21 Ağustos 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

21 Ağustos 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 Ağustos 1929 Nafıa vekâletinden: Ssrbest mühendis ve mektepten mezun fen memurlarına: Şose ve köprüler ve sular umum Müdürlüklerinin merkez ve vila- layetler kadrolarında muhtelif maaş ve ücretlerle kullanılmak üzere 'en yüksek dereceden itibaren muhtelif kıdem ve liyakatta mühendis 've Fen memurlarına ihtiyacımız vardır. Ağustos nihayet:ne kadar müracaat edecekler tesbit olunarak mev- | cut şartnamelerimiz dairesinde kendilerine - teklifatta — bulunacağız. Arzu edenlerin mektup ve hatta telgraflâ mezun oldukları mekteplerle haiz oldukları vesikalardan bahsederek Nafıa vekâleti müsteşarlığına müracaat etmelidirler. Bilahare vesikaların asıl veya musaddak suret- leri vekâletçe tetkik olunacaktır. Ayni vazifeler için ecnebilerden vuku bulacak müracaatlar ayni şartlarla kabul ve tetkik olunur. İstanbul Vilâyeti Şehremaneti ilânları Pazarlıkla benzin Şehremanetinden : Şehremaneti için lüzumu olan 12000 kilo benzin pazarlıkla satın alınacaktır. Talip olanlar şembe günü saat on beşe kadar levazım müdür Vakl Paralar Müdürlüğünen : Müzayede İkraz Merhunatın semti meşhuru ile müştemilâtı - Borçlunun bedeli — No ismi Lira 263 21061 Ayasofyai kebirde Üskübi mahallesinde Sogukçeşme caddesinde cedit No. (5, 7, 9) ikisi bir sakıf altında diğeri müstkil üç bap hanenin tamamı. (5, 7) No.lı haneler derununda iki taşlık, bir mutfak, zemin ka- 'tında iki oda bir sofa bir helâ, birinci katında Üç 'oda bir sofa bir helâ, ikinci katında iki oda bir so- fayı ve 9 No.lı hane iki katta: Üç oda bir sofa bir mutfak ve bir helâyı muhtevi ve her üçü (350) zirâ arsanın 200 zirâ mahallinde mebnidirler. Kıymeti mu- hammenesi 2050 liradır. Mehmet Şakir bey ve Nazmiye H. veresesi 21 21419 Şehremininde Caferağa mahallesinde cedit Gizliceev- liya sokağında cedit No. 31, zemin katında: Methal, iki oda, helâ, birinci katında: İki oda, helâ, ve bir gezinti mahalli ve mutfağı muhtevi 120 zirâ arsanın 63 zirâ mahallinde mebni 206 lira kıymeti muham- meneli ahşap hanenin tamamı. Ömer Sait Ef. 74 21179 Kartal kazasında kasaba kariyesinde harmanlık mev- künde (849-55) Na. zemin katında iki oda, bir avlu, bir mutfak, bir halâ; birinci katta üç oda, bir san- dık odası, iki halâ, bir sofa; ikinci katta üç oda, bir sandık odası ve halâyı muhtevi (550) zirâ arsanın (210) zira mahallinde mebni (635) Jira kıymeti muhammeneli ahşap hanenin tamamı. — İbrahim Bey 53 22045 Kadıköyünde hasanpaşa mahallesinde Nazif Bey soka- ğında cedit (86) No bodurumunda avlu, bir oda mutfak zemin katında iki oda sofa halâyı muhtevi ve (200) zirâ arsanın (85) zirâ mahallinde mebni (397) -. kiymeti muhammeneli ahşap hanenin tamamı, Ahmet Halis Bey 210 21832 Beşiktaşta Sinanpaşayı cedit mahallesinde asariye ve fıstıklı sokağında cedit (40) 2 No, l iki bap ahşap hanenin tamamı, Mezkür hanelerden (40) No. hane zemin katında methal taşlık mutfak birinci katta bir oda bir halâ ikinci katta iki oda sofa halâ çatı katında: Bir oda bir sofayı: (2) No. hane zemin ka- tında methal bir mutfak birinci katında bir oda ufak sofayı, ikinci katta bir oda sofa halâ üçüncü katta bir oda sofayı muhtevi ve her ikisi (140) zirâ arsanın (120) zirâ mahallinde mebni ve (1100) İira kıymeti e DU AŞ 53 21947 Eyipte Nişancı Mustafapaşa mahallesind arpa emini caddesinde cedit 11 No. Bodurum katında iki oda, sofa halâ, gusulhane zemin katında; methal sofa, iki oda kiler ve kalâyı muhtevi ve 460 zirâ arsanın 140 zirâ mahallinde mebni 372 lira kiymeti muhammeneli ah- şap hanenin tamamı İsmail ef. ve Rasime H. 74 21690 Kumkapuda tavaşi Süleyman ağa mahallesinde küçük deniz sokağında cedit (127) No zemin katında methal bir oda mutfak halâ katta iki oda ikinci katta iki oda halâ ahşap daraçayı muhtevi (73) zirâlı ve (657) lira kıymeti muhammineli bir bap kâgir hane- nin tamamı, Mahmut Ef. ve Salih Ağa Vakıf paralar müdürlüğüne merbun olan yukarıda muharrer Emlâk sahiplerinin borçlarını vermemeleri hasebile birinci ve ikinci müzaye- deleri neticesinde hizalarında gösterilen bedeller ile talipleri uhde- sinde takarrür etmiş ve 2/9/929 tarihine müsadif Pazartesi günü Kıymetini Tahmin Etmeyin... Bizzat OÖlçün !.. Bir otomobilin kıymetini yalnız harici manza- rasına göre tayin etmeyin. Alacağınız otomobili, her cihetçe tecrübe ettikten sonra kat'i kararınızı verin. Yeni DOÇ Siks modeli, en müşkilpesent otomobil meraklısını her cihetçe memnun ede- cek şekilde imal edilmiştir. Harici güzelliği, motörünün mebzul çekme kuvveti, nihayet meşhur DOÇ sağlamlığı ve istirahati... DOÇ Siks Modeli Bugün Bizzat Tecrübe Ediniz. Türkiye için umumt vekil Kemal Halil, Mehmet Rifat ve Şürekâsı İdarehane ve satış yeri : || — Şaraj ve tamir yer | oğlu İstiklal caddesi No 168 Ayaspaşa Jandarma karakolu başındı Telefon Beyoğlu 742-743 Telgraf : Tatko Tibamani ise v 0E ua Taşra acantalıkları IŞI saat ondan itibaren son müzayedesine başlanarak kiymeti muham- înlfııı : âıh zî:»ıeIi lve ;uğıı. || Bursa Nasuhi Esat Bey menelerini bulduğu taktirde saat on beşte ihalei katiyelerinin icrası şmir : tüt Celâlettin Bey e P mukarrer buludmuştur. Müzayede dördüncü Vakıf handa ikir atta t t ; SAMSON at — Efendi çi yede dördüncü Val z Kayseri — : Mübaddis Zade Alin Bey e Zade — Seyyit AU e bumarada Vakıf paralar müdürlüğünde: icra - olunacaktır. Vaz Adana — : Muharrem Hilmi Bey Bilâl Bey olunacak bedelin yüzde onu nisbetinde pey akçesi verilmesi ve müş- Şıı:ıym!ıp.HGibîbîcy zade ’:ı!ııî Bey GİRESON : İsmail Zade Vahit ve Şürekâsı terilerin bizzat ve ya musaddak vekâletname ile müracaat eylemesi 'rabzon —: Hacı as ve mahtumları j T el n mi ede şartlarındandır. Evvelce Talip olı kür günde bulun- rabzon —: Hacı n İSPARTA : İntibah şirketi B Bzayede : wvelce Talip olupta mezkür günde bulun- Diyarbekir : Pi :yğa;.ie Sıtkı- Nedim -ve- g5 5 —< mıyanlardan s0n talipten madası vaz geçmiş addolunacaküır. Taliple- BadılıZade Tahir Bey rin vaktinde iracaat eylemeleri ilân olunur. e MT müdürü: Fais Takain -i

Bu sayıdan diğer sayfalar: