16 Haziran 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

16 Haziran 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

we 0. mu 4 MA5— al ve Lr “ük etmediği, ve demiryolu lduğunu beyan eti lilmiştir. EE ast mühimdir. Sevkedilen filosu mitralyöz Targuist istik; Cephede sül Ait Ya ükün varı kup ir skini e Yi etmiştir. Harekât hak yapacaktır. burc v son ve Rabi yare he yi kepi bu mevkie karşı yapılan V mü müzakere edeci 3 de başlanacaktır. zır bu | ? m“ a 2 z İm mi maki a siy Taka sağ “dece yol i e helâl 4CAA)— Neri tebliğine muharebesinde verilmiştir. »wkii kurtarmak müstacelen takviye kıtaatı sevke- ametine taraftarları Tunliti zaptet ML istizah yeli taarruz vdet € — Fas'ta kıyamcılarla are devam ediyor. e Fransız Meclisinde Harbiye Nazırının e s harekât ln cevap ve- e hükümetin orafa takip Elburc muharebesindeki efat. Harbiye nazaran; EL maktul Muhasara için Aic Yakup ile Elburc e kabileler adedi çöle areşi ile siler sürmüştür. SR yazat usulünü ve yerli amele İ tihdamını şiddetle tenkit etmiştir. Mumaileyh şimendiler işlerinde 5000 yerli amelenin kurban git miş olduğunu iddia eylemiştir. Müza man? Paris, AA.) — Meclis Fas, my Kiba vi krirl mi metin a üzerine geli ll cuma vaziyet. Bir > imdi “Ve rik hakkındaki Ankara birinciliği — Birinci sayfadan mabat — da yerlerini belledi. te bu dakikadan sonra Gençler oyuna ve sahaya hâkim oldular. Devrenin « ortasında. Fikret X | sayı yaparak zafer yolunu açtı ve dev | Altın Ordunun buna mukabele Lik çalışmasile hitama erdi. İ © İkinci devre başladığı anda Alın Or | du tekrar hücum vaziyetine geçi, Genç | lerin mukabil akını O beş dakika Js onra. bir akın d sonr | ler kalesine yaklaşan eli ei him metile ağları yokladı oyun yol tamamile bime ki Da Jadı, bu yeni akındı di sayılar il köp nnı dinlendirmek hacim an oyuncuları si aldı. Buna rağmen akınlar 7—1. 8— am ett, Gollar sıra ile Tir 3. Kemal 2. Â dil 2. Ramiz 1 yi İlk ad sarfınazar edi- lirse oyun gin sayılardan ip istimiyed Mi Müşahede - Mütalea. dert. re vardir; çalar, anda bir züm. e ea boğar, ağlar, ac'ndırır, kurar, e er cin ci yol'arına ie Edebiyatın. sie ma tarafnı bir e şiirin ei bak özümü. şi olacaktır. İ | | den kn kadar iyi Gençler takı- mı güzel bir kafa oyunu gösterdi. an müdafi Enverin güzel bir kafa pası başlardan aşarak ta rakip kale ei Eş liyordu. G kol | fakat olacaklardır. Itın Ordu 1 şampiyon. Gençler Birliği küçükleri ları maçtan sonra Ankara birincisi > muşlardır. m v koşusı 8 Haziı ii kilom. de di e I e bildirmiştir. Mİ biler, o öle la a buraya gelmişler ve şehrin 15 e hari- | nde hararil bir surette karşılanmış. lardır. etro Üzerin- bisiklet | Hedarasyonu Himayei Ela Reisi Fuat B. Avrupaya areket etti Himayeletfa! Cemiyeti EEE AN mumi Reisi ve Kırklareli mebusu Dr. Fuat B. dün akşamki trenle Baden: may pi et etmiştir. Mumaileyi üddet ie banyolardan de lela nimarka'da Elsinor umum? çocuk ii gresine iştirak edecek ve bilahare Brük- ergisine gidecektir. Yugosl aş ed emlaki kel e ve satılması için eshabının evelee mi mülklerin mr - ru il mari iL let urini di şehirlerdeki leri müracaat li lüzumu tepliğ olunu re İş Bankası 5 Müsabaka imtihanına gireceklere: : k olan müsabaka imtihanına o gm ne moli LİN agam “ERGENE YAKUP KADR BEYİN ili mücadele esnasında İkdam gazetesinde yazmış olduğı idi bir kısmımı bu isim altında a eg bir Hap nda İsi ökmen ılacal ü Çocuk Sarayı caddesinde Gazi ilk kız mektebinde saat İmtihana gireceklerin mai 2, 30 de bu mp — N,, matbaası » ii > ne kadar halım selim, ne kadar a uslu akıllı, hatta şeyini olmu: kal gibi dağla lara bıraktığımız eN o indi tehlikelidir. Bunları vakıt geçirmeden iskân edelim. İskana ya: “> yanlar hudutlarımızın ötelerin. edi leri kadar dolaşabilir! eri ylünün bunlardan çektiklerini birer kelime ile kaydetsek bin- bir vi ai bi kötülük tarihi mey- riyle iskân da doğru deği Açık bir program ham- esiyle hepsini çerge, çerge ve b ayrı birer tarafa oturtmak ve uzun zaman - adama alışıncı- ya kadar - zabıta nezaretinde bu- lundurma! Hepsinin bicer eyilik ve besi tarihi olan öz aşiretlerimizi Te yer erler rkeki zoçhi ligi müd- detii başka bir in Mi zümreyi iyii - kümese sansar sokar gibi - va- tan ie arasında cirit attır. kattı Ek A köyden köye, 1 hir. tadan kılaya göç aşın esasi hakla, fakat bir Afet Halinde ek kimsenin Langaza, Serez, Edirne, Ayvân- saray çingenesinin ve eya münhasır ve ve sevimli bir vela vardı la ise... Çe- e hemşerileri gibi | halâ neden dıklarıma şaşılır. A. G Lİ Ticaret veza An m &velki gün ai “iki yüz ire elli yarım kile sert b Mi enberi sizi müz ll İLME evel Kumuştur. Meteoroloji müessesesinden aldığımız malumatta Kars hayalisine kar düştüğü anlaşılmıştır. a ee zl da a i ihtir n adinda bir e ann yn Bursa kiilpe bein yapmıştır. tail e zl e bey kuvveti e devir 0 iken Ağ tin ed byegir yl 30a di de 260 a çıkmak- tadır. vatkâr ek en 15 ri iğ berati almıştır. Maki- de bir tahavvül mey- İri e ve. mühtelif kuturda çarklar ve manivelalardan ibaret olan bu aleti yapmak için ihtira | e sonra ve devir nde: iye Edebiyat Ucuz realism. iyatroda ve roman muhav relerinde eşhasın, kendi. sınıf ve a mahsus” bir onuşmalarından bilmem ha nı mısınız? Mesela okuma r köylü ile bilgiç bir Dn | ni ol O hâlde İ kime: | edecek; biri pek lisanla nr a yal bi nahve Ba RE pürüssüz. çümleler söy. dişin leteceksiniz le ai biç mülüm yöktur. Rum, Ermen öktu ete. kii w öyle, Lr eser. az olması ve m nüki n ibaret olma: ması ere Sz fakat ciddi yazılara bir nevi çirkinlik verir. Baudelaire bir manzumesinde Güzellik aj Je halle monvement gul deplace les lgnes der. “Hututun *yerini değiştirdiği için harel nefret ederi Ben de uy veyia &im bir eserin üslubunda bir nevi <amitlik bulunsun isterim. Başta! sona kadar bir edada. Feryatları, eninleri de buni il rm İyi mabiarrir bütün burları, sanı” nı hiç değiştirmeden bize hisset trir. edebi eserlerden bekledi- ii ini hakikatleri gösterme- sidir; zavahiri değil, Bize muharrir belki bir mes'ele karşısında bir köylü ile bir şehirlinir Di farkı gösterecektir; içli onların lehçelerini, lime mabsus e da taklide mec bur değildir. Dost leri ile yeri konuşur; za çoğu real iie etmemişler. İĞ band allak acilali er bu. zavahirperestlik ae ilerliyor. Geçenlerde İran: mecmuada - okudum: 2 m el bir pi: MİŞ: nd diyor kiz “Alman ameleyi fransızca — Düştü rakım gelince, M. J.- Bloch, halli imkânsız bir ii. kal İK al Paris faBrikala: rında konuşulan Tani halit o il daha nan e PN ei sümen ve ve bütün biler alt insanların hepsine has olan ban arı, ii ri dem in in, e erdir asra dugün için ii “ elen Ml değişiyor; o hâlde olan yarın için a bir zamanın bakikarlrini seli eserinde yal niz ifadeye çalışan edibe inmaz mi? Nurullah ATA Sinop Sıhhiye Müdürlüğü. Gaziayintap Sıhhiye ve Mua- veneti İçtimaiye müdürü Kasım at Zi ve maaşı hazırile Sinop Sıhhiye ve Muaveneti işi pri Müdürlüğüne tayin Mm Darül inunda Darülfünun Hukuk fakültesinde münhal « Hukuku Umumiyei Dü- kursuna müderrislik şaraitini evcut olmamasını aaşla naklen tayin edilmiştir. — >. — İnegöl'de yağmurla! İnegöl nahiyesine «pek in ve imur paşa a, eki bereket fevkalâd il ii vi £ sar Ankara'da yapı yaptıranlar | için çok mühim bir i tebii biiğ. Ruhsatiye al pe fişli lanlar da 1 pe iy Ni irlağare varili etti si > şehri İmar M. ara şehri Imar Anki hu- er a Kavaklıdere ve civa- , Cebeci ve civarı, Zira: | ti e ve civar lil civarı, | İstasi 1, Yeni işebii ve civarı mah dahilinde hör mefi manetinden g La miş olanlar ruhsatiyelerile gin 20 haziran perşembe nü akel kadar e e İmar Müdürlü ikin; tevdi edeceklerdir. şaatın şehir plânı- nin niniyes ER edip etmediği süratle tetkik ve ruhsatiyeleri müdiriyetçe tasdik edilecektir. TU) 3 — Ruhsatiye ve plânlarını tevdi edecek air tevdi tari- inde in nın vaziyet ve deresini müh in bir beyan- name 4— pe <A N tas- dikıni havi olmıyan eN mes'uliyeti inşaat sahiplerine yel m Müdiriyeri X kilat ve vezaifine dair (351 num. nuna müzeyyel 1504 numaralı tr ın ÇI) inci maddesinden: İ üçler vam İmar Kanunu lela ik olunur. az eleme" ei masariti | stifa olun | TL) Müdiriyer. Dahiliye — Vekâleti Müsteşarlık makamıdır. e mülbakatın- e arı, — sisam, moahsulaan Ze- riyatına Kemali kermiyerle ii Tütün edilmektedir. vası, Leyne asi mıktar- » ovalarda hasat devam et- Gi” İlet gibi sahil kısımlarında hasar ve harman daha faal bir şekilde ktedir. mi devam etmel Denizlide sel bir obanı sürükledi. Denizli, 15 (A. A.) — Dün gece yağan sürekli yağmurlar neticesinde husule gel seller yaşinda bir çobanı koyunları ile birlikte iler ge ban ölmüştür. Seli baştan başa iki san Şam solak iSpor ve genç erimiz Köleödö Pahalı Ekmek. Haratta, bazı meslekler vardır bnn e ensubu ol- mak, bir k. yerine ki, ği idim damın tenel işlerini yerli yerine mıhlıyan adam, en Kiş izi hemen can. ları slek ma i & 5 gi işi arı iz di barlardan e Eli akla er. a nispette alır. Se in iki gi sinemamız- ekmek: pa- ede, akşam hü- . ler z Bü Kabız tehlikeli dpi im Zaman- di if leri var, on numara ik bir ii Si tutan ilerden a yrtev e Ka tir e ia li ii üğünü de seyi , Romalı'nın griye dö ürmesini dabi NI ruhludur. Kcambaza ölüm at peret aturmak, boğaya at ve insan nı deştirmek gibi basit vahşetlere göz yumabiliriz duşünmez di, palyaçoyu arana alıp, kar- ını tutatota gülerken, “Günün Me deni iv gibeie, gül- > ve b Ahı. Elektrikle nur Dün Ahi Mesut rim mn ii verilmesi masel irket tarafından köye Kali ve Emane bir — ziyafet verilmiştir. ği Küçük ilin hükümet mey- a büyük ampuller ile donan- iştı. Relitimer buçukta ö için hazretleri akşı elekririk rağ bulunan Ihsi udiri Beyler- 5 —E öy yol arşılıyan ii ri inle ie et e elektrikleri ve ka- pat Kn sail se slaana ği see A erbiyesi , eden kursu Kilyos” ta açılıyor. n sala karsünü lecek ol ve e ik sami imatlarını artırmak ve ameli Saha- bi mek üzre Maarif iliği bir ini Kampı mi İsveç'te ml ln es ından yapılacak ve cektir. uzun birinde Kilyos't «öj bu Spor kursuna vey | be: ei muallim kursundan eyelce mezun olan beden Mey Ni leri Di. edebilecekler ve bir çalışacaklardı Kampın WİRE bede Terbiye Muallim Kursı memur edilmiş Kİ 1 . Müdürü Nizamettin Maarif Vekili i Cemal Hüsnü Beyfendi k acılık ve spor mecmuası Birinci mile — Haziran 16 —— İs Em a. ET Sara e e Ş e a

Bu sayıdan diğer sayfalar: