22 Ağustos 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

22 Ağustos 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

pm . BİN SÖZ NO: N Sİ İ N E. PERŞEMBE BİR RESİM 22 AĞUSTOS 1929 Çin - Rus ihtilafı müsellah bir hale girmektedir , Resim Göksu deresi üserinde yapılan köprünün vazi esas resmi nsrebetle Harkofta yapılan bir uümayişi göstermektedir. Sıcaklar olanca şiddetile devam etmektedir. Sokaklarda ceketini koluna almış, yakasını boyun bağını çıkarmiğ aürlara sık sı tesadüf edilmektedir. Resim bir az serinlemek Için mermerler tştüne oturanları göstermekt 00490006 beyi ve Nehar Avusturya SEN JORJ ORTA KIZ MEKTEBİ Yü iksek orman mektebine ! TE 0 minen A ge e JD, Ankara Nafia su işleri müdurluğ: undel > e EL. 2 , i z il Bedeli keşfi (16190 ) lira (40) kuruş olan Ankara ov# Hariçter edenler ticaret derslerile daktilografi ve steno © ” # 3 ie bime nden çi Kaydü kabul şeraiti sem e 4400000000 ge ie alırlar 400 1— Türkiye cumhuriyeti tabasn:| ye ve İisaniyesi tam ve mevakisi sai: | üç kıta vesika fotografı ile sıhhat ra,| i7$A9! Ve derenin tathiri 12/8/1999 tarihinden itibaren YÜK dan olmek. reden beri meşi ve harekete ve rüku-|poru, aşı şahadetnamesi, hüsnühal! müddetle Mp zari usulile münakasaya vaz edilmiştir İz ieni yolları ve İmanları umum idaresinden | ize yevme alda ml e şk çe e Kar) e m d in İmüşir tabip raporunu ibraz etmek. | hadernamesi ile nufus teskeresi yar) Hikmet b bankası ile sermayesi Milit olan bankalardan birin! 2— Sinni on sekizden aşağı ve Yi-): 6. Tam devreli lise mezunu ol-| nında bulanmak, | mektubunu irseye mecburdur. rmi beşten yukarı olmamalıdır. mak ve yahut o derece tahsilde bu-| g . Taşradan gelecek hikes tale- Münakasaya iştirmk edecek müteahhidin bu gibi su ins” 4— Hüsnü ahlak oshabından ol|lunduğu maarif vekâletinden musad-| kenin masarifi rahiyesi mektepçe t€-| mış olduğuna dair idareyi tatmin edebilecek vesaik ibi duğu ve hiç bir cezai müstelzem e-| dak lise şahadetnamesini hamil bulu- min edilecek. ve derslere başlanmcar| © eya fiat haddi iddalde görülmediğinden |fal ve harakâtta bulunmadığını mü-| nmak. yö Bediz isekiepre iağe ve Bel mi lâzımdır. İhale 1 Eylül Pazar günü saat 15 te Ankarada edeye vazolnnmuştür. beyyin mahali zabitasınca muzaddak| 7 Mektebe kayt olunduktan 80-| lecektir. Vilâyette icra edileceğinden Proje ve evrakı keşfiyeyi göl vee el “iİnra mektebe dahil olmak için olbap- Tı i uni ? 0lo9g |heyeti ihtiyariye mazbatasını hamil) »ra mektebe dahil in olbap-! 10 — Taliplerin bir teşrini evvel) v la Su İşler di ilân ol ira teminat akçesini müsteshaben 5/0/999 |bereti taki şernite tevfikan kâtibi adilden) 929 tarihine kadar Büyükderede Bah:| >< cin Nafia su işleri müdürlüğüne müracaatları Hin e işletme müfettişliğine Jüzu- c an Ee > se tie ileli minder ul musaddak kefalet senedi ita etmek. çe köyünde kâin mektep Rektorlu- bılâk | İ 1 İş bul subesi lnb gümrükler başmüdürğinden: . Adliye vekâletinden: ee banks macaktır. Taliplerin başmiidürlükte mevcut şartnameyi görmek- Ni re pale Kiralık Emlâk N ü ti i vi Tebliğ varakas ; 0000 € beraber 10 eylül 929 salı günü saat 16 da icrası mukarrer müna-| # k Bu seneki “scaklar Plajlâra olan rağbeti, artırmıştır. Resmlmiz maruf plajlardan kl man: ktedir. a Devlet demiryolları idarei umumiyesine ait olup Os ahu isticarında iken mukavele müddeti bitsm detle icarı için kapalı zarfla yapılan ze A z | ihbarname , 400004 Esas Nosu Mevkti Bedeli icarı #Ü DaRya işim <debilmeleri için mezkâr başmüdürlükteki komis-| lke Ni 300 eğer inde biker yz arkalı Lir y iirecaatları | | öner değeeri see > Kandilli Vaniköy caddesinde 17 Nolu 36 b e, e Esas deiteri hukuk 1000 z da dükküi imrükleri için münakasai aleniye suretile 28,400 kilo Pedbiri Ahtlyati Di 00 > gi e ede sini 40 aa olunacaktır. Taliplerin Istanbul güm-| inni iri erip kayd | 92 Büyükadada topuz sokağında 8 Nolu hane ? gi ünde mevcut şartnameyi görmekle beraber | defteri umum s9 « Balde muharrer emlik bilmüzeyede icar edileceğinden e 1 günü saat-15 te icrası mukarrer münakasaya iş-| Taalluk muhakemat DE s9 - . ihalenin muayyen olduğu 5/9/929 tarihine müsadif Per! teri için mezkür başmüdürlükteki komisyona mü-| Haslât defteri 70 saat on altıda şubemize müracaatları — Eminer eşyayı öüreliye 780 e MÜZAYEDE N İLAN eli ri , i zina hamına a8 ul gümrükleri için münakasar aleniye suretile 806 çeki) « 43 — Müddel umümilik esas def müddel Ulm. 750 Aümekkun (25 mek ER ME eN olunacaktır. Taliplerin İstanbul gümrükleri baş İlânat defteri Ga gebe eek 0d abi NE e ln > DAN " müdürlüğünde mevcut şartnameyi görmekle beraber 10 eylül 929 5 — Muhabere defteri - uu darda Yayerağa sokağını Dai vi add det SİNİ salı gür “at 14 te icrası mukarrer münakasaya iştirak edebil- Ceza esas defteri * ecza 1800 Pa m e Zunun beher adedi bi a i te num ) leye nit bilcümle eşyalar müzayed mele âr başmüdürlükteki komisyona müracaatları e uium 1204 d icye nit bilcümle eşyalar müzayede | Sara ve 6 adet kök De emyiz sevk deften m z . Ğ iyle — satılacaktır. Son model | Beher 951 ve 104 kil SE I | idil l İ ' ehakim ve devairi Adliye İçin kağıt ve malzemesi levazım anbarından verilmek üzre Berveçhibalâ evrak ve halde -pomye usulü | yun beher kilosu 11 Vöğü b11E ld dd5l Ml nl İN İN delteri matbuzmn tab'iyesi 12:0-924 tarihine müsadif Perş günü saat onbeşte ihalesi icra edilmek üzre 20-8. | pe kolruk ve sandalyeler, Viyena| mese kömürür b “a 500“ sara sirsli verli mili 920 tarihinden itibaren yirmi gün mtiddi € kâpalı zarfla münakasıya vazedildiği cihetle şartnameyi görmek ve | mamulan kolon ve masalar, Mi | 5”... (000 > oyalı ipe Tanal Güme Meriken daha ziyade tatili almak üzre Istanbul Adliye Jevağımna ve Ankarada Adliye mubayast komisyonuna müracsst | ap gi ven ve e su 1000 etmeleri ihalenin vekâlet mübaysat komisyonunda icra kılınacacağı ilin olunur. beher çekisi 205 ve EŞ ü v ma X > e a karyolası € , Singer | meşe odununun behf X8 im fi koyun rdRelüri a Piyango müdüriyetinden: | | dk m 8 bir Goden | yaş bedelan mubamei 00 ' : | i Umum Ml ürlli İn IN A wmunesi veçhile (10,000) | #obasi, mutbah eşyaları, tonet | 95 0.090 pazar KÖRÜ 10 ir TİRE â tab. ettirileceğinden| sandaly sair eşyalar. Anadolu ayedeye Oi sakların pey akçeleri ile| ve Acem kilim ve seccadeleri kli Talipleri kerestezilerde EŞİ te 22 Agostos perşenbe günü| man Pivanosu | idardaime müracat in x 15 yango müdürlüğünde Istanbul ş mangal kö; rükleri t 10 ».. | wi kdar vi sea O — i veçh. | Dördüncü Vakır han kaloriferle-) tesi günü saat 18 te ihalesi icra edi- n i talida muharrer meşin ve mariken memrmeleri veçir | ai ihrak olunmak üzere Kizumu|leceğinden talip olanların şersiti an. Bilye Ümacekiz olan 400 Ton yıkanmış maden kömü-| lamak üzere her gün levazım idaresi: | , rü kapalr zarf usulile münakasayalne ihale günüde idare Encümenine şekkil mübaya syonuna ve şarnamevi görmek isteyen- | vazedilerek Eylülün 14 üncü Cumar-| müracaatları. n muhasebevc müra İlan posla ve era Daç müdiryeide pe vim BASKÜL SATIŞI i İ Nahiyesi Belediye Riyasetine: En meşbur fabrikaların mubtelif SİNİR HEKİMİ ŞÜKRU HAZIM Istanbul, Galeta, Beyoğlu, ve pan-|talik edilmişti bu ikinci münakasa| Yirmi iki Ağustos ihalesi İlân edi- , rn « inöelikie Süet sliöaleri! ye de talip zuhur etmediğinden|len Havran kasabası elektrik Istanbul Sultan Mahmut türbesi, Telefon: 2622 gire eri metesikledli! pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. anım ihale günü tehir edildiğinden | ebven firlaria Zindan kapısında Nal ştelaraf nakliyatma talip zuhur etme İ Talip olanların pazarlık müddeti zar "düğünden münalınsa bir hafta sonra |fında müracaatları ilân olunur. iplerin 12 Eylül 929 tarihine müsadif Perşembe günü saxt 16 da de 25 teminat Plâsyelei şürekâ: de için plâsiye #9 yer 14 ten 18 € çeşit ve boylarda baskölleri gayet e aainii5 BÜDHANETTİN Proje ve şartnamesi yakında irae | burlarde No 356 Foti Külçovetinin | ** te İve ilân edilecektir. mağazasında satilir cast olunması.

Bu sayıdan diğer sayfalar: