21 Ağustos 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

21 Ağustos 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİY! Ekonomi Âmerika sermayesi A vrupayı suratle istila ediyor. tini b Sermayesinin kutpu denen Londra, harpten sonra şöh- Gün thtu. imdi sermaye kutpu Nevyork. Öseseler EYOrki, Amerika sermayesi en büyük — Avrupa mü- eşhur j Terbirer kendine ram etmesin. ngiliz şirketi (Associated İndustrie Limited), bir kı- Şirketi epetlerini evelce Amerikaya satmıştı. Meşhur-Fran- tlerini A; homson - Houstan), geçenlerde bir kısım hisse se- Üketi (A gerika kasalarma gönderdi. Şimdi de meşhur Alman -E.G.) otuz milyon marklık (15 milyon Türk lirası) üi edini yeni dünyadaki (General Electric) milessesesine Ve idare heyetine maruf Young la beraber beş Ameri Evlenenler Bir senede kaç kişi | Şehremaneti hududu dahi- linde bir senede 4,200 çift evlendi Kânu usani iptidasın- hayetine — kadar | tanbul belediye | me- zarfında 4200 çit lmiştir dairelerinde haj Güyar Ağltyor. Gft Avrupa ile Keİ Olarak değişm İ Emiyetli serma, Merikanın « Kıçı nuvazenesi R eu Kinunusanide Avrupanın en lerinde, genç kârlar n çalışa- asındaki ekonomi nmiş n sonra, ihtiyar idare mec! rı oturacak, bu mücsses acak, e ermaye m Sanın sermayedarlar Anaç Kadı Şut Adalar v Jü iMen Küktıy. AMerikaya ak ika iç R Ve b b bundan har indan sonra. & Mürâcaata sörmayey ucuz faizle zira Avrupada lr sermaye kalmıştır. A"“dğludnn günde 45-50 vagon buğday ; geldiği halde ekmek fiatları ucüzlamıyor Börsadaki dünkü İngiliz Hirasının| Göre v ve Z Si e bep İzmirden intizar hr| GiKöX ve 2 Si de | ki güne mazaran âz katı-| Ha ae da) biyo gelmesi ve buradaki talebin faz| * Ni . Ar L Bt la olmasıdır. h 44 ü Beyazıt, 62 si Fatif, 123 ü | Borta komiserliği bu talebin bir *I';-)_ TeY ihtiyaca mukabil olup olmadığını tah| HYOĞİN, 7 Si Ücaküy, Mi ae kik etmiş ve müspet bir neticeye va| Hitar 25 i Usküdür. Si S Bacinin rılmıştır | dahilindedir. * Mektepli kızlar ve ticaret oda-| ÜN DU ZSE Cft evi — Ticaret odası Ameli hayat mek| (, / Bevizıe 73 U Fatih, 106 si Be- İteplerinden bu sene mezun olan bil-| O Ji GAS U L A bazsa kız talebeye iş bulmağa karar| fisarı, 18 i Üsküdar, 22 si Kadıkö: TeR e 3 ü Adalar ve 3 ü de Bakırköy daire- Oda bunun temiti için muhtelif | KAi Gahilindedir Mmücssesata müracaat ctmiştir. SERM A RİK vih * 40 Çöplük kibrit kutuları— Kib/ p vin 42 £ Beyarıt, 76 Bi F rit inhisar idaresinin Avrupaya si- /& Beroğlu, 8 i Yeniköy, 14 ü Anado: pariş ettiği 40 çöplük kibrit kutuları ee ei Dskütdar, 37 si Kade düşm jta gel öy, 3 ü Adalar ve 10 ü da Bakirköy| be ömesine ihtimal| | Bu kutular şimdiki kutuların nm-| KÖY 3 Ü Adalar ve 10 ü da Bakirköy| beraber — gelece | R N Bünun 65 i Beyazıt, 80 i Fatih, 134 Bu kibritler 2 kuruştan nı.!ı(ık—'î._;:xy,î,;h_' LAY İdolu Hisarı, 22 si Üsküdar, 41 i Ka- BÜnÜ ' Giköy, 5 i Adalar, 9-ü da Bakırköy daireleri dahilindedir. | Ağustosta 353 çift - evlenmiştir. Bunun 50 si Beyazıt, 84 ü Fatih, 107| si Beyoğlu, 14 ü Yeniköy, 17 si Ana- dolu Hisarı, 33 ü Üsküdar, 38 i K | üdeöy, 7 si Adalar ve 3 ü de Bakırköy daireleri dahilindedir. Eylülde 363 çift evlenmiştir. Bı mun 44 ü Beyazıt, 83 ü Fatih, 117 si Beyoğlu, 20 si Yeniköy, 14 ü Anado- lu Hisarı, 30 ü Üsküdar, 43 ü Kadı- köy, $ i Adalar, 7 «i de Bakırköy dai- releri dahilindedir. Teşrini evelde 362 çift evlenmiştir. Bunun 60 i Beyazıt, 72 si Fatih, 128 İi Beyoğlu, 12 si Yeniköy, 15 i Ana- dolu Hisarı, 27 si Üsküdar, 42 si Ka- | dıköy. 4 ü Adalar ve 2 ai de Bakırköy daireleri dahilindedir. Teşrinisanide 443 çift evlenmiştir. arayan- mecbur olacakl Üçüncü elden ağır İsi Beyoğlu, 8 İdolu Hisarı gerek hariçten fazlâ| tereffüü: gelmektedir Jlâfına eveli m hâlde ekmek * tesir icra etmemeki teapit Un fiatı diğından e) Menezzdil et © fazla b Men İ türlü dir tken buğ- t nazarı dikka.| eli he kolap | tmemektedir. Un (- uğday gelmesi Buğday ; Batanda tahave Bünlerde Tterke, miştir Bunun e rağ kdinden düş- flatları 17,5- l etmektedir. Ya zahire fiatları- i Olan Şikago zahire bor- * Un piyasasını alt üst dül Dişatları — Dün İngiİur Tiy evvüçieş Küruşta — açılıp bir| — Küçük kutular 5 kadar çç g terdikten sonra satışa çıkarrlacaktır. x p."_h'i(l' onral017ku| — Kibrit inhisar idaresinin evelce sa| MİZ,Ş ça » Kapanmıştır. Dün Hi-|tışa çıkarmayı tasavvur ettiği def- #ltin ng;';'*,"" 9.11,5 ta kapan- ter şeklindeki kibrit kutuları fiat me Müftr, — * ta açılıp 889 da ka-i selesinde uyuşulmadığından' şimdilik sarfı nazar edilmiştir. ... M — şfambio Borsası 20/8/929 * & ': d:ı... D TAHVİLAT kton L a “e)it Tünel yketi Biektirik yirketi Bübüm Şieketi HL Paya İtama şirkeci Cumartesi t an tay ha. v000 se | ÇEKLER Londra (0€7.25 00 Nemyart GAT Sa7ü00 iköy, 11 i Anadolu| Parta Ceserre Bükreş w. * 26 06000 Atlaa Roma Amsterdam 15 8600 09 1450 DLR7S Bunun 70 i Beyazıt, 105 i Fatih, 163 ü Beyoğlu, L1 i Yeniköy, 12 si Ana- dolu Hisarı, 29 Usküdar, 39 u Kadı- ” « | SE dU t ve Zahire Borsası ASGER KP Arnksel Prag Viyana köy, 3 ü Adalar, L1 i de Bakırköy dai releri dahilindedir. Kânunuevelde 380 çift evlenmiştir. Bunun 52 si Beyazıt, 76 si Fatih, 160 i Beyoğlu, 7 si Yeniköy, 11 i Anado- lu Hisarı, 28 £ Usküdar, 34 ü kadı- İköy, 6 si Adalar ve 6 si da Bakırköy| daireleri dahilindedir. Bu hesaba n |zaran bir sene zaı Beyazıtta 634, Fatihte 940, Beyoğlunda 1 Yeniköyde 131, Anadolu Hisarıı 156, Üsküdarda 310, Kadıköyün: 398, Adalarda 41 ve Bakırköyünde &. 78 çiftin nikâhı yapılmıştır Bir sene zarfında ten kadınların 2969 u İslâm, 361 1 Ermeni, 251 i Rum, 350 si Müsevi ve 269 u da Ecnebidir. Erkeklerin de 3033 ü İslâm, 332 si Ermeni, 163 © Rum 331 i Müsevi ve 341 İ de Ec- nebidir. Adliyede | Adli konferanslar Yeni eeza usulü muhake- mesi ve icra ve iflâs kanun- ları hakkında konferans- lara devam edilivor y 4250 16 v wazS Solya 4 6 $00 Berla Tca 9 ““u.,re 20/8/929 1800:00 000000 000000 Birinci seri İkinci Üçtace Razmol Kepek Parpal 060,00 000000 000X0). 'nen 4200 çift- Çavdar Arpa Miser Yalat Keten tokumu Fasalye Meroimek Nohat Börülce Bakia .—. Borsası 20/8/929 Bt antışları Kile Hati Asgarl — Azaml K K » v M d0 saıs 000 1350, Tübro I * Slanbul Hayvan DÜR datışlar Adet ( Sie | 0000 Cinsi Hye vğüri — szaml t iC8a Kıtkvea '0 v0 18 09 20 00 1805 * Yeni ceza mubakemeleri usulü ka mununün tatbiki dolayısile adliyede açılan kurslar devam etmektedir. Bu cümleden olmaküzre vilâyet “mera- sim salonunda jandarma zabitlerine mahsuk olmak üzre iki konferanx ve rilmişti. Adliyede de polislere 6 ders olmak üzre konfefanslar — verilmek- tedir. $ Eylülden tatbik o-| lunacak yeni icra ve iflâs - kanununa hazırlık olmak üzre ( isi Refik n icra dairesi memurlar erilmektedir. Bu konte- ikincisi dün akşam saat 18 de verilmiştir. Yeni icra ve iflâs kananu $ Eylâl perşembe günü tatbik olunacaktır. Kan tatbikine — başlanınca bu yüzden hapse girmiş olanlar tahliye Edilecektir. Malüm olduğu üzre yeni| kanun borç yüzünden hapsi kabul etmemektedir. | | AĞIR CEZA VE 3 ÜNCÜ CEZA | MAHRKEMELERİ TATİLE | BAŞLADI Dünden itibaren Ağır ceza ve ü- çüncü ceza mahkemeleri tatil etmiş & kuz yüz otuz dokuz lira seksen yedi ci mektep tamiratı kapalı zarf usu- günü saat on bire kadar münakasa liplerin idarei hususiye heyeti fenniyesin- T lenniye vesikasile tok teminat mek en te tevdi eyleme- Nİ Üati vilâyellr; Elu birin 929 Çarşaml ğundan Ça damba Sarı ehlyer 1İı"it!'ıme 1 çei hi ayyene kadı Kkok kö ton İn- Mü kriple maden körnürü kapalı zarf u- ilmuştür. taliplerin 28 Ağustos 929 Çar- minat ve teklif mektuplarını encü- emeleri, ET ARŞAMBA 21 Liman hırsızları Seniramis Yapırundan OğYa Çalanlar yak aşırmışlarsa da y Alar Hicsizl, t voYVO YU BİR KOVALAMAÇA azatarak oyvo! diye bağırtıı nda heyec amaca Oyunu başlamışlır. üthiş telâşı gören vapur hal- kı birbirine girmişlerdir Bu takip yet kamı say de ve meseleyi «ılıyan halkım kahka- haları arasında ateşçi yatıştırlarak o- cak başına avdet etmi, c ir BİR ÖLÜM aşında Hakkı iderken Tin altında kalar Çatakı k üzce arabı tekerli odün olmüştür. v n BİR SANDAL PARÇALANDI Dün Küçük Çekmeceye gitmek ü- zre saat 13.30 da Hasır iskelesinden ket öden Merih motörü, köprü gözünden geçeceği zaman Balık pa- Ti sandallarından Mahirin sandalı: sandal lan 4 kişi denize dökülmüştür. Motör denire dökülenleri aştır. —— BİR GÜNDE 6 KİŞİ ÇİĞNENDİ. 1 — Kato isminde bir italyan oto-. obille Fenerden geçerken 6 yaşı da Salih iaminde bir çocuğa çarpmış- tır. 2 — 10 yaşlarında Adil isminde bir çocuk Birkecide 34 numaralı tramva- yen arkasına asilmığtır. Biletçi bir a- ralık elindeki bilet kutusu ile Adilin| başına vürmüş çocuk yere düşmüş arkadan gelen otomobilin altında kal- mıştır. Kondüktör ve şöför derdest e- imişlerdir. 3 —2-255 numaralı otomoebil dün Beyazıttan geçerken Zehra hanım is- minde bir kadıncağıza çarpmıştır. 4 — Şoför Mustafanın — otomobilil dün PFatih parkının önünde Halide hanıma çarparak yaralanmıştır. $ — Vatman Şevkini idaresinde| kurtar- İbulunan 215 numaralı tramvay ara-, bast Beyoğlunda Mevlüt beyin keri- mesi 22 yaşında Hacer hanrma çarp- mişter. üır surette yaralanmıştır. 6 — Gümüşhaneli Hakkı ( bir adam Şehreminii düşmüş. ağır su ALİYE H. ÖLDÜ Merhum Reşat paşanın hafidesi A- liye hanınmın dün Kadıköyünde Mr. sırkoğtundaki hanesinde kalbine av ateş ederek inti $ ettiğini yazmıştık, Alij ilmek ürre nakledildi; Takülteki hastahanesinde vefat e tir. SABIKALI AĞOP YAKALANDI Sabıkalı Agop Beşiktaşta Valde çeşmesinde $ numaralı evde oturan Samiye han: yakalanmıştır ŞİRKETİHAYRİYE VAPURUNDA KAVGA Şirkethayriyenin 47 numaralı va- purunda kamarot Şerefeddin el ay- fi vapurda tayfa Mehmet ile kavgaya tutuşur. Neticede Mebmot Şercicddin efen- dinin üzerine atılmış ve — biçare ada- min boğazını sıkmağa — başlamıştır. Nihayet Şerefeddin cfendi ağzından burnundan kan gelerek bayılmıştır. Mehmet kaçmak istemişse de ya- kalanmıştır. Şerefeddin efendi hastâ. haneye kaldırılmıştır. BERGAMADA CİNAYET Bergaraanın Kınık nahi, |tülü köyünde Ar: Abduli Şahsın yanında çobanlık eden Ali, ayni köyden M met oğlu Hüzeyni bıçakla yaral rak öldürmüştür. Hadise bir hayvan kavgasından çıkmıştı. Hüseynin ha- yvanı, Alinin bahçesine girmiş, o da ayvanı yakalayarak bağlamış ve ga. bine vermiyerek hükümete teslim etmek istemiştir. Aralarında çıkan kavga neticesinde bü hadise zuhur etmiştir. Katil vaka akebinde firara muvaffak olmuştur. Taharrisine de- yam edilmektedir. ——— ceza mahkemelerinde de hiç bir da- va rüyet olunmamıştır. Bugünden i- tibaren cumartesiye kadar birinci ceza ve ondan gonra İkinci ceza mah lerdir. Nöbetçi olan birinci ve ikinci kemesi nöbetçi olacaktır. NDEN VAPURDA| | AĞUSTOS, | Maarifte Ayvrupaya gön- derilecek Lise mezunlarının dün Da- rülfünunda imtihanları başladı sabına Avrupa- k lise mezunu talı nun konferans hanı yapılmıştır. âlet tarafından ha- riyaziye, tabilye| rın devam yapıl vekâlet Talipler Bu talebeler Avrupaya li h, coğrafya ve rıyaziye dere- ni takip edecekler a: de) 'ne müd. emcinde alışacaklardır. TAHIR B. İSVİÇREYE GİTTİ Hukuk fakültesi reisi Tahır B.| iki gün evel tedavi edilmek üzre İs- viçreye gitmiştir. Eb B. Tahir| beye vekâlet etmektedir DARÜLFÜNUNDA etin Tatil esnasında verilmesi takarrür | etmiş olan konferanslara iki merkez-| de devam olunmaktadır. Tıbba ait o-| lanlar Tip fakültesinde verilmekte- dir tıbbiyeli beraber ki alebeleri devam etmektedir. Diğer konte lar Darülfünunda verilmektedir. Bil hassa Hukük fakültesinde yeni ka-| nunların tatbiki dolayısile — verilen| takriclere halk büyük bir alâka gös- termektedir. —— | HANGİ KİTAPLAR TERCİH W EDİLECEK? Maarif vekâleti bu söne intihap e-| deceği kitaplar arasında - Arapça ve Acemce kelimeleri az olanları tercih edecektir. Emanette Göksu da köpru| Cengâver köprüsü yapılacaktır. Emanst Göksuda betondan bir köp Tü inşasına karar vermiştir. Bu gün | Göksuda Cengâver köprüsünün te- meli merasimle atılacaktır. TERKOS MÜDÜRÜ ANKA- RAYA GİTTİ Terkos girketi müdürü Mösyö Kas telyö yeni mukavele hakkında Mali- ye vekâletine izahat vermek üzre An karaya gitmiştir. TECZİYE EDİLEN ESNABR Şehremaneti zabıtai belediye me- murlarına evamiri belediyeye musa lif hareket eden csnaf hakkında ih- mal gösterilmemesi hakkında emir vermiştir. İTFAİYENİN NOKSANLARI i de| anet karar vermişti. Bu cümleden olarak Emanet Avru paya yeniden bazı alât sipariş etmiş- tir. ZAHİRE BORSASI MESE- LESİ VE EMANETİN NOKTAİ NAZARI Zahire borsasr nizamnamesi yapı- lirken borsa meclisi idaresine ema- net mümessilinin iştiraki hakkında bir kayt konmamıştı. Şehremaneti teşebbüste bulunmuş, | nizamnamenin bir maddesi tadil edil | miş, emanet iktısat müdürlerinin de borsa meclisinde hazır bulunulmala- | rı karar altına alınmıştır. Bu defa İksısat vekâleti nazamna | menin 17 inci maddesini tadil etmiş | tir. Bu madde tadil edilirken evelce ilâve edildiği halde, emanet iktrsat müdürünün iştiraki kaydı unutul- muştur. Niramnamenin bu maddesi bu su- retle tadil edildiği için iktısat müdü rü yalnır istişari vaziyette meclisi idareye iştirak edebiliyor. Bu suretle ekmek emanet | mümessilinin noktai nazarı alınmak kararlaştırılıyor. , kendi iktısat « meclisi idare AT ETİNDEN YAPILAN KÖFTELER Köfteciler, köftelerinin hangi hay- van etinden imal edildiğini etiketle yüzden| b Memlekette Sıtma mücadelesi İzmir vilâyeti bütün tahsisatı müca- deleyi takviye için tevhit etti İzmir Vilâş Vali Kâzım ma etm ti Sıhhiye Komisyonu anın riyasetinde içti- ta olan v sıtma hastalığıdı: Sıtma ile müc şülmüştür. Vilâyet dahi ma müçadı dir Hilâliak İçtimai Muaveni r dahilinde ve köylerde su b rikintilerinin temizlenmesi, sivri si nek yatağı halinde kalı S1 için ted almacaktır. Mazot mek su: retile su biriki indeki sivri sinek avruları itlâf edilecektir. Haber aldığımıza göre Manisa Vi- lâyeti dahilinde Sıtma hastalığı mü vetiyata sebebiyet vermektedi. Mücadele tedbirleri alınmıştır. Manisa Vilâyeti mamına İzmir Sıh | hat ve İçtimal muavenet Müdürlüğü tın alınacaktır. İZMİRDE MAHKÜM KOMÜNİSTLER ümetten maznun komü nistlerin temyiz itirazlarının tedde- dildiği ve Siverek hapishanesine na- killorinin tensip olunduğu Adliye ve- |kâletinden İzmir müddeü umumiliği- ne bildirilmisşe de evrak henüz tem- yiz mahkemesinden gelmemiştir. Do- sya gelince mevkuflar Sivereğe nak ledileceklerdir. SINDIRGI MUSTANTIĞI KENDİNİ ASTI Sındırğı müstantiği Sabri bey me- rzarlıkta kendini ağaca asmak sureti- le intihar etmiştir. İZMİRDE RESİM SERGİSİ İzmirde bir (Resim Sergisi) vü- cude getirilmesi için Ressamlar tara- fından — teşebbüsde — bulunulmuştur. Resim sergisi; Ressamlar cemiyetinin Beyler sokağındaki binasında yapıla caktır. Nihayet on beş gün sonra ser gi açılacak Ve ressamlarımız sergide İki yüzden fazla eser teşhir edecek- tir. AYVALIKTA GENÇ BİR KIZ KALBİNE İKİ KURŞUN SIKTI Erkânı harp kaymakamı iken isti- fa edap Ayvalıkta ihtiyarı ikâmet e- den Selânik mütefevvizlerinden Faik İbeyin onaltı yaşında <Emelb H. is- mindeki kız nahiyei kalbiyesine iki kurşun sıkmak süretile intihara te- Şebbüs etmiştir. Emel H. henüz çok gençtir. Fakat söylendiğine göre okumadığı roman yok gibidir. Adeta kendisinde roman Vilâyette Rüşvet alan İskândan Kemal efedni mahkemeye verildi Bir mübadilden evrakını çıkarmak için, fskan memurlarından Kemal &- fen. 25 lira istemiş ve Rüşveti alirken yakalanmıştı Vilâyet inzibat komisyonu bu. me- muru ihraç ederek mahkemeye veril- mesini karar altına almıştır. Dahiliye Vekâleti idarei hususiye- lerde barem maaş kanununun tatbiki için bunların kadrolarını tetkik ede- ektir. Bu memurlar da barema gö- re sınıflara ayrılacaktır. ——0 BİR KİLİSE Büyükada da bir mektep dahilin- de izinsiz bir kilise yapıldığı Vilâye tçe haber alınmıştır. Vilâyet müsaa- desiz yapılan bu kilisenin yıktırılma- emir vermiştir. —— MORG İÇİN 'nep sultan mahallesi halkı, Morg müessesesinin - buradan başka bir yere nakli için Vilâyete istida ile| müracaat etmiştir. İstidada burada otopsi yapılan cesetlerin koktuğu ya-| Gdi ilân etmek mecburiyetinde oldukları halde bir çokları at cti kullanmaları- 'a rağmen «Költelerimiz at etinde: dir» diye yazmamaktadırlar, Emanet hem köftecilerin, hem de| hazır kavurma satanların, — bunların nevini yazmak mecburiyetinde oldule-| larını zabitai belediye memurlarına yeniden tamim etmiştir. Kasapların da beygir etini sığır eti namile satmamaları için beygir etle- rine damga vurulması, damgasız et- | lerin müsadere edilmesi tekarrür et- mniştir Halı seccade ve yün ki pilafı ve Pilak cilası Gramofon Kokulu sabun ve krem amuklu mensucat İpek İşleme ince mensucat İki ve üç No: anbarlarda mevc: eşya bilâ sahip hükmünü - iktisa, gün müddetle müzayedeye konul Bi gümrüğün hastalığı vardır. Hassas lu bir kızdır. Hadise günü b 1 darılmış '€ ince rule uran am dıkta boş düran taba: endi tak odasın Kur e beraber, İktısat vekâletinden gelen bir e- İmirde muahede haricinde Rusyaya vaki sevkiyat için tüccarlara ven (Sek menşe şahadetnamelerine sıra nu marast konması bildirilmiştir. | İNCİR BAYRAMI | Hik incir mahsulü gelecek Perşem- be günü İzmire getirilecektir. İlk par İti olarak getirilecek incir palktari beş altı bin çuvaldan ibaret — olacaktır Tren erken geldiği takdirda metasim öğleden sonra, geç geldiği takdirde KONFERANSLAR | vasıtasiyle mühim miktarda kinin sa-|ise ertesi sabah yapıdacaktır. * Tütün mübayatı — Tütün ihisa- rının bu sene köylerden tütün alaca- Bt ve bu tütünü İzmirde işlettiktea sonra harice sevkederek satacağı ha- İber alınmıştır. Bu münasebetle inhi- sar idaresi, şimdiden teşebbüsata baş Jlamış ve mülhakattan satın alacağı tünün miktı tessit —için lâzem gelen muamele, ylerniştir. * Çekoslovakya ile ticaret — Hü kümetimizle Çekoslovakya arasında ticaret muahedesi — imzalanmadığın- İdan, Çekoslovakyafın bu sene birden İcütün alıp almıyacağı henüz anlaşıl- mamıştır. Çekoslovakya, geçen sene bizden 4 milyon okka tütün almıştı. Bu münasebetle böyle mühim bir ka pinin bu sene kaybedilmesi, tütün Zurra ve tacirleri için ehammiyetli bir zıya addedilmektedir. Salâhiyet- tar mahafil iki hükümet arasında ; |kında bir ticaret muahedesi aktolun- 'masına muhakkak nazariyle bakmak- tadırlar * Piriçte hilekârlık — Şehrimizde satılan bazı pirinçlerin hileli olduğe anlaşılmıştır. Piyasada bazı tacirler Siyam pirin- |cini Mısır pirinci gibi göstermek i- çin pirinçleri parlatmaktadır. Bu par |latma işi Balatta hususi bir fabrika dahilinde yapılmaktadır. | Fabrikada adi pirinçler elekten geçi- |rilmekte, sonra pamuk yağıla parlı (tıdmaktadır. Adt pirinçi Misır pirinçi gibi gösteren bu fabrika bu muamele için okka başına 2 kuruş almaktadır Hileli pirinçler diğer pirinçlerden farkedilmemektedir. İLÂN Develünün Camii cedit mahalle- sinden Hacr Hasan kızı Fatma tara fından mahalleden Kabasakal oğlu Mevlüt aleyhinde ikame olunan iza lci şüyü davasının icrayı muhake- mesi 14-9-929 Cumartesi günü mu karrer olduğundan yevmi mezkürde Develü sulh hükuk — mahkemesinde hazır bulunması veya musaddak bir vekil göndermesi aksi takdirde gı- yaben muhakemeye bakılacağı müd- dei aleyh Mevlüdün ikametgâhı meç hul bulunduğundan tebliğ makamı- na kaim olmak üzre ilân olunur. Jandarma imalâthanesi günden Kapalı zarfla satın alınacak 2128 adet eşya çantasının mücakasası 1 eylül 929 cumartesi günü saat 14 te Istanbulda gedikpaşada — Jandarma imalâthanesinde yapılacaktır. — Şart- mame imalâthaneden verilir. Teklif- namenin tarzı imlâsı şartnamede yaz zelıdır; teminat mal sandığına ve. rilip makbuz teklif zarfına — konula- cak aksi hal teklifnamenin reddini muciptir. müdürlü- Zayi; İstanbul ithalât gömrüğü müdü- tiyetinden; almış olduğum 225 lira 61 kuruşu havi 14280 numaralı 20 Ağıs- 306 tarihli senet kumcen geyi edil. mekle yenlsi alınacağından diğerinim hükmü olmadığı itn olunur. Galata Büyük millet hamı numara 6 Maroyani. e: iliem 4 800 8 500 175 41 n -8 ut cins ve evsalı yazılı 7 pârça p eylediğinden 11/8/29 a yirmi lmakla 26/8/929 ve anı müteakip

Bu sayıdan diğer sayfalar: