21 Ağustos 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

21 Ağustos 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kandilli #tepe- sinde hararci göldede 32; güneşte 55! , 19 (A.A) — Sıcaklar Sıcakların bunalci salgını Tan. devam, etmektedir. Ge- €eleri haya biraz serinlemek- le beraber gündüz kâh garp” tan, kâh şimalden hafif bir n ruzgir dur makta ve şehir kızgın bİr Öğle. güneşi hararcu altında akşamai kadar bunalmaktadır. Bunun tabit neticesi olarak Soğuk şeyler satan dükkanla nn Önünde durirak İçini serinlerenlerin ve bilhas* Plâjlara gidip denize /gi.€n- lerin hede! hesabı yoktur. Rasatanenin işaretine naza <i dün göl- 55 dereceyi Ten hararet derece E€de 32 güni göstermiştir. : Dir noktas na alt bü dereceyi hdanbul yedi ay €t0*İ Sıcaktan bunalıyoruz şehre tatbik dersek bü raik- tra (3) derece zammetmemiz. lâzımdır. Şa halde dün hararetin şehir içinde gölgede 35 ol duğu anlaşılıyor « Filhakika birsçok dereceler de bu ade- di işaret etmişlerdir. Gene tasatanenin kaydettiğine göre bu sene henüz geçen seneki kadar sicak olmamıştır! Ge- celeri sisli ve Ve rutubetli etmektedir havalar devam Buna isabet, demeliyiz. Çün- kü galiba bu gidişle kırılması boşumuza gitmeyecek rekor- bır arasında sıcak zekoru en başta gelecek Sıcakların nekadar: devam edeceği değildir. Maihiza sağustos nihayetine malüm yaklaşığımıza göre bu süa- Bn cevabını tabiat. daha iyi verebilecek, demekdir. Ccçen senenin o müthiş aşını hatırlarsak aceba havalrın seriulemesini tatlı bir tebessümle mi karşılıya- İ cağız.? böyle idi Büyük imar işleri Bir Amerikan milyon lir ai Ankara, 20 (A.A) — Mer Fon- keziiN N <zi Nevyorkta bulun. ey ” kompanisn 4 Yüksek, sermayeli bir Ame kan inşaat şirketi Nafi mi inize 400 mliyon Jiralık tur bim bir tekbiite bulunmuş” » Şirket hükümetimizin a bu sene çıkan Ka- bl OE eee tatbik mi mek üzere tanzim edil N$ 400 milyon liralık aafla Pro yak E anımızı yani demir » köprüler, yollar sulama ten mizi muayyer milğdet Disfı kadar az. bir zaman” ii, 9Pmak. taahhüdünde bur onmaktadır, A harbini “ müteskip hanlstanda bizim aramızla Ne iben 250 milyon liralık ia € şirketinin 400 alık teklifi nları bitirmek üzere bulu dn bu teklifi mü- inimet zade Hüsnü pılmış, işin n mec bu! nün şirke: yi Hİ alından yi 2 etle vakibi ii ikinci reisi Mister gelmiştir. bilimum nafi Şirket namına tarafından parç parça, Dü a konacık bu suret mein muyatık BÜ” şeraide muteahbitlere hükümet tarafından ihale olunacaktır. Müteahhitler şart- nameye © gör€ paralarını şir- i ieketin 'n-alacaklar ve şiri kettti ir esuliyeti AKTII ı | Lâhide /Geneyağmur! Sürmene havalisinde yeniden Son vazıyet 8 nedir? M. Snovden kabul edeise.. Lâhi, 19 (A.A) — M. Briyan, M. Ştresman M. Henderson ve M. Hymans Renin tahliyesine merbut olan mali ve idari mes'e- leri . tetkik © etmişlerdir. Tahliye tarihi henüz tesbit edilimiştir. M. Pirelli, M. Franki ve M. Şeron, mü- tehassısların mesaisini tet- Muharebe Çin - Rus çarpışması Ehemmiyetli bir safhaya girdi Vaşington, 19 (A.A) — Röyter ajansı muhabiri bil- diriyor: Harabindeki Ame- rika konsolosu Çin kuvvöt- leri ile La Hasusu vâ pog- ramişnaya Çin toprağına akın etmiş olan Sovyetler arasında muha - rebeler vuku bulmuş oldu- ğunu hariciye nezaretine bil- dirmiştir. Çinlilerin. zayiatı dereler taştı, köprüler yıkıldı Felâketin ilmi se- bebi nedir ? civarında kik etmişlerdir. Mütehassıs- ; — 200 kadar tahmin edilmek» e A e Malik B tedir. ilmez Fransa, Belçika, | Trabzon, 19 (AA) —İ M İ heyetleri! | “ | oskova, 19 (A.A) — İtalya, Japon heyetleri | Sörmenenin Manahos, Olun | Bisgovecek ten bildirildi hattı o bereketlerini tayin. Solaklı vadilerindeki feyezan yet mevkiine vaz'ı hakkında! tam bir itiâf mevcit ol bildirilmektedir. Lahi, 20 (A.A) —Fransa İiva kaplıcalarını teşrif et- halkın O üzerine (| sureti t mesailerini mişlerdir , Yalıvalılar, muntazamada ateş AÇ- bugün ikmal etmişlerdir. büyük reisi roşkun teza- mışlardır. o Çin kıtaatının Netayiç, bir rapora derce- hüretla « karşılamışlardır.. Sovyet — arazisine girmek dilecektir. En gayri müsait Retsicumhur © hözretleri hususundaki “bütün teşeb- faraziyeye göre, İngilizler | Yala kaplıcalarının te. $| büsleri kızıl ordu kıtaatının istediklerinin “,50 sini ala- caktır. Hatta, mahcuz Al man emlâki dahili hesap edilirse bu mıktar *, 75€ baliğ oluyor. Fransız , Belçika , İtalya ve Leh heyetleri Fransız teknisyenlerin raporunu alır almaz öğleden sonra top- lanacaklardır . Bu heyetler müştereken hattı hareket- lerini tesbit edeceklerdir. Muaddel teklifleri ne suretle telâkki etmiş olduğunu an- lamak için M, Snovden in nezdine Belçika murahha- Dalmübalğeye”” giderek haberi makletmektedirler. İ sının gitmesi muhtemeldir. | Gazi hazrelerine arı “Tr vuku, bulan Paris, 20 (AA) — Ec İsime erişlerdir. Cast er i endisinin Çeka ho de Paris gazetesi yazıyor. $ bametleri; Şükrü ve Ferit taralmdı an hali bir surette M. Briyan, M. Şrtrsmana 3 beyleri de relakailerine idama Omabköm edildiğini Gl ay $ alarak sane 1, Gda Ertuğ bana söylemiştir. Diğer ta- ğini ii ini rul yatile: Mormeraya 8 ete Di avdet M. Beriyan, fkinci mınta- $ zimet etmişler ve gezinti için ikna edilmektedir. , h İ yapmışlardır. Troçki o hatratını ikmal kanın tahliyesi hususunun i vtmiştir. Hauratta bir çok birinci icrasını | Saarşayiinzatrinuni#tmiinuyaniniz ! ilşaat vardır. uzun bir mühlet istemiştir. (Ah oarak üçüncü sayıfamıçdadır) AE m tel ri azami alu senede bitire- cekür. Hükümet namına ve reçeği parayı her sene nafia bütçesine bur işler için köhâ- cak tahsis alarak tesbit edilerk - bir tarzla (12) senede - elde etmiş > olacık ve mürcahhitlerden büküme- dön tesellüm edeceği inşsan kıymeti üzerinden yüzde he- sabile bir nezaret ve ehliyet hakkı alacaktır. Şirket başı devlet bankası olduğu halde Amerlkanm €n büyük ban- teminat — gösterece- bini tkilinde Krala Teklif nalla tarafından tetkik olunmaktadır. aa yy al gine nazaran şehrin 150 edecekler prrrrommema | vg heyelânları tetkikten n dir. Mez| sonra bu gün İstanbula ağa ete 5 | hareket eden Jeoloji profe- şimali gar- t ahı ÇE Gİ N sörlerinden Hamit Nafiz ve bisinde ve del N ' Ahmet Malik beyler şu Amer üze- — Sİ beyanatta bulundular: Ha- rinde sey- ü Yy mütemmim i diselerin vukua gelmiş ol rüsefer 6- tatminatı duğu sahada hemen her den bir kabulü tak- köye geçilmesi ve Sovyet mo- dirdirinde, meşekkatlı yollardan, teh ilk Alman ve | keli sel (yataklarından ai ei İngiliz hey- tırmanmak suretile adım, mn ekil etleri ile | adım gezdik. Şu arazinin teşe izl temas ede |» “İİ jeolijik bünyesini; taşını ve Çin kıta- bii toprağını tetkik ederek atı ateş ceklerdir.. i müşahedelerimizi kaydettik. açmışlar» Fransa, Bel- Lale tarafı 2 övci gayıtamızdadır ) ir, cika,ltalya, 45 Kİ yg yay Ayni min Japonya a- M. Snooden ç 5 Çin ve Sodjet ör. ie dn arasında Yong plânının pa - i* G Hz. duları vali S1 Z azı ui ia iğ Pog- ranisenaya civarında Çin kıtaatı Sövyet kıtaalı ve Gazi ; hazretlesi © evelki günkü seyahatlerinde Ya- sıkı o mukavemetine maruz kalmaktadır. JAltarak 2 inci. sayıfamızdadır) Troçki Rusyada idama mı kemmülü hakkında temen- nilerini Gbhar etmişler ve müteskiben Bakacı çıfli- gine giderek orada iskân edilen muhacirlerin vazi- yetile alâkadar olmuşlar. dır. Reisicumhur hazret leri saat sekizde Ertuğrul yatına rakip oldrak 11 iie. yer ese İl mahküm edilmiş? etmişlerdir. Son posta ile gelen bütün Londra selirimiz Ferit B. Londra gazeteleri Belgradın Vrema » gazetesinin İstandal ve valiye vekili saracoğ- muabiri tarfından verilen şü hu Şükrü B: dün sabah ay ay ag a | # j 3 j i İ | : | j Adliye meslek mektebi mezunları dün Türkocağında bir içdma aktederek mesleki bazı basbihaller yapmışlardır. Bu | Yarın: Sulama mesaisinin esas progra: kâletinde Recep Beyin riyasetinde Erkânı Harbiye mu mühendislerinden mürekkep Olu inde göstermektedir. Yüzer sene yaşıyacağız ! Dünya yüzünde ölen” ler azalıyor muş tadır. Resmimiz Büş Umum Müdürlüğ İngiliz doktorlarından bir ka- çı yakın atide insanların yüzer sene yaşamağa başlıyacaklarını söylemişlerdir. İngilterenin sıhhi terbiye | heyeti merkeziyesinin neşriyatına göre (İngilterenin en meşhur tabiplerinden Doktor Saveç şu etmektedir: “ Geçen yarım asır zarfında ölüm nisbeti binde 21,4 ten 11.6 ya inmiştir. Şimdi bu nisbet binde ( 10)a indirilirse o zaman İngilterede her ferdin vasatl ömrü İ0) seneye vara caktır. ,, Diğir taraftan Ser Arbuz notlan hayatın uzaması yüzün- den insanlar kırık dökük,mana- mütalöatı dermeyan at edecek gençler evvelce de yazdığımız gibi, müsa bakamıza kabul edil miyecektir. Müsaba - kamıza işti. raki arğu eden ama- törler her halde per- şembe den sonraya kal- mamalıdır - lar. Bu gün de müsa» bakamıza iş- / tirak o Diçin kaydedilen- RM TAT atada mezunların bir cemiyet teşkili teklifi kabal edilmiş ve cemiyetin fahri riyasetinin bü mekteplerin banl;ve müessisi ölan adiiye vekil Mahmut Esat B tarafından kabulünün kendilerinden ridafına karar verilmiştir. Resmlmiz bu iç: madan bir indbadır, i lerden iki- sini teniti- yoruz: Kemal B. Nurettin B. e : Hilâl kulübüne mensuptur. || ever" nik yaylar? 10 senedenberi yüyüyor. Ki mena? Cumhuriyet müsabakasında | © gi geeeienber! yüzüp? muvaffak olmuş ve Ma“( gere yüzme E siri dalya almıştır. ete etini mi? ER Nüretin B. Galatası- | eldmer &— Lal başlar ve raylıdır. <8 seredenberi re vaat 19 e yü r v Müsabakaya İş lee Yandan o tirak etmemiştir. balesa lanan BEM knit büz vena cage | 8 lr eee yaraları ça suretle teshir edilmişir amel ve çün ye kpa ve 1. Müsabahü ayın 26 men pazartesi | derinin araça günü kadın ve erkek | yüzücülere Gençlik sayıfası ğa a Yüzme müsa 26 ağustos günü yapılacak ———— iyot Kayıt müddeti yarın akşam bitiyo h - ——— a e a İştirak etmek istiyorsanıZ acele ediniz. : * Yüzme © müsabakamıza | maher olark Hi WP beş gün kaldı. Perşembe Yagi yi günü kayıt müddeti bitiyor. | Zijmak VE renrkkşede Bu “günden sonra müraca- i 0" Kadn a pe manı tesbit İçin Nulia ve bir komisyon toplan ak- zahhaslarile Sulâe n ba sz ve fnidesiz bir hayat sürük- lemiyecekler, bilikis ise canlı bir ihtiyarlık yaşayacaklar” dır. "Geçen sar sd me niyetin attığı e0 büyük adının, sıhhi yaşamanı? lerini keşfetmesi ve 9" bl yaşamasıdır. Halihazırda ne kak ki daha iyi : ii bat Nel ni kanlı canlı ihtiya Su Dk ik. adamlar der» cesinde dikkat celp 5 Bunun neticesi olarak e uzayacak, akat yep er bir şekilde ugayacaklırı mektedir. pazartesi

Bu sayıdan diğer sayfalar: