22 Ağustos 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

22 Ağustos 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hergün Dakimiyeti Milliye Ve5 Osapıla, Nu 2914 4 Onuncu sene. PERŞEMBE 22 AĞUSTOS 1929 © Heryerde 5 are, Gün. USTA VE e yi Muhterem Maarif Vekili geçeni gün bir nütkünda' .cümhuri, e sahde kü vvetli İz olcak adamlar yetiştirmi Vekili imparator! di mi alar ğumız. bu çeşit müesseseleriii gün “bizim m in mak istedikl ya: mez,, öldüğü siyle mekte haklı idi. İmparatorlukta her şey şuur- en Eni taklitti, Hiç bir yaşıyan mü- iz bir şey gibi kopya maarif ihtiyaç, ân ölcüsüne vur- eğildir : Yüksek s 2 > ee için Bur$a ulu Gazisine karuşasağını duyunea erkal donaklmış ve itki hazrğma başlamış Gazi Hazretleri evelki gin Tahaya Tekrar egri at İri bayurmalar i dal ilerle millei meyi b UN ira a yarma İstanbul, 21 (ELM. ya müteveccihen hareket Hazı mulitemeldir. Reisicümhur Hz: dün refakatlerinde Dahiliye |, BURSA, 2 Vekili Şükrü Kaya; Maliye Vekili Same Şülerü zen Sefisi Ber el iğeb YA lukları hal alçi sonra Sm ai ikici kir Gâzi Hi buyurmuşlardır. Gazi retlerinin oradan Bursa'yı teşrif buyurmaları niğrul yatı ii Mi bir Ti tekrar teşrif buyur- lardır, Söat oi Biye Ertuğrul yat iskeleye ğa zevat bir- ii LOVA'YA bir müdde, Biri PP e sene gu başlıyaı miz Ankara teknikümu NG olduğunuz ilk san'atlatın belli baş- İh unsurlarını yetiştirece, RL Belli başlı unsurlar? Bu mu leketin rim eği a kame fikirle, Ti ini vitir içi in Törlağün ne Mn biler Bİ zörluk en basit mekanizmanın çar- EE Revi ea ve eta ti df. memleket: işçi. ve usta ir inden dolayı bağa şa giden se ka Di İn — ia yapmak ike m #evat ile birlikte o MEKTEDİRLER. rebilerle Millet çiftliğine kadar” bir tenezzül a buyurmuşlardır. Buradan'a inde Büyül eray is mühimmat yolıyor. Ma fiş a um iie Solyeler beyanaame o esim e (A A.) — ale nyal e ein eserlerin pa yirmi bep elli daha) Yy İ Mn ve e oğaniEmiy istas- nı yapmale ire görürdük. Paranı olmadığı e iş yapamamı zla, pa ki müteaddit tanklar, on cikin yazmaktadır. Çin ci kânı barbiye sabi tanımdan mürek- tam verimini alamamak ha- #iadiri Ankara'da eyi temel kutmasıtı ve il duvar m bilmiyen- e bir grup ut tmiştir. Gin miakamatı eği? Rus teşkila-| *w na krtaat teşkil ederek bunları ö lüğü 2 yala bir koca vrupa mahallesi yapılabilir. İstanbul şehri teknik i yüzde ellisi için e erir. Ankara şeh- hiç ol gok- saâde etmiştir. BEYAZ RUS ae > ova, 20 (A. telerinin tekerrüi ğun tecü- rus Salar bir üzeri EN SE “Hüküme- ti iken ine çin ee il zre bir beyannaı tevdi ir vi beyannamede Sovyet kıtaatının güya 'i sureti La habe tiyede ei edici add delil-| metro 2 Tet göstermi: A ze Beyaz| sen" arasında ka- kale arsı gili GEM) — REsİcÜMruR caz zi HZ, HETDERUL YATI İLE YALO IKMIŞLARDIR. BURSA'YI TEŞRİF BUYURACAKLARDIR. VALİ, KUMANDAN, CÜMHURİYET HALK FIRKASI MÜFETTİŞİ İSTİKBAL İÇİN YA- HAZRETLERİNİ KLA BE NE TN RATLE i AŞLIKBAL EAŞLANMIŞTI! bir gezinti müş! ve mütehassir var ol,, sesleri ve EM ara- km “yaşa | ie side buyurmuş! e 3) GAZİ o si Alaş BURSALILAR, GAZİ KLE- EH 'KALÂDE çi ini bil deki ay işinde ihale edilir eki tee Ee selalari zayakilal aklın İMAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPTIRACAĞI GÖLÜN PROJESİ olm: göl Şi eğen için yu yuka- e yani Ankara önünde ki reel iki buçuk mis- inden biraz daha geniş vi dike lie e ll kün kalenin arka görünü şünü nefis hir peysage olarak mur- hafaza etmek. Yapılan tekliflere göre bu gölü | vücude eke olan çay en ku- rak zamahınd” saniyede. 12 litre ti meclisinin o bahçivarini meb'usların bir buçuk misli pars VALENCE'TA SAĞNAKLAR b veriyi Bir intizal ve öğrenme| © Walence, 21 ( ) ii Gölün derinliği, şimdiki sette yedi di ö b 5 J metro ve arıgı Şi asrafları çok gören-| halintle şehire yağan yağmurlar) yacaktır. Romalı! set SN Em ie çi Li e erir şk üzerine 3 mefro duvar yapılarak- in her köşesine ayni ise eri | tir. Taş ocağı işletilen sırt ağaçla“ dağıtmak isteriz. Fakat e ar si nacak E örne oyuüntu salaş nesil içinde basit eki islerde | e e BE e ener'i ka- yeti olarak Sk sair LMİ kendi. kendimize elvermemiz Jâ- $ işletilmesi ve dere- İmar müdür vekili zımdır. MAKİDONYA ZABİTANI İye ai at ali şimdiden men- > Bünu bize şuur ve salâh bulan Lyon, ve leş Ma-| edilmiştir. Dağın eteğindeki yol, |, <ereyanı va i imi kide as- sl bir promenat. haline koi ila bie boşa Sifa min edecektir, ket 23 O kele Many pi hü- MORE nba için O günkü ai ei Ve.) reket ederek Makidonya cephei)ler yari Yangın ve su tazyıkt de üğ ayın, kışın.çok daha krsa bir ilimizin bu me iği e ari ziyaret Mei tir. Atina;| istiyen her şey için hazır su bu-| 75'vana hitiyaç van he itam 7 il mir Selanik ve Üsküp'te. resini kabmis| kunmak, müteaddit sândallarla su dürlüğ istkrazinı yapabilir: ve $ e bulimiyan kunse yoktür. San'atadamları için | ler ablak ze yapmak, iran patinaj | 9özdeki ay içinde gölü ihale eder- ranın birka ila ve Ankara | $€, Ankara' Falih EE RE Halk fırkası Fransiz tay, yarecier şerefine iyafet verildi. İstanbul, m Ni — Şehri gelen Fransız tayyarecileri ie see ine Tarabya'da Fransız Sefiri- nin ikametgâhında bir öğle Ziy a verilmiştir. M. Assolan ve ar- kadaşları öğleden sonra 16,5de Yeşilköyden Ftansiz. Sefaredi. ve Rg er öpiypi 1 (HEM) — riyet Şn e kler vir eylülde başlıyacak bitecektir.— Namüttler Bile rettebin bir misli olarak “tesbit el İunmaktadır. d k > emi e lee e müte-| ” 'cciHen uçmuşl e SAHTEKÂR BİR VR zeki 20 (A.A) tlukesız | De elksm olar kıyı ik geler yazan bir eee tevkil edilmi ya ade; e Sidal şehirlerinin en İş ük ni mak mi - . ra s Hakimiyeti Milliye Biri paya ye ii ini mi ii ya gelmiştir; birkaç gün içinde makineler kurulur i bu güzel hari, mizin hepsi tektar Ber güniçin on iki sayıta ola- kurulmaz ri Pi ver su ve kayıl ik ei müm-! lerle İM a İİ öğ WA |, Başvekil Pş. Hz. Heybeliyi teşrif” buyurmuşlar. İstanbül, 21 (ELM) — eg kil İsmet Pş. Hz. dün banyo ma biraderlerinin ei pi ii £ Heybelde se gi gün kala zeeeeLini AMERİKA OLCULUĞNA LAM Tokio, 21 (A.A.) — Irkları müçibi EY rzda devam etmektedir. ie vali yeleği harekete ön oldu- ğundan atdörtte A- merika'ya aşacaktır. er Vi MÜTEHLASSISI. kaf idaresi Bo. |, 25 HA- taratndan Gelki sim kanü- mütehassisı rek itaki teti gi kadar raporunu ikmal simi ve ondan sonra. memileke- fine avdet avdet edecektir. rıanlarımız çk rr haa'irele hünel. Mümleke RR başlıca şervetlerinden — olâl muhafaza, ve vdan müs mir bir. surette istifade “edilmesi için çalışılmak Bir taraftan I amenaji gurupları ormanları- &i için (tali olanlar tarafından plânları Pİ ve yi kat'iyat yapmak Şartile ız kuv- vo ei ve ar ihale dilmektedir. Simdiye kad. ve şirket şeklinde bu hususta teşkilas smile Emi İnirk dört or- — v. iz mürita. zam tk El ve müfit mesai ile bu milli çi hir edilmesini temiin-etmektedir. w şirketlerden en mühimmi ve en ziyade re m anl em Zil , gal şirketidir. Bu şirke | e iki buguk ipi İk Mi |“ (Mabadı ikinci sayıfada ) | —. —— —“ANSIZ KARİKATÜRÜ. vd€ va yağ AU vE bozuk oldüğu ball mürahhslar hep bir arada zevk alıyorlar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: