21 Ağustos 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

21 Ağustos 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahite 5 Nuhüun gemisi * Bu muhteşem filim i minde höyük bir filim hazı dığından geçende bahsetmiştik. Nuhun gemisi sesli bir - filimdir. Bu filim iki kısımdır. Birinci kısım tarihi mukaddeste Noh zamanımı, Nuhun gemisinin izgasını, ikinci kısım ise umumi muharebe zamanını göstermekte ve| P bu iki kısım arasındaki münase- bet tasvir edilmektedir. Her kısmnı ayni sanatkârlar oynamak- tadırlar. Filmin modern safhasında vak'a- nın kahramanı, Dolores Castella Mari isminde Alsaslı bir kızdır. İtilâf orduları gerisinde kantinler- de dansöz olur ve Billi Trayis isminde genç bir Amerikalı zabit tarafından sevilir. Amerikalı zabit relünü George O' Brien yapmak- tadır. Kız, yüz vermediği ve sırnaşıklık- larına müsamaha etmediği bir rusun hile ve iftirası ile alman casusu olarak idama mahküm edi- lir, Tam kurşuna dizileceği anda, manga ateş. etmek üzere iken or- taya düşen bir güllenin patlaması ile sahne Nuh zamanında Refam şehrinde buna benzer bir vaziyete inkılap eder. Mari, Meryem olarak sevgilisi Travis de Yafes olarak li yaparlar- ken Nuh da arasında kendisine gelen vahiy ile hareket | ederek her cins hayvandan birer | çifti ihtiva edecek olan gemiyi inşa etmektedir. Tam Meryem putperestlerin - Allahına — kurban edileceği — sırada —tufan başlar ve putperestler mabedini su basar. Yafes kızı kurtarır, beraberce gemiye koşarlar, sahne tekrar yeni zamana döner. Nuhün gemisi filminin baş mümessili Dolores. kastella Cephede bir seyyar hastanede Mari ve Travis mütareke haber- lerini alırlar ve bu müjdeyi bir- likte tesit ederler. Nubun zamanına ait olan kısım | ve bilhassa putperest ayini, hay- vanların gemiye sevki, Tufan fil- minin en muhteşem sahneleridir. Sinema hahberleri Amerikada bir nevi sinema ne- zareti ihdas edilmiştir. Bu nezaret | Amerikan filim sana; kisi ve hariçte Amerikan filimle- rinin revacını temin ile meşgul olacaktır . Yıldızlar yeni merakı Sinema artistleri kukla oynatmak merakına düştülr larda Holivutta sanatkârlar arasında bir kukla modası baş göstermiştir. Sinema yıldızları evlerini binlerce kuklalarla doldur- muşlardır. Bazı sanatkârlar bununla iktifa etmiyerek kukla oynatmak merakına düşmüşlerdir. Metro Goldvin artistlerinden güzel Gven Le bu sanatkâların başındadır. Geven Le kukla oynatmak için sureti mahsusada iki kişi getirtmiştir. Biri kadın öteki: i erkek olan bu mütehasaıslar her Hem balıkçı, hem bozacı! Sinema yıldızı Doroti Sebastiyenin daha bır çok mezıyyetlerı vardır Holivutun es- mer sinema yıldızı YT Doroti Sebasti- yenin balık avla- mak merakından geçende bahset- miştik. — Doroti tatil müdetlerini daima kırda, ba- lığı bol bir nehir ve ya deniz ke- narında, — çadır altında geçirmek- tedir. Doroti ak- şamları — işinden çıkınca boş kalan vakitinide evinin büyük bahçesin- de - ağaçları bu- damak, çiçekle- rine bakmak, evi- nin tamire muhtaç yerlerini — tamir etmek ve icap eden yerleri bo- yamakla geçirir. İyi bir balıkçı olan Doroti ayni anda - iyi bir dülger ve iyi bir boye Bu sebeple evi daima ter temiz, henüz ikmâl edilmiş gibidir. Doroti Sebastiyen son günlerde evinde kış hazırlığı ile meşguldur Her tarafı muayene ederek I: İ gelen tamiratı yapmış, pen kapıları yeniden boya: meyanda sevgili köpeğinin kulü- besini de baştan başa tamir etmiş ve boyamıştır. Resmimiz Dorotiyi ul olurken gösteriyor. | vaki degildi. | bir hastayı kurtarmak için kanını | verdiğini okumuş ve kazanç yolu- İngiliz kibarları merak içinde. A | Genç Lordun sevdıgı kız meger kim imiş.. İngilterenin en asil ailelerinden birine mensup olan Lort Kernetin başından geçen bir vaka büti de meşgul etmektedir. Vaka şu- dur; Lort, annesile birlikte, Lon- dradan şatolarma gitmek üzere trene binmiştir. Seyahat esnasında orta vagonun penceresinden başını çıkararak etrafa bakarken bir kaç vagon aşağıda genç bir kızın da vagon penceresinden baktığını - görmüş ve kızın güzelliğine hayran olmuş- tur, Trenin ilk tevekkuf ettiği istas- yonda Jort aşağıya inmiş, genç kızı gördüğü vagona gitmiş, sonra bütün treni gezmiş, fakat bir türlü kızı bulamamıştır. Lort, gene kızı hayalinde yaşatarak aşık olmuş ve annesine: —Bu kızla evlenmezsem bekâr kalacağım demi; Kızı bulmak için bir çok uğ- | raşılmış, nihayet bir kaç hususi memuru bu işe memur edil- miştir. Polis memurları altı ay sonra kızın izini bulmuşlardır. Me- ğer genç kız bir seneden beri lor- oda hizmetçisi Meri kibarlarında hayat gayet resmidir. Genç lort annesi- nin dairesine nadiren gittiği için annesinin oda hizmetçisini - hiç görmemiştir. Şimdi mesele garip bir safhaya girmiştir. Lort annesine bu kadar zaman bizmet eden genç kızla nasıl evlenecektir Evlenirse resmi balolara saraya nasıl götürecektir? Yoksa sevdiği kadınla evlenip bütün bu resmi hayattan vaz geçerek şatolarından birine çekilecek orada sakin bir | hayatmı sürecektir?.. İşte İngilte- Lordun sevgilisi * rede kibar mehafilisi meşgul eden mesele budur. Kan satan bir genç! Kanadada bir delikanlı h hastalı nı servet manbaı Bir insanın hastalığı yüzünden para kazandığı şimdiye kadar Fakat Kanada da Montreal şehrinde Patrik Boyden isminde ve 30 yaşındaki genç | hastalığını bir irat menbar haline koymuştur. Patrik uzun boylu tam vücutlu, fakat çok kanlı bir gençtir. Patri- ki tedavi eden doktorlar, gen- cin vücudünün lüzumundan çok anla- fazla kan kaybettiğini mışlardır. Eğer her hafta P: ten bolca kan alınmazsa terakümü demden birden bire düşüp ölmesi ihtimali vardır. Amelelikle geçinen Patrik, tatil günü olan pazar sabahları doktora gider bir. büyük çanak dolusu kan aldırır, sonra bir hafta rahat gazetede hastanelerden * bir. hastabakıcının agır 'nu bulmuştur. Patrik Kanadanın en büyük hastanesini idare eden doktor- lara müracaat etmiş ve: — Ben adeta kan fabrikasıyım Üç adamın kanı kadar kanım vardır. Beni muayene ediniz söy- lediğimin doğru olduğunu anla- rsınız. Şimdi istediğim şudur: Beni kansız. kalan hastalara kanımdan vermek üzere istihdam ediniz. Kanımı gayet ucuz vere- ceğim... Demiştir, lıalıne koydu Patrik Boyden Doktor Patriki muayene etmiş ve kanının küvvetli ve temiz ol- duğunu anlamıştır. Bunun üzerine Patrik hastaneye alınmıştır. Patrik ev kirası, yemek, masrafı ve her hafta kan aldırmak için doktor vizitesından kurtulmuştur.. Bundan maada kanun her hastaya 100 dolar mukabilinde vermekte- dir. Şimdiye kadar bir sene zar- fında 55 hastaya kanından ver- miştir. Hastanede iyi beslendiğinden haftada iki defa bile kan almak kabildir. Patrik aldığı bu paralardan mada kapını vererek hayatlarını kurtardığı hastalardan ayrıca he- diyeler de almaktadır

Bu sayıdan diğer sayfalar: