21 Ağustos 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

21 Ağustos 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 Ağustos 1929 Seyrısefaın en — Acentası: — Galata xnw başında. Beyoğlu 2362. Şube Acentasi: Mahmudiye Hanı ati İstanbul 2740. Trabzon ikinci postası (ANKARA) Vapuru 22 Ağns- das perşembe akşamı Galata rıhtımından hareketle Zongul dak, İnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, Hopaya, gide- cek ve dönüşte Pazar iskele- sile Rize, Of, Sürmene, Trab- zon, Polathane, Tirebolu, Gire- son, Ördu, Fatsa, Samsun, Sinop, İneboluya — uğrayarak gelecektir. Bandırma ve Karabiga Pos. talarımız işari ahara — kadar İstanbuldan 19 da kalkacaklar. dir, Yelkenci Vapurları KARA DENİZ LÜKS VE SÜR'AT POSTASI Samsun ! Çarşamba nü akşamı / sirkeci rıhtı- dimından — hareketle — doğru (Zonguldak, İnebolu, — Sam- sun, Ordu, Gireson, Trab- zon, Sürmene Of ve Rize) ye gidecektir. Tafsilüt için kenci Hanında müracaat, Tel irkecide yel- âin acentesine İstanbrl 1515 Kefelizade Hamdi vaporları KARADENİZ POSTASI Hilâl ,, Çarşamba Gönü sişamı Vapuru Ağustos irkeci rıktımından — hareketle | Zongeldak, İnebolu, Gerze, Sam- ı | | sun, Giresan, Tirebulu, Gürele, Vakfikebir, Trabizon, - iskeleleri. ne azimet ve ayni iskelelerle Fatsa, ve Ünyeye uğrayarak avder edecektir. Yük ve yolcu için sirkecide yeni banda (1) nümerolm acentesine Telefon: İstanbul3105. LEVANT LINJE 'THEO. REPPEN VAPUR acentesi Oslo, Hambürg ve - Anversten gelmekte olan (SANDO) vapuru- nun Ağustosun 20 sinde şehrimize muvasalatına intizar olunmaktadır. mezkür vapurda emvali tüccari- yesi olanların mezkür acentaya hut Galatada Mumhanede Loit Hanında Dabkoviç ve şürekâsı efendilere müraca- atları: (Telefon 2274) Doktor A. kutiel Elekürik makineleriyle bekoğukğa, Üörar Garli, prostak, ademükidar, bel gerkek: Ti ci ve Hrengin ağralz tedavi eder. ((FORD ?) un Yeni ticari arabaları “ Otomobil sanayüinde şimdiye kadar meydana getirilen ihti- raatın, imalât fevkalâdelikle- rinin Cen - yeni - tekâmülâtımı " ihliva eder 1 - ni arzu eden ber tüccarın en faideli bir sur; nabileceği yegâne kapalı nakliyat vasıtasıdır . p MODEL A EŞYA TESLİMAT FURGONU “aFordaun yeni tenezzüh $ furgon - birçok işlerde rTekabet zamanlarında süralle teslimat yapmanın chem- miyetini idrak eden bir tüccara elzem olan bir vasıta- vdır. Bu karoseri sade olmakla beraber fevkalâde zarif HAFİF MODEL, KAPALI EŞYA TEVZİ FURGONU “İşle iki model araba Ki, sevkedeceği eşyanım yerlei ne” lemiz ve tesiratı havaiyeden masun bir suretle gitmesi tle kulla- üzerine konmuş olan bu kullanılabilir. Bu araba, sıkı ve sağlamdır. Her türlü tecrübelerden geçmiş olan ye- #'mi Ford tenezzüh şasisi ayrıca'bir vasfıdır . MODEL AA EŞYA TESLİMAT FURGONU «Fordsun yeni 1172 tonluk kamyon - şasisi” özerint u olan bü furgon evvelkinden mev üzerine mevzu bulunması da ' ağır bir kame yönet istiyenlerin arzularını tamamile tatıin evdebi: lecek bir nakil - vasıtasıdır. Bu arab: zaraletir inzi- » mam eden sağlamlığı ile uzun yollara büyük hacimde eşya sevketmek arzu edenlere mahsus idenl bir vasıtadır. F £ Bü her iki kamyonet te fevkalâde kuvvetli ve seri ol ğ dukları gibi en kalabalık yerlerde bile sühuletle kabili Adaredirler. Bunlar tamamile mücehhez ve derhal işe a başlıyacak bir halde satılır. Her ikisinde de marş oto- <Ahatik ve elekiril iin göstericisi jmetre saati — gâayet iyi müceh- bez takım çanlası — kriko ve yedek tekerlek vardır. tesisatı — 8 fren — 3 vites — hen Ford acemlalarının tamırlancleri ve servir Tekratları bu” kamyonetlerin hütün sene mülemadiyen ve bilâ inki ai vazile etmelerini temin eder. Bunlar, elyevm mev. kü istimalde bulunan diğer bütün Hicari nakıl vanlalar asından ziyade size faldeli olacakları gibi onlarla kıyas kabul edemiyecek kadar ez masralla idare edilirler, En yakın Ford acenlasına müracaat ediniz. O size bu bususu İ Omisallerle ve alelâde hesaplarla ispat edecektir , Gd Şişli Terakki lisesi Nişantaşı : Halil Rifat paşa konağında (Leyil ve Nihari ) Kısımlarına talebe kayt muamelesi, her gün saat 9-17 ye kadar mektep dairesinde yapılmaktadir. Maarif vekâletinin ruhsatı resmi Türk Kadınları Biçki Dikiş mektebi talebe kaydına başlamıştır: Tahsil müddeti: 3 ve 6 ay, 1 ve 2 senedir Üç aylık kursta yalnız biçki gösterilir. En son metod takip edilir. Adres: Beyazıt Vezneciler. Vilâyet daimi encümeninden: Bedeli keşfi üç bin dokuz yüz İira sekiz kuruştan ibaret Büyük çekmece - Silivri arasında on bir adet köprü ve menfez tamiratının 28 Ağustos 929 Çarşamba günü saat on birde pazarlık suretile iha- lesi mukarrerdir. taliplerin yollar baş mühendisliğinden alacakları ehliyeti fenniye vesikalrıle encümeni vilâyate müracaatları. Paris Tıp fakültesinden” mezun Doktor Operatör Dr. MEHMET İZZET CAFER TAYVAR Emrazı dahiliye ve sariye (£ VEREM, FRENGi | Mütehassısı Cağaloğlu Halk Fır- kası karşısında No 21 hergün 1-5 hastalarını kabul eder. Teleton İst: 3925 PARA VERİLİYOR Halı, mücevherat, esham ve tahvilât ve saire üzerine para ikraz ölümee — Ve sabini alınır. Galatada Mehmet Ati Paşa Hanı derununda 41 numaraya Karakövde- Börekçi firını. sırasında. 35. > B NW-.XX N *& Böer a oltuğunuz biçak keskin e - sude Bit surette traş olabilir. siniz. Fi İ gea Beyoğlu Galatasaray Servi- yan apartımanı (1) numarada öğleye kadar hastalarını kabul eder. Dr. CEMİL PAŞA - Dr. DJEMİL PACHA - Avrupadan geldi. Hasta- larıni Kadıköyünde Çitte- havuzlarda hanesinde ka- Bülcüder Teleton : 33 Erenköj ( Bykafamn nidirliğinder: Evkaf İnşaat müdürlüğü kadrosunda münhal bulunan ikisi seyyar olmak üzere üç (mühendis mimar), bir ressam ve iki seyyar sürve- yanlık içıin (27/6/929) tarihinden beri gazetelerle vuku bulan ilân üzerine şimdiye kadar müracaatta bulunanların tarzı müracaatlarından maksadı lâyıkile kavramamış oldukları anlaşılıyor. 1 — (Mühendis Mimar) inşaatçı ve bilhassa inşaatı cesime üzerinde tecrübeli betonarmeci (mühendis), (şimdilik imtehane tabi değildirler eserlerine ait vesaiklerle ve resmi vesaikle müracaatları lâzımdır.) 2 — (Ressam), Evkafın yüksek inşaatının Mimari resimlerini ve hattâ kroki halinde verilecek her hanği bir projeyi dürüst tebyiz edebilecek kudrette, sırf bu gibi yüksek eserler üzerinde çalışmış ve yetişmiş (ressam), (Sanayi mektebi) inşaat ve yahut kondoktör mekte- binden mezun ) 3 — (Sürveyan ) , salifüzzikir inşaatın projelerini tatbik hususunda alelusul resimleri, malzemeyi ve tarzı inşayi lâyikile anlayıp ve müte- ahhit marifetile tatbik olunanları sürveye edebilecek kabiliyette ve bu gibi işlerde yetişmiş (Sanayi mektebi inşaat kısmından yahut kondok- tör mektebinden) mezun (Sürveyan) aramaktadır. İşbu tavzıhe göre Ressamlar içün (25/8/929) tarihinde ve sürveyan- lar içün de (31/8/929) tarihinde Ankara da Evkaf İnşaat Müdürlü- günde İstanbulda Evkaf İnşaat Müdür muavinliğinde ve İzmirde Evkaf müdürlüğünde yapılacak imtehana dahil olmak isteyenlerin, memurin kanunundaki evsafı haiz olanların ve bahusus askerlikte alâkaları bulunmayanların vesaiki lâzımeleri ile ( yeni terhis varakası şahadetname, veya sicil varakası , bulundukları işlerin müselsel ve mütevali vesikaları , sihhat vesikası ve hüsnühal varakas ) birlikte mezkür günlerde saat ondörtte Ankarada Evkaf inşaat Müdürlüğüne Ida Evkaf İnşaat müdür muavinliğine v İzmirde Evkaf mü- üne berayi imtihan müracaatları, — * Istanbul Maarif Eminliğinden :

Bu sayıdan diğer sayfalar: