20 Ağustos 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

20 Ağustos 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

Sayfaya ait küpürler

 Memur maaşları Yeni talimatname yakında tebliğ ediliyor Ankara 18 — Devlet memurları maaşlarının tezyidine ait kanun...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

L D ae 20 Ağustos 1929 Memur maaşları Yeni talimatname yakında f ediliyor Ankara 18 ları maaşlarının tezyidine ait ka- nun talimatnamesi kesbi kat'iyet yakında tamim edile- . Talimatnameye göre zal fan ve memurini askeriye hariç, hâkimler ve muallimler dahil bü- memurlar üç seri dahilinde 19 derecedir. Birinci seriz 1 —5 Derecedir İkinci ser: 6—12 , Üçüncü seri:13 — 19 * Gerek mütekait maaşlarının he- | sabında, harcırah tahakkukatında ve lf kamunların maaşlara ait hükümlerinde Baremdeki ma- aşlar muteber olacaktır. Bu maaş- lar tekaüt aidatı, kazanç vergisi maktu verği ile kazanç munzam kesirleri ve maari tabi değildir. diğer mükelleflerden alındığı gibi tahak- kuk süretiyle alınır. Muvazzaf memurlardan biri bir memuriyete vekâlet halinde ikinci bir tazminat almıyabaktır. Açık maaşı alanlar mürettep tazminattan istifade edemezler. Halen Bareme göre maaş alan- darın hakları mahfuz olduğundan halen aldıklar maaşları Eylâl 93le kadar alacaklardır. Küsurat vahide iblâğ edilecektir. Mütcaddit — muallimliği - olanlara en yüksek muallimlik — maaşına öre mesken tazminatı verilip diğerleri nazanı itbare alınmaz. Müteaddit muallimliği olanların harcırahlarf en yüksek maaş aslisi ne, tarih Sırasiyle ikincinin üçte te bir maaşı BAA a olacak miktar esas tutulur. 14 üncü ve 15 inci derecelere kabul edilip te larından | birine vukufu imtibanla sabi lar da bir derece mafevk memu- Mmüriyete alınır. Bir. dereceden diğerine üç derece terfi edilebilir. Ji mektep mezunları için lerfi iki sene kabul edilmiştir. Beşinci dereceye geçebilmek için yüksek meklep mezunu olmak ve behemehal 15 sene - hizmet etmek lazımdır. Mesleki ihtisaslara binaen Hey- eti vekile kararile alınanlar bu bükümden müstesnadır. Yüksek mektep mezunu olmu- yanlar ancak beşinci dereceye terfi edebilirler. Halen açıkta olup ta açık maaşı alanlara el- yevm aldıkları maaş ve tahsisatı fevkalâde tevhiden verilir. 928 bütçesiyle almakta olduğu maaş miktarında bir derecesi olmadığı takdirde © maaşa en yakın olan üst taraftaki derece | Maaşı bu memurun derecesi olup | bu derece kendisi için terfi adde- dilmiyecek diğerinde eskiden haiz oldukları maaşın - tarihli mebde olacaktır. Kanunda tatbik edilmiş olan derecelerin maaşları 1 eylülde verilecekt Tasrih edilmiyen “memuriyetle- Tin tayini makamı vekâlete âi Altı erkek bir kadın — Hamit, Tursun, Kasım, Nuri, Cemal, Cemil isminde altı arka- BE dim gece yanlarına / Vik- torya isminde kadın almışlar ve bir sandala binerek denize açılmışlardır. Yolda altı erkek Viktoryaya sataşmağa baş- lamışlar, genç kadın avazı çıktığı * kadar bağırmıştır. Esasen / kafaları adam akıl tütsülü olan sarhoşlardan b bir el silâh atmış, nihayet polis motörü yetişerek bunları yakala- zaşştır. Ürzerleri aranılınca altı arka- daşta bir kaç tabanca ve bıçak bulunmuştur. Rusya - Çin Çinliler bir çok Rusları hudat haricine çıkardılar Moskova, 17 (Hususi) — Man- çuriden koğulan sovyet tebaasın- dan 40 rus Çitaya vasıl olmuştur. Bunların arasında Harbin rus amele teşkilâtı reisi Kriçenk da bulun- maktadır. Gelenler ailelerini Man- çuride bırakmağa mecbur. olmuş- lardır. Sıhhat vi geliyor Ankara, 18 — Sıhhat - vekili Refik B. pazartesiye — İstanbula Yunanlılar hâlâ bizi bekletip duruyorlar Yunanistan son notanıza hâlâ cevap vermemiştir. Yunan kükü- meti işi uzatmak ve vakit kazanmak için her çareye baş vurmaktadır. Bu sebeple vereceği cevabın da kâfi olmayacağı mu- hakkak addediliyor. Bu - vaziyet dolayısile hükümetimizin mukabele bilmisle bir dakika evel başla- masına ve tebaamızın hukukunu himaye etmesine intizar edilmek- Son günler zarfında " Yunan gazeteleri Türkiye aleyhinde neş- | riyatta bulunmakta ve Yunanis- tanın bundan fazla müsaadatta(!) bulunamayacağını beyan etmek- tedirler. Yeni yunan sefiri Atina 18 (A.A) — Yunanista- van Belgrat sefiri M. Polyehro. niades hükümeti mezkürenin An- kara sefaretine tayin edilmiştir. Bir italyan gazetesinin makalesi Atina 18 (fos) — Romadan bildiriliyor: Gazetelr Türk - Yunan meselelerile meşguldur. Mesacero gazetesi müzakeratın inkıtaı tarih- çesini yaparak ihtilâfın sırf emlâke ait olduğunu kaydediyor ve Ti kiye ile Yunanistanı artık siyasi hiç bir meselenin tefrik etmediğine dair olan İsmet paşanın beyanatını hatırlatıyor. Amerikaya gidecek isviçreli tayyareciler Lisbonme 18 (A.A) — İsviçreli tayyareciler motörlerinin muayene- sini tamamlamışlar ve tam yüklü oldukları halde yerden kalkma tecrübeleri yapmışlardır. Tayyarecilerin Amerikaya uçuş- ları saati yarın sabah olarak tes- bit edilmiştir. Yerli mallar sergisi Dün sergiyi ( 10000 müt caviz kişi ziyaret etmiştir. Bugi kapanması mukarrer olan serginin | 25 ağustosa kadar açık birakıl- ması takarrür etmişt | Müskirat mevaddı iptidaiye | ambarı | — Müskirat inhisar idaresi Kaba- | taşta mevaddı iptidaiye ambarı | açacaktır. Ambarların temel at- ma merasimi — bügün — öğleden sonra icra edilecekti iki koyun çalımış Mehmet Sinan isminde bir çoban dün Hasköyde Rıza efen- diye ait iki koyun çalarak- k: mıştır. Sinan biraz sonra - çaldığı Akoyunlarla beraber yakalanmıştır. | TYelefon haberleri 'Terfi eden memur- ların maaşları Ankara 19 |Telefon) — Barem talimatnamesi mucibince - teselsül suretile bir dereceden üç derece mafevke terfi edenlerde şudür: 3 derece mafevke terfi edenler terfi müddetini ikmal etmedikleri takdirde terfi ettikleri derecenin bir derece dunundaki maaşı ala- caklardır. Terfi müddetini doldur- duktan sonra - bulundukları - dere- cenin maaşını alacaklardır. İki derece mafevke terfi edenler terfi müddetini ikmal edinceye kadar eski maaşlarını alacakler, müddetlerini - doldur- duktan sonra terfi ettikleri derecenin bir derece dunundaki maaşı alacaklardır. Barem kanunumun kadrosunda gerek muhasebe müdirleri ve ge- rek defterdarlar mühtelif derece- lere ayrılmışlardır. Hangi muhasebe — müdirleri ve hangi defterdarların hangi derece- lere ayrılması hususu - doğrudan | doğruya vekâlet makamına bıra- kılmıştır. İstanbul ve İzmir defterdarları i dereceye ve muamelât, latı çok olan diğer defterdar- lar sıra ile derecelere tefrik dilecektir. Muhasebe deri “—arasında maliye, müdafai milliye, hariciye ve dahiliye muhasebe müdürleri birinci dereceye tefrik olunmuşlar- dır. istanbul treni Ankara 19 | Telefon) — Tren Eskişehirde Üç saat teehhür ettiği için bugün Ankaraya mu- tattan biraz geç gelmiştir. Mühendis ihtiyacı Nafıa Ankara, 10 (Telefon) — vekâletir inşaatı için mühendis. ve kondükt vardır. Alınacak mühendis kondüktörlerin adedi gazetelerle ilân olunacaktır. ve Sulama siyaseti Ankara 19 (Telefon) — Nafa vekâletinde dünkü içtimada sulama siyaseti mevzuu bahsolmuştur.İkti- sat vekâleti müsteşarı İhsan Abidin bey bu hususta vekil beyden direktif almak içim İstan- bula gidecektir. Türk - Leh ticaret muahedesi Türk -Leh ticaret mukavelesi 3 teşrinievel 1929 tarihine kadar mer'i olacaktır. O tarihten evel yeni muahede aktı için müzakere ye girişilecektir. iki kişiyi öldüren deli imiş İki gün evvel Koskadabir cina- yet olmuş ve Mahmut isminde bir su yolcusu Osman ve Rüstem isminde iki adamı öldürmüştü . Müddeiumumiliğe - sevkedilen Mahmut/ bir kaç defa tımarha- neye girdiği cihete tahtı müşahe- deye alınmak üzere tıbbı adliye sevkine lüzum gö erilmiştir . iki kişi boğuluyordu M. Mediniç, Collenda ve Vallaka len 3 genç dün Yeşil köyden dalla Flüryeye giderken de- nizde çırpınmakta olan iki kişiye tesadüf etmişler ve kendilerini kurtarmışlardır. Trene tecavüz Şakiler Bükreş- Köstence trenini soymak istediler Bükreş, 18 (Hususi ) — Bir eşkıya çetesi Bükreş - Köstence ekspresini soymağa teşebbüs et- Şakiler lokomotife ateş ederek treni — durdürmak — istemişlerdir. Fakat tren süratını arttırarak ka- çabilmiştir. Haydutlar Jvagonlara da — ateş etmişlerdir. Ölen ve yaralı yok- tur. Vakadan haberdar edilen jandarma kuvvetleri derhal taki- bata başlamıştır. Lahey konferansı Yung plânını tetkik için yeni bir komite teşkil edildi La Hey 18 (ALA) den, Perşembe günü yapılmış olan teklifleri gayri kâfi telakki etmiş olduğundan dört — devlet murahhasları, yapılan fedakârlık- ların hakiki kıymetini ” ölçmek hususunu mütehassıslara terket- mek Süretiyle tekliflerini tecdit etmeğe karar vermişlerdir. M Snowden, M.Gaspar ile icra etmiş olduğu bir mülâkat esnasında bu usulü kabul Beyan etmiştir. Binnetice, İn; hassısları Fransa, Belçika, İtalyan ve Japon mütehassısları ile birlikte müttfiklerin muhtırasındaki teklif- leri pazartesi günü tetkik edecek- lerdir. Muhtelif heyetler, pazartesi sa- bahı toplanacak olan mütehassıs- lar komisyonundaki mümessillerini bu sabah tayin etmişlerdir . İngiltere tarafından M. Seith- ross intihap edilmiştir. Umumi intiba, konferans mesaisinin daha bir hafta devam edeceği merke- zindedir. Yeni komite Brüksel, 18 (ALA.) — Belga ajansı bildiriyor: M. Snowden'in talebi üzerine ihdas olunan müte- hassıslar - komitesindde — Young plânını tanzim etmiş olan müte- hassıslardan hiç bir kimse bu- Tunmayacaktır. M. Snowden n müttefiklerin hiç bir fedakâr- lıkta — bulunmamış — oldukları suretindeki iddiası hilâfına ola- rak mezkür ajans, Belçika- zun iki mülyon — İngiliz — lirası miktarından bir fedakârlıkta bu- lunmağa muvafakat etmiş oldu- ğunu beyan etmektedir. Konferans muvaffakıyetle neticelendiği tak- dirde Renin ikinci — mıntaka- sının tahliyesine 15 eylülde baş- lanacaktır. Belçika mahafili, Renin tahliyesi keyfiyetinin La Hey kon- feransının - muvaffakiyetine -bağlı olduğu mütalâasındadır. Mısır kralı Paris, 18 (A.A.) — Mısır kralı Fuat, Paristen mufarakat etmiştir. Londra 18 (A. A.) — Sunday Times gazetesi, İngilterenin Mı- sırda yalnız bir alay süvari bulun- düracağını yazmaktadır. - Süveyş kanalının muhafazası merkez kıta- alına mensup - 4000 kişilik bir kuvvet tarafındas temin edile- cektir. | Her tarafta sükün Şükrü Kaya bey seyahat intibalarını anlatıyor. - Şükrü Kaya B. seyahab ” intibaları bakkında çe | beyanatta bulunmuştur: '— Memleketimizin diğer ta- raflarında olduğu gibi gezdiğim yerlerde de her hangi bir me ketle mukayese edilebilecek- c niyet ve huzur vardır. rrik surette şurada burada ika edilen failleri -jandarmalar tarafından yakalanmakta ve mah- cürümlerin kemelere tevdi olunmaktadırlar Cumhuriyet ve demokrasinin zaruri neticeleri, şapka, burufat gibi inkılâp eserleri memleketti | artık yalmız bir emri vaki deği | yaşamanın zaruri bir ami talakki edilmektedir. Gezdi; vilâyette tek bir fese ve külâha tesadüf etmedim. Buna mukabil vilâyet ve kaza merkezlerinden |yzak bir çok köylü ve Türk harfleri ile yazıp okudukla- rzını büyük bir iftiharla gördüm. Gezdiğim ve gördüğüm yerlerde bu seneki mahsul, yerli, ihtiyar görgülü çifçilerin kendi ifadeleri ile söyledikleri gibi elli senei örülmemiş derecede - feyizli bereketlidir. Bütün vatandaşlarla koııııqrıılı fırsatını buldum, mahalli lan yerinde gördüm, ferdi şikâ- yetleri dinledim. Bunlardan derhal tatmin ve ıslahı mümkün olanlar- dan icra salâhiyeti benim mesu- liyetimde olanları derhal yay Diğer eei eladülüeme zi olanları da kendilerine arzettim. Maruzatımın hemen hepsi terviç İcrası tahsisata ve yahut bir kanun teklifine veya heyeti veki- lece bir karar ittihazına müte- vakkıf olanları da Başvekil paşa Hz. rine arzettim., Hilâliahmerin Yazlık balosu Hilâliahmer tarafından 29 ağus- tos Perşerbe akşam Büyükada yat kulüpte verilecek büyük ba- İonun tertibatına nezaret cden tertip hey'eti azası sık sık top- lanmakta ve balonun pek mü- kemmel olmasını te'min için aza- mi gayret sarfeylemektedir. | Aldığımız malümata göre biri kadın diğeri erkek olmak üzere ikâ kişilik bilet 5 liraya, yalmız erkek 3 ve yalnız kadın bileti 2 liraya sablacaktır. Biletler şehrin muhtelif semtlerinde bazı mağaza ve müessatla sattırlacağı gilbi ve tedarik edemeyenler balo akşamı K ae PP | 19250 İ estiz tirası TS1KTS |Ü a aa 670 Eshamı e bankası | Anadolu şimendiferi Tramvay girketi | Terkas Balya Çimen'n 1 Tahvilât Anadel ö) 45 Anadeli Il Anadolu 1T Tnt g5 Te Elektrik Çek Fiatları li testn ” J Parir ; Nüyorle Amlerdem Safa Bükrer Ceseme Bedlin Vişane ME Yazlarında nalas

Bu sayıdan diğer sayfalar: