1 Temmuz 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 9

1 Temmuz 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ni Memleketimizde sanayiin inkişafına doğru, ayive Meadin Bankası milli teşekküllere ne suretle yardım etti ve buğün alınan neticeler. Memlekeri- apayi Kilamdel aklin Mi Mİ İmiş diye ASTI. er a zda dire bilme mezi iğ de mi ME Tesis in i hükümet Kn in tem yen gf v Setenay dink ; bie er ii Yeni Mücsşese'ef işınlardı 1. — Uzak Terakki, Zürmni Şiki 9— Me wv Tubrikası — Tün RM 2 — pa erime Fabrikası yea TV sebbüsüt “Sihsiye v— hi Asi Mill Şirketi 5 Si ş Ciheti Ask e — Bakitküiy Br ehe ka si v zi ve Kundura g— Ye ls BAB 4 — Hereke Terakki Ziraat Şirketi Hati in pe geni tabrikalar yer ven Milessese ie edilip hava: iye Mİ a gl fabrika #bânkuya devroliman inle arasında Mürağ. ve Tosya Çelik Yan yerli sanayi- de mühüğ bi ve Baünlarım. Biti bi «diietek, ie kac gi liği hülde, şen siir o'düğüna naz deği la in kilo” ela eki vi bil Kalirnelar Çele Fatrikahiririni dene yet biç gti ei Mürü; Min ay- ür in ie Tüsys Fabl, kası, yur ira borç olark sre Ye ie "Çekik Fabrikaları için Yen badar mir. Maaş e tante iaaliyeti şu erk le anlaşılabi'ir. Her.iş günü haslet de seneye. müm. bir. nisbette artığı Halde yalnız 4aoından döleyi repalat irmi ir. Bana pe his kerreliğin isiitade ermesi, in eski dinklerin imal edemiyecek. bir mahsulün tezayldüne mütevakkıf olduğu lerkârdır. edeli İnt döleyi di ai inle azla SA ai ette - çeltik hi imama) ri ohalarımın Eğe şahe! yiğen kalamış Gi ağda” irkiyt ösrumı sarledi!. Haheılığımız i Ma : Türkiyenin iktisadi şuüy öcederliri tlihileri bir ela tötmuğ o ii hahet ğin e Cüiühüryet Mükdmetnin ik ramma dahi Gimüs pek pie e pirim ölen gelm Tim. “riya ade Malatya Teşebbüsatı yel vii Tetebbilsün “Sinniye Şirketi su ml işliyen, 00) Dr > bir Elekrik iban 1928 ir ye e hain ün inik mi esenler ipi m tale ikrama” cig avea ii haa imitede aş “civiirride. nan Bünyan kasabasında tesis edilmiş Mi 1937 ne pri itibaren imal göyledir. 197 # 1 13 SA ie 1iB1 4886 6282 kile: * s 6 ii seyi m 0 1025 1497 G 4393 Wlo. İpi gin talan göre | fabrikanın yevmiye e mazi 150 kile Me 400 kele sence ie 5 kilo pi muhtaç 2.4 adet hali çıkardışma nazaran gümrük himayesi e rin e ecnebi Sp isti. mali, bir fayda etmiyeceğinden yi ip'ilglerin, ir mecbat ve bu suretle ai em mn tsmamile meşgul ol ii dm #umtakasına. m fabırıka şehrin inşa edilip 1927 emi faaliyete geçmiştir, Ağlık istihsal kabiliyeti 5000-6090 kilo iplik m bulunmakla beraber yerli bahıcılar Ööedenberi bilhassa ecnebi balı rk teşkilata: “daki - oldu buna karşi müscakll'bir teşkilar Mi Gaya kadar fabrika kudretinden | istilade etmiyuceği ray Azmi milli şir ebbüs tarzında Ka ray Azem MİNE görleti berfu e. (Trabzon Elektrik Şirketi. edilmek sre Trabiom Elekirik Şirketi tarafından yapılan tesisat da yakında ike | edilecektir. a bin i00 Une iştirak erikzen manda 26000 küsur Vira dahi İkrasacia bulüimmuştur. Yalvaç Sanayi Şirketi. Yalvaçın müesses o'an debağat İşini isri bir esasa ve sm Yalvaç Kami ve 'Ti 30,000 liralık bir sermaye ye ile son > e debnğat fabrika meydana nın şlikete olan iştiraki 50,000 Ki ve da 44,000 liraya baliğdir. olan ilce Çini Fabrikası. Şirketi 100000 ra ser ii bankanın 50 bin rel“ İğçirnk hissesi vardır, Meze grketin Tnbilikaş * niuvalkut bit bevrütie devresini göğireikşeni sorma vlahına mike yiztitinye tedarik ed İsme ileşlileniştir, ai talik, sanayil —etirsbiye bu mer ve iktisgeli inikişafının — mühim bir etiğine veçimlei çi WE için Kür Tevla Tşli. belen göre 2 ssesetilri desergeç ey ül a HE müdür 4 Peki “Fatrikalari Yükardili dzzivenle © gömerler tetiği e ve Gia ii a “İsak vecde ti askeriye deni devraldığı ehri, tabriilaların idare ve os- tabanın ia biri ve güüç kurgu si gibi m Vm im k edip nala © ekiliğinden e pek a e eedlede bulunmak hasebile setidayenin müssndesi nisherm- de redrci ik e temin etmeğe karar > verilyni karanın bir yn ia okan sel seti diğer mmütedavil m derin ii Dn du, banka her ki hususun termi- hine çalışmak söretile falirikaların kurul- muş kuryvetİnden islfede ederek 15 ahım tesisi için e am o timi tir. Bankaca b: erçerde tile çıkarıldığı ler "bri yerme veri- Jeğek izahattan anlaşılacaktır. pi tarife nericesinde m. milli marmolara karşı hasıl ah iye karşılanması ine nazatın - daha çök kavvetli bir — amil yi misli artırılacaktır. Defterdar ve Hereke Fabrikaları. Bankaca yünlü mensucsi sahakında çalışan: Ke vellereke Fiber yea teveseil Fabrikanın kedrei üç gerek İmali gtr. iii m ie ilyas Mlyöcina galıarak nir

Bu sayıdan diğer sayfalar: