22 Ağustos 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

22 Ağustos 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

pF İlme yilasaye 4179 | Perşermbe j 22: ! i ; i Dünkü nüshamızda mem- leketimizin nafin işleri ile alâkadar bir haber vardı : (Fondeysten enti kompani) İsminde yüksek sermayeli bir Amerikan inşaat şirketi ği Nafia vekâletine mübim bir teklifte bulunmuş. Hükü- metin (400) milyon lira sarfetmek ve (12) senede ikmal eylemek üzre yaptığı demiryollar, köprüler, yok r, sulama işleri progra” mini (6) senede yapmak, Masarif bedelini ise hükü- Metten (12) senede almak | bu teklifin esası imiş Memleketimizde yapıl ması düşünülen nafia inşa” Atının bir gün evvel meydana gelmesi şüphesiz çok mü- him bir mes'eledir. Kendi tabii varidatımızla ancak (2) senede vücuda getiri- lebilecek olan büyük bir mafia programının harici sermayeler yardımı ile (6) tenede ikmal edilmesi Yü- zünden pek büyük faideler temin edilebilir. Bahusus bir memleket için zaruri olan işlerin yapılması nok- tasında tasarruf olunacak Başvekilimiz sergide Yunanlılar pazar gün İsmet Pş. Hz. geçenki ziyaretlerinde tetkik buyuramadıkları daireleri gezdiler Başvekilimiz resim sergisini de Başvekil İsmet retleri dün saat ları HE. ve Londra Ferit bey refakatlerinde li Zamanın” bazan para ile ymetini o ölçmek (bile mümkün değildir. Bu itibar ile hariçten gelen teklifin esası bilâ tereddüt tasvip edilir. Bu tâkdirde düşünülecek cihet ancak muamelenin tâbi olacağı şerait olabilir. Bizim anlayışımıza göre Amerikalı | sermayedarlar tarafından yapılan teklifin mahiyeti hükümete inşaatı mafia için (6) senede itfa edilmek üzre (400) milyon liralık dolâr ikraz etmekten ibarettir; ikraz mukabilinde hükümet faiz ile'yapılacak inşaatın fenni kontrolü hakkı olarak hizmet bedeli Ve kazanç hissesi verilecek” tir. Acaba teklif sahipleri” nin bu husustaki talepl Redir ? Yani inşaatı mafi- anın (6) sene evel ikmâl *dilmesi yüzünden mem leket için elde edilecek menfeatlarla hükümetin iktiham edeceği külfetler Mütevazin m'dir ? Tabii Na'tı vekâleti (12) *enelik nafia programını (6) senede bitirmekle ne £ibi faideler istihral olun ileceğini ince ince hesap *decektir, Sonra”bu faide- ti, mukabil o menfantle pkayese eyleyecektir. Ve Pi iki tarafın yapacağı *dakârlıklar arasında bir tevazün gördüğü takdirde İr anlaşma zemini bulur habilecektir. Yalnız bu meselede bi- > hatırımıza bir ihtimal arit oluyor: Hükümet (12) çenede tatbik edilmek üze- bir nafia programı yap- Düğtir. Bunu yaparken şüp- 5 memleketin — tabii e içindeki mali iktida- ın müsaadeşini düşünmü$” â Programın | ikmalin- No evvel meselâ her Gi bir taraftan O bir e çıkabilir; memleket ia programının tetbiki Ç 2 bütçesine koyacağı Bütayı daha mühim ve Efganda. ziyaret ettiler t paşa haz 4 te relika- sefiri ok # vaziyci Nadir hanın lehine inkişaf “ediyor Habibullahın vaziyeti Jena. Kâbilde mühim- maf bitiyor. Nadir Han ve Habibullah Lahur, 20 — Nadir har Girlez karşı üçüncü z icra bir garri ketini zivetin nez“ Habibullah «3000» irnmat terikile siret€ almaktadır. Paşaver, ida 21 Elganistandan & bu memlei laşmış bütçesinin vüs9 Buna mukabil Pe: Nadir han muntazam etmiştir. Va- i takdir eden mezkür şehre kişilik bir yardım iztir. Kâbilde buhranı baş göster mü- şAver ve cephane (AA) — elen haber- kette ahval unu güsterir Habibullah, şöhret Ve surette e kıtaatı ta nisbetinde duğu halde ( sine gelerek yerli I a Başvekil paşa hazretleri evvelâ resim sergisini ve teşhir edilen tablo kında beyadr"takdir eğerek sergi müdürü ressam Şevket beyi tebrik etmişlerdir. Paşa hazretleri müteakıben yerli mallar seryisinin evvelki ziyaretlerinde o görmedikleri salonlarını gezmişlerdir. Buş- | vekilimiz Hereke ve Feshane fabrikalarile sair milli mües seselerde yapılan yerli ku- maşları dikkatle O muayene etmişler ve fevkalâde takdir etmişlerdir. Hanımları neğinin işleme hassa alâkadar olarak sesinin takviyesini tensip et miştir. İsmet Paşa hazrederi Bursa ipeklileri ile meşgul olarak her müessesi ziyeti hakkında mufassal ma- Jümat talep etmişlerdir. Ser- gide el ile işleyen muhtelif küçük i erbabı hazretleri der- bil- esirgeme sergisi saat Darüfünunlu gençlerinRoman-| ya seyahati pek eğlenceli oldu çek serbestisine ma- iş görm lik ise tabii ortada düşü- nülecek mesele (olamaz. Fakat ecnebi bir şirket ile bir mukavele yapılmış ve bu mukavelenin içinde bu tarzda ihtimaller nazarı | | Dlnkü içimala Alu takdiri kıymet ko- misyonun lağvına karar verildi Muhtelit mubadele komis- yonu dün saat 1 de bir he- dir. Komisyon 4 aydan beri top- dan yeni Türk başmuruhası Tevlik Kâmil bey heyeti ye tak- dim edilmiş ve © murah- l ine © beyanı Tevfik şekkür etmiş ve mütcakıben müzakerata geçilmiştir, Ekiplerin lâğvı Evvelce heyetimiz tarafından Büyük Gazi, teklif edilen, takdiri Yy —— met ekiplerinin Jâğvı mese- Bursayı teşrif ettiler İ| | tesi müzakere | edilmiş ve Bursa, 21 (Vakt) — &| neticede 12 takdiri kıymet Gazi Hiz.ni hamile 9,3048 İl| Komisyonundan 6 sının MR İ istanbuldan hareket €den Ertuğrul, Yalıvaya varınca, Köcaeli valisi Gâzi Mz..ni Karşılamış, halk büyük teki cöşkun tezahuratla istikbal etmiştir. Bursa i Fatin B, | kumandanı cahit Paşa, | halk ferkası müfettişi doktor İ İ İ Cemâl, Bursa meb'usu Se- nih B, ler Oszi Hiz. ni Ve Iwada karşılamışlardır. | 18'te Püftaya hareke | miştir, Yollarda köylüler h | vecanı tezahürlörde bulun- muşlardır. Orhangizi kasa- basında belediyede yarım | saat istirühat edilmiş; Gazi | Hz. tezahurat yapan halka iltifat etmişlerdir. Bursalılar , Atıcılar mevki- inde bekliyorlardı.Gazi Hz. askerleri ve âskeri Hselileri | teftiş etmiş, merhâba, na sılsımz, diye iltifat eylemiş- lerdir. “Gizi Hz. nin şehre girşi toplarla tesit edilmiş tir, vi tekarür etmiştir. Badema yalnız 6 k yon İayı vazlle edecek ve diğerleri- nin mıntakaları bunlara ilâ ve o edilecekür. Lağvedilen ra deleye ve me: avdeti için der- ecektir. Dünkü içimada bundan başka, komisyonun idari işle- rind ait“ bürolardan » gelen nda ka- Türk heyeti tarafından tat rar alınmıştır. murahhasası biki talep edilen mevat ge lecek celsclerde görüşülecek- tir, Ceyapları pazar günü geliyor Atina, 21 ciye encü narak hazırlanmış olan mu- kabil Yunah cevabını tetkik ve tasvip edecektir. Mukabil ostan alınan tanzim Büyük mürci Çekirge yolund köşkü © teşrif etmişler, orada toplanan memurinin ellerini sıkmış lardır. Kız mektebi tal i nin İitilati glamdşlardı ıda Dahiliye cevap M, Venizi talimat (o dairesinde olunmuştur. Mukabil cevap, Türkiyeye tebliği için hususi bir kuriye ile Ankara Yunan mssl başvekilimizin Darüfönunlularımız Bakreşte Romen gençlerle Birlikie | Yazını gençlik sayıfamızdadır. | Maliye vekilleri bülunmak- adır. Bürst ba ibi sayılamıçıladır) mazhar rdır , ar ve toplanan halkın irat arasında Gi tebrik alya kadar sergide meşgul raydan âyrilmışlardır. tüccar İle iş mürekkep 500 Kafilesi yerli ziyaret et- ta şeh- bildir. Romanyalı adamlarında rimize mişlerdir. rginin filir üzere filim şirke caat etmektedi Ertuğrol Mi ni kabul et be sergide mümailey- bir haura olmak üzere bir fi hediye ede- cektir, - Kolordu knmandanlığından Fahrettin paşa da sergiyi zİ yaret çimi: Dü “ G on üç bini mütecaviz N retçi gezmiştir. Şu suretle şimdiye kı * 112,500 kişi yette ise muhtelif mücbire karşısında inşaata devam etmek imkânsızlı- ğını ve yahut müşkülâtini da nazarı dikkate almak icap eder dikkata inmamış (İse hükümeti zararı ziyan ta lepleri karşısında kalması mümkündür. Binaenaleyh mevzuu ba- his teklif hakikaten ciddi bir netice verecek mahir filerindeyiz. Mehmet Asım İtalya hakem mi olacak?) beynelmilel fi- Yarın: ü cevaplarını gönderiyorlar Ertuğrul Muhsin in ikinci makalesi Havada 4 gün Genç bir Türk kızı Paramont filim kumpanyasile Pek yakında lim san'atkâr- ları arasına bir Türk kızı da karışacaktır. | Paramont fi. lim kumpanyası tarafından Fe- riha Tevfik H. Bamında bir Türk kızıfilim çekmek üzere | Amerikayada- | vet edilmiştir. Paramont mü-! esseseleri epey | zamandır Tür. | kiyede bir“Ve. det , intihap etmek için ça- lışıyordu. Son Amatör o yüzücül çalışmıya teş müsabakası Fenerbahçe arasında ya- pılacak, Ya- nşa iştirak edecek ide ; i i j İ #enancıları tes- defteri- niilin etti gimiz müd. ig detin hitam ğ bulması ha. e sebile - bu ) akşam saht & 19 da ka patiyoruz. Yani bu gün Ig dan Son- ra vuku bü- lacak mü. racaatları maalesef ka bul edemi- yeceğiz. Bu gün müsabak mıza kayde dilen spor- culd çünü tanıtı- yr ie P İ 0 az BE m Hikmet senedir yüzüyor. Fener: müsağakasına iştirak etmi mukavele yapıyor zamanlarda güzellik müsabakaları yapı! yg önümüzdeki pazartesi sabahı Moda ile ni Feriha Tevfik KANA çapa yy sabakamıZ ağustos pazartesi günü yapılacak Bu gün son kayıt günüdür. İsticâl ediniz çünkü | Bu gün 19 a kadar müracaat etmi amatörleri müsabakamıza maalçs€ kabul edemiyeceğiz mizi k içim hazır. | Manabeke ayın 9 lamakta olduğumuz yüzme yen cevaplı Ü yeli B. Hikmet Melik, hemn © # Fenerbahçe ve Celdi beyler > ye i 8 kulübüne mensuptur. ye le ğ şudadır. 8 seneden- | c — Hes A nat : yar. Fener-Kınah | © — gereke tenler d bakasına iştirak etmiş Dak ani ve Bediş v9 metles j ve muvaffak olmuştur. ği İZ Adrantelz ? g İksan B Bahriye Yur. ge ştiye alkle vegin ba E dundandır. 19 yaşında, 15 28 uğemten Perşimee görü ww t Senedenberi yÖZÜYOr, MÜ“ | yinayet eler, Handan see e sabakâya iştirak etmemiştir. | puracak mürscnsler Jeahal edilene. Celil B. Bihriye Yur | 6 — Vaka Pi ag dundandır. 27 yaşında. & (we va ye ie wii | derinin hakan

Bu sayıdan diğer sayfalar: