20 Ağustos 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

20 Ağustos 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a a YAKIT 90) Ağustos Lâhi İKonleransi girdiği çıkmazdan kurtuluyor i mu (Çorçil) in z Sn atıratı Beşerin tarıhı : Harp Beşeri; et hiç bir vakit bugünkü kadar tahripkâr olmamıştı —46— Milletlerin kavgaları ile bu kavgaların İntaç ettiği istirap arasındaki nisbet- ! sizlik, harp sahnesinde gös terilen yüksek fedakârlık- lara mukabil alim mükâ- fatlar; harbin uçucu mu vaffakiyeti; harbi takip eden uzun bati imarat, son dsrece müşkül bir şekilde göze alınan korkunç teh. likeler, bir tesadüf eseri slan kurtulmalar... Bunların hepsi insanların | başlıca meşgalesi olan bü- | yük bir harbe meniolacak şeylerdir. Harp, hiç olmaz- sı, bütün debdebe ve da- ralını zayi etmiştir. Artık | bi: İskenderi kebir, bir Se- zar, bir Napolen ordular: zafere sevkedemez , yahut atlarına binerek askerle- rinin karşılaştıkları muba- | taralaro iştirak edemez ve bir kaç saat içinde impa- ratetlukların mukadderatını tayin edemezler, Bunlar atide dairelerde kötipler arasinda oturacak ve hükümet daireleri kadar | emin ve mahuf bir sükü- | net içinde çalışacaklar, öte tataftan binlerce, on binlerce adam makinelerle ya kesi- İecek, yahut boğulacaktır . Büyük kumandanların 80- nuğgusunu görmüş bulunu- harpten evvel bitmişlerdi. Gelecek sefer , belki iki taraf, kadın, ve çocuk öl- dürmek hususunda birbirlerile müsabaka edecekler, sivil halkı imha ile meşgul ola- taklar, ve hanği taraf Yarbi en vâsi mikyasta tertip ederse zafer ona mevut olacaktır. * Beşerin tarihi, harptir. Bir takım fasılalar İstisnasile dünyada hiç bir zaman gulh hüküm sürmomiştir. Tarih o başlamadan evvel hu iharzne mücadeleler ve nihayetsiz mukateleler mü- temhdiyen devam etmiştir. yalnız asri inkişaflar son derece dikkati emrediydr. Zamanı - hazıra okadar insanın elindeki tahrip ve. gaiti, onun vahşet derecesin. de terakki temiştir. Taş dev. rinde, iki tarafın birbirini mütekabilen imha etmesi imkân dahilinde değildi. Eldeki tahrip vesaiti bunu temin edemezdi. Bundan, başka insanlar dağınıktılar, ve o kadar iyi saklanıyor- Jaydı isi onları bulmak çok müşküldü.” Gene © zamanın insanları o kadar iyi kaçıyorlardı ki onları yakalamak kadar güç bir şey yoktu. İnsanların ayak- ları bir günde ancak meh- dut bir mesafeyi katedi- yordu. İnsan hemcinelerini ifmaya nekadar hahişker olsada onun faaliyeti pek mahdut bir sahaya inhisar ediyordu. Bu hatlar üzerinde mü- essir bir terakki tamamile imkânsızdı. İnsan bu şerait dahilinde yaşıyacak avla- nacak ve uyuyacaktı. Onun için hayat kuvvetleri ölüm kuvvetleri özerinde müte- ç madi bir galebe ihraz ediyor İ sarfolünan cehitler, ve Yavaş yavaş kabileler, kuryeler. ve hükümetler tekâmül ediyordu. Bunu müteakip tahrip kudreti yeni. bir safhaya | girdi. Harp cem'i bir hare- ket oldu. Sürü sörü insar- İarın hareketine müsait yol- lar yapıldı. Ordular tensik olundu. Tahrip vesalti ta- dil ve ıslah edildi. Bilhassa madenlerin, madenler çe- liğin, insan parçalamak ve insan öldürmek için istimali, yeni bir merhale teşkil etti. Oklar , yaylari, yapıldı ve arabalar, atlar filler kıymetli yardımlarda bulundu. Bunu müteakip yep yeni amiller tesir icra etmeğe başladı. Hükümetler, kâfi dere- cede emin değildi. Ordular, dahilde çok şiddetli ihtilâf- lara duçar olmak tehlike- ! sini geçiriyorlardı. Bir çok adamları topladıktan sonra yedirmek, içirmek, son de- rece güç bir işti. Bu yüzden tarih için sarah bir hal almış, teşkilât bo- zukluğu bu cehitleri çok kerilemiş ve hayat tarafı kazanmıştır. Dünya ileriye doğru yuvarlandı ve beşe- riyet daha vasi ve daha muadil bir devre girdi. Milâdın yirminci 'asrı doğarken, harpte, bakika- ten nev'i beşeri imha eden bir amil sıfatile ikbalin en yüksek şehikasına yük- seldi Beşerin büyük dev- letler ve imparatorluklar şeklinde teşekkülü, millet- lerin cemiyet (şuurunun kemale (o ermesi, tahrip işlerinin evvelce hiç hatıra gelmiyen bir şekilde tertip ve tatbikini icap etmiştir. Efradın en asil meziyetleri, kütlenin tahripkâr kabili- yetini takviye için bir arâya toplandı. (Bitmedi) Tiyatro ve slonmalar amm İskılâp tiyatrosu, Ankara opereti : Üsküdarda Beyler oğlu bahçesinde 20 ağustos sah günü akşamı (Arşın malğl alan) Kafkas opereti 4 perde. —me Süreyya Opret Bu sah akşamı Beşiktaş park tiyatrosunda İk defa Nevarı Hanim ve Cemal Sahir Beyin işirakile Meçhul Serseri Macar Opereti 3 perde Orkestra: M. Kapocelit ——.... Ferah sinemasında Bu akşam Komik “Cevdet bey tem. silleri M. Anastas tarelindin balo heyeti" Sinemuda Ceynçe Fatih dördüncü sulh hakim- İlğinden: Bir deynin istfaşı zımnında mahcuzen sekiz parça muhtelif Otel eşyası mah. halin 25 inci pazar günü Sirkecide (O Ebussuur caddesinde büyük Trakya otelinde — fürur (o edileceği ilân olunur, İ tir. Yeni bir ümit Müttefiklerin » teklifini ga komitesi tetkik edetek Buna İngilizler de razı oldular Lâhi, 18 (A.A) — M. Snowden, pörşembe günü yapılmış olan teklifleri gayri kâfi telâkki ötmiş olduğun- dan dört devlet murahhasları, yapılan fedakârlıkların hakiki kıymetini ölçmek hususunu mütehassıslara terket- mek suretile tekliflerini tecdit etmeğe karar vermişlerdir. M. Snowden, M. Jaspar'ile icra etmiş olduğu bir mülâkat esnasında bu usulü kabul ettiğini beyan etmiş- Binnetice, İngiliz mütehassısları" Fransa, Belçika, İtalyan ve Japon mütehassısları ile birlikte müttefiklerin muhtarasındaki teklifleri pazartesi günü tetkik edecek- lerdir. Muhtelif heyetler, pazartesi sabalı toplanacak olan mütehassıslar komisyonundaki mümessillerini bu sabah tayin etmişlerdir. İngiltere tarafından M. Seithross intihap edilmiştir. Umumi intiba, konferans mesaisinin dahâ bir hafta devam edeceği merkezindedir. Bürüksel, 18 (A.A) — Belga ajansı bildiriyor: M. Snovdenin talebi üzerine ihdas olunan o mütehassıslar komitesinde Young plânını tanzim “etmiş olan mütehas- sıslardan hiç bir kimse bulunmıyağaktır. M. Snovdenin mızrakla, | müttefiklerin hiç bir fedakârlıkta bulunmamış oldukları suretindeki iddiası hilâfna olarak mezkür ajans, Belçi- kanın iki milyon İngiliz lirası miktarında bir fedakâr- likta bulunmıya muvafakat etmiş olduğunu beyan ct- mektedir. Konferans muvaffakiyetle neticelendiği takdir- de, Renin ikinci mıntakasının tahliyesine 15 eylülde baş- lanacaktır. Belçika mehafili, Renin: tabliyesi keyfiyetinin Lâhi kolferansının muvaffakiyetine bağlı olduğu mütale- asındadır. Lâhi, 19 (A.A) — M. Snovden ile M. Jaspar, mü - İ tahassislar" içtima" usullerini tayin ve tanzim etmek için görüşmüşlerdir. M. Snovden o mürahhaslar şerefine bir ziyafet vermiştir. Lâhe. 19 (AA) — M. Brand, M. Henderton, M. Hymans ve M. Stresemann Renin tahliyesi meselesini görüşmek üzre bugün toplanmıştır. Paris, 19 (A.A) — Eksilâsiyo gazetesi, M, Briant ile M. Snovdenin yekdiğerini mütekabilen ziyaret etme- leri suretile bir mukalenet vücüda getirilmesi için teşebbüsatta bulunulmuş olduğunu iştihbaratına atfen yazmaktadır. sinemde İ Derim (A AY Gazeteler ümemiyeile M. Snovdenin karti hevebeti hallunda öndişe izhar etmektedirler. Welt-Am -Montag gazetesi, Von gerlack ın bir başma- kalesini > neşretmektedir . Mümaileşh bu mâkalesinde, Von Hugunberg in gayri şuuri şeriki cürmü addettiği M. Snovden in: siyasetini takbih etmektedir. “ Ruslar taarruz ediyorlar Pekin, 19 (A.A) — Havas ağnsı "bildiriyor: , Topçu küvveti- nin himaye ettigi bir Sovyet fırkan © Mapçuliye Y kilömetre mesafede Çin şömendölerlerinin bir kaç yoktan işgal etmiş ol duğu haberi teeyyüt etmektedir. İngilizlerin Mısırda İicakeliklar asker Londra, 18 (A.A)— Sundan “Times gazetesi, İngilterenin Mısırda yalnız bir alay süvari bulunduracağını yazmaktadır. Süve- y3 kanahnın muhalazasi merkez küğatma melisip 4000 kişilk bir kuvvet tarafından temin edilecektir. R Bahrimuhiti geçmek için yeni bir teşebbüs Usbonne, 18 (A.A) — İsviçezli tayyareciler mötörlerinin mu- âyenesini temamlamışlar ve tam yakla oldukları *Balde “yerden kalkma tecrübeleri yapmışlardır. Tayyarecilerin Amerikaya uçuş ları saati yarın sabah olarak tesbit edilmiştir. Lizbon, 19 (A.A) — İsviçreli Kayser, saat 7.18 yorka müteveccihen uçmuştur. e öze * Paris, 19 (A.A) —-Per , tünde bir günde de Nev 625 mil tesis et dt Jurnal gazetede göre, | katetmek surçtiyle ekserisi Macar komünist olan, 40 kadar kişi Rube te tüyatro temsili esnasında Ma“ car Katolik mahfelini basmış- lar, arbede çıkarmışlar, “be- şinin yarası vahim olmak üzere 20 kişi yaralamışlardır. Keyfiyetten geç haberdar edilen polis, mütecavizlerden ikisini tevkif etmiş, üçünün de hüviyetini tesbit eylemiş tir. # Selânik, (9CA.A.)—Gaze- teler M. Heryonun beyanatını neşretmektedir. Mumalleyh bu beyanaunda müşkül bir te- şebbüs olmakla beraber hü kümau müttehidel Avrupa mü vücuda getirilmesinin Za- ruri olduğundan bahstmek- tedir. * Nevyork, 19 (AA) — Maüretanin, Cumartesi günü öğle vaktinden pazar gönü öğle vaktine Kadar saatte vasati 27,4 mil yampak süretiyle 650 mil katederek &vvelce Amerikadan avde- miş olduğu Tekoru kırmıştır. ” Si 16 (A.A) — Mon- dağ - Morgen gazetesi, büyük bir sigorta şirketinin Stinnes şirketinin — ismi o tevlir etmiş olan weli müskülâta benziyen: bir takım müşküldr içinde olduğunu bildirmek. tedir; «*Kolambus (Ohyo), 19 (AA) — Pennsyivanle gi. mendileri... yoldan © çıkmıştır. 38 Akiş, pçeruh” "olmuştur bir takımnm yaraları ağırdır. » “ Vashington, 19 (AA Ticaret nezareti tafafından son “defa neşredilmiş Olan rapor, Amerikanın okyanosta seyabat eden yolcuların sefer ücretleri le. eşya nâvlunu olmak “üzre İngiliz ticaret filosuna »sencde takriben 150 milyon.dolâr tediye etmekte olduğunu: ve bu miktarın tahminen. Jngilterenin harp borçlarına mahsuben Amerika hazinesine . tesviye o etmekte olduğu, mikuira muadil bu lunduğunu natık bulunmak- tadır, Avrupa ile Ame- rika arasına nasıl girdi? Amerika Avrupayı 4 Gİ , istilâ ediyor Bir takım Avrupalılara göre Amerikâ harplen sonra bütün âlem için tehlike olmuştur. Vilson, © Klemanso, Pişon ve Lanuing taraından imzalanmış olen muahedede Fransanı haksız olarak Alamanya tarafından bir hücum marur kaldığı takdirde himaye edil- mesi tashböt ediliyordu. Halbuki Amerika bu muahedeyi tasdikten içtinap ediyordu. Bu suretle Ame- rika Avrupahları gene kendi arasın. daki mahut ilifek © sistemine irca etmiş oluyordu. Avrupaya : — Kendi yağınla kavrulacakam! demek istiyordu , Netekim Klemaneo o Amerikayı siyaret etiği zaman bu noktayı s- çaktan açığa işaret etmiş ve: “ Fakat, demişti, sizin bu taah hüdatınız Gzerinedir ki ben Ren hayalini dstemiştim. * Gerek mal gerek mah sahada harp yüzünden pek büyük Telaket. lere, hasarata üğramış olan Avro- panın harp borçlarımı Amerikanın tecili arzu etmemesi de Avrupalı - ların inlislini mucip oldu. On dört maddelik prensipini tat. bik etmiyen, muâhedeyi tasdike ya naşmıyan ve cemiyeti akvama gir - miyen Amerika şimdi işgüzar bir vergi tehsildarı gibi karekete geçi - Pfansada İrangıp- düşeni, İngil. terede. varidat vergisinin ağır bir surette ortması Almanyanın sırma bükadar ağır temiret yükü yüklen- mesi bep Amerikanın böyle als cağına şahin davranmasından © İleri geliyordu. Artık Avrupah nazarında Ame- rikalı beni borç para vererek, hem silâh, mühimmat ve esir levazım satarak harp yüzünden zengin ol - müş, refahını artırmış bir millet telikki ediliyordu. Hatta Amerike- nin dostu olan muhafazakâr bir İngiliz son senelerde demişür ki : “Ben ancak son zamanlarda kanaat etim ki Amerikann harici siyaseli 88,500 zair Yerli malı ser sergisini gezdi Dün yerli malı sergisini 13,000 kişl ziyaret etmiştir. Ziyaretçiler o arasında Nihat Paşa, Osman Paşa, Mürsel Paşa, meb'uslarımızdan bir kısmı, müallimleri nezaretin- de mektep talebeleri, zabit leri kumandasında efradı as keriye bulumaktadır. Türk san'etkân Necip B. taralından kendi ateliyecinde imal edilen bütün sergi sa- lonlarını dolduracak (kadar ses veren alektirik cihazları zuvara güzel havalar dinlet- mektedir. Sergiye mütemdi akıp ge- len zairlerin oğultular gece sekize kadar devam etmek- tedir. Bugüne kadar © ziyaretçile- yalnız börç toplamak manisi üzeri“ ne müesses değildir. x Eski ve yeni dünya nrasina na - sl bir kara kedi girdiğini yukarda: ki satırlarla mücmelen mütalâa et - tikten sonra mühim bir noktaya geliyoruz: Avrupalı Amerika bütün dünyayı tehdit eden bir tehlike ha- Hive gelmiştir diyor. Evvelâ, Ame- rika bütün cihan Amerikanlaşı - riyor. Amerika mamulât ve mah - sulâti, hayat tarzı, fikirleri muslihane| bir hulül ile dünyanın her taralına yayılıyor. Bir İngilir. gazetecisi geçenlerde Amerika fiimlerinden şikâyet edi < yor ve bunlar yüzünden Amerika mamuldna fazla talep vaki olduğu- mu söylüyorde. Keza bir Alman da eski üslleri “kabul etmekten başka bir çare olmuyscağını yazmıştı; M. Tardiyo da Fransanın Ame- tiks ile münseebala girişebilmek için eski şekli siyasetle iştiyali be. rakıp Amerikan tarzında ekonomi de iştigele mecbur olarağını beyan etmişti, M.K. G. Çesterton da İngiliz misafirhenelerinin — artık ortadan kalktığından — «sele © bahsederken diyor ki > “ Şu Amerikan tarzında yapıl» mış büyük camk Palâs otellerin camına birisi kaldırıp bir tag atsa memnun olacağım! Şikago şehrinin « Tompson » un faaliyeti İngilizlere çu” Hiri ham etmiştir > « Amerikanın idareci zihniyeti karşımda yalnız istikbal değil, ta» rih te eğilmelidir. » Avrupa payıtahtlarından hiç birisi yoktur ki sokaklarında bir kilimetre yol yürüdüğünüz halle müteaddit vesilelerle Amerika mallarına tesadüf etmiyesini ÜBitemedi Acıklı bir ölüm Hariciye memurlarımızdan ve kıymetli matbuat arkadaşları muzdan Behçet Kimi beyin An karada irtihal ettiğini büyük bir teessürle öğrendik. Beliçet Kâmi B. Pariste tah- sil etmiş, kültür ve seciye sa hibi, cidden özlü bir gençti, Gözetelerimizin bir çoğunda kiymetli o messisinden istifade edilmiş, kendisi de evvelce «Yirminci Asra isminde bir akşam gazetesi neşreimişti. O- nun irtibalile memleket çok de- Zerli bir vzuvdan malırım kaldı, Yakınlarına, bilhassa birkaç sene evvel bir oğlunu daha kaybeden pederi Darüşşafaka müdürü Ali Kâmi Bye taziyet- lerimizi arzederiz. rn. adedi 88,500 e baliğ olmuştur. Sergi 25 ağustos akşamı kapanacağından uzak yerler. deki halkın tehacümü art- maktadır. Acele satılık ve kiralık hane Eyip Sultanda Eskiyeni mahallesinde Kırkmerdiven caddesinde -beş oda iki sofa iki halâ bir mutfak iki tatlı suyu havi tulumbalı kuyu ile eşçarı müsmireyi havi | iki dönüm araziyi cami bir bap ahşap hane acele satılık ve kiralık olduğundan talip olanların mi kömürcü Bekir Efendiye müracaatları. Deniz Lisesinde yari lar yapılacak Önümüzdeki cuma günü” Heydelideki o Deniz. lisesi muhtelif deniz idmanları mürekkep bir müsabaka tefff olunmuştur. Müsabakalara © bittin mektepleri talebelerile kulüğ mensüp amatörlerden bir İştirak edecektir. » Şimdiye kadar o Beylerbe Üüküder, Haliç, Ortaköy lüpleri müsabakalara iş edeceklerini bildirmişlerdir. latasaray, Altınordu, Beyki Fenerbahçe gibi deniz «pa rında asil muvaffak olan kul lerimiz henüz iştirak edip * mlyeceklerini bildirmemişlerdi) Yapılan dolgun programa gö müsabakalara 9*45 te U İlstik mirşile | kaşlanacak, © bund sonra wra ile tlebe arasi” 100 metre yüzme, kulüp arasındaSİmetre arka üstü yü İnme tarafından 200 mi yüzme sür'at yarışları, at futa ta yarışları yapılacaktır. “İlanbul ira dalresinden* Nafiz Beyin Nazmi Akm Beyden borç aldığı üç © sekiz yüz elli liraya mukab velacn ferağ eylediğ Üski darda altunizade O mahalli nin (Acıbadem cıvarı ) ce Ahmet Bey sokağında ceğ 4,G,8 numarâlı ma bağ bap köşk borcun - verlim mesinden dolayı İhali. evvi İlyesinin “Acrası için otuz £ müddetle müzaycdey “koni muştur. İududu: Mecidiye ve Ahmer Beli sokakları ve.dere ile ve bi valide bağ tarlaları ve baz Despinanın tarla ve hanesi mahdut tahminen on iki dü) nüm bir evlek arazi dahili de yüz seksen metro murib” ba ahşap köşk ve otuz metro o murabbar ahır “İ | yicmi bir metro o murabb mutlak mahslli ve çahmii beş dönüm arâzi dahili çavvuş ve yapıncak gil muhtelif kürüm mütebuki muhtelif o eşcari müsmiri bahçe ve tarlaları o mühtet kismen taşdıvar ve kismi çit ve kısmen hendekle maf dur kısmen tâş dıvarları YÖ kık, bahçe derununda erfrf lında üç katlı ikisi malta 1 kenarlı . havuzlu / tulumdf ları bozuk iki Kuyulu ve i# setli mezkür bahçe derunult da cihannumadan mada katlı etrafı balkonlu köz! evsaf ve müştemilâu zemi mermör o papuçluk üç bir kısmı yüklü ve dolaj ve bir kısmı sandık olmak üzere gn “bir rinin zemini . çini d merdiven başı üç hala me diven altı kömürlük üç ©) lık birinin derununda gömü! lü küpleri bulunan ; zemii çini üç kiler ve saireyi bit dahilen yağlı boyalı ol selâmlık — bahçesilde | Bati ahır mutfak ve kömürlük Saireyi havi iki bin fire Kİ meti muhammeneli mühü tamir emlikin iştirası: olanlar ve daha 7 lümat almak isteyenler. Ki meti muhammnesinin yil” onu nisbetinde pey ak ve 1099-9418 dosya MW tasını müstashiben İstan dördüncü. dora mem na müracaat — etmeleri 30-9-920 günü saat on ten On aluya kadar evveliyesi icra kılınacağı 9 olunur, GUN da

Bu sayıdan diğer sayfalar: