1 Temmuz 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 12

1 Temmuz 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

vE Çin hikâyelarinden. BEYAZ Z YELPAZELİ Süng. eyaletinden *Çuang Çeri, Bike, bürüm fani şeylerden tedir. rüde kalar götüren bir edip idi, x ka: k için çabetiyan ihsahlerin iş i hasalarındah kağınmak ei n baki bü Sİ rhünü, ninin edecek > bülumarnıştı akut, bu me Le her halde > derin ai öldükten sonra, hun mesut ve hıpliy şüyan olduğu din olumu. dini e gizli perilerinin, içi > göle kubbesi alin mesine müsüide ettikleri lele Çeanr - Çeng, ne nasl w de niçin olduğumu bilmeden yaştı bu diyarlarda, ETE ide op ii ma Mİ uy nd da buki. Bi Ge çer ikkında düşünceye daldı; kendi kendine ; Heyhat dedi, şte EN ömür yollarının: geldiği er ii ölülerin diyarında m. sonra bir da m e e eve nin imkân yi Bu Hr o ee derin olmasa erek, fakar, Çuarig Çengit ve bütün e e oldukça sıdakatle &der. Çinliler yalmz bir hiyar güneşte. teselli veyd meyus eder Zaren, kendilerini oyalamak için, çinlilerin bir sürü yeşii ve kırmızı ilahları Vardır ki, bunlar bazen ölüleri diril- türler ve “eğlenceli türlü sihir Vesol- Çenug - Çene, e n teselli üramazılı. o Düşünen boylece mezarlar arasında gezdirli bire, mater libas giye TASŞE atiirmuş, © a Mil ime olan toprağını EE bir e pars ile nd cad. her şeyin ie ararım ve İşis anlıyamadığim. #bep, Genç kadin yep de vam ediyordu, kızardı, buşini eğdi ", hiç taç «öz onarldandı. Haklır, malini, bey- hede yere, bi Genç kadın artık ons ehe: KADININ HIKÂYESİ. madı ğibi havada e delip dönün be ei aheste o ggezimtisinde Ri Vem. #detken, © zamana kadir hiç fa im varmadığı ihtiyar bir Kadın, ona, Kendisini takip e trsini İşaret . etti, ve, ii e deriredön duha yüksek bir mezara gi ie çekörek- de Kiş — Hanımıma, cevapay” ka Sual a Sy işittim, ben, sizi oime e zil bir b ti vi hür bir Mini di der di ye edebilecek Kalır bana bir ba şiş nr fimit Er sizin mi takımızı tatmin edem 5 Çün yazma iş SE Ve, e en pe İpüküy üz #ötünde erdiği. ve ba, E ilme ke epin mezar “Om z e biribirini | İk ; Vi ölürken, bileş karısını bırakmağa bir ürlü iü ve bu düny olgun pi Bkrine türlü tahammül ei sn Fake T na ötermişti, çünkü, güyet halim bir zat e dabi. hale boyun eğmesini Tao nun ça ia kl ba- dan kendisine yaşamak haram olacağım ve yatağını paylaştığı gibi, taburu nu da pay! Hahlari şahir tutarak, tekini Fekat, Ten Miraz etik: — Madam, sakın öyle'bir yemin etme. Kadın — eger sizden ra “yaşamak. dü der ise, eger, seki günün enli duyun nu vi olmazsa, dedi, bulunacıktı agri Ti ia İtiraz ettiz sakın böyle bir vw min > Oh Tao elendi, Tao eicsu. inle beni, hiç. olmazsa ta beş sene yehiden eülenmemele yemi:. Pu Tao şöyle İtiraz e sakın böyle e is min etme, yalnız, mezarımın üstün- deki Sek yaş kaldıkça bana sadık E yemin et. Lü bana büyük bir ye her şey geçicidir, ve, bü #elide geldi geçti. Nİ münden üç gün dam alaıgti. Kadın, Tao. nün genç şeki vii pc ii iie İş hindi babet aldi. gin olarak, onu kabul timemenin münasip ol | Türk Fa 1 — Hüsnbaka imi ka- bul için ewne şartlar şunlardır Sürk ei api e medeni haklar sahip ma. — Yaşı on ler Küçük ve yirmibaşlen büyük oli a C-— ahvali Ml av (Fransa ve, ritme a ümre” e ameli tah Dazâri vi sile müsait ve e: ar il ve Kn an bulunduğu rlikle olma ğına dair rn şubesinden ve- sika ibraz etmek. F — Talebelik müddeti zarfın min Avrüpa'dahi a malısus olan talimatnamesi: - | yetsizliği yüzünden talebeli kaydı terkin ni ve ie ii linin Ke y fi a Ee ellmediği Wire Türk Tayyare kendisi için ihtiyar iyebirili eylediği. bilamum ei kanu. i ime hacet kalmaksızın der- bal ve delen tediye eee düir'N. ii kefalet öülile tanzim edil ir kefâlefname İbraz eylemek, te a © yalnız ei aba ii istenir ve Avrus wklerinden evel Cemiyete ER sile; bulunur.) G— Darülfünem tiyâziye şube- ir veya yüksek mühendis meki neleri ten kısmından aliyülalâ Fiy meğrezmii ber vesikalarla ispat sm e müsa- « ancak ik kadın hikâyesini bit “di Hldm Çuang - Çeng el düz “ündü : — Geüçlik kısadır, (Nefis Yin kırbaçları genç kadınları, delikanlı- İnrı, kanatlı ayyare Cemiyeti tarafından Tayyüre mühendisliği tahsil etmek üzre 929 senesi Avrupa'ya a gönder ecek olan talebelere sus şartname E— Taksi ilinin hitamından, iti- | Sürümler baren beş gep ii Ea | Âd ri: teebir. ve mülgeğ | ie eee ini otla i yeti az kr Ri bilimde v Ni a al Me müe mi ee tabiii > 2) ! Kimya: : i İecek mahal ve vazifede çalışmağı İlmi hı usulü kanunisi dairesinde taahhüt “Resi çizi ve manazıri) gelemağ, “Türkçe, - ün riyaziye şubesi ve mühendis mektebi il Bric m eli Pa ya. al beyet. Resim (hatti ve e dar kismi Aflulaki mez” ir unları a e muadil tahsil ransısçâ p Almanca (talip i- “Kisinden birini tercih eder. 3— ,Mütehassıslardan mürek- kı heyet müvacehesinde yapılacak bu imtihanlar neticeğin- çok muvafinkiyet göste- rerilerden birinci maddenin (G) fıleri ası da nazari, itibare iyetin ihtiyacı nisbetinde sie talebeliğe kabul Val ve ve ir a sevki ti ekarrür edenlere gani fedakârlıklar ANE A— Bütün teferrüatile iki" yi çi bir az ve ve âzimet ve av- dit ia e arı, Tahsil masrafları hari alci tahsile m mi €ssesenin o derecesine ve mii Ba a e gre 85 si lâr'dan — Tahsilini muvaffakiyetle bitirip Türkiyeye a avdetinde Tay- gös e rilecek. yerde istihdam l edildiği ipi bazı Avrupa müessesat tetkikat oba te bb mehür edeceği talebe- üç Avrıpa hükümetinin mühendisliği inşaatında ihtisas ve ihtira sahibi bulun- dukları tasdik edileceklere def- ol a bin İira mükâfat veri- girmek isti. Trabzun Tayyare Cemi- yeti şubelerine ve Ankarada Cemi- ii Umumiye Merkezine 923 tarihine kadar yermiş ve istidalarını — aşağıdaki evrakı ve vesikaları da raptetmiş bulunmalıdırlar. A denin (G) fıkrasını şerait oldul Kn dair in idarele- rinden muvakkat bi m e) ederler Li ei hadetnâmönin astile e : yazılı Tayyare Cemiyeti semi tatsilet Tİ ütebier hüviyet. İ 5 — i ii 30n İmre hakkındı sainhiyetia” önketinin ve iri pia ri Hüznü hal 051 (bu mekteplen inka ii İle r için hiz- nn hi vesikisna Jzum — Birinet ii b tasına göre makerlik “e: — Taliplerin! imihane gidiş 5 eza ve muvaf&k olamazlar: İsa memleketlerine İönüş masraf- lari ene sitir. ö— Daha fazla balsilât ali dördün ünü maddede i şu e rine «ve Ankara ile civırında bulunan- İar iyetin Unümü Merkezine den en geç öç gün evel İstanbula gelmiş ve İstanbıl Tayyare Cem- iyeti er yi tevdi et- w bulunı le mek beraber bulun- ması zaruri olar edevat: A— Böşanlli lugaritma cet veli, B— Dubul desimetre ve sair tersim alati, C— Kurşun kalem, lastik ve Di yen Franıça veya Alma ça kâmits plani adi) 2—3653 Balıkesir vanil Havran Belediye Riyase- inden: Haya klz Sü olu mak elekrik: merkezi vw 1999 haziran onbeş Rin ki karlar ot detle ve kapalıfart ele mğnsi kusa şa sini, görmek alemi Istanbulda ve Mesai Mü Ihale günü oan 14-72-29 pazar tarihin- vesikalarını Meleri Mai olunur N P. in mz müdürlü- ı bak nenari yeüşdeilmek yn 3 a çe İitsber hük mermörlüğuna u derecede fransızca İmlâ ve umumi cogrufiya ve besaptan tmmuzul. sekizinci günü m — müsbakaya iştirk edeceklerin Sel al mii rulkeri Ol- mivacaktr, vE m ib get olan tedris wüddetirin kita yaşımı İlrmal edecekitile ep kabul ölunurlar. 4 —3 ehe hizmet mecburidir. Mü- # a kabul edilecek mili. drise başlan ini evvel moserliki | müsaddak taşhhe “Gine alınır 5 mülüzimlere ir e Me Sr yn ve tahlasmada dağld) Sebe mersini eği seen ül  5 ün eker ve ya bu Li sini ha eylemdir yem x1'5 12904 m Mersin Vilavet: Eucü- meni daimisinden : ; rim

Bu sayıdan diğer sayfalar: