20 Ağustos 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

20 Ağustos 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hazinemizin ün taahhüdatımızı yapıyoruz İŞ ve propayanda Gazetelerimizde şimdiye muntazaman kadar tetkiki lâzımgelir - ken ihmal edilmiş bir mev İBu vaziyet devam ?U vardır; bu mevzuda ©r gazetenin okuyucuları Masında ne kadarının ilân sahifelerini okuduğu (Ve okumaktan memmun bu" kunduğunu anlamaktır. Zan mediyoruz ki bu esas üze rinde bir anket açılmış olsa Bâzete okuyucuları içinde İlân sütunlarını okuyanlar okumayanlardan daha az dir. Buna mukabil ilânsü- tunlarını okuyanlar gaze teyi her şeyden evvel bunun İçin alırlar, Gazetelerde ilân sütun- ların okumak itiyadında olmıyan Okimseler (| için Barete ilânı okumak zah- Mmste değmez bir İştir faideniz bir yorgunluktur; ?9ksiz bir kıraattır. Halbuki Şatetelerde ilân okuma- Hi itiyat edenler için bilâkis Bözete sülunlarının kıy“ msi kısmı burasıdı bu tarzda itiyadı. olanlar ga zete okumağı bir eğlence değil, pek iciddi 'bir iş ola- tak telâkki 'ederler; her gün gazetelerin ilân sahi- feletini okuyarak mensup oldukları iş sahası için İs“ fade yolunu. bulurlar. Hnkikati halde bir meri- İekette mevcut' “iktmadi ve verri ihtiyaçları gör mek hususunda gazetelerin ân sütunları adeta bir Ayna hükmündedir. Gaze | telerdeki' ilânların muhte Viyatından ilân sahipleri” Maliye vekilinin mali Büt edecek ve büyük işlere cesaretle girebileceğiz Saraçoğlu Şükrü B. dün Ankaradan şehrimize geldi —— işlerimiz etrafındaki beyan alı Maliye vekili rimize gelmiş vE Paşa Hazretlerine mülâki olmuştur. İsmet Paşa Nz. nin köşklerinde bir ve akşam üzeri Çankaya motörile Dolma- giderek reislcumhur Hiz, ne arzı tazlmat Saracoğlu Şükrü B. müddet kalmış bahçe sarayına etmiştir. Bir. mubâr ve kendisile mali işlerimiz etrafındı Şükrü B. geçen bir sene zarfında yapılan belli/başlı işler arasında Anadolu de- miryollarının Haydarpaşa, Mersin, Tarsus, Adana 'de- mir yolunun omübayaasını bilhassa zikretmiştir. Şükrü B. demiştir ki. — Bu mukayöleler ka- nun şeklinde meclisten ge- çirildikten sonra adım adım tatbik ediliyor. (Paraları muntazam veriliyor. Mersin, Tarsus, OAdanâ (battnin “öze filen iadesi Cumhuri- nin ihtiyaçları anlaşılır bU |... ihüyağlara. taallik (eden maddelerin “alm ve sav Mını yapanlarla ihtiyaç sahipleri birbirlerini kola”* <a bulur. Gene her gün Gazetelerde çıkan N zeki ve faal iş a İçin mühim bir ilham men bardır. Bir memlekette ne #İ Yeni iş ve ticaret yol vardır? nerelerde, ne gibİ teyler. alınıp satılmaktadır? herelerden, negibi hizmet İn: muhtaçları ve ya 18“ ipleri vardır? i Bu cihstler her şeyden €vvel: gazetölerin ilân sü tunlarını' dikkatle okumak #yesinde anlaşılabilir ve Ancak bu noktaları heket ten evvel gören anlıyan i$ adamlarıdır ki hayat sahar yada büyük © istifadeler emin edebilirler. Garete gkuyanlar tında mevcut olan bu va- #iyetin bir de tcaret ba- Yatma © akseden #afhssı Vardır. Gazete okuyan her İŞ adamının mutlaka ilân sütunlarını okuduğum zan" gimemelidir. Fakat iş #9 sila o muyaffak — olan ber teşebbüs © erbabının Ayatı, faaliyeti eyice tetkik edilirse görülür ki > bunlar asar istihbarat vesa” tinden . azami» de istifade edenlerdir. Bu izahatı vermekten maksadımız şudur: mem leketimizde milli mamulât 8 mahsulâtımızın halkımız atafından * rağbet bulma” * şüphesiz herkes arzu f bi ara a ve Babrımuhiti 4 İransiz tayyaresidir. ee uku için © tahakkı amillerinin yapmak m satmak yolların! bilme! lâzımdır. Çünkü memlekette erli mal kullanılmasının rr etmesi sadece yi eselesi değil- hamiyet m > filân malını yeri raahı lınca ;herkim ağ e am ' köndilerin€ ver kullanmağa şitap Se zünnelinemelidir. Yerli mal Matije Vekili Saraçoğlu Şükrü B. Saracoğlu Şükrü B. dün Ankaradan şeh- Pendikte trenden inerek doğruca Başvekil #irimiz . Maliye vekilimiz! Pendikte karşılamış idün şehrimize geldi fakat b“ arzumu mallarına halk arasında nakit vaziyeti çok İyf Trakyalılara müjde! Reisicumhur He. nin | seyahaiları haberi ic- hakkuk ediyor Aldığımız. mevsuk malüma'c | göre Relsteumhur Hezin şel | #imizdei Trakyaya gidecekleri | hakkında öaktile * verilen haber tahakkuk etmektedir . “Ancak Trakyalılar > çok sevindirecek olan. bu seyahatin teri. Renüz malâm bulunmamaktadır. * Gazi Hczreileri dön taat 4 te Erteirul yatına rakip olarak Marmaradi ve Ya- lova sahillerinde bir deniz teneztühü yapmışlar ve ge- ce saraya avdet etmiğlerdir. Reisicumhur Hazretlerine mulat zevat ve bazı meb- uslar refakat etmiştir. Dünde bazı zeyot ve gelen Fransız teyyarecileri defteri mahsusu imta et mişlerdir. Havada Dört gün Üçüncü sayıfada bir mülâkat yapmışur. yetin muvaffakiyetine bü- yük bir delildir. Aynca imzalanmış bir düyunu umumiye mukave- Mukavelename- tahmil ettiği lemiz var. nin devlete istinaden” her aya isabet &den taksit ki bu bütün senenin 1-8 idir. Her ayın ilk günlerinde tediye etmek LAhtaralı Zinc sayıfamızdadır| Ertağral Muhsin Darülbedayi rejisörü Er- tuğrul Muhsin beyin tey- yare ile Parise gidip geldi- ğini yazmıştık. Ertuğrul Muhsin B. seya» hati intibalarını gazetemize bir kaç makale halinde ya: zacaktır . Birinci makale bugün üçüncü sayıfamız- dadır. Kalde maz Misafir tayyareciker tayyare cemiyetirsiz! ziyareı güler İngiltere borçlü devlet- | Ferit “B. geldi berra Gefirimiz. Gazi Hz. ne arzı tezlmatlan başvekilimizi ziyaretten sonra Ankaraya gidecek Ferit B. - tslasyanda | Londra sefiri Ferit Bey | dünkü ekspresle şehrimize | gelmiştir Ferit Bey Sirketi istasyonunda — Reisicümhur Hz. namına yaver Naşi Vali Muhittin Beylerle meb'uslar, Polis “müdü Şerif, Müddrris Zühtü, Şehr-| emini muavini Hâmit Beyler ve sair birçok zatlar tarafın- dan karşılanmıştır. Ferit B. İstasyonda ken- disile görüşen muharriri - mize, Londradan bir ay me- zuniyetle . geldiğini, Gazi Hazretlerine (o arzı tazimat etükten ve İsmet Paşa Hz. lerile görüştükten sonra Ankaraya giderek Hariciye Vekilile temas edeceğini öğeler; * dra sefirimiz yalnız olarak gelmiş ve Tokatlı - yan oteline inmiştir. “İYeni Yunan. sefiri Hükümetimiz nezdinde istimzaçta bulundular İDiyamandopolosa me- zuniyet verilmedi Atina, 18 (A.A) — Yu- nanistanın Belgrat sefiri M. Polhroniades hüküme- ti mezkürenin Ankara #6- faretine tayin edilmiştir. Atina, 19 (Apo) — Yu- nan hükümefi M. Polhren- yadisin Ankara sefaretine tayini için Türkiyenin mu- vafakatını istimzaç etmiştir. Gazeteler, (o Yunanistanın Ankara sefareti için müna- sip adamı “bulduğunu ya- zıyorlar. Atina, 19 (Apo) — Ha- riciye nezareti Ankara mü- Zakeratının inkitaıdan son- ra mübadele meselelerinin aldığı şekil üzerine vücu- du zaruri olduğu beyani- İstanbulda ler notasına cevap verdi en Fransız fay”) Lenien 19 (AA) — Lahiden bildiriliyor: İngiliz hey'eti o murah- hastanın borçlu devletler murehhasları potasına vetdiği cevabi mouhiatada geniş bir Avrupa esi yapıyorlar deniyor ki: Konleronsm uvalla fur N arel Aç, | kiyete aktan, “dagli metalibinin g Sen Fransızların, tayyareci As lin eği Fiapszların imdi solân için yaptıkları, büyük ba “İİ ye serette Lİ güni şebrimize gelmiş: | Kezahürat henüz hatırlardadır. | aszan ibare" alnına bğler 3 Şeri kuş, Amerikadan | Assolânın bu son sey aha” | Düyin devletlerin “nota ie Şim- tire M0 tayyare | tinden de karilerimize | diye kadar delatle tezeklür odik Ayrupaya g9“ ilk | bühsetmiştik.. - niş olup İngiliz hey'eti alutlhabakı sayıfamızdadır | tarafından geyri kâfi deye #eddolu- pan bir takım teklifai müphem bir şekilde tekrar etmekten başka bir şey yapmamıştır, ( Alızırafı 2inci lar müstahsilleri ecnebi rağbeti mucip olan ne gibi varsa (bunlari Bize dermeyan oluna yeni tek- sebepler tetkik ederk bu sebepleri | ler müphem ve gayri mesyyen- bertaraf etmeğe, kendi mal: | dir. Veriay msabedetininibu bap- taki mevadına nisbeten dahi pek az müssit olan bu teklifler İngilte renin ser sabik müttefiklerinin hatı. st için gösterdiği fedakârkklara Ne larının ucuzlukla beraber £ itibarile ecnebi mal larından geri kalmadığını ilân ve propagandâ vesajti ile herkese tanıtmağa ça” evsal kabil etmekten pek uzak! oldukluru le M: Diyamandopülesun istediği mezüniyeti reddet- miştir. Papa; meb'ns, Bakalbaşının mübadele meselerine vukü- fu hasebile M. Diyaman- dopulosu istihltaf edeceği tekzip olunmuştur. Bursada Gökbayra Cemal ve rüfekasının cezaları tezyit edildi Bursa, 19 (Vakıt) — Bu gün, taklibi hükümet cür- mü mahkümlarından Gök- bayrakçı Cemal ile: arka- daşlarının mühakemelerine Temyiz mahkemesinin nak- zına ittibaan tekrar devam edildi. Müdafaa vekilleri- nin esbabi müşeddide ok madığı yolundaki müdafaâ- larından sotira, imahkümlü- | belin, İİ pelinin İl Burada azim sevinç ve heye ' Kârâ kedi. | Avrupa ile Amerika arasına, nasıl girdi? 4 üncü sayılamızdadır a Dün “akşam üstü Tokyoya vardı Nevğork, 19 (A.A) — Ze pelin, saat 3,50 de (yerli saat) Tokyodan görünmüştür. Tokyo, 19 (A.A) — Ze buraya -muvasalal ek miştir. Berlin, 19 (A.A) — Ze Tokyoya muvasalatı can uyandırmışlır. 85 Ton buz Şehrin günlük ihtiyacı | Yaz, «s 5 resminden bir vela A İspirte ve ispirteli ae Kl ş güzlük sıcaklar | geniz kefiarında büyük bir de: dölüyisile buz “#rfiyatı çoğak | po yaptırılması vekarrür etiği. mıştır, Evelki gün 85 ton büz | Dün bu depo vE istihlk edilmişiir. Dün de bu | resmi icra edilmiş, mersinde miktaf 81 tona baliğ olmuştur. | vali vekili Mahittin, &- Buz fabrikasi 75 ton imal et. | modürler, Mahve be £ i yüzüyor, Gol mecmuasının yaptığı müsabakada ikinçi gelmiştir. Müsabakamızın sansatı ve igitrak cözalârının onar seneye iğne “kasar Verildi. ) EM ) ii em een diğer bir çok zevat be evvelce Mlp 221 (| unmuşlardır Temele kurdele edilen buzlardır. Bu. ihtiyat | ede süslü bir kitabenin V* buzlar bitip de sıcaklar bu şid- müteakip ispirto yahisarı müdürü detle devam ettiği takdirde | Zoka, B. bir mütuk Wet etmiş şehrlimide Buz bührini baş | ır, Zek B. evel 1926 da göstereceği muhakkaktır. başlıyan inbsarlın e! mea ye ere za İVüzme müsabakami İ 5 — tesi i 26 ağustos paza günü yapılacak Z TE bibi j Kayıt müddeti” perşembeye itiy* i : Sar vE? a ; İştirak ctmek istiyorsanıZ dah | fazla gecikmiyiniz' imi ösesisâ Tertip ettiğimiz yüzme alm e ka müsabakasının yapılması- v2 taa a i na bugünü de sayarsak minen .. amkk i altı gün kaldı. Perşembe e Ken EE ine wi $ günü kayıt müddeti bütiyor.| ip ami 4 Perşem- r 3 5 z İ beden son- Ng e E ra üç gün bap a İ seçtiğimiz pk ge ber böl i tertip be ek ee ç yeti müsa- 3 — Miüsmr ; bakamızın bakara EĞ ğ son hazır aze 5 hıklarını ya- pace, ce # pacak ve - yg ; 26 ağus ie vi” İ tos pazar Lee âi £ tesi günü li 5 sabahleyin yp K müsabaka - Lei vi £ Miz övvelce Mi X tesbit etti e iğ £ gimiz gibi, yer 3 Moda ile ein ğ şi kaydeti £ Fenerbahçe Ds i İarasındalcra Li ğ $ edilecektir. eN £ Karilerimize Ke ka ; İ Yeğin de İzzet B. z ayr i £ müsabakamıza iştirak et- Gain Kğ yaşları? $ j mek üzere -kayedilen iki | * ba ka ve £ amatörü tanıtıyoruz. ve azal İ Hüsnü Be © Hahcoğlu | 6- Kaç seneden yapı Lisesi © İdman © yurduna | b — Evesles yüzme aiybek ii i mensuptur. 6 senedenberi | şyirak etinis e e * yüzüyor. Hiç bir müsabâ> | gamer E < Adr» ğ kaya girmemiştir. Gikeği tile van beyler ve $ İzzet B. Darüşşafaka| 4 peter pr di ) kulübündendir. 10 senedir | payet bulur, Buran #09” İ i klar çor etle Köne eldir | erinin heee — Miaahaka mes paper z i ğ MR lere | mede yy gömü kadın ve ayy dir. Lipa Mehmet Asim bunları kabulde masiiz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: