21 Ağustos 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

21 Ağustos 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e an tari gelen m Ve tatbik edih € Emretti, Bi e tarihli 'Le eRES a Kazı d ğ Y etelerinde Ve Sultetsi Şan gazetesi diyor ki :| inci telişi Ofdan n y ç ATafından Son der; aa tatb , “Stan n gelen İ tarif tir, başlıya Kü & lenin * N ta âcağı Tü:vşue_ekm. ithalâtı 19 mil-| Müvaâ, iş Büvared dapller m Üklaeyiy Harifemi geV hej en mall ğ emleketler m Çarşamba 2lağusı ) M Nuzmlumma 15 hükümet Yu- llara aza- imesini g u karar 13 A- Messager d'- Azetesinde, diğer Yu | olduğu gibi, rle - karşılan- teşi sonra kabul c rine kadar Millet dilmiş €ce himayeci ik olunacaktır.| Hazırlanan talimat- ümeti de Tür lara karşı u- atbikine karar rifenin ne za hafta içinde Yunanista- ise 259 ü düşünülür Çıkacağı Tal * e hmi olduğ yapacağını | z bildiğimiz, Yu) latının Türki- le- Lauzan- zaL| No 100 Telefon numaraları 3018 dilmelidir. Istanbul, 2012 Hd carcaştunr Memurlar yeni Mmaaş a ©& "i : ; | Tevhit nasıl oldu?.. Yeni maaş kanu nu Önümüzdeki | aydanitibaren | tatbik ediliyor namede Üüç derece var. Bu dererelere nazaran memurlar | maaşlarını nasıl | alacaklar? Talimatnamenin — metnini bugün aynen neşrediyoruz | Bu talimatname her me- | | murun vaziyetini tavzih etmektedir ile |tarafından haz nun veçi lanı .. |izahname ile bütün memurların 'am edilecek ve ye | f f  d "mel Memurlarır. tertih 'e maaşl; mü apta m başvekilimiz İsmet Pş. Hz. ösule Eylülden itibaren bütün devlet memurları maaşlarını yeni ka caklardır. Kanuna ait izahname maliye vekâleti nış ve alâkadar devaire tamim edilmiştir. Büu vaziyeti tavazzuh etmiş, tereddü Ufak coefficient | dü mucip hiç bir nokta kalmamıştır. Maaşatın tevhit ve teadülüne ve son c ancak önümüzdeki |e mıkdara baliğ olacağına dair olarak Maliye vekâletinin ha> zammiyatla beraber iden itibaren tatbik Zirladığı bu kanun izahnamesini aşağıda aynen neşrediyoruz. ... a Pransız, 'Ber memle .bîk ol. u le iken Düzmeleyi N e Sini Üvardat tbik edecek olursa, | Memlekete tat- ülün kendine tat er ? li ağir bi b b yi ç l ğ p “en ziyade mü-| K Mu; 22 b ı sebep ve İtalyan- ketlere kar- an da budur. Yunanistan tutarak Ia “azamgi ta bize başka Yapmadığı bir mu bizde melesine kar tameleyi göster- tşı bizim alacağır SÜ güm; Maddes BdiT a Ve bek el ge farhıdır, k “yHütcesi ünar *tanı klyon llyon küsu değ hâkim Mal kişi zi b0 ST Bitini '0 kişidi leri S Sip: a geei Ecimek; ları d ti hal Nistana MiT milyon 'dan ithalâtı arını şer; Tük kanunu- açıkça gös- Bemilerine karşı yir| Kİ tcesine varabilecek len şüphesiz r - olmiyacak ithalâtımı lira iken mızın yal r lira olduğu- Ncak Yunan ti- işlerinde Yalnız aklın ve Oolmasını temen * | —ALALIH RIFKİ | serğisini Yaret etti in dünkü ziy- Şİ sergiyi ziy- Rodos tacirleri arişat yapmıştır. 'i beş senedenbe- t oldukları hal- iklanda bir fikre 'ginin kendile tesi t tesir biraktığını ve " Çeşim miktarda mü Mâliye e$i Pa İ ma aile ; ;"_ #idderini adınlar, kapanı şler- Yekillerinin zer N ve Çekoslo- sergiyi Ü gören sergi he- '& yelpaze takdim Serginin açıl- | Devlet memurları maaşatının tev- |hit ve teadülüne dair olan 18/5/929 tarihi ve 1452 numaralı kanun ahkâ- me aşağıda izalı edildiği veçhile tat- bik edilecektir |lncaya kadar ayni zamanda teşkilât |kanuna mahiyeti dahi veren bu — ka- tevhit ve teadü- İnun yalnız maaşi İtünü temin ile kalı saplardan azade temi tesis etmektedir Teadül kanunu ve ahkâr suretle tatbik edileceği bu t mede gösterilmiştir — Hakimler ve muallimler dahil olmak üzre bilümum devlet memur- ları Üç seri dahilinde 'ön dokuz dere- İceye ayrılmiştir. Zabitan ve memur askeriye bariçtir A — BSerisi 1 inci dereceden $ inci dereceye kadar (beş dahil.) B — Serisi 6 inci dereceden 12 inci dereceye kadar (on iki dahil) € — Serisi 13 üncü dereceden 19 ü dereceye kadar Çon dokuz da- .) Dereceleri ihtiva etmekte ve her derecenin mukabil maaşı aslileri kanu 'nun bir numaralı cetvelinde gösteril diği üzere. 1 inci derece maaşı aslisi 150 - lira SEBAERR ' | v 100 , 90 80 70 55 45 40 35 30 25 22 20 17,5 bir maaş sis: n ne İzmatna- | Sarıkuş ündan Sna beş gün kal | t Si ADzim ve IDA | (A imdiden tekli tahliye mü dahilindeki kâmilen ve mi- tamir edin mek, edip mek. decektir MAHSU 'a YAHSUL 'orbalıda 1 buğday fayyare dün Eveviki gün şehrimize ge tayyareci M. Assolan ve arkadaşları dün öğleden 80: buçuk- ta Bükreşe hareket cta ir. Tay- yareciler Yeşilköy - tayy 'nunda samimi bir surette teşı mişlerdir mi i edilmiş bir surette t muavini Ham reisi Has — Yeni bir teşkilâf kanunu yapı-| " İterilen müsafirperver 16 M 12 10 J16 » - ü 18 Hi Te > 1i Şüz ERPorta G Lira itibar edilmektedir. Gerek tekaüt maaşlarının hesabın- da ve gerek harcırah tahakkukatında İve muhtelif kanunların maaşlara ait hükümlerinde bu cetvelde yazılı ma- aşı asliler esat olacaktır. Bilfar2 sekizinci derecede bulunan bir memur muvakkat bir memuriyet- le bir mahalle gönderildiği zaman harcirah kararnamesine tevfikan ve- İhat yevmiyesi 45 Hra maaşı asli üze- rinden hesap edilecektir. Kezalik tekaütlüklerinde de hangi derece maaşile tekaüt edilmişse o de receye isabet eden maaşı asli tekaüt n hesabinda esas ittihaz edile- 2— Kanunan üçüncü maddesinde İbir numaralı cetvelde gösterilen ma- aslilerin derecelere göre darp e- ecek emsalleri tayin edilmektedir. İşbu emsalleri ile maaşı asli hası- h darplarının baliğ olduğu miktarlar derece itibarile aşağıda hesap edilmiş Emsal * ma 4 asli Baliği 600 500 400 288 256 Maaşı 150 125 100 90 80 B. serisi 70 3 55 3 45 28 40 2,7 35 28 30 28 25 3 (Mabadı 2 inci sahifedej » 210 165 126 108 98 B4 75 dün gitti tahliye Bahrimuhiti geçen ve Avrupayı dolaşan Bi kreşe gitti bir çok zavat hazır bulunmuş- Hasan Fehmi bey tayyare rakiple- e birer kutu şeker hediye etmiş- Tayyareciler $ izden ve gö en çok mem- nun olduklarmı hareketli İsiz sefarethancs İlen ziyafette azır - bulunmuşlardır. rilecek harcirah ve ikamet ve seyya-| Blilliyet arını Toplanıyor | | | | | Mubadele komisyo- nu bu gün umumi bir içtima yapa- caktır | | | | | | | Uzun müddetter et meyen muhtelit mül hey'eti umumiyesi * | beri — içitin dele komisyonu | gün M. Holşta- | aktır.. * Bu| assa takdiri kây-| lâgvi mesetesi | görüşülece haberlere göre mdilik altı takdiri kiymet komisyo- İaunun lagvedilecektir Türk hey'eti mufühbasası da di € bugün içtimalar Yapmıştır. Bu d meseleler görüşü nüş, komisyon hey'eti umumiyesin den talep edilecek Mevat tespit edil- tir. dın riyaseti günkü içtimada bi met kol T.. Kömil bey M. Holştad YUNANİSTANIN CEVABI ATİNA, 19, (Fos) — Salâhiyettai mahafilde zannolunduğuna göre pek dostane bir lisanla yazılacak olan mu |kabil yunan cevabr Türk - Yunan me #ailine başka bir şekil verecektir. Bu hususta hâkim ölan kanaatın bir |detili de yunan hükümetinin Ankara İsetaretini doldurmak için gösterdiği isticaldir M. Diyamandopulosun de- |giştirilmiyeceği tekrar beyan edilmek |tedir. , Ankaradaki y J maslahatgüzarı es mukabil yunan — cevabının landığını bir küç güne kadar ir- leceğini hariğiye vekâletine te |btiğ etmiştir. ça | KAZİM PŞ. RZ* FLORYADA B. M. Meclisi reisi " Kâzim paşa hazretleri dün banlio trenile ve refi- kaları Hİ. ile Floryayı teşrif buyur- aldıktan sonra ak- nişlerdir. s am üzre avdet € TAYYARE CEMİYETİ REİSİ İZMİR, 20 ÇA A.) — Tayyare ce- Miyeti reisi, Rize meb'usu Fuat bey, | e nt ziyaret etmiştir. —Ş refine verilen aşkam ziyafetinde tay yare cemiyeti âzası ile fırka mutem: di hazır bulunmuştur. - Mumaileybh, bugün Ankaraya hareket etmiştir. REŞİT PAŞA VAPURU Seyrisetainin Reşit paşa — vapuru tamir için Halice - girmiştir. Dahili tamiratı yapıldıktan sonra havura gi- recektir. POLONYA SEFİRİ Polonya sefiri M. Ölzenzki dün re- fikasile birlikte mezunen — Fransaya gitmiştir. VEBA AŞISI Seyrisefain kaptan ve — efradının hepsine dün veba aşısı tatbik edilmiş- tir. TAPU KUYÜDÜ UMUMİYE KALEMİ | Ankaradaki Tapu müdüriyeti umu- | miyesinin bir kısmı ve eski kuyudat ve sicillâtı henüz buradadır. Şimdiye kadar nakledilmemesi binasızlık yü- zündendir. Son zamanlarda yeni bina yapıldığından, defterlerin tecdit ve fihrislerin tanzimi hitamında oraya nakledilecektir. SEYLAPZEDELERE lANE <Of« felâketzedeleri için, Şile halk fırkası tarafından bir müsamere ve- Tilmiş ve hasılât olan 92 lira İstanbul Hilâliahmer merkeşine gönderilmiş- tir MERKEPLER VE KATIRLAR HAKKINDA Badema kuyudata merkep ve ester yazılmaması, doğrudan doğruya eşek ve katır yazılması alâkadarana tebl; edilmiştir. Mısır kralı . NAPOLİ, 19. A. A. — Mısır kra ir Fuat, buraya muvasalât etmiştir. Zeplinin seyahatı BERLİN, 19. A. A. — Alman ga zetelerinin ekserisi zepelinin Tokyoda karaya inmesinden — bahsetmekte ve La Haye konferansına pekaz sahi: tahsis eylemektedir. Esasen muhabir- | |lerin ekserisi bu gün öğleden sonta vuku bulacak mülâkatların neticesi ğ oe ! ğ : * " Gazi Hz. Gözi - hazretleri - evelki refakatlarında Dahiliye vekili Şilkril * Küya, bi —umumi Tevfik, Seryaver Rusuhi, Kilıç All ve Recep Zühtü beyler bü- dunduğu halde Ertüğrul yatile Yalvayı teşrif " buyurmuşlardır. zi Hz. Yalvada arzı dazi- gelen sahile gün Ga: mata biriken hey'et ve çoşkun fezahir- ahile — çıkarak halkın ratı arasında lara kadar buyurmuşlar ve tekâmülü için kiymettar irşadatfa — bulunmuş- lardır. Gaz. ct çiftliğini ziyaret müuhacirlerin vaziyetile dar olmuşlardır. Gazl Hz. halkın arasında akşam - sekizde dir. * mobillerile kâ; ir tönez2üh İcra kaplıcalaı hazretleri sahilde Balta-| etmişler ve alaka- tezahuratı hare- ket et .. Hz. dün buyurmuşlardır. Retsicumhur e Yolvayı teşrif Gazi hi seyahatlerin zevat refakat etmiştir. Dünkü sıcak! lerine evelki günkü' e - Tefakat — eden | Istanbul dün senenin en sıcak gününü yaşadı Dün İstanbul bu seneki yaz mev- #siminin en yakıcı gününü yaşadı. Dün güneşte hararct 63 kölgede en fazla 32 dereceydi. Hararetin şidde- tinden dün ceketsiz gezenlerin aded artmış sokaklar şemşiveli kadınlarla dolmuştur. Köprünün astaltları hararetin şid- detinden yümuşayarak lüzuci bir hal almıştır Sıcak, dün sabah pek erkenden layarak akşama kadar devam etmiş- tir. Geç vakit esen hadif bir rüzgür İstanbul halkını bu cehennem azabın- dan nisbeten kurtarmıştır. Bu sicakların daha uzun müddet devam etmeyeceği söylenmektedir. Felaket sahası Heyelanlar devam edi- yor, tetkikat yapan müderrislerin izahatı Malik Bey — Hamit Bey 'TRABZON, 19. A. A. — Sürme- nenin Manahos, oiun Solakir vadi rindeki feyezan ve heyelânları tetki- kten sonra bu gün İstanbula hareket eden Jeoloji profesörlerinden Hamit Nafiz ve Ahmet Mâlik beyler şu bey- anatta bulundular : Hadiselerin vukua gelmiş olduğu sahada her köye ge- Ççilmesi müşkül ve meşakkatli yolla: dan, tehlikeli se) — yataklarından tır manmak suretiyle adım adım gezdik Şu arazinin jeclojik bünyesini, taşını ve toprağını tetkik ederek, müşahe delerimizi kaydettik. Gezdiğimiz mım takalarda h: jeolojik manasile hekiki heyelân mevcuttur. Bu heye- lânları intaç eden sebeplerden en mü himleri arazinin jcolojik bünyesi ve yapılışı, yamaçların şiddetli meyilli, İlkdimin çok ratıp olması”ve sairedir. Ayni sebepler bir çok mahallerde h yelân istidadını da vermiştir. Şüphe siz son şiddetli yağmurlar bu hadis-- lerin vukuunu tactl etmiştir. Şiddet- li heyelânlar Manahos vadisi ve civa- | rında Solaklı havalisine nazaran daha mevziidir. Solaklı vadisi hakiki heye- lânlar meşheridir. Peyelânlar bu v dinin topoğrafyasını tanıtmıyacak bir şekle sokmuştur. Üç gün evel üç saat devam eden şiddetli yağmurlardan Sürmenenin Zarha, Zohu, Kastel v Sarzana dereleri taşımış b yıkmış epiy sathı maillerde tirmiştir. Baromı mektedir. Hava k bulutludur. leri, yapmış ve llar vukua gi kında hayalâta kapılmaması lâzım iğini işrap etmektedirler. | TOKYO, 20. A, A. — Zepelinin za leri ve tayfanı burada son derece- araretle istikbal edilmişlerdir. Mika. ile zabrtan ve| yarın ikmal e-| verecektir. ISMET PAŞA HZ. Başvekil İsmet paşa F banyo mahallinde bir müde mışlar akşam üzeri He derlerinin ik bir: teşrif met ettikler aşlardı köşkü bu; İsmet pa Mınm Bene No 1265 y Gazetemade « Abone şartları Türüri — 400 hü 150 4 1460 n va yazı Hanıç &i 4 <e0 « Miuzmlamsı 5 PKcarış nasıl alacaklar?.. 'Tıp kongresi,| FKN | Üç gün sürecek - ve ehemmiyetli müna- kaşatta bulunulacak 'Tıp kengresi eylülün —©n yedinci günü içtimalarma başlayacaktır.Kon- gre ayın 17, 18, 19 uncu günleri to- platacak ve çok mühim mesail mev- ruu bahs olacak! Rüznameye aran: Birinci gün — Firenginin biclojik tetkikatı, firengi yapan ammiller hak- kında Osman Şerafetin ve Ahmet Şü krü beyler tarafından izahat verile- cektir. gi hakkında Hasan Reşat ve Hulüsi Behçet beyler, Simir firengisi hakkın da Fahrettin Kerim bey, firengi te- davisi hakkında Talât bey tarafından raporlar verilecektir. Aynı gün öğle- den #onra kanser patojenisi, müderris Hamdi Suat, müderis Saim, muallim Lütfi, Salâhettin beylerin - raporları, kanserin cerahi ve şinâl tedavileri hakkında Ahmet Kemal be yin etütleri ol ve münakaşa cektir. İkinci gün — Firengi ve irsl firen-| YAK AMAD KARATINA ahfazdar tifet tanır Mesele çıkıyor Veremli inekler Sutlerin muâyenesi Baytar- lara birakılmalıdır!.. Veremli bir ineği gözünde çıkga şiş! ; Baytar mektebi müderrislerinden Samucl B. İstanbul ineklerine yapıl makta olan verem mücadelesi hak. İanda bir mübarririmize - berveçhi a. ti beyanatta bulunmuştur. Üçüncüsü gi hakkında derris server Kâmil ve doktor Ha- san Vasif beylerin raporları münaka- şa edilecek ve ayrıca nahalli kıymeti haiz orijinal etütler üzerinde serbest tebliğat yapılacaktır. Bu seneki Tıp kongresinin çok ba- , F, Kerim B, raretli münakaşat: |-min edilmektedir İBakkall Server Kâmll B. ta şahne olacağı tah | arkooperatili Ticaret odası kooperatife fili muavenette bulunacak Evelce teşekki İyete geçemiy İtitiniz edipte sahai faali- en bakkallar koopera-| işe başi maktadır ayabilmesi için çalışıl- Kooperatif in müessislerinden bi zat Ticaret Odasına müracaat ederek b ifin faaliyete geçebilmesi için n edilmesini rica etmiştir. Oda kooperatife yardımı tahtı ka- almıştır. Odanın bu yardımı na-| Pti olmaktan ziyade fili olacaktır | — Ticaret Odası kooperatifin azasinın fartmasma gayret edecek ve hali faa- liyete geçmesinden sonrada — ucuz mal tedarik edebilmesi için tüccar nez dinde teşebbüsatta bulunacaktır. Kooperatif toptan ve ucuz olarak mal alarak canafa taksitle ödenmek, şartile verecektir. -Kooperatilin ha ka da çok faideli olacağı söylenmek: tedir, AV TEZKERELERİNİN RESMİ 124 KURUŞA İNDİRİLDİ Hükümetçe avcılığın teşviki ve av- İcdlara sühulet ibrazı için şimdiye ka- dar altı lira harç mukabilinde veri- len umumi av tezkeresi yerine kaza mentakaları dahiline mahsus olmak Üzre yaln,z 124 kuruş — mukabilinde |bususi ay tezkereleri itası kararlaştı- |rumış ve kararın tatbikine başlan- muştar. FENERBAHÇE MÜESSİSAN HEY'ETİ Fenerbahçe kâtibi Umumiliğinden: | Klüb Müessisan Hey' 3 Ağus- tos Cuma günü saat 10 da içtima e- deceğinden azayı mubteremenin teş- rifleri rica olunur. CAKMAKLAR DAMGALANMASI. | NA BAŞLANDI Kibrit inhisar idaresi tüccar elindeki çakmakların damgalan masına bugün başlanacaktır. Çakmak lara vurulacak pullar dün darphanc- |den inhisar idaresine teslim edilmiş- tarafından | — İktisat vekâletinin itraatı yanında olan, verem mücadelesi, ber ce pek fazla ehemmiyeti haiz |Çünkü mesele, vatandaşlarımızı ve rzem illeti gibi mühlik bir illetten &: yanet, ve iktısada hizmet etmektir. | Verem mücadelesine şehremaneti ta |rafından teşebbüs edilmişsede İyaffakıyet hasıl olmamıştır. Fakat şimdi kat'i bir azimle işe başlanı!- maş ve neticelendirilmiştir. - Veremili inekler, her gün mezbahaya sevke- dilmekte ve kesilen hayvanatın "O- topsi” leri icra edilmektedir. Şimdi- ye kadar imha edilen bütün inekler- € verem mikrobu bulunmuştur. “Tüberkülin” aşısı yapılan vı i üneklerin gözünde bir şişkinl |hasıl oluyor. Kısmı mahsusumuzd. ki Resmimiz gözü Şişmiş olan ve- remli bir ineği göstermektedir. İnekleri temiz mıntakalar şunlardır Boğaziçi, Zincirlikuyu, Maslak, | Balmumcu, Şişli Beşiktaş, Ortaköy, Kasımpaşa, Hasköydür. En bulaşık mıntaka Kâhtane ve A libey köyleridir. Hükümetin pek bü yük fedakârlıklarla tertibettiği mü- cadelenin tamamen müsmir - olalı mesi için bazı tedbirler alınması n bir karantina tesisi, ahırların is- ha Tâzımdır. Verem mücadelesinde mmiyeti haiz olan ahırların, © hemehal şel ine lması İve her ahırda hacmi istiabisinden faz Ja hayvan bulundurulmaması lâzım- |dır. Rahim ve barsak iltihapları, hay İ vanatın kızgınlık devresii ması sütün terkibini ihlâl eder. Bi- naenaleyh tahlilâtı bakteriyoloji'ye ve ahırların temizliğine dikkat edil esi icabeder. Menşei hayvani olan insan gıdasının muayenesi dünyanın her yerinde etibbayi - baytariye tara fından yapılmaktadır. Bizde de süt muayenesi tamamen baytarlara veril melidir. Bu hususta baytar mektebi çoktan hazırlanmış bulunmaktadı! 'Tüberkülin aşısı bir aya kadar h tam bulacaktır. TAKİBAT EMRİ 'Tüberkülin tatbikatı neticesi veremli oldukları anlaşılan inekler mezbeha- ya gönderilerek kestirilmekte ve cti imha olunmaktadır. Bu ineklerin pa- raâsı verildiği halde bazı inek sahiple- Fi hayvanlarını mezbehaya şevkine razı olmadıklarından bu gibiler hak kında Vilâyetce takibat — yapılım: Polis müdüriyetine bildirilmiştik. geresik ber e Öremerne a Celâl bey şehrimizde * İş bankası umumi müdürü ve İr mir meb'usu Celâl bey dün Ankara dan şehrimize gelmiştir. Celâl bey Haydarpaşada mücssesatı mâliye er kânı lAll!ıthw!Vğd' edilmiştir. Fırka kongreleri Cümhüuriyet Halk Fırkası kongr: ları 1 eylülde başlıyacak ve 20 eylül- |de bitecektir. Namzetler adedi mürettebin İmisli olarak tesbit olunmaktadır. Feci bir infilak BÜRREŞ.20 A. A — Bir infilik neticesinde Bükreşe & küometre me- satede kâin Domeste kalesinin harap olduğu rivayet edilmektedir. İçerde- kilerin — cümlesinin telefolmuş ol masından korkülmaktadır. he (ĞT ELE AMAD NNK PESTETA LA l —Yeni Tarihİ Tefrikamız İti ğünden itibaren başlıyoruz İstifadeli bir buğünden — Osmanlı tarihinde bundon mühim roller oynamış — olan Ü tatlı olduğu kadar meşhur müellii Mr. Morton u Kımız tarihi tefrikeyı | | neşretmeğe başlıyoruz. yüz, yüz elli kadinların sene evel pek neler yaptıklarını te yazan Amerikalı n eserinden naklen hazıtladı itibaren ikinci sahifemizde suri

Bu sayıdan diğer sayfalar: