20 Ağustos 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

20 Ağustos 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

v a8 aA A R AAA H öntente| nimiyeli- Bur dik-| 9Ü apvs CNT KİNY NWT 3012 Nuamlazamı ıı (k uı';ı,lııı' T Uturnz 80138 " İ A Bi Hlliyet F maa gaha eereürei Sidmt mek'uasa MELA RENEÜ'E , Ari ' * liği OO t aa ın â üe temizde çikan yazıl, Abone gartları Türtye 400 Marlç & 2n : hfazdar n Sahifede San: Si vf MA L YN RNushası $ MKuraştur Saracoğlu Şükrü Bey Cumhuriyet maliyesi hakkında gazetemize çok mühim beyanatta bulundular... şehrimize geldi.. Saracoğlu Şükrü u Kati itilâfını n Z | bir gaç Getle umumi * Yaraftarı harpten e- h.ı:y“' & L OU N göman ve mekân için- N '*H“ı:.:."“'l Ve tekümüle tabidir. l €N ağı Bir geyiş Eltnin — mahiyetine bü. ği STi manlmAaZ. Avrupa'nn si- Helişletler hayatının takip HKAİ kaği :_ İstikametler bakkın- ğ dolar ttede tenvir edecek z aç Olüdar. " :“'_u tt biri kadar bir ha- Nü 'rihın"""' İngiliz - Fran- İ doğurHürbinden sonra da, Etmekte G3 Olan zarüretlere söne devam ediyor mu, © da edecek midir? * Bu eğöÜNkü siyasi nizamı- Geğağilet bir az şüphelidir. Mh klar, te fertler ara- Ünaşlz pek ünl€betlere benzemezlei * n arasında böyle imkân yoktur. Bu :;Mıı hotbinlik, tesiri y Tümay “Üüküncelerden tama- Sayilır, “A büyük mahareti tlerin e İngiltere bu nevi '"q,;:n..,. .i::.!ı'kş;u'ıpıy(-nh n Ü ti Z üdret ve şeve 'ş,t;#_u.,,,’,"“! Milletler ,—.m'.v.,, Bt Cap egltiTiNi dikkatle takij P ede, atle takip ila ttübirlerin vaktinde ileri gelmektedir W İT an'ane şeklinde li ":m Yazdır: biri deniz. Ütteren h?hh“ etmek isti. tam t bangi bir mille ek, diğeri de berri lar GAS büyük devleti a- im ak burada daima Tolünü oynamak. *t için EDİ neticesinde u- b Yacak bir hale ge- u İtilaf Almanya” Herini de hiçe indir- e ;:"ı nn Avrupa ü. Ku uşt 3, esin / etmesine NN Kaiğin Taçiğltnaa. Almanya' t ».._l:ı İttifade :::ıh;r:t:;— &e 'Endini iş ise A A cp ayati / topliyamaması i ."!ı.l İt tkw“luıı).mdıı deva- h aZ b Mektegiş "Giltere'nin gin, tü GEe'de » Vvetleri le t istı RiamylYA ” GegeTenler nadir de lardı "gt hükümetinii Ğ*Ğ_" derpik İngilir diplomastal Aöleki SAkâr Bükeimede başlamıştı. engaet, Avrupa hari: ,::fk'- ve bilhassa N dölayısile i- Tüzymunu imeti, di yatrılmak bir kaç mil ediyor. Her ı.ç.ı':; * he şekilde biterse 'l:ı,.ıkxlkm MESUT - KO: ŞEİ GgiRKE ha Sonu' şanaç(Mihliyet) — iaMPiyonasma işti u ı'e..zw .'ı'—ı-.:.ı— Belle, aştur. GA denizlerde İngilte- | 'ükar bey gazetemize mühim beyanatta bulundu Memurların maaşı kanunu, tekaütler için hazırlanan kanun ve maliyemizin bir senelik icraatı Maliye vekilimiz Sraçoğlu Pendikte tevakkuf etmeleri dola! müstakbilin İryana azimet etmiştir. Maliye vekilimiz, kendisini zi lardır. '— Son bir sene zarfında vekâle- timizin meşgul olduğu muhtelif ma- N meseleleri hülâsa edince gözümü- zün önünde canlanan belli başlı iş- ler ve meticeler şunlar oluyor 1 — Anadolu demiryollarını, Hay darpaşa limanını, Mersin-Tarsus-A- dana hattını satın aldık. Buna ait | mukavele meclisin tasdikine iktiran Bahri muhiti geçen meşhur Fran- sız tayyareci Asrolant dün şehrimi- ze gelmiştir. Sarı kuş namile maruf tayyare Pa - Madrit - Roma, Atina tarafını etmiştir. Dün sabah saat 7,45 te Atinadan |hareket etmiş ve saat 15,30 da Yeşil köy tayyare meydanına inmiştir. | Burada şehir namına Şehremini İmuavini Hâmit, —Tayyare cemiyeti İmüdürü Pel beyler ve Fransız sefareti ateşemiliteri Mösyö Saro ve tayyare zabitanımız tarafından kar- şılanmıştır. Gelenler tayyareci Mös- yö Asrolant ve refakatında Mösyö Sotti, Mösyö Lefevre bulunmakta- dir. 'Tayyareci Mösyö Assolan ve ar- kadaşları dinç ve güler yüzleri ile tayyareden inmişler ve istikbale ge- len zevat tarafından kendilerine be- yanı hoşamedide bulunulmuştur. 'Tayyareciler buradan şebhre gele- tek Tokatlıyan oteline misafir ol müuşlardır. n ğ Gelen tayyare Bernar sisteminde ve 600 beygir kuvvetindedir. TAYYARECİLERİN BEYANATI Dün bir muharririmiz - tayyareci- lerle otelde görüşmüştür. Maruf tay yareci M. Assolant bu havai seferin hiç arızasız devam ettiğini söyledik ten sonrasözü Rasıt M. Lotti almış ve gu malümatı vermiştir: “Âyın onunda Paristen kalktık. |Evvelâ Madride sonra Lizbona git- tik. Tekrar Madrit tarikile seyaha- Vumuza devam ettik; Marsilya, Ro- |ma, Atinadan geçtikten sonra bugün |İstanbula geldik. Bükreş, Belgrat, | Prağ, Varşova, Riga, Berlin, Kopen İbak, Bürüksel, Londra tarikile Pa- İtise avdet edeceğiz. Vaktın dar ölma ŞÜKRÜ BEYİN GAZETEMİZE BEYANATI *Erek bir kanun şeklinde çıktı. O Maliye vekili dün Saracoğlu Şükrü bey ükrü kaya bey dün şehrimize gel miştir. Vekil beyin Başvekil İsmet paşayı ziyaret etmek üzre yısile Haydarpaşada bekliyen ükrü beyi görememişlerdir. Vekil bey İsmet paşaya izahat vermişler ve öğle yemeğini Başvekil paşa ile birlikte yemişlerdir. Şükrü bey, akşama doğru bir muşla İstanbula inmiş ve Tokat yaret eden bir muharririmize maliye işlerimiz hakkında şayanı dikkat beyanatta bulunmuş zamandanberi mukavele ahkâmını a- dım adım tatbi ketmekteyiz. Bu mu- kavele ile taahhüt ettiğimiz paraları da muntazaman tediye ediyoruz. E- yelce elimizde bulunmayan Mersin- 'Tarsus-Adana hattımın bize filen va dedilmiş olması cumhuriyet hüki metinin bu mukavtle ile temin eti gi -muvaffakiyetlerin biridir. Sarı kuşun rakipleri Milliyet objektifinin önünde Sarı kuş tayyaresi geldi Bahri muhiti geçen bu maruf Fransız tayyaresinin rakipleri seyahat intibalarını anlatıyorlar. 81 üzerine İsveç, Norveç ve Rusya- ya gidemiyeceğiz. Fransız bava nezareti tarafından nim resmi bir surette tertip edilen bu seyahattan maksat Fransız tay- yareciliğini dost milletlere tanıtmak tır. Geçtiğimiz her yerde hüsnü ka- bule mazhar olduk. Bunada hükümet tarafından gösterilen teshilâta karşı müteşekki BUĞÜN GİDİYORLAR Tayyareci Assolant bu gün saat 15 te Yeşilköyden hareket edecek tir. Tayyarenin —Ankara ve Rusyaya gitmesi mukarrer iken alman bir av- det telgrafı üzerine proğramlarında tadilât yapılmıştır. Bu da şudur: Valansiyen şehrinde, ilk Bahri mu hiti geçerek Amerikaya gitmek te- şebbüsünde bulunan fakat bu seyı hata kurban giden tayyareciler içi bir abide yapılmıştır. Bu abidenin 31 Ağustosta küşat merasimi yapıla caktır. Mösyö Assolan da Bahri mu hiti geçerek Amerikaya gittiği ci hetle bu merasimde bulunacaklardır. ARZI TAZİMAT Mösyö Assolanıt, Mösyö Saro refa katinde dün Dolmabahçe sarayına giderek Reisicumhur Hazretlerine arzı tazimat eylemek. Üzre defteri mahsusu imizalamışlardır. ZİYARETLER 'Tayyareciler Kolordu kumandan- ma, Şehremanetine, Tayyare ce- miyeti iderek ladci ziyarette bu- Tunmuşlardır. Şehremini Muavini Hâmit Bey de Tokatlıyana giderek ziyareti iade etmiştir. ZİYAFET 'Tayyareciler şerefine Ünyon Fran- sezde bir çay ziyafeti verilmiştir. — Devami İinei, sahifada — * Yeni sefir Hükümetimizin muvafakatı istimzaç edildi.. Yunan hükümeti Diyamandopulosun teklifini reddetti.. ATİNA 19 (Apoyevi) hükümeti M. Polihronyadisin Anka- ra sefaretine tayini nistanın Ankarâ gç İareti için müna. İsip adamı bulduğu nu yazıyorlar, Atina; 19(Apo.) Hariciye nezareti |Ankara müzakera- tinın — inkitamdan sonra — mübadele meselelerinin al, ğt şekil üzerine vü |cudu zarüri oldu- ğu beyanile M. Di- yamandopulosa M. Diyamandupı -08 istediği mezuniyeti reddetmiştir. Rodop meb'usu Bakalbaşının mü- badele mesclelerine vuktufu hasebile M. Diyamandopulosu istihlâf edece- ı tekzip olunmuştur. ——— .—— | Asker, mektepli, her sınıf yerli malları görüyor Yerli mallar sergisi her gün artan bir rağbete marhar olmaktadır. Dün yerli mallar sörğisini 13,000 kişi ziyaret etmiştir.Setgizi dün Mür el, Osman ve Nibât paşalar ziyaret ettikleri gibi bir çok mektepler tale- besi muallimlerile beraber sergiyi | gezmişlerdir. Efradı askeriye de za- bitlerile sergiyi gezmişlerdir. Serginin ziyaretçilerin çokluğu ha- sebile gece saat sekize kadar açık bi- rakılmak mecburiyetinde kalınmıştır. Serginin açıldığı günden dün akşa- ma kadar ziyaretçilerin adedi 88,500 ödi, Sergi 25 Ağustosta kapanacağın- |dan herkes bir an evel gelip görmek istiyor,. Bir sene hapis |Bürhan Cahit Bey bir sene | — hapse mahküm oldu Karagöz gazetesi müdür ve baş muharriri Orhan Seyti beyin, Bür- han Cahit bey 3- gekeü | İleyhine ikame et- İtiği dava, dün bir- inci ceza mahke- mesinde rüyet edil di.Orhan Seyfi be yin vekâletini Rr fat Ahmet bey de- Tühte etmişti. Bür han Cabit bey ha zır bulunmadığı çin mahkeme yaben cereyan c davanın esası şu- dur: Bürhan Cahit bey — “Kartal” — İsmile ği bir — mecmuada yfi beyin alınına seciyesiz. damkat: vurularak Zonguldaktan kovulduğu- nu yazmış. Orhan Seyfi beyin vekili Rıfat Ahmet bey, müekkilinin başın- dan böyle bir vaka geçmemiş oldu- Bunu, esasen Orhan Seyfi beyin ha- İük ve vatan sever şâhsiyeti ler için bunun varit görülemiyece Nİ müessir bir surette heyecanla sö- | yledi, sonra bu samanın cebabr müş-| ddideye istinateden bir hakaret ol- duğunu kanuni sebeplerile izah etti. Neticede Müddei umumi beyin talebi üzerine mahkeme Bürhan Cahit be- İyin ceza kanununun 480 ci maddesi| ahkâmına tevfikan bir sene — hapsine ve kendisinden (1000) lira zararr ma nevi alınmasına müttefikan — karar İverdi. Rifat Ahmet Buz satışı Sıcaklar buz bırakmadı — | Sön günlerde havaların çok sıcak| gitmesi buz satışını yükseltmiştir.Bu bir kaç gün zarfında günde 85 ton buz satılmıştır. Her — nekadâr iki fa- |brikadan günde 75 ton buz istih: edilmekte isede evelce kâfi mıkt; buz depo edildiğinden ihtiyaç temin Jolunmuştur. 81 yerde bayiler tara- İtından satış yapılmaktadır. Sergiyi ziyaret | Gazi Hz. ||Dün akşam Yaluva- ya kadar bir tenez- züh yaptılar Gazi Hazretleri dün akhşama doğru Ertuğral yalile Marmarada bir gezinti yapmışlar — ve Yaluvaya kadar tenez- zühlerini temdit buyur- muşlardır. İSMET Pş. Ha Başvekil İsmet paşa hazretleri dün deniz ban- yosu yapmışlar ve ak- şam üzeri atla bir gezinti iera etmişlerdir. İsmet paşa hazretlerini dün Ankaradan gelen Maliye vekili Şükrü, İş bankası müdürü Muammer bey- ler ziyaret etmişlerdir. Ferit Bey Londra sefirimiz dün Istanbula geldi Ferlt bey istasyonda Londrada sefirimiz Ferit Bey, dün ekspresle Londradan şehrimize gel- miştir. 'Tren bir saat geçiktiğinden saat 16 tıda Sirkeciye muvasalat etmiştir. Ferit Bey istasyonda Vali Vekili ve Şehremini Muhiddin Bey Reisi- cümhur Hazretleri namına yaver Na şit Bey, Polis Müdürü Şerif Bey ve bir çok zevat taraftından istakbal e- lunmuştur. Ferit Bey beşuş bir yüzle trenden inmiştir. Kendileri için To- katliyanda daire isticar edilmiş oldu- (u cihetle otele gitmiştir. Ferit Bey, kendilerii ikbal eden muharrimize kısaca şu beyanatta bu- Tunmuştur. — Reisicümhur Hazretlerine arzı tazimat ve Başvekil İsmet Paşa Haz- retlerini ziyaret edecek ve bu gün- lerde Ankaraya giderek Hariciye Ve- li Tevfik Rüştü Beyelendiyi ziya- ret eyliyeceğim. Mezuniyetim bir ay- dır. Bu müddet esnasında tekrar ko- İnuşuruz.” Hakem mahkemeleri Müddet bitti, fakat işleri bitmediğinden müddetleri temdit edildi — sema Mubtelit hakem mahkemelerinden bir kısmının müd- detleri bitmiş isede bunların ellerinde- İki işleri çikarınca ya kadar kalmaları muvafık görülmüş tür. Türk - Yunan mahkemesinde 14 bin dava mevcut olup şimdiye — ka- dar bunun ancak 300 ü rüyet edile- bilmiştir. Binaena- leyh bu mahkeme nin mesaisi daha l hayli — uzaya- caktır. 'Türk - Tagilir mahkemesinin elin de de epice iş vardır. Mesaisi ancak gelecek sene nihayetinde hitam bu« Tacaktır. Türk - Romcen mahkemesinde de bir iki sene #ürecek iş vardır Emin Âk B. | Ranunu bugün tatbik ediliyor Yeni kanun halk için çok mühim noktaları ihtiva | etmektedir | — Bu günden hakemeleri usul hu tatbik edik meğe başlanıyor. Yeni kanun bir çok noktalarda eski kı y tadır. Bilhâasa vazifeleri ehemmiy iştir. Esrarha: gibi mahallerin set ve ya açılıp açıl- maması mahkeme kararile olacaktır. bir fert cekisi gibi vilây y'etinden — muhakeme kararı almadan doğrudan doğruya — zabıta memurları aleyhine dava ikame edebi İlecektir. Müddei umumilik dahi ayni İvecihle resen zabıta memurları hak kında dava açabilecektir. — Ağırceza davalarında maznun vekil tutmaz ve kendikendini de müdafaaya muktedir olamazsa mahkeme kararile baro ve- kil tayın edecektir. Davaların sür'atle cereyanı hususunda yeni ceza muha- kemeleri usull kanunu yeni bazı esat lar vazetmiştir. Kilyosa gidenler Denizde uzaklara açılmaktan tevakki etmelidirler "Kilyos” denildiği gibi hakikatan dünyanm en mükemmel plajlarından biridir. Bir çok halk ve bilhassa kibar kısım, eyamı adiyede bile sıca; şetinden kurtulmak için pla; tüm etmektedir. Kalkın bu rağbetini. görerek, kaçınması içabeden bit tehli- keden bahsetmek isteriz: Pi klarında, deniz dibinde, cereyanlarla husüle gelmiş derinlikler vardır. Bu- ralarda sular “anafor” yaparak yü: zehler için bir tehlike teşkil ediyor. Mamafih bü tehlikeli mevkil şaman. dıralarla işaret etmesine rağmen n iki kişi boğulmak tehlikesine maruz kalmış ve idare tarafından güçlükle kurtarılmıştır. Kazaya hepsi de yüzücülüğüne güvenen kim- selerdi. Kalkın tehlike hududunu gös teren şamandıraları geçmemesi lâzım- dır. MUHENDİSE İHTİYAÇ FAZLA ANKARA, 18. — Nafin vekâleti- min şose köprü ve yol inşaati için kül liyetli miktarda mühondis ve kondük- töre ihtiyacı vardır. Alınacak mü- hendis ve kondüktörlerin adedi gaze- telerle ilân olunacaktır. SULAMA İŞLERİ ANKARA, 19. (Telefonla) — Na- fia vekâletinde dünkü içtimada sula- decektir. MUDANYADA 6000 LİRALIK İHTİLAŞ MUDANYA, 19. (Milliyet) — Mudanya tütün inhisar satış memuru Celâl ef altı bini mütecaviz lira ihti inden müfettiş Ferit B. meselı yetti. Muhtelis — Celâl ef. tevkif vi edildi. Tahkika ta devam ediliyor. uğrayanlarin | Zekâi bey nutkunu okurken Müskirat ambarı Dün Kabataşta merasimle temelleri atıldı Müşkirat inhisar idaresinin yeni mevadı iptidaiye ambarının vaz'ı e- sas resmi dün Kabataşta hazırlanan yerde saat 17 de Vali vekili ve Şehre i Muhiddin ve inhisarlar idaresi B. temele bir mala çimento attıktan sonra âdet olduğu vechile temele ra- yiç parâları havi bir kavonoz konmuş ve bu'çenada kurban kestilmiştir. Bundan sonra Zekâi bey bir nutuk irat ederek inhisar idarelerinin dev- let bütçesinde yaptığı hayırkâr tesir. den ve müskürat inhisar - idaresinin bağçılığımız için yapacağı ve yapmak taşolduğu bizmetlerden — bahsederek bu vaz'ı ösas zesminin bayırlı olması: mE temenni etmiştir. Nutku mütcakip hazırun — hazırla nan büfede izar edilmişlerdir. Tahdidi hudut Türk-İran hudut heyeti hareket etti İran maslahatğüzari Mehmet Saif hani İki güne kadar Ankaradan şeh- rimize dönecektir. Türk - İran hududünu tahdide me- mur hey'et hududa müteveccihen hi |feket etmiştir. Sabık İran sefiri Fu- ruği Hz, İran Hariciye nazırlığını deruhte etmiş olduğu Cihetle uzun tmüddettenberi iktiran etmemiş olan Türk - İran ticaret muahedesinin bu defa kat'i şeklini alacağı ve imzalana- tağı ümit edilmektedir. çiftli. gindeki hayvanat bahçesinden, srksık firar ct maruf bir ayı vardır. Bu ayı dün gece inini delerek kaç- mış ve çiftlik binaları arasından Ga- zi İstasyonuna giderken yakalanmış- tır. Ayı, kendini yakalıyan hademeler- den birinin baçağını mirmıştır. MACARISTANDANITOHUMI.UK LD! GEİ ANKARA, 19. — İktisat zirsat şubesi müdürü Hamdi bey to- humluk mübayaası için İstanbuldan Macaristana hareket etmişti ANKARADA OTOBÜSLER ANKARA, 19. — Ankara Şehre maneti otobüs işlerile yakından alâ yile tesbit edilecek fenm otobüsler şe- hir haricinde çalışacaktır. Osmanlı tarihinde kadın _parmağı! ——... Osmanlı tarihinde kadın- ların muhtelif devirlerde türlü türlü roller oynadıkları ma- lâmdur. Bu hususta pek çok şeyler yazıldı. Bir çok vesalk Orta, kondu. Memleketimi- zin güzide kalemleri bu mevzu etrafında yazılar — yazdılaı eserler neşrettiler. Fakat a ba bize pek ecnebi olan tet- kik erbabı bu hususta ne şünüyorlar..? — Amerikanın k maruf bir muharriri olan Mr. Marton Osmanlı tarihin- de kadınların oynadığı rolleri tasvir için son zamanlarda yüzdığı eser yalnız Ameril nn meraklı okuyucuları t fından değll Avrapanın İrfan Mi tarafından da biyük (W bir rağbete mazhar olmuştur. | Eserin kazandığı bu muval- | Yakiyetin sevedi nem vartn, hem hikâye şeklinde meraklı, zarif ve kuvvetli bir tarzda yazılmış — olmasıdır. — Kitabı yazmadan evel mücllif sayısı: vesikalar toplamış, muhtelif yerlere seyahat etmiş, Istan bula gelmiş, eski şairlerimizini eserlerini bile tetkik etmiştir. Bu kadar ciddi tetkikatı her kese tatlı, tatlı okutmak için eserde büsbütün yeni bir usul takip edilmiştir. Okuyucularımız yarından Jübaren — naklederek kendi- lerine ürzedeceğimiz Osmanlı tarihinde kadın parmağı, tel- rikamızı merak ve lezzetle okumağa başlayınca dediği- mize kanaat getireceklerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: