21 Ağustos 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

21 Ağustos 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Afyon Nafia © liğinden: 108 kd baş mühendis- .9 Tarihinde ihale edileceği evvelce ilân edilen Afyonda 00 kilometrcsunda yapılacak imalatı sınaiye münakasasının teahhütname yerecekür. 8— Leyli meccani talebenin kaydü kabulü kanun muci <İbince mektep müdürleriyle mekteplerde muallimlerden teşekkül eden komisyonlara terkedilmiş olduğundan taliplerin doğ. rüdan doğruya mektep idarelerine müracaatları lâzımdır. Bundan sonra Vekâlete gönderilecek istididalar üzerine bir Türk mektepierile fa; ilânlarında 0/0 20 ml V — Maarif vekâleti hesabına gönderilecek talebenin seçil- mesi için açılan müsabaka çeraiti ile süslüameler | Masrif Emin- İlkleri ile Lise müdürlüğlerine tebliğ olunmuştur. Müsabaka 20 ve 22 Ağstos 929 da yapilacaktır — Diğer vekiletler namına müsabakaya girecek talebeye || ait kâbul şeraiti ve sönlnameleri Liselerle O Darüllünna tebliğ | TLİNTARİFESİ: Günün na»! Köt ölür, balem gözlü olur Buzünki hava Rüaçar poyraz ve hava açiknem | Mas'ul müdür! Refik Ahmat z pyckcapların «zerine ri we | K i İşeri ra müd ii | Büyük, ve ya bir çok defa için vertlsa Hinlarla İl <1 Me di >g Trrderıyan m ehteplerm iedesinden, krymeği. . Çsisasi mahiyetteki Hânların e ya © N eebollaml maktıpizee. bneieğiiiyaşimn mi vara | kaeloda l ç heşkelrasındam “ve idnlarm mündereatmdan enn eline SİN keli di Tir 18 asi sayını Yy i H.H alna memati İlpesmi, tir 1 Maarıf vekâletinden: Kalple ae E i < efrat mektebi müdür - ii a 1999-1930 Ders yılı için -kız ve erkek Jise ve orta Devlet demiryolları riyetinden: iz GİNE pi | mekteplere nerelerden ve.ne gibi şardar dahilinde talebe Çanakkale 9 NO n i Jınacağı aşağıda gösterilmiştir. 4 a Tüy İPİN si verilir iran pace $ s0 )uoislas " ü s işi tri | : 2 cesolan ps | 1, — Leyli Liselerin mintakâlarındaki Vilâyetler şunlardır: ve limanları ÜİYMAMMİ | yandan erir mekebinin : 2 Ga ar N Ümera, zabitan ve efradını ; pes koso”j., 000 > Adana Adana, Cebelibereket, Gaziayintap, idi . d ” z nz 1049 cos2 ei | 75 || Maraş, Mardin, ke, Urfa, Mer 1 aresin en: 929 senesi için ekmek ihale kiç esi 108 ri da İsli ! 2 — Ankara lisesi: Ankara, Eskişehir, Yozgat, Müvakasası fesholuwan 60 km. yol malzemesinden yalnız alma vay a e İM “ RL .a gi Arı Bursa Lisesi Balıkesir, Bilecik, Bussa, Kütahya küçük malzeme tekrar kapalı zarfla münakasaya körmüştur. sine —kadar-10-8-929 tarhin- Yalyan Jireli M5 “ İsi 4 — Edirae Lisesi: Edeirn, Çanakkale, Kırklareli, Te- Münâkâsü 27 “eşini enmartesi günü sent 16 da, Ankarada | den İibarön Şitmil gün müde e ii 121 | 18 iz | eo > 4 - Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. detle kapalı zarf ile 7 3 Zeleli eLehirtan» ea Pemra kp a lere Beyazıt, Biliş Ezine, ErZ | Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupların ve muval& | kasaya vaz edilmişti. †Tier « Yoporlavyas va | el za pan e, Ae, aci yz kat teminatlarını ayhi günde saat 15,304 kadar umumi müdürlük 9 -— Ekmeğin ihalesi 29) re na na İoo7s| «ıs | «© 5 — İzmir Liseşi; Antalya, Aydın, Denizli, İzmir, Ma- | kalemine vermeleri iâzimdir Ekmeğin ihalesi 2 eta iepanya a 5 > N saat 0 Derleme deangi eee | 28 Peşe) ral, Sie Muğla. v Talipler münükâsa şirtanmelerini 10 ra mukabilinde Anka; | © 2? periembe günü see İ Metidiye 950 6 — Kastamonu Lisesi: Bolu, Çankırı, Çorum, Kasta: | rada, Malzeme dairesinden, Istabulda Haydarpaşa mağazasından | 16 da vilâyet dairesinde icra Cek monu, Zonguldak, tedrik edebilirler, kılınacağından ihaleden evvel Tendra tzetine Bir İni Mas Keris | şgıg /C0.20 7 — Kayseri Lisesi: Kayseri, Kırşehir, kozan, Niğde. a e | mektep idaresine müracaat Neryork 3 Turk Tras İmei 047 şii 8 — Konya Lisesi; Afyonkarahisar, Aksaray, İsparta, Devlet demir yolları ve Li ie aliileri derhal © şartüa- line İN p 1299 Konya. üdürlü meler Kale mektebi müdü- İ pe Yeme er yer 2 meş — 9 — Sivas Lisesi: Diyarbekir, Elâziz, Malatya, Sivas, manları umum müdürlü riyetinden verilir. e e Şibinkarahisar, Tokat, günden: Şakaya “iki em e çileli 40 — Samsun Lisesi; Amasya, Samsun, Sinop. DMM şi o epi İNME 2 11 — Trabzon Lisesi: © Artvin, Giresun, o Gümüşhane, Haydarpaşa Ilmanında küin iki adet rezervurenn yedi sene.) &decek taliplerin verecekler. : ML «silin yi se Ordu, Rize, Trabzon. müddetle icarı kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Müzayede 1 | feklifnemeler — şartnamedeki Yü e v ve Gö 2iee Yukurda gösterilen mıntakalara ancak O'müntakalardaki eylül pazar günü saat 15,30da Ankarada devlet demir yolları | çersit (o dairesinde vetilecek hüma m ae mekteplerde tahsil eden talebe alınacakür. Yalnız İstanbul kile Es yapılacaktır. — Müzayedeye iştirak edeceklerin teklif | fine yazı ve'rakkamla oku SL eli el mn kız ve erkek leylt Lise ve orta mekteplerle | ”* Tİ e Ayn Vi ayni Ni saat 15 © | abilmesi için açık yazıla Eğ il izmir kız lisesi müs cakaid kada kalemine vermeleri lâzımdır. » Tehiviller ei siz we ER Bre ii dd ri ve a Talipler müzayede şartnamelerini 2 lira mukabinde Ankarada salıp. yi. alacaktır. Erenköy lisesinin ikinci devresine talebe ülsündi il Lb lek 4 — Bedeli muhammenin heel denye erip A kabul edilecek birinci devresine" alınmıyacaktır. e ARR LA teminat muvakka- 2 — Diyarbekir orta mektebi Adana Ve Diyabekir İzmir. z tesi sandık makbuzu veya Manisa ve Aydin örta mektepleri İzmir Emanet mınta- M f kâl ti d hükümeti i banka mek- ? çe marul banka me! Trsmiyeli kalardaki ilk mekteplerden mezen olüp Orta sınıflara girmek aa rl ve c ın en tupları kıymeti smuahacreresi 7 Masal isteyen talebeyi kabül edecektir. ER MN j Film Tc , 1 — Bu sene Masrif vekâleti hesabına tahsilde bulunmak | üzerinden İstikrozı dahili tah- behlül nemi gire 3 — Geçen yıl olduğu gibi bur yil da kız lsesi olma | ve aedetlrinde muallim olmak üzere ecnebi memleketlere lise me- | vilâtile borsa futmdan *,10 Hisse senetleri yan Vilâyetlerdeki orta mektep mezunlarından velisinin ser- ent tilübe gönderikcekti ça Ni ğe z veti könülilerini tahsil ettirmeğe mist olmıyanlardan Eren-'| © “Tabel grupları şanlardırı Boküanile , saire milit. eken kal kieikiy köy ve İzmir kız iiselerinin ikinci devreletine müsabaka ile Eer enli ve tahvilin teklifname ie . onar hanım alınacaktır. D — Ferik. kimya birlikte ikinci bir zarfa ko "iesret ve sebire bo İnatihanlar teşekkül edecek heyetlef tarafından orta mek 3 — Tabi ilimler mularak komisyon Tiyasetine i tire Tirnret Tereniy Keitmumilimi darafımlan verkimtatir. teplerde yapılacaktır. 0 Tenik ceyrli verilecektir. ©, Okkası UN 4 — Leyli üçtetli talebe hiç bir yerde mıntakaya tabi yi 1 Afgani ii i Ticaret ğ ar Nea çözen Mlye — değildir. İstedikleri mekteplere girebilirler. U — Nefa vekâleti hesabına birisi su ve ikisi köprü mü vi uğ day Çandar Ekin ii 5 — Leyli meccani talebe 915 numaralı kanun muci- | bendisliği tahsil etmek üzere bilmüsabaka Avrupaya üç talebe ği vamusak im EN 0c06 1317 e rinel yumusak vE 1440 198 || Dince müsabaka ile telrik ve kadronun müsadesi nispetinde | izam edilecektir, Taliplerin mühendis mektebi veya | darüllünn İ Şi > eği * 1990 (66r)) mekteplere kabul olunacaktır. Müsabakalar eylülün 21 inci | müdavimlerinden olması lâzımdır. İ > ey kğ iz TETİK eee “6Xİİ cumartesi günü mekteplerde yapılacaktır. Il — Maden mühendisliği tahsil etmek Gama Eğer Kömür aş 2 dan 21229 maal) 6 — Mekteplere girmek istiyenlerden yalnız hüviyet | yiken tarafından Fransada (Sentetlen) mandi mektebine bilmü. ; e a Kastamonl. — 16809 “1egoo ||. cüzdanı mektep tasdikname veya şahedetnamesi aranılacaktır. | sabaka bir talebe izam edilecektir. Taliplerin bir İiseden mezun ER İ 2182 ” Konya Çengelli 20700 207. Hüsnühal ve idare meclisi o mazbatası gibi halkı müşkülâta | , riyaziyata lâyıkile aşina olmakla beraber mektebin programla Çarş amb. a | , ya m — AV DERİSİ — Miele mekteplerce temini, kabil olan vesikalar Hstenil- | rn doğrudan doğruya takip edebilecek derecede — Franszca bil. ağbi j İ $ Mesir 1547 1812 Zerdera — «ifl 660000 00004 miyecektir. mesi lazımdır. Ür elin EN e ES vi 2 7 — Müsabakada kazanup meccani olarak kabul edilen IV — Harita umum müdürlüğü namına iki Almanyada,biri fek Oy tasa ML le İ SİMULUBAT-İ Kunduz * <000,000 -eovogj| tecalebe 1237 numaralı kanunan birinci maddesi mucibin | Fransada fenni mesaha (ieoderi) tahsil etmek üzere | bilmüsabaka Sad miz 16,04 18,00 anat 3240) | ad çektiği ME öde İdem Ea voco İİ mükellefiyyete ve fkinci maddesi mucibince de tazinineie üç talebe izam edilecektir. Taliplerin bir lise veya Darülfüni Bazün doğanalra eg İ Vrvemi 200. 3280 | Badem © r6060 Gerçel) | cebi olacağından mektep idarelerine kanuna tevfikan bir | mezun veyahut Darülfünun müdavimi olmaları lâzımdır. am Lüğiye 224920 perşembe gönüne kadar temdit edildiği ilân olunur, muamele yapılmıyacaktır. İlânı keyfiyet olunur. edilecektir. GB VAKTın 1 Ağustos 1929 tefrikası; 23 Bir yılda açan gül İngilizceden mütercim: Güzin Nuri b, Yanıma Odojrı elini uzatarak otları koparmıya © başladı. Elleri sanki şeffaf Gayet güzel. biçimli tırnakları vardı. Lâkırdısına devam etti: i - Ben daima bu ha yatta yaşıyacağım. Güzelli- © ğe taabbüt ederim. Putpe- Güzel heykel, güzel resim, musiki. bunların hepsi beni meshur eder. Fakat karı - mın bunların hiç birini an- lamasını istömem. Ben onu birçok çocuk doğurması için istiyorum. Hisli bir kadın | olmasın, vazifesini bi'sin, Onun bütün sözlerine: lanır, Sizin arzunuz olacak diye bâşıma güneş mi geç- sin? Diyerek şemsiyeyi daha aşağı indirdim. — Çok hodbinsiniz.. — Tabii, — Bundan mahcup ol- muyor musunuz.-, kendinizi nerede saklamış» tınız? -- Buraya oldukça ya- kın bir yerde idim. - Şimdi gene birden müteâssir göründünüz. Hiç kimsenin simasına $izinki kadar dikkat etmedim. Si- zin simanız: başkalarınınki- mânasız ve yalnız eğlence insanları... İçlerinde en in- sanı alâkadar eden kuzinim Ledi “ Grenlen , dir. Bir çok maceraları vardır. — Maceraları mı? — Evet onun bir çok günah serileri ve tuzaklar- dan kurtuluşları vardır. sağırdı. — Çay için aşağıya ine- lim, Dedi ve poletiki ile yü- rümiyâ başladı. Döndüğü müz zaman “Ogüstüs, Le- di “Grenlen, i on beşinci Lui tarzında bir salıncak- ta sallıyordu. Ledi bir a- ben onun yanyana oturdum. Ben po- letikadan (o hiç anlamam. Fakat yemekte” beni çok eğlendirdi. Epey. güldüm. Sesi temiz ve ahenkli idi. Yanımdan uzanarak Ledi “Tilçester,, le de konuşu * Ledi * Tilçester » “ poletik , i ile yordu. Teen güzelliğe tapmaları | “ Evet bakikaten » lerle — Kat'iyen.. ne — benzemiyor. — Renk, — Çok üzel kadın... yağını dışarı uzatmış; ne | nadiren tesadüf edilen yük- : bütün dünyayı sarsmıştır ki | cevap veriyordum, Yanımdan kalktı. Güneş | renksiniz.. — Evet hwde'ya güzel- | güzel vaziyette idi. “Ogüs- | sek kadınlardanı. Mister onların bu ilâkeleri soğuk İşliyen bir değirmen gibi | olmıyan öbür tarafıma geçti. — Buradaki o insanlar | dir. tüs, ün kırmızı ipek ipleri | “Baç, a fevkalâde muti. mermerden (yapılmış bir tekrar lâkırdıya başladı; — İnsanların dalma iki hakkında biraz bana tafsi- Dedi ve öyle bir tavır tutarak onu sallayışı arap O da ona hayran ve hür“ heykeldir. Könçenps zamanı 5 Siz güzel olduğunuz | cephesi vardır. Biri iyi, bi: | lât veriniz, hepsi bana ya- | aldı ki sanki daha ilâve | hizmetkârlara benziyordu. | metkâr... Onların konuşma" yiyenler de kendi hisle - | için size bakmak bana ri fena... Ümit ederim ki | bancı. edilecek bir şey varmış Çayı çok tatli geçirdik. İlari insanda çok alâka uyan” rini güzel resimler yaparak | zevk veriyor. Burnunuz gibi | bu tarafınız iyi tarafıdır. — Ben sizin hakkınızda | gibi... Ben artık bu mev- | İçimizde Marki ve büyük | dınyor. ifade ederlermiş, Bizlerin © şimdi en hoşlandığımız şey bu kadar muntazam burun hiç görmedim. Niçin şem- Güldüm. Onun bu hile- sini bozmayı manasız bul- konuşmayı tercih ederim. —Bu beni alâkadar zuu daha uzatmadım. Bundan sonra kitaplar. annem givi zekileri yoksa dâ, ne de olsa, hoş geçti, Erkeklerden birkaçı fenâ değil, Kadınlar her zaman p yere Musikiden mütes siyenizi öyle; tutuyorsunuz? | dum. Çünkü bakışları beni | etmez. Hodbin olduğumu | dan, mubarebelerden, bir | Bu gece oldukça vaktinde gayet güzet elbise. giyiyor” ağ oluruz. Bazılarımız | Galiba görmiyeyim diye... | pek rahatsız ötmiyordu. siz söylemiştiniz. O halde | çok şeylerden konuştuk, | yemiye'oturduk. Jar“ Fakat kek ürlileiine ya oni Atkins,,ten, bazıları. — İnsan şemsiyeyi gü- — Bu tarahınız daha | istediğimi yapın. Nihayet biraz o ötemizde Ledi “Tilçester, in &w | kıştıramıyorlar. omız-“Vağner,den. hoşlanır. | neşten muhafaza için kul. | güzel... oŞimdiye Okadar — Ne söyliyeyim? Hepsi | oturan ev sahibemiz bizi , vele$ tanzim ettiği veçhile se ;

Bu sayıdan diğer sayfalar: