25 Ağustos 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

25 Ağustos 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. Avusloğ 25 Türk anonim Van Mitli İktisat Bankası şirketi esas mukavelenamesi. (Dünkü nüshadan o i Madde 99 — Şirketin fiyede bulunduğu zamani; ei hm ek al tanzim naci bil ve: senedatın. ii ilzam, elebimes için (hali ta: Milli İktisat yil m retim tasliye | vesile | tale a reid iiza edilmesi şarttır. ei 300 — Kilidi . is cn hanm mevcudu düyunn tesviye & dildilven ve inBisalımı i Nr nından itiba sene mi tikten sonra hissedaran arasında hinseleriü göre taksim olunur Defterleri vrizi Kii Sür ve- sail oldikları anlaşılan eşliği taahhüdü ei m isti- fa; a Kii iii etmi “eli yn ia miri (7, ercel Si muteber bir bankaya tevdi emi Madde 191 — kanı ve işbu! mukavelename ha: teh ri ahkâmma muğayir tasfiye memürları şürektâya ve üçüncü şahıslara karşı) tayin RE vi de eşhasm. bü kal den dahi k&- zara ayni Sebile ei "ni olacak- Ma v — ii tv giri rika eli mütevelli Belki ağda Şir- ket ürerinde marakabe halikant hâ- izdir. Madde 103—$irket fsh ve tas- fiyesine a ir heyeti umumy” mukarrevatı 5 ili ticarete tescil ve'ilan olun! DOKUZUNCU FASIL, Mevadedı inüteferrika âdde 104 — Şirketin gerek mahaltiminde ahkâm ei vi ikan hal ve fasloluntr. Şirket tümüuruma ait olark his sedaran ii ie irketin hukukuna müessir ihilafatın hali dahileerakik in meri ezini nimıkunı unduğu maha emelerine aittir. Bu kabil bir ihtilafın zuhuru i üracant Madde vi 65 — Heran bir nis- sedar ve mühime- latında gör rl br bir yolsuzluktan dolayı şirket mü illeri veya aş biri aleyhine doğ doğruya ve ferden ikamci dava ç- e ancak (elli üç) üncü madde ahkâmma tevfikan ikamei dav: olunabilir. — Şirket işbu esas elenamı a ebettirerek ta- Lei alina hissi ta eyliye- ceği gibi elli e bir defaya İcta ekâleri V29 tarihi AUUAFAA MuLLİYE YERALEI MERKEZ MUBAYAAT eli Kölördü süt ik ala e K taat ilrıyacı için, İĞO38 çeki oden kükunda Tktısat Vekâleti tarafim-| karah zet tatile mibuyan söiİecikrir, m fesh le ikame olunur. ihmlemi Ti eşli İç2 yl ti husüsiye si öiar 15 de ere edilipektr. Taliperin Hal görenüines tl etmemeli dan atmaya Vi RM ve şart memede yoz olan geklide ki heyeti idare reisi Ka'eyberatniadn üzer Mithat bölunins'an ilan Oltür Bar) mekt p'at 5000 tüccarandan tücdarandan a tayyar ade tayyar xade kün Zeyn yağ heralı e sayrerilik Şük Hüsnü “ön uleeöikiiş Münstasna ği O pazır günü gü 15 de Hare hüccatandari tüctarandan yiarktanelir Önündeki milas, | Tse Ganığii ie ker iöru kilipacalibe Tahirlerin — şertmâ- ila ast es a makele tüccarandast tüccürandiri a sedat ve İştrer içnd boya zade Bitlisli #işenemesi: vechile haz e tenüntii mi Abdurrahman Özman Neri | Mettdr'arim sas mim s N ei rilinakama teshyali imi tücesrentan türe iinde İn EN EN elniyamlı zade imikli zade Kadir Süleyman gi e e tüctarandan tüccarandan ki Hakkâcili zade » Siirtli Mustafa gel Salih nde nt, tonüo Led ve Mektebi tütcafandan. tüccarandan 40000 00 » ie hasrnmesi Siirtli Hacı Musa (Molla sade zade Hüseyin Nuh 45000 25000: My tüccaradan. #üçcürandari e VR hisar. ekini zade altaylı zade Naci “Hüsameddin Pa'â la mühaleri ie Mei #ictarandan çilingir zade | Mikimlsrı mühnrier Sür we Yoğure Mehmet Dirisrada ve fakr şir e Vekilleri heyetinin sa ayet 5 şartömede narak içtimamda tasdiki ka- ti rt ei e yi eni bul buyurularak Türkiye Cümhur| Miğmakası'arı yiNE OYA gözüyle ,fiyeti riyasetinin tadiki alisine il- İL ye "riyeti riyasetinin tasdiki Alisine| "üsü #7 a Mrt iki Van Milli Bari Mi yemekhaneleri önündeki mi- — mi MM müisnsulda iğen kilihaöilir. yi Ti MWEkili gamma Dpi erin şaninameleri için matallı Müsteşar daki kümispna müracaar'arı e “Bipuk için de şarrarmederi ved ZAN Askeri vi Asiri vi ü e e teklif mi“ktup 2 mesi v sari miiieweheine “koddur © Pinühanber Meri sleğağımdın Sabi ma kü dik komisyon "di a vt. GAR ie'eti Tinn O'ii ELİ Sm nin mü ür. | — Mei vee id e Nüşüek iin asya Konu mika; lüründen: an mia piyi he FS0h0 ig çene müdle'e kiraya vörlceğ! veri Girne #61 Yürdtita eveler ilin vdi'en dem ri bahçede vaka | sarma yaratır ünl KEY dI n wo değirmenine “bor seneik g ie verilen Bin Tira bedeli ice hade | 929 pazar künü mev 1430d: İon görü mal nn 95 - & ge çay | Harvive Mektel bi ei #müt 15 ie haleti myiarier | Önündeki münakati in 'hallled-icra blürmeştur, Fazlesi'e Mlp oiailarn o | klnacnkir. Taliplerin şarmamesi gün saga eği e Eveet We | aç mühetli şa yerdeki komisyona Hire “erir. gu Mmürdüğilim Ve iştirake Içinde Şart İl emme LD Jata ri Evkaf Mödür- | * mesi Mile heğirlayacaklari lüğü kit mektöplarm inünekaa ma- va halide © ilmühaber mukabilinde Istm — larada sir halı | aa mlm LAYAN ELE ve yevmi ire “e Evhd cümanteyi günlü sas Oh ie Teranbu Zukal mii <elirieeritde idlate enclimenine moseğ- adı 2-040 mahsus olmak Mr İktisat Vekt- Ankara maâril mü: Jetine irsal in - dürlüğünden; Madde 107 — imi ibimeistile Aİ iie e > kl ak nümünesi- yal ik Ml ne tçvlikan her sie elatına | ti 8 KOTO, zar günü saar (4 de mis dair bie İsterim. Getdi Tanem) eye alemve ile bi: edene ve Vekâlete takdim eyl mugen, ykm görse üzire her Madde 108 —Şirke gün dö VE yetimi İhe'kde Gri ve Ke ve münakdnn ürer kel mi ie entries ar, 9 abd mermi e ölâcak ve ancak ei çıslar İletr- sat Vekâleti müsaadesil e şir me mr, ler istihdam ölünâ- ile Madde I — Kanuna ve işbu —. melena me muğayif ve hi şirketi mucip ahvalin tahak- Kıralık Apartıman İkamet VE yazıhaneye eve: iki odi bir mü'bah setle kiralık Br. Kara oğlan İtanbül cez.hanesi kârşi mda Diş Tabibi Cevder Beye mi iraCani Dai? won riyasetine vermeleri ilan ou- nür 2—4597 — Yerli mamülatndin otüz bin dhetre m bez mübavns kapı Tüm münkasasi * ” tür “İde 4 ili 030 tarihine al mreğni gö mel mere İnt vü Nerktz sandı ra KorMey ona Tür p supa. İştirak eded lerin ve ve saniteti evvel nwkhl ve temine mekrupluine marbyz lnb mezkür kö- m svon ilvasetine vi eylemeleri, —4888 —— vörü düğünde dolayı e 2800 2800 kı'a Arap subunu 25.8 929 Pizer günü süt İfde pazarlıkla ya im .rinamesini görmek üzere her ürliğa m a ekin ogün Za si ma kot e3 e: yünün gel i De Mei müavyenmnde talibi zuhur etmiyen 15 büyük 40 küçük Tiyatro, Cumhüdiyet Tiyatrosunda Bu aliğem İzmir Hevet'drın Cemiyeri * #übik . Darübedayı san'arAlar rik wük temsil Tin pöünikelai ören, Vodvil 3 perde Muharitş Mahami Yesan Bey mamur Bez örtü 908.020 peşe be güdü sat 1030 da pokarlıkla âlinsckp; Talplerin görenekler götmek tire hr gün Ve pığarığa işti akk vedeçeklerin © gün Omire erkez san alimi viii #vonuta mürüct'ları. 594 — Piti gili Dİ mil reddedi'en 100 koşum tükami 68 029 parertesi günü sar Tİ de Tatip'erin in görmek üzwe her gün #ğa İştirak edee-klerin © la Me tekileadarkle merkez satin alma komisyonuna va a —45 rt ve Müzemel ii kapalı üenille müvatasıya bon. müpür. bal 9 920 Pazar günü 15 dir. Tülliplerin asamesini iL: Üzere he gür ve münaka- e iti #desskletin o gin « aden evel eki ve Kah ÜN se alma komisyonu r'ya tne Mmikbüz mukuoili a Ki kri — Yükü vandyvehirde ahnacaktır. — An Bi > merkâz Btn i'm Ki mürsonarlar 4521 Çerli mamü'artmden şim bit vin yün <örep İpi mübaya- kapal zall münekasaşa konu! muktor İnalesi 17 Eyini- 029 teri. hine müsüdif salı sat on dölt bu çükrar, Talip'etin eften ve rünü. pesin görmek Gere ber gili mekez #örin #lma kota onuna müracam Iri ve münakasayı işvrk edelek- çi ii 2300 Kilo pazarlıkla ameca'tr. epi gürü 288.099 Çarsamba sar 1590 dır. Tal iplerin şarinamesini görmek üzere bet gün. plzarliğı Ayitak eğeesk'e rİn o gün oss müikez satin alma 5—4h13 r odak İÖ 100 wder yaryos komisyonuna ge meleri. — 100 det se âdet seyyar Örs mübayanm kapalı zarla münkasıya” kitini. İmlesi 16999 rgıf bine ilk 1 günü mat on döre buçuktur ii Şürtmis me veşeklini görmek üste gün ve münskasuya iytlerk edec-k- ler © ve osahtinien iyon m ia & karti. “Bab s2. Dalak şair As. Fb. U. Md. Satın Alma Komisyonn ilânları *. Bü ton. nikek alinseattr İtak a Salatiyet firmaarn reti Ölenin Ge ber Bim mite katili 6 148.020 du münakusası Şami ati pi küle #24 ve 4 m ile 22 üa'em mat, gü. 11x990 on İĞ te peğur- üdela sl nseikür ei ty ağanrı, A—48801 1000 ki'o demirid del Ag ke mürakesa 220 mite kalbürle) 119,940 tel Admire 90 çete Mürabbd Ml an rel a a“ tel, 100 Ba erke Pirarile 24-99 Yükurda yazim malzeme hen. tonda gös erildiği terihlerd- syn dötüte ihae edilecektir. Tüp ei iyi 9—aşoi 100 Tör a Yutdd nz! ai 024 suaton dörlte pazarlıkla alnde talirir. Taipletin maulan mürac an, 24504 770 kle derim k Şağ'i deri 00 rome — ni. sebe a meşini keçi yiz nie X dad kilo s ri sıbrnlu kösele 8010 » siya - 250 kromlu k 300 mas in Ve tom kö 250 b & pl köseled 20 cenlikçi, Küsele 250 , küüğutet köteledi Yukarda yazik Köyee'ye deriler 119-090 sar on düre kapa'ı Za le ihale bi Şartnam yi göt. cekletin her gün ve münekusı- ya gireceklerin de o gün v. Mili mensucat. in taslisesi Tesisitâ #mürsalık ölârlür ve mükivede. gin YENI ER aa EE Bn dörhal Te ir posta ile iü lele ibi iğnbattn werlik, 3 Fabrikanin bedeli a yüz &li Biz Tıra. Hiyar hadde Tv örülmediği ii Sy ni a ir teri etmemekte (müh Gerer ve rördtindan mufassal Bi - Müzayedi 20 sğuson 929 ver gembe günü Anı karde Za garer olinde 2.ru arada wmurlaim yaz hadı İlani olurak #cra edilecel sönderi ecek tekiiileği mezkdre ir le edileirk meiylir nü bite: alurmtaktr. ö— eme ipa eööcek Olurlar sl şartnamesi evi » yarn ymm benlyö e bir ruahumsınn imz “eder ay tdtiiye: Karma vevdi cicek b — Are edehice daşliye Mmemerur- İuduma misacamia O#Melâmat alacaklar gibi Tabiikayı da gecediiret 2—4020

Bu sayıdan diğer sayfalar: