21 Ağustos 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

21 Ağustos 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e şi ; i De 7 san şumul itibar ve tcaret, Tasi sermaye ihtiyatlarının toplanması gibi amiller, in- sanları, tahrip işine devam etmekten bir aralık ala koymuştur. Demokretik müesseseler, | milyonlarca insanın irade- sini ifade etmesine imkân vermiştir. Talim ve terbiye sayesinde, her kes her mes- idrake | başladıktan insanları bir mak- eleyi başka sada hizmet yoluna sok- muştur. Matbuat” akvamı birleş- tirmeğe ve tevsik etmeğe yaradı. Din meselenin esası üzerinde mücadeleyi bir tarafa bırakarak ,her şekil- de her tarafa, iki muhasım zümreye teselli bahjelmiştir. Nihayet ilim, kütün definelerini ve bütün sırlarını dökmüş , mahiyet itibarile kat'i va- insanların önüne insanların eline slalar ve makineler ver- miştir. Bunun neticesi olarak bircok yeni safhalar teza- hür etmiştir. Müstahkem şehirleri aç ağa bedel, milletleri, metod. dairesinde bu vazi- bırakın yete duçar etmiştir. Umumi harpte şu veya bu şekilde bütün ahali harbe iştirak etmiş, gene aşağı yukarı bütün ahali de düşman tear- kalmıştır. ruzuna aruz Hava, orduların meşgul ol- duğu sahadan çok uzakta yaşıyanlara, kadınlara, er- keklere, ihtiyarlara ve dehşet saçan yollar açtı, Halbuki eski muharebe- bunlar ölüm emir yollarından, erden, motörlü vası- ndan vücuda gelen stamiz teşkilât, iş ba- on milyonlarca irtam edi- yordu. İttihaz olunan tıbbi tedbirler bu adamlar, müteaddit defalar cepheye gidebiliyorlardı. şmda olan birden idare sayesinde Tahripkârlığı idame ede- cek hiç bir şey zayi edil miyordu , Son bir darbeyi bilecek olan her kişi- den istifade edilebiliyordu. Umumi harbin dört se- nesinde vuku bulan ha- vur diseler beşinci senede vuku | bulacak dime idi. Harp 1919 senesine kadar uzamış olsaydi tâbrip kuv. ven büsbütün ilerlerdi. Almanlar, Ren havalisine kadar rie'at edecek kadar manevi kuvvet göstermiş olsalar, 1918 e kadar kulla- nılan vesaitten daha müt- bişile onlara taarruz edile- için bir mukad. eti, pi ce Binlerce tayyare Alman şehirlerini tahrip edecekti, Binlerce top cepheyi yıka- caktı. 250 bin kişiyi bütün ihtiyaçlarile birlikte günde | 10-15 mil mütemadiyen ile- riye götürecek mihaniki ” vesait ihzar olunuyordu. Ancak gizli bir maske ile mukavemet edilecek muh- nik gazlar hazırlanmıştı. Bu gazlar her mukavemeti bo- (Çorçil)? hatıratı / in tekrar ederse.. Yeni sitâhlar eski silâhlardan bam haşka- dır, bunlar daha müthiş ve tahripkâr gi— Mali vaziyetin salâhi ci- | gar ve muhasım cephedeki | dilerine göre plânları var- | Yüzlerce lâboratuvarda kı ve huzur | masun kalı- | İRadyonun yeni BAN | bütün hayat mefluç ederdi. Bu sırada Almanlar henüz bu muhnik gazın maskesini | keşfedememişlerdi. Tabii Almanların da ken- di. Fakat gazap dakikası göçmüş volân işid Şiki | mişti ve İ9İ9 senesinin deh:| getleri büyük muhasımların defterleri içinde kaldı. Harp nekadar ani bir surette infilâk etti ise gene ani bir surette hitam buldu. Dünya ( başını (o kldırmış etrafındaki harabiyi tamaşa etmiş ve galiplerle mağlüp- lar birlikte nefes almışlardı. ce tersanede, fabrika ve dai- rede ki insanlar bir anda işlerini © bırakmışlar, pro- jelerini bitirmeden ve tat- bik etmeden bir tarafa atmışlardı. Fakat bu pro- jelerin ihtiva ettiği malü- bütün iade ettiği hesaplar, anlattığı keşifler, mat, ilerde kullanılmak. üzere saklanılmıştı. 1919 gerçi vuku: bulmamış, fakat onun muharebesi, fikirleri, o günden itibaren ilerlemiştir. Her ordu yeniden keşfediyor, yeniden tetkik ediyor , sulhün de- istifade ederek onu inceden inceye eliyor bu projeleri vamından dokuyor. Vaziyet o merkezdedir ki harp tekerrür edecek olursa 19İ9 senesinin silâhlerile döğüşülnüücek , belki on- lardan çok meğ'im ve çok müthiş silâhlarla döğüşü- lecektir. iBamedi bir zaferi Bir kaç gün evvel Londrada Avusturalya nın Sidney şehrinde bir tanede yatan oğlunun bir ingiliz kadını, has- doktor- larile görüşmiye muvalfak ol muştur, Aradaki muhabere © vasıtası telsiz telefondu. Londra ile Sid- mey arasndaki mesafe(1 3,000) olduğuna © göre, kadar bir naziri vuku mil şimdiye bulmı- telefon teşkil yan bu hadise telsiz tarihinde © bir merhale etmektedir. Mükaleme o Londranın Pos- ta idaresi bir validenin hasta oğlu hakkında melürat isediğini mizanı dikkatn alarak her türlü teshilât göstermiştir. Madam Siyrist namındaki ka- dın Sidney hastanesinden oğlu. | bir hasta bakıcı hemşire dok. torların şu raporunu okumuştur. aGak Sigrist iyi bir gün barile hergün: terakki etmekte- dir.» Londra ile Sideny ramndaki mesale 13,000. mil nun sihhatını sorunca, karşıdan || geçirmiştir veAhvali, sahbiye hi- İ gebri | Adiyede is | ceza mahkemeler Nöbetle dava ; göre- cekler Ağırceza ve üçüncü dünden — itibaren eylüle kadar tatil; edilmiştir. cza hkemeleri Muhekemelere birinci ve ikinci ceza mahkemeleri nöbele de- Fakat bu iki mahkeme de aalı günleri dava etmedikleri için, hiç bir dava görülmemiştir. bugün gerek gerek se vam edeceklerdir. rüyet dün Birinci | zeza kendisinin, ağırceza mahkemesinin mevkuflu ve müs tcel davalarının rüyetine baş mahke- lıyacaktır. İkinci ceza mesine sıra cumartesi günü ge- lecektir, Yeni icra kanunu Yeni icra kanunun tatbikına 5 eylülde başlanacaktır. Bu kanun hakkında icra refsi Refik B. bugün de bir kon ferans vermiştir Mustafa Kemal cadde:| sinden aldığımız mek- tuptur: Mustala Kemal paşa caddesi üzerinde bir evde uturuyorum. Bu büyük, ve hemen İstanbulun geniş caddesi olan bu yer maalesef bakımsız lik yüzünden pislik içindedir. Bilhassa Yenikapıya yakın yere leri pislikten görülmiyor. Agaç- ların altlarında otlar büyümüş, daha tuhafı bütin cadde üs tünde bir elektirik lâmbası yok gör- beklemek ismi en geceleri karanlıkta önünü mehtabı lâzım geliyar. Şehremanetinin nazarı dikka- iyi olur mek için tini o celbederseniz elendim.» Kaçak eczai tibbiye Evelki gece “saat ikide tihtemdi bağlı bulunan: Semi- denizde bazı © paketler atılmış, bunun üzerin denizde muhafaza sandalı atamışlar. Sandulda beş paket ka ramis sandala vapurundan bir sandalla wemurları dır çak eczayı ubbiye bulunmuş. gezen ur, Kaçakçı Ahmet ve Ha san yakalanmış Fenerbahçe müessisan hey'eti Fenerbahçe kâtibi umumi liğinden: Kulüp möessisan hey'eti 23 Ağustos Cuma günü saat 10 da içtima edeceğind teşrifleri rica n azayı muhtetemenin olunur. HEEEMEz2EE00EŞENE2EMIZE. İvapurlar İz eeatteseesemeseazeztıezar22z222 AARER ŞALE ALIKAK Seyrisefain Merkez. acentesi: Galıta Köprü başında, Beyoğlu 2362 Şube acenlesi: Mahmudiye Ham altında İstanbul 2740 Trabzon İkinci postası (ANKARA) vapuru 22 Ağımtos Perşembe akşamı Galata timin. dan hareketle Zonguldak, İne- bolu, Samsun, Ünye, Fntsa, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopaya gidecek ve dö- Büşte Pazar iskelesile Rize, Ol, Sürmene, Trabzon, Palathane, Tirebaha. Giresun, Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop, İneboluya uğra- yarak gelecektir. İzimir Sürat postası ( GÜLCEMAL ) vapuru 23 Ağntos Cuma 14.30 da Galata nhtımından hareketle Cümürtesi sabahı İzmire gidecek ve Pazar Sinop, olduğu halde iki taraftan bir | birini gayet iyi ve vazıh bir surette dinlemiştir. 1430 da İzmirden hareketle Pazertesi sabahı gelecektir. Vapurda mükemmel bir or kestra ve cazbani mevcuttur. Ereğli Türk anonim şirketi Merkezi: İstanbulda - Merkezi idaresi: Pariste Yüzde dört buçuk faizli mütehavvil varidatdı gayri inzimam tahvildi 500 fianklık 5 ağustos 929 tarihli kur'a keşidesi Kür'a keşidesinde çıkan (1771) adet talıvilatın ve 10 ağustos İ 029 tarihinden itibaren (13) numaralı koponun ierbit Bulunduğu senet mukabilinde te'diye edilecek olanlaların listesi, 10216 ,. 10220p14901 - 14925)p1651 * 21655 10231 ,, 10235İ14951.. 14975İ21681 “ 21685) 10276 ,. 10280)14961 .. 14970)21701 * 21705 10311 ,, 10315)15011 15915İ21745 10401 4410405İ15056 ., 15060İ21786 “21790 10491 10495)15291 .. 15296)21621 * 21825) 1OS1 1, 10925)15371 ., 15375 10561, 10565İ15391,, 1539) 10571 » 5)154464415450)> 10586 10721 -İ 13324 1333 1672,. 1675) 2076... 2080 2101,. 2105 2116, 2125 2131,. 2135 4961,, 4lil, J 4141, 4181, 4216... 4115 4145 4185 4225 4241, 4245 4296 4360 ,, 4381, 4406 ,, 4436 4461 » 4481» 4511, 10741 10756 » 10856 » 10926 10936 ., 10951 ,, 10945 11061 11081, 11131, 11156. 11186. 11561 11606 “| 11626“ 11676“ 11711 “11715 11731 “ 11740 11774 “11775 11781 “ 11785 11806 “ 11810 11851 “ 11860 410 4449) 4465 4485 4 515 5921., 15924 15947. 15955 18056. 18057 18066 18068 18076 18089 18101, 18105)>: 18151, 18155P> 18186 * 18190 18226 * 182352. 18241 “ 18244 18250 18258 “ 18262 18277 * 18289 18301 © 18395f2 18326 * 18 5118361 * 18365 18376 * 19384 5 |19446 * 19450 12981 ,, 11990j19461 “ 1946 13001 ,, 13005)19616 * 196202: 13041 ,, 1304519696 * 19700 13136... 13140)19746 3176... 13179)19756 * 197609 6, 13195)19765 519776 © 19806 * 4590 469) 4715 4735 11680 41785 4810 4820 4955 4970 4905 5005 5419 5590 9615 5685 5695 5780 5850, 5865 5573 6009 7050) 7060 7130) 7190 7265 7340 7350 7510 7563 7609 9030 9040)14151 9110)j14161 9185 5586 w 5606 5681 w * 23155 * 23185 3101 “ 23193) 23211 * 23215) 23221 * 7046 ,, 19789 7056 ,, 1327611413283 13461 . 13462 13751, 13753 14006 . 14010 14016, 14020 14031, 14035 14071, 14075 14096 , 14100) 14106 , 14110) 14136, 14140 w 14155) 14165 19961 44196 19991 , 19903 026 ., 20030 7336 ,, 17346 ,, 7506 ,, 7551, 7596 ,, 9021, 9036 ,, 9106 ,, 9181. 9206 ,, 94551 * 23730 23781 * 23785 23816 * 23920 2383) “ 23835 5İi4416. 14420b0511 5 23871 423875) 14426. 1443012052) | 14471 1447520536 670İ14531 14535 (20631 20635 4680)14541 14550)20701 , 20705 İz 9690)14561 , 14565)20731 . 20735 9700)14576 » 14585İ20741 © 20745 9750114591 ,. 14595b0751 “ 20755 9775İ14601 « 14605f20819 * 20820)24 9830)14621 . 14635 |20826 * 20828İ24136 * 0840)14651 » 14663121226 * 21230 9885)14711 14715f21416 “ 21420 14746 , 14750051456 “ 21470 9081” 14776, 14780p21496 “ 21500 110021 10027|14821 , 14825 1606 “ 21610) 110091, 10095)14846 14855p21616“ 21620 10186. 10190 İ14891 1493/21636 “ 21645 720318 20526 205602 95114 9 9531,, 9601 9666 “23000 e * 24030 24066 24101 “ 24105 121 “24122 24140 9146 ,, 9766 ,, 9826, 9336 ,, 9881 ,, 951, Te'diyat: Istanbulda Osmanlı Bankasında, ( 22 ) Türk lirasi hesabile; Pariste, Möyerber - Sokağında «73 mumeroda kâin Osmanlı Ban- İ Kası ile buluyar Hosmanda «29: mümeroda ( Sociste Odnerale ) ve Şuabatında safi (4 3 Fr 027) hesabile; Jönevde;; ( Unlon Financiğre de genâve ) tarafından Paris kambiyo fiatı üzerinden İcra olunacaktır. Te'diyata ibraz edilen senedat henüz vadesi gelmeyen bilcümle kuponları amli bulunacaktır. ( Vani 13 xumero dahil üzere İ3 numerodan itibaren ) aksi takdirde her kupon,'te'diye olunacak sermayeden yüzde tenzil olunacaktır, olmak noksan olan dört buçuk Beyoğlu Mal müdür etinden: Ağustos 929 tari zayede müddeti hi Avrupa Çarşısının bir defaya Tiyetre ve Sinemalar İnkilâp tiyatrosu ve Anka- ta opereti 21 Ağustos Çar- şamba günü akşamı Kadıkö- yünde Hale tiyatrosunda (Arşın mal: alar) Kafkas ope- mahsus olmak ve 19 ağus- tos 999 tarihinden muteber olmak üzere bir halta daha reti 4 perde. Emlâk ve eytam bankası İstanbul şü besinden. Satılık hane ve dükkân Mevki Cinsi Bedeli E 40) Esas non nos s0 Bakırköyünde Kortal 5 Ma bahçe hane tepe Avwniye sokağı 95 © Heybelinda yalisokağı 4“ Dükkan 96 > » 9 » 97 , »- 72 ” 98 , > 14 ; 99 , » 16 16/4» Balâde muharrer Emlâk bilmüzayede söbılucağından ihale gününe müsadif 9/9/ 929 pazartesi günü saat 1207 40 45) 200 1109 a'iple » on” alt 8 | "İİ şübemize müracaatları, Kolec kısmı — Âli Mühendis kısmı — Sanayi kursları Her perşembe ve cumazünü 9'den (9 ye kadar müracat bedeli keşti ku 78 00 Lira 1178 500 1960 Ebussuut caddesinde hane san'aclar mektebi binası Beyoğlu yirmi ikinci mektep binası 2692 Beyoğlu otuz. birinci mektep binası Encümeni daimi vilâ - > yetten : Balâda muharrer emlâki hususiyenin tamiratı 289.029 çarşamba günü saat on bire kadar münakasaya konulmuştur. Taliplerin encümeni yilâyete mürucaatları, İstanbu! Şehremaneti ilânları Katranlı şose münakasası Bedeli keşfi 37696 lira 48 ku- ruş olan Maslak - İstinye şosesinin sekizinci kilomet- rosundan İstinye köprüsüne kadar olan kısatın katrarlı olarak yaptırılması kapalı zarfla münakasıya konuk Şehremanetinden: muştur. Taliplerin keşif evrakını görmek ve şartname almak için her gün levazım müdürlüğüne gelmeleri teklif mektuplarını da ihale günü olan 10 Eylül 929 Salı ğünü saat 15e kadar mezkür vermeleri, Vaz'ı esas merasimi Şehremanetinden çarşamba günü öğleden sönra müdürlüğe 91 499 ağustos tarihine #müsadül köprüsünün “ vaz esis merasimi İcra edileceğinden “Cemiyeti Umumiyei Be lediy Dai lütlen taşrifleri rica olunur. suat (14) ve Encüme £ vilâyet azıyı muhteremesinin Arnavut köyünde 16 - 1s 43 No hane Ğ z ig eli Rumeli hisarında haymana mektebi binasi sl Kapalı çarşıda divrik sokağında 2 7 No dükkân Çakmakç - 99 No: dükkân Fatihte zincirli kuyuda Kaya bali medresesi Velâda Şemseddin molla Gürani medi Üsküdarda birinci valdel atik medresesi n türbesi zi binası Küçük pazarda halfaf Şemsi Beyazıtta Abdullah paşa mek Vefada Atıf efendi Kütüphanesi kurbünde hane Ebussunt caddesinde dokuz numaralı matbaa binası Encümeni daimii vilâ- yetten: Balâda muharrer emlâk husniye cara verilmek 1 eylül 999 Pazar günl saat on bire kadar müzsyedey€ konulmuştur taliplerin encümeni vilâyete müracaatları, üzere ©öle| Feyziati lisesi müdürlüğünden: (g) Mezuniyet ikmal imtihanları | pazar başlıyacaktır. Alâkadar talebenin mezkür günde 8 de. mektepte bulunmaları ve bilâhare hiç bir mazeret © (©OYET| kabul edilmiyeceği beyan Olunur. (815) Asgari: © Azami yi ü Sut 60000 Kilo ekmek münakasaı Edirne kız Muallim mektebi müdürlüğünden: Mek yukarda eylül günü saat nizin mayış 1930 gayesine kadar ilitiyacı olan miktif! dtle suliy!€ a iştirak edecek talipler yüzde ali ekmek yirmi gün kapalı zarf münakaşaya konulmuştur. Münakası eylül 1920 pazar günü saat on altıda teklif yedi buçuk teminat akçalarile birlikte hükümette müleşeki mübayaa ve kömüy onunda bnlunmaları X€ şartüameleri görmek üzere de eyyamı tâtiliyeden mâada zarİları ve mürakasa hazır ber temdit edildiği ilân olunur. | gün mektep idaresine müracaatları lüzumu ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: