20 Ağustos 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

20 Ağustos 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Bir tecavüz Bir genç kız iki kişinin tecavüzünden kurtulmak için kendini denize attı Çengelköyünde Talimhane meydanında...
 Hileli petrol satan bakkalların petrol inhisar idaresi tarafından adliyeye teslim edilmişlerdir. Bu ün birinci ceza...
 fayyare ve balon seyahatları Sarı kuş tayyaresi bu gün Atinadan geliyor Zeplin balonunun bu sabah Tokyoya vasıl olmasına...
 . Gazi Hz. Gazi Hz. dün sarayda meşgul olmuşlardır. Reisicumhur Hazretleri öğleden sonra Sakarya motörüyle ve maiyetindeki
 Dün geceki yangınlar 1 — Kadıköyünde Moda caddesinde oturan Vitali efendinin 262 numaralı apartımanından dün gece yangın...
 Boğazdan geçen vapurlar Fazla süratle geçen vapurların dalgaları rıhtımları bozuyor Karadenizden limanımıza — girmek üzere
 İngiliz Ayrandok, Marlbrğ gibi drednotlar ihtiyat filoya naklediliyor İngiltere bahriye nazareti Akdenizdeki İngiliz....
 Hizmetçi derdi Kadıköyünde Türk  apartımanında oturan madam Esterin hizmetçisi Anna dün kaçmıştır. Genç hizmetçi kız giderken
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Günün Haberleri KŞAM Her gün 8 sahife ©£ Sene İl — No : 3898 SALI — 20 Ağustos 1929 - Tayyare ve balon seyahatları Sarı kuş tayyaresi bu gün Atinadan geliyor Zeplin balonunun bu sabah Tokyoya vasıl olmasına intizar ediliyor Atlantik denizini geçerek Ame- Fikadan Avrupaya gelmeğe mu- vaffak olan Fransız tayyarecisi Asolan ve arkadaşları, Avrupayı devretmek üzere bir seyahata çıkmışlardı. solan ve arkadaşlarının - bin- Sarı kuş tayyaresi bu gün iğle vakti Atinadan şehrimi: gelecek ve Yeşilköy tayyare - is- tasyonuda franmz sefareti erkâmın- Üa v nn e Tava irtnan memurları — tarafından al edilecektir. Fransız tayyaresi — şehrimizde kısa bir müddet kalacak ve Bükreşe hareket edecektir. Zeplinin seyahatı Berlin, 19 ( Hususi ) — Graf | Zeplin dünkü tar günü saat BŞi DELTEL OĞ ye Asya ile Sakalin adası arasın- dakü Tartar: boğarı tüserinmaranl. olmuştur. Sarı kuşun pilotu Asolan Balon saat üçte şiddetli mubalif rüzgâra tesadüf etmiştir. Dortte Tokyodan 1400 kilometro mesafede idi. Balon bu sabah bir Tokyoya vasıl olacaktır. Boğazdan geçen vapurlar Fazla süratle geçen vapurların dalgaları rıhtımları bozuyor Karadenizden Timanımıza — gir- mek üzere gelen vapurların 6-7 milden fazla sür- atle girmemeleri lâzım geldiği hal- de bazı gemi- lerin buna riayet etmiyerek fazla yol aldıkları gö- Tülmektedir. Bu gibi vapur- ların husüle ge- tirdikleri dalga- lar sahil boyun- Ö daki yalıların bir | kısınının taşlarını İj yerinden — oyna- tacak derecede tahribat yapıyor. Boğaz içi ye sahiplerinden zıları bir mazba- ta tanzim ederek Boğaz içinden iki manzara #ehremanetine takdim etmişlerdir. | net te bu işe halk namına alâka- |) derdir. Bu şikâyetname emaneti doğ- | dar olacak ve liman rudan doğruya alâkadar etme- mekle beraber rıhtım ve sahillerin bozulması noktai nazarından ema- Dün geceki yangınlar 1 — Kadıköyünde Moda cad- desinde oturan Vitali efendinin 262 numaralı apartımanından dün gece yangın çıkmışsada hemen yetişilerek söndürülmüştür. 2 — Kumkapıda Kulluk soka- ğında 9 ailenin oturduğu 45 nu- maralı büyük ahşap konaktan dün gece yangın çıkmıştır. Yan- gin, konağın üst katını tamamen yakdıktan sonra yetişen tarafından söndürülmüştür. dinde halkın şikâyetlerine n verecek- tedbirlerin alınması için üessir teşebbüste bulunacaktır. iki kardeş arasında Kumkapıda oturan Abdurrahman efendi ile kardeşi İbrahim efendi dün bir ail, meseleden dolayı birbirlerini cerhetmişlerdir. Hizmetçi derdi Kadıköyünde Türk apartı nında oturan madam Esterin metçisi Anna dün kaçmı; Genç hizmetçi kız giderken de hanımının 92 lira parasını beraber götürmüştür. | Gazi Hz. Gazi Hz. dün sarayda meş- gul olmuşlardır. Reisicamhur Hazretleri öğleden sonra Sa- muşlar ve Dolmabahçe Sara- yına avdet etmişlerdir. Dün muhtelif zevat saraya giderek Reisicumhur Hazretlerine bil- 'vasıla arzı tazimat eylemiş- || Sıcaklar Rüzgâr cenuba döndü, sıçaklılabiliğor İki gündeüberi sıcaklık artmak- tadır . /Rüzgâr kısmen cenubat <7 döndüğü — içi ağırlık vardır. Bu sabah ortalıkta hafif bir sis vardı. Yeşilköy rasat merkezinden ve- rilen malümata göre bugün sıcak- lıkta düne nazaran bir fark olm- yacaktır. Rüzgâr Tenüp ve “şark arasından hafif olarak esecektir. Dün azami hararet 33 derecey- di. Gece 21 bu sabah 24 olmuş- tur. Dün Trabzon ve civarına yağmaur yağmıştır. Maliye vekili Maliye vekili Saraç oğlu Şükrü B. dün Ankaradan şehrimize ha- Bir tecavüz Bir genç kız iki kişinin tecavüzünden kurtulmak için kendini denize attı Çengelköyünde Talimhane mey- damında oturan 15 yeşinda Zekiye hanım dün bakkaldan eve gider- ken yolda A' aet ve Sabri Ismin- de iki adamın tecavüzüne uğra- mıştir. Bu adamlar Zekiyeyi epi kova- lamışlar, genç kız mütecavizlerin elinden kurtulmak için kendisini denize atmıştır. Zekiye etraftan yetişenler tara- fından kurtarılmış ve mütecavizler yakalanmıştır. Zorlu kadın! Dün Samatyada bir kadın bir erkeği yaraladı Samatyada oturan madam Man- nik dün bir ev kirası meselesinden komşusu Aram efendi ile kavgaya tutuşmuştur. Bir aralık eline büyük bir bıçak geçiren Manni — A sana ev kirası.. -Diye yerinden ehemmiyetli surette - yaralamıştır. Mecruhun feryadı üzerine yeti- şenler carih kadını biçağı ile beraber derdest etmişlerdir. Aram efendiyi bir kaç Petrole kolza yağı karıştıran 30 bakkalın bugün muha- kemesine başlanıyor Hileli petrol satan bakkalların petrol inhisar idaresi tarafından adliyeye teslim edilmişlerdir. Bu gn bi lTanacaktır . — İnhisara tabi maddeye başka bir madde karış- tırmak kaçakçılık addedilmekte- dir. İnhisar — mevaddı üzerine kaçakçılık — yapanlar — hakkında kaçakçılık kanununda ağır madde- ardır.Bakkallar cemiyeti umumi kâtibi. Fethi B. inhisar idaresi müfettişlerinin petrol tacirlerini - teftiş — etmediklerini söylemiş. “Acaba hileli gaz satan yalınız — bakallar mıdir? — neden petrol tacirleri muayene. edilmi yor?,, demi, B. bu Şeker ve Petrol Petrol inhisarı müdürü Hüsnü B. ü | gaz varsa muayene edilmektedir. İnhisara tabi mevaddı tagşiş etmek kaçakçılık addolunmaktadır Diğer taraftan Bakkallı Ayrandok, Marlbrğ gibi drednotlar ihtiyat filoya İngiltere bahriye nazareti Ak- | İngilterenin Atlantil | mühim derecede takviye edilmiş or. | olacaktır. denizdeki İngili tenkis edileceğini haber ve Bu donanmanın esas — gemileri olan Amiral gemisi Kuyn Eliza- bet ile ayni sınıfta bulunan Barham , Valivat ve — Malaya süper — drednotları yaz cevelanından sonra İngiltere sularına geri alınaçaktı Amiral bayrağı Marspite gemi- sine çekilecek ve bu gemi Royal Sovercign sınıfına mensup diger dörl yahut beş super deretnot ile birlikte donanmanın birinci hattı harp filosunu teşkil edecektir. donanmasının İngiliz kuvvayi bahriyesinde pilan taksimatın en mühimmi Bu kararla Akdenizdeki İngi liz donanmasının saffı harp ge- mileri kuvveti yarı yarıya tenzil edilmiş oluyor. — Şimdiye kadar İngiliz donan- masının en büyük ve topça en kuvvetli gemilerinden onu Akde- nizde bulunurken bundan sonra beş ve nihayet altı gemi buluna- | caktır. Bu kararın neticesi olarak donanmanın | naklediliyor donanması Şimdiye kadar İngiliz Atlantik donanması yek ahenk olmiyi gemilerden kkep idi Nelson ve Rodney gibi İngiliz saffi harp emileri bu donanmada olduğu gibi 1912 senesinde inşa olunan Emperor ol İndia ve Marlbarongh gibi eski gemiler de bu donanmada idi. Bu gemiler tabiye noktai nazarında donanmaya bir noksan- lık teşkil ediyordu. Bu iki gemi yakında ihti Tiger'in yerine top talimi gemisi olacaktır. Akdeniz donanmasının tenkis sevkülceyş noktasın- dan tenkit edilemiyecegini bahriye mütahassısları tarafından - beyan ediyorlar. Çünki Cenubi Avrupa bahri devletlerinden biriyle İngil- tere arasında bir harp zuhurunda İngiliz büyük hattı harp gemile- u Akdenis ge Vai yöktur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: