22 Ağustos 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

22 Ağustos 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ün n Yüzde “aha £ Nuslan istihsalde k k adamla edileme: e ne olduğunu b aklı i en basit dana geler Yirmi b i İstanbul'dan | ” Yüzde yirmi beş da- © Diğer şeh ürl aĞi kendi Tödiy arda 'asit teknik işlerde imize elve unda maarif ve- bu meseley Yeti n Tamlar d nn y Olanların Büda Yülmiz tün j A Sene 54 mil e| iyon allnh'""l ediliyor neki Müyi tca MalER kil, lit nbul, Şöta dahi Bütü ti , ürahhasın 25. 'üzar güNü sa: "'““'ıızlıınq. € K ür buıu:""' merkezli e " 20 mi İ tam fütün istil Türk tütür ellisi için r. Anka-|m ve kasa- ediniz. ya ve işçi bize ardan daha pahalı- Millet Meclisi- | emiz lâ e âtımiz 54 hmin edilmektedir. Bu iyonu Amerikalılar, 15. upalı mubayaacı hisarının ida mevcst Federas *©lan ve olmayan " Btanbar ç" Külüplerinden ve _') eti Merkezi yetnamelerini verdiği erinde Mamları içis€ Yöktur. San'at a- |i Yunan ÜN biy yçı” Sarf edilecek para- | Maslahatgüzarına gönderilecektir. — | Mı,:”(' Misli, bilgili san'at Bitiz Yapacakları İle bil- / yaptıkları ara- ş ,,:rîr'ıulı farktan tasarruf ektir FALIH RIFKI stihsalâtı agustos at Onal- . H Fir S '““’""ğ ğ kuruştur. ma I Edğumruştu Üliyet Z HMaşmalarriri Silrt meb'asa NLAEFENSUT CA yerjiil TU NKLAKIn Abone n Gazstemzde çikan yazıların Abone şartları annatı hükakü mahfazdur Muhtelit komisyon masarifatından mühim tasarruf temin edildi -Müzakeredurduktan! sonra ilk toplanma.. Dün muhtelit / İÇtima yaptı kamisyon bir e/ Takdiri kıymet heyetleri 13 ten 6 ya indirildi Kalacak olan heyet- lerden ikisi Türkiye ikisi Yunanistanda çalışacaktır yon masarifatın mü: dan ayda (20)bin lira ,,, . HT !: tasarruf temin edildi Ankara mü muhtelit mü .| tır. İçtima: andan beri dün eti umi keratının inkita yo: topları saat kadar | a komi iyesi M.Holştat ri iştir. aset etmiş ve müzakerat bi evam eyli İçtimada bitaraf azadan M as, il, ikinci murahhas Nebil Beylc: eti murahhasalarının umumu iştirak etmiştir. i Tevfik n h Türk üşa heyeti re T ve Yür KOMİSYONLARININ AD )lâğvi ile altısmın ipkasna kar. lmiştir. Mamafi ngisinin TAKDİRİ KIYMET bu | ece- | MÜHİM BİR T. Takdiri kıymet fındı (i0 Bin dolar kadar bi dilmiş olacaki TEYFİK KÂMİL BEYE hminen arruf | fik Kümil bey Dünkü içtima komi: tarafı yeti umumiye Bu hususta cerey t neticesinde ikin ha ziyade ida: assa takdiri kıy hakkında bulundu rahhasımız Tev hkâm ve mu-| misyon nezdin n hukükür için talimat veril Dlem efirimi: le ikinci | uzun bi proje dairesinde andaşlı dafaa ve himay esi mucib yük ce me heyetlerii miştir Yunanlıların cevabı e Ankaraya gönderiyorlar |Cevap hakkında Hariciye nazırları ne diyor?- |M. Venizelo A, 21 (Ap edecektir. Mukabil| ttik ve tasvip ü İcevap. M. Venizelostan alınan mat dairesinde tanzim — olunmuştur. | bul- | Mukabil cevap Türkiyeye tebliğ için bir kürye ile Ankara Hariciye encümeninin yarın ki iç-| mamda müzakerenin itmami mem-| idür. Mukabil cevap Cumartesi ya-| ut Pazar günü Ankaraya gönderile- cektir. | leri M. Venizelosun Laheyde bulunmasına rağmen sür: İtle hareket ettiğini ve bu suretle l İmemleket arasındaki evel haletmek istediğini yazr ina gazı ürkiye Ankara — sefaretine fakat göstereceği ümi- yorlar, M. Ven M. Mihalakop inden bahsediliyor. HARİCİYE NAZIRI NE DİYOR? Yunan gaze 'ele kanda beyanatında Yunanistanın Tür iye ile bir an evel anlaşmak istedi- ğinden Türki, mütehassıs olduğu him Gmil sayesinde bertaraf edeceğin lünden ümitv İtayinine 9 İdini ızhar ve bu iki mü ütün müşkülâtı rek yalnız münaziintih İtalyanın hakemliğine tevdi Yavuz denize indiriliyor.. Bu kıymetli harp gemimiz ayın 28 inde denize indiriliyor ANKARA, 21 (Telefonla) — Öğrendiğimize göre mamen kapanmış olan “Yavuz” bu aym yirmi de denize ndirilecektir. Bunun için Avrupadan bir mütahassıs celbedil r, Denize indirme ameliyesi mezkür mütahassıs tarafından yaraları ta- icra olunacı " “Yavuz” a denize indirildikten sonra bazı elektrik - tertibatı emellerle| g Tahkikat ikmâl edildi ('.u;,u'lcsi gür x müddei umumüili; Ev verilecek mikyasta a sükle katnetices Karadenizde bu sene fındık mahsulü nasıl? Kredi huhr;mı kredimi hissettiriyor ? hakkı | | di | Komisyon K alisini etine . eli v e südeki 4| Vehpi Bey — | azetem malâmatı vermiş tir FINDIK MAHSULÜ | nın tetkik et-| belli bi tmek imi a ESKİDEN NASIL IDİ.7 Gireson — ve o havalideki fındık mahsulü her sene 100 bin kan İtarla 600 bin Kantar da tebed- ydi hiyeti anlaşılmayan bir sulün yüzde doksanmı mahvetmiştir. Mahsulün geride kalan kısmının yüz- e altmışı dökülmek istidadı göste- riyor. Hastalı yeti Hilikkmda ya- pilan tetkikata devam olunmaktadır.| htiyar fındıkçılar bundan 40 sene € gene böyle mahsulüm fevkalâde e bereket gösterdiği sıralarda hğih görüldü- iştir. Ç DİKMELİ Bazı mutahassısların fikrine göre | mevcut fındıklı $i sökmek v başlayarak daha ve: Fındık mahsulümüzün bu feci ziyeti ihracat ticaretimizi luk bir zarara soka dikkat kısmı mülyon- şin şayanı; illere peşin ve- tın da elinde kal-| m Hiralık #vansın ne o- KREDİ BUHRANI muştur. Bu hava- | bankası tecek li kooperatilleri> bu| derde çare bulmak vaziyetindedirler. 'TRAKYADA TETKİKAT — | Komisyonun Trakyaya gidecek heyeti yakında hareket edecek daha ilâve olunacak ve bu kıymetli harp gemimiz bir müddet son İva açık denizde manevralar yapacaktır. —t Vehpi Raif Nejdet ve Nuruk- | y ve kayık eğlencelerine kavuşa bi-| Sevlerden ibarettir. İ ’î]agi_Hz- " |gıcında 3 metre tİbir boşaltılacaktır N Reisi Cumhur Hz. dün yaluva tarikile Bursayı teşrif etmişlerdir retleri dün saat da Ertugrul yatı ile Bursayı teşrif etmişlerdir. Reisi Cumhur hazret- deri dün gece geç vakta hadar avdet etmemişlerdi. Bu;sa, 2 Müliyet) — Gazi elli Gazi üh dördü liye e Recep Zühdü, K üfettişi beylerle Cemül Cahit tlerini *Yat içli şlerdi. Ankara gölü İlkbaharda Ankaralı- | lar kayık gezintileri yapabilecekler Kti müdürlü; yesi üze e Trojeyi bazırlamıştır. Bu göl kır bş buğul metre genişliğinde yani Arıkara palas ö iki buçuk mislinden bi la geniş ve 450 metre uzunluğunda lli gel Ti dercettiği- $ İşocul Dabiliye müsteşarı ü bey göl Yeni karar.: 'Edehâ_vat dersleri | genişliyor | | Maarif vekâletinde içtima eden komisyonun | kararı nedir? ANKARA, 21 (Telefonlay— Ma: arif vekâletinde içtima eden komis- yon faal tini ikmal ederek mek- teplerdeki edebiyat ve anadili prög. ramlarında yapılacak tadiltı tespit etmiş bulunmaktadır. Arabi ve Farisin sile mezkür ders y rde cihan © le genç neslin temasını temin etmek, şanılan, gerele ya miler hayatı tanrtmak da kendi fikri lgası dolayı- e karar altına | ati- kaim o! |bundan İmizt tariki Jedilmesi m ziyaret | Sergiyi İsmet P. Hz. ikinci | defa geldiler | mak için müra iplerinden Ertuğru İbeyinkini t n ROMANYADAN GELECEKLER et etmek İlzre Cum: n S00 — İdşilik erinden Fahrettin yi gezmiştir. Sergiyi ezmiştir. pasa dün ser 00 Evlenme,nişanlanma Hakkında Dahiliye ; vekâletinin mühim | / Jatmakla çı den sonra derme- ları hakkı bir tamim gelmiş rmiyen amele Bu tamimde görülece izdivaçlarını nüfusça te T hangi bir n kmamaktadır. l et gi iş, u sürette do, imkânı kanuni yoktur. Bu mı adde <cukların tesciline külfet rek yaptırmıyan sul ve kanun dairei mevaniin kendil lisanla tef- acakları bütün İrinin anlıyabilecekleri bi bim ve tabliği icap eder ANKARA ŞEHREMANETİ MUAVİNLİĞİ Ankara 21 —Ankara Emanet mu- avinliğine Beyoğlu dairci belediyesi Müdürü Hazım Beyin tayini derdes- tir. uzunluğunda beton bir kanal içine narak bataklık ve sıtma — tehliket kılmayacaktır. Göli â sedde yedi metre v acaktır. R zerine 3 metre dıvar k ve oradaki oyı Orada ta: z atılması şimdi ler şunlı istifa h mütcaddit 4 ocağı işletilen sırt | nt gazi- n menedilmiştir. i|Dağın eteğindeki yol, güzel bir bul- var haline kom . Bu gölden & Idi dır. Yangın Vü-İye su keyfiyeti isteyen her şey için| yapmak, kışın| z Ankarada | dolu şehi en büyül nmak mümkün — olmu görünüşünü ik nefis ak muhafaza etmek. flere göre bu vücüde k zamanı cereyanı vardır lit Gi Göl in kurak ok daha kısa bir zama: üç aya, kı ırdır. İmar ihtiyaç istikrazını ay için asret çekdikler lecektir. gölü ayın en u- mevsimde müdürlüğü önümüzdeki Tec, Ankâra'lı- i | — Amet Paşa Hazretleri dün Refik Ferit beyle birlikte yerli m Temel atma Mefaiminde Mühüdü Bir köprü köprüsü yeniden yapılıyor Hisarında — Göksu Merasime rüden #aat 1 te hareket eyl pürla Anadolu Hisayına — gi dir Vali vekili ve Şehremini Muhi: Bey j vilâyet azı iye daire mıştır Bu mazbata, pa: şeye konmuş ve köpr İne vaz Di $i İdin Bey fa çimento atarken kısaca bir nu söylemiş ve demiştir ki Cumhuriyet idaresi birine köprülerden altıncısını #eviniyorum. bağlıyan da temelini nün ilk temel direğini da, maki indirmiştir. pini çekerek ya ihale edilmiş; Temel atma merasiminden sonra büfeye gidilmiş ve hazıruna dondu: ma, pasta ikram edilmiştir. ırda kaza oldu Kadıncağızın ayağı kırıldı bir kaza olmuştur. Göksuda — ten atılan yeni köprünun makine ile rekleri toprağa kakıdmaktar Bu makineyi, ceki köprünün Ü rinşfn halk seyrederiken oradan gen 'bir arabanın beygirleri makine nin islim salvermesinden ürkmüş ve araba 35 yaşlarında bir kadına çarp- mıştır. Kadıtın bir ayağı tekerlekle rin altında kalmış ve kemikleri kırıl- mıştır. Kadının ibtidai tedavisi hemen yapıl mış ve Şehremini Muhiddin Beyin oe tornobili ile hastaneye gönderilmiş- tir. afarı Hanimefendi ve Londra sefiri alları sergisini ziyaret ettiler '—;%M g KO TER y Öğnüeledi

Bu sayıdan diğer sayfalar: