863 56618 46741 ATTOR 47874 48980 49196 40375 49551 50940 SISI2 52377 52410 $ 58414 53097 SOT14 54726 $$187 55493 555 36791 STBI7 50 59218 S9IXDE SOA AŞ ĞN $ ât 3 Hi Mit SN & 8 SHUN au GA i KU z & T AŞ

Bu sayıdan diğer sayfalar: