21 Ağustos 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

21 Ağustos 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Oh olsun ! Eski hicaz kralı Hüseyin tahtını kaybettikten — sonra Kıbrısa çekilerek orada yaşamağa başlamıştı. Hüseyin ge çine
 Voyvo .- Evelki gün 7,40 da Caddebostaniından hareket eden Halep vapurunda bir takım gençler makine dairesinden başlarını...
 Avrupada sıcak dalgası Her tarafta müthiş sıcaklar hüküm Sürüyor A İ ) , Dovilde deniz bonyosundan bir kaç manzara Son günler
 Tarlalarda çürüyen karpuzlar — Kıtlık bir felâkettir, bolluk ta belâ oluyor.. Bu sene meyvanın pek bol olması çifçileri büyük
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Günün Haberleri AKŞAM Her gün 8 sahife — Sene 11 — No : 3899 ÇARŞAMBA — 21 Ağustos 1929 Fiatı 5 kuruş Sabık kral Hüseyin iflâs etti M Trakyadan gelenlerin verdikleri malümata göre bu sene Trakya- f her tarafında meyva pek boldur. Bilhassa karpuz ve kavün | bugünkü bolluk bir çok çifçiler bir çok senelerden beri görülme- miş derecede bereketlidir. Fakat bu . mahsul , tarlalarda çürümekte, — bolluktan — istifade edilememektedir. Bu hale sebep İstanbulda >ahcı — çıkmamasıdır. Şehrimizdeki — kabzmallar fiatin düşmesi için az bir miktarda kar- Puz, kavun alıyorlar. İstanbula sevkedilen bir çok mah- sul vagonlar içinde çürüdüğünden birçok çifçiler boş yere nakliye parası da vermemek için karpuz ve kavunları tarlada kendi haline bırakmışlardır. Karpuz kavun bu mevsim fakir halkın âdeta mühim bir gdasıdır. [ Tarlalarda çürüyen karpuzlar Kıtlık bir felâkettir, bollukta belâ oluyor.. Bu sene meyvanın pek bol olması çifçileri büyük zararlara soktu Trakyadaki mahsulün nakli temin edilebilse fiatlerin daha pek çok ucuzlayacağı şüphesizdir. Halbuki için âdeta bir felâket olmuştur. Diger taraftan Bursadan gelen şeftalilerde bekletilerek azar azar Piyasaya — çıkarılmaktadır. — Bu müddet da — şeftalilerden mühim bir kısmı çürüyor ve ancak © zaman ucuz fiatle satılabiliyor. Şehremaneti bu ciheti — nazarı dikkate alarak çürük meyvarları imha için faaliyete başlamıştır. Kıtlık memleket için bir felâ- kettir. Fakat görülüyor ki bolluk ta çifçilere belâ olmaktadır. Bu | ciheti nazarı dikkate alarak ted- | birler ittihazı ve bugünkü alım | | satım tarzının islahi Tâzımdır. Avrupada sıcak dalgası Her tarafta müthiş sıcaklar hüküm sürüyor 'övilde deniz bonyosundan bir kaç manzara Son günler zarfında bü ve Fransada çok şiddetli sıcaklar hüküm sürüyor. Sıcakların şiddeti yüzünden Dovil, hiç bir sene görüb memiş derecede kalabalıktır. Bu sene Dovilde sırtı açık kadın - mayoları çok modadır. kadınlara yakışıyorsada resmimizdeki gibi geçkin ve şişman kadınlarır Resimlerimizden z güzell n Asıruj n şiddetli bir sıcak dulgası kap Gençler makine dairesine: «Voyvo, ateşçiye voyvo! » diye bağırınca.. Evelki gün 7,40 da: Caddebos- tanından - hareket eden Halep vapurunda bir takım gençler ma- kine dairesinden başlarını içeriye | üzatarak: — Voyvoll. Voyvoll. Diye ateşçiyi kızdırmağa baş- lamışlardır. Ateşçi evvelâ buna biç aldırış etmemiş, Lâkin: — Ateşçiye voyvol Diye bağıranların adedi gittikçe çoğalmağa başlayınca kan tepe- SA NMAĞ küreği bir hamlede yere atarak merdivenler- den yukarıya çıkmıştır Bunun üzerine voyvocu genç- lede hiddetlenen ateşçi arasında heyecanlı bir katalamaca oyunu ( *eden haberleri olmayanlar. başlamıştır. Tallı sören. vapur birbirine girı ve mes- — Vapurda bir cinayet olmuş.. — Adamın biri çıldırmış, her kese sataşıyormuş... Yan kamarada bir arkadaş içmişler önlerine gelen- lere sataşıyorları Diye türlü tü ir yürülü- yorlardı. - Erkeklerden — bazıları yerlerinden — kalkarak — meseleyi anlamak istiyorlar, fakat yanla- rındaki kadınlar: — Aman, aman.. - Yerinden kalkma, sana da bir şey yaparlar.. Baksana vapurda deli varmış... Diye buna mani oluyorlardı. Ateşci ile gençler vapurun he- men her tarafında dönüp dolaş- t kamarot ve mışlar ve nib, sair Mmemurlar işe karışarak ateş- Avrupa ve Âmerika güzellerini yan yana göster anında amerikan güzelipek kaba kalmaktadır. ve güneş banyosunu gösteriyor. Voyvo yüzünden bir vaka! kaç | çinin biddeti yatıştırılmış ve bir | vaka çıkmadan hadise kapatıl- mıştır. mıştır. Bilhassa merkezi Avrupada Bu mayolar genç ve mütenasip endamlı rinde çok çirkin duruyor. /or. Âvrupa güzeli matmazel e ikiresim deniz kenarında Oh olsun ! Eski hicaz —î kralı Hüseyin tahtını kaybet- tikten — sonra f Kıbrısa çekile- rek orada ya- şamağa başla- mişti. Hüseyin ge çine bilmek portakal careti ile meşgül oluyore dü. Son zaman- larda gitmediği <a bir çok borç- — Kral Hüseyin lanmış, ve nihayet — alacaklılar mahkemeye — müracaatla —sabık kralım iflâsına karar verilmesini istemişlerdir. Mahkeme — uzun — tetkikattan sonra geçen hafta kralın 2,400 iz lirası ( 24 bin lira ) açıkla 'ma karar vermiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: