22 Ağustos 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

22 Ağustos 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

hk | ira kürüş i keşfi 860 20 Aksarayda kâin Muratpaşa medresesi 335 94 Süleymaniyede kâin Tıp Vilâyet daimi encümeninden Yukarıda yazılı medreselerin tamiratı aleni münaka- | taya konulmuştur. 15 eylül 929 pazar günü saat ye. bale müamelesinin icrası mukarrer old an taliple - rin idarci hususiye heyeti fenniyesindei alacakları ehliyeti atları. * İcnniye vesikasile Encümene mürâc Istanbul Vilâyeti Defterdarlığı ânatı Kiralık gazino arsası Kir müddei dokuz senedir de (Taşlık) denilen 18993,3 -mero üizayede ile kiraya verilecektir. se tramvay durak yerlerine beşer Trabzan İkimei postası (ANKARA) vapuru 22 Alkümtes Perşembe aştım Galata adınızın. bolu, Sinop, Farsa, Ordu, Giresin, Tenbzan, Riza, Hopaya gidecek ve Ör siye Pazar ikelerir. Rize, Of, Sürmene, Trabzon, Polthene, Tirebuile. > Giresun; Orda, Fatsa, Beşikaşta Vişne 744 Müraboa asa - dl Ma ve Dol dakika vi bulunan; Sarayburm, Mermera ve Boğari- Sans, Bep İneboluya sğra- gine nezatreti olan bu yer asri bir gazino İnşasma çök elve- Öğlidir. Bir taraftan “ Maçka - Dolmabahçe caddesine diğer İataftan Valde çi aretler - Beşiktaş ciddesin? ile Bakı vardır. Dört tarafı da uzak mesafelere kağar açıkur. vesisat vücuda k Keşlmamesi medibince 15811 Hiralik Mek şarttır. Bu resisar özemi iç senede alma edilecekti Dokuz sene nihayetinde rose bir halde Hazineye tek İl Olmacaktır. Temin edilen senelik kira 1400 İirmdir. Müzayede 12 eylül 990 perşembe günl srt ve ei Zadık suredile Detterdarlıkta yapılacktır. KeşitMernEYi Ee yenlerin ber gün Defterdatdığa müracacıları Hân olani. (235) Ğ Salk eme — Kecir | gr Sak m Mustafapaşad — Remezane- | darlık dülreninde mevcut. Üç Tehdi sokağında 2-7, 44-36 | anahtarlı, inuhamımen bedeli 50 lira müzayede pazarlık suretile Sumaralı, muhammen be- deli 400 ira, müzayede | |) eylul 929 Suşambn e önü saat 15 te Dekerdarlkta (333) li suretile 21 eylül cumartesi günü sâat -İ 15 te Defterdarlıkta (73) | Kabalaştaki taş iskele ve © Satlık bahçeli kagir bine— | havuz kirve verilecektir. Sene Rumelihisannda Yaşmakçı | ik kiran 850 lira; Müzayede Şecaattin mahallesinin Hi | pazarlık suretle TT eylul 1929 Sür caddesinde No 2 1408 İ çarşıda günü seat 15 te Dek | terdarlıkta, (376) & Kirolik ahır — Unkar ârşın 111 parmak bahçe Üzerinde 3 “odası vardır. muhamıni, i li w bereli 4000 li panda bir alı SS lmde küşir, senelik kiram 20) ina, müzeyede pazarlık seretile “11 tadır. Bedeli 8 sene ve 8 taksitte alınacaktır. Müze özlü 929. çarşamba günü saat 15 ar Pazertesi sabahı gelecektir. i Vapırda mükemmel bir or kesira ve catbani mevcuttur. klalya Posta (KONYA ) yapmı 25 Ağım il 0 da Galata rihtumumdası (GELİBOLU) vapru 24 ağuslet Cumartesi 17 de idare thtunn: dan hareketin Gelibelu, Upseki, Çönekkale, | İmroz, Bozznadaya gidecek ve Çenakkale, Lapseki, Gekbeleya uğrayarak gelecek Doktor: Operatör çar TATAR Beyoğlu Galatasaray Şer viyan apartmanı nü“ ! yede pazarlık suretile 21 eylül 929 cumartesi - gürü iğ 15 ve; deliğrdarlıkta. j La m da şeyh, Ferhat mahallesinin | marada öğleye kadar has: “de Hasköy (enddesinde | keruzki sakoğında No 49, öç | talarını kabul eder. kattır. Bodrum katında odurilük kömürlük birinci kana 1 oda 1 sola 1 bela üçüncü kata ila 1 beli üçüncü katin 1 oda 1 «olayı müşlemildir, muhar- men bedeli 2000 hıradır, mü zayede 3 eyl 929 terihine “No, 229-203 bedeli > def'aten verilecektir. Mu- İKammen bedeli 360 hire | dır. Müzayede 31 ağustos 929 cumartesi günü Defter darlıkta yapılacaktı. (263) pe sabık meutahassısı doktor İhsan Gİ İNİ Sari OR, türahmdan Tevihzat ölün” müş ve bükümet tarahmdan da O saki i 01 edilmiştir . Belsoğuktağı ie eşi elle | dt gö e 15 ve İğ nt m e inde ( 335,75 ) umarak | Dekerderlikta yapılscaktır (MOBİ çayır. Depo Düramyotanda Set - tan Mehri türbesi katşısında Maaşsem tevhit ve ten dülü kanunu bakkında, G0“ zam olunan Galimans 741015 arşın miktarında; be gi dört sene ve Ştaksite — verilmek üzere” No. 189 Piyango müdürlüğünden. Nlevcst muhammen » bedeli 1790) g den, 19 met GECTİ | ys vçlke ( 10000) de liradır, Müzayede 31-89” | ağar ayrilan a “tos 970. cumartesi “GÜNÜ | giycakları maaşlar ga sere al ye çel a e Yönt 15 te defterdarlıkta edilmektedir Yapılacaktır. (744) Mans Emel Belet | 72 ağlat perşembe günü sant 15 © Sati iz Be“ | ! 489 Sm Sİ ve yag misdürğünde mieçeke ; hk arsa — Beğ" sem 3 oğlunda Feriköy, imei b” gl EİT le ps inin Şişli Kâğıthane 5 * azes 16 | mürecentlari İade No 35 45, 1960) RE aş İşine - #ndar, bedeli & sene v6) 8 O 3 me B taksitte. verilmek şertile | ies muhammen bedeli 55ÖÖJ 5 oo EE 6 Tİ kapada 48 memura dükkin fl liradır nüzayede | kapalı) MW ee. a İİİ ker, Teplrin Csküdar « İ Zarf wsulile olup talipkr a 2 ÜR ide vee 2 mke İl 421 Yirakk teklilnamelerile 5 305 © Çİ gilkende Zir Beye müracani | gm 31 Ağ), as ie» mama 929 Cumartesi günü | VE ass gayede pazarlık sereğle VI Saat 15 te İstanbul Dek | ASM | eyl 920 çarşamba günü terdarlığındaki komisyona | şe m İS 4 | gear 15 ve Defterdarlıkta ye Verilecektir. o (741) » sanık Ee — Kümede kar. (300) pg Sl emek azm v ailesinin hav | Sokak denizden delmaere— olis müdüriyeti deposunda Şeh dd de No47, 3 Karabaş mahllesinin Ba: 12 kalem, muh p bö | Ju hemem ödenlek, Baha dee caddesinde, Birtarahı deli - 135,5 ira, müzayede | katır bodun. Psi” ş Pazarlık suretile Jİ kömürlük bi kata 1 yebiderya ve iki tarafı de çarşamba yünü saat) | halâ 1 sola ikindi kain | nizde dolma yer, bir taralı e a e A çi be e dur Na 90:07 metre mu tabbaındadır. Bedeli def'aten verilmek şartle muhammen kıymeti 464 liradır, Müzaye- de 2 eylül 929 tarihine mü sadif günü saat 15 te Defterdarlıkta yapıla” caktır. (454) acaktır. (292) “© Kiralik mer'a — Sili tar azad Gümüşsuyu mera Töile maruf tahmissn 1000 dönüm, muhammen © bedeli 1LS lira icar miiddeti ÖZ Sentdir.. Müzayede pezarlık Beretle (4 eylül 929 gr embâ - günü sar 16 defrrdarlıkta. (309) İİ 12000 kilo benzin pazarlıkla satın alınacaktır. Talip Pazarlıkla benzin Şehremahetinden * Şehremaneti için lüzuma olan a e Vakif paralar mü- dürlüğünden; Medyunun ve İkraz No se Merhuinar Vereselerin ismi 21561 (o Tâvukbarannda © hüseyinağa OM. v0 iedrese 14,16 "No. bir bap have Ahmet hulusi EF veresesi 21619 < Şişlide “meşrutiyet « M. büyükdere Ca. 344 No: bir bap hane Fatma Süreyya H. 21641 Beyoğlunda Koloğlu M. Faikpaşa So. 17,19 No: apartmanın nısfı İran * 91816 — Fındıklıda Yahyaçelebi:M; karakol So. 16 Na. arsa Fatma ve: Hesna H. lar 22078 — Beyoğlunda Kamerhatan M. Kar- navöle “So. 49 Ne. apartmanın nish Yunus E£. 22184 © Üsküdarda İhsaniye M. iskele Ca. 79,11: Na. “bir bap hane Münire H. 70418 İrğatpazanmdı kalıçacı Hasan M. Beyazıt ve İhsaniye So. 1,3,89 No. ç mua bane dükkân İbrahim Zühtü EK 29221. Üsküdarda Kısıklıda küçük Çamlıca Ca, 1114139 No: bir bap hanenin 10.16-hisseği Hüsamettin Ef. Haççe Halide H. Langada Bostancıbaşı M. tahta oda lar So, 18'No. bir bap hane Edirmekapıda HacıMuhittin M. Muh- tar dendi So. 26'No. hâne Hacer Cemile H. Emsal H. 22402 Utkapamında Yavuz örsinan M. Zey- pe şrek io, bir bap:dükkân Mehmet Halit E£. 20607 “Kuiguncuka İcadiye So. 24184 No. man dükkân (iki hane İsrail Kastoryana ve Coba H. 29623 Eyipts Takkeği M. Alacaçeşme So. : 76 No. hare Emine Ayşe H. 92636 — Kanlıçada, Fıstıklı So. 14 No. bir bap hane Löz Ali ağa 22649 © Yenibabçede Kâtipmuşlabattin (bi, Hastatte Ca, 155 No. bir bap hane, Mazhar B. 20660 — Çamlicada Bulgurlu karyesinde' Ay- ' gıroğlü So. 6 No. Bir bap hane, İmim Refik .0i : 4 mili Etehdi vetesesi 22674 Kürkçül Böstan eş ee hap har Fatma Meliha H. 29616 © Arnavutköyünde birinci caddede 93 No: bir bap hanenin üçte İkisi. Kemal B. | 22689 ln Völdeiatik M. Tekke So.:#'No. bir bap hane. Bekzade H. 22691 Galatöda fi M. Yemeniciler Ca, 22 No: odayı müştemil dükkân. Mehmet Ali EL, 22693... kpaşada Emin Sinan M. cami — So 5 No. bir bap hane, Hediye Hikmet H. 22696... : Gezi Kasım, M. çöm- Türkan Se 16 No. Milan "hane * Emine H. 29697. * Eyipte İslâm B.“M. fındıklı So. 15 No, bir bap hane Recep Ef, 17726. “Nişantaşında - meşrutiyet M. cabi . <So..32.No. bir bap hane Neriman H. 27151 — Galatada arap camii M. odalar içi çıkmazı So. 7 No. bir bap hane Hasan Ef. 27158. Eyipte cemii'kebir kalenderhane » Ca, 56 No. bir bap hane Refia H. vasisi e Yusuf Kenaa B. nalıncı Hasan M. ku- de m Ca. 51, 53 No. bir ba; ', v b. * O. hane ; * ş Hüseyin EH. Yukarıda ismi «muharrer. zevatın vakıf paralar mü- dürlüğüne medyum oldukları mebaliği vadesinde öde- mediklerinden dolayı “usulen ikametgâhlarına ihbarname gönderildiği halde; bulunmamış ve bazı medyunlarında vefat edip. ve, i “meçhul bulunduğundan bu ilan tarihinden iibaren “üç ay. zarfında tediyei deyn ve tecdidi muamele etmedikler; takdirde merhunatının satı İacağı ilân olunur. Bedeli keşfi- ' Beyoğlu “İstanbul ellinci altıncı İhsaniye mektebi “Demirel Pi Akpınar” 1219 50: «Beyoğlurdördüncü mektep a. ... Vilâyet daimi encü- e meninden: Yukanda isimleri muharrer mekteplerin tamiratı ale- ni müakasaya , konulmuştur, 11 eylül, 929 çarşamba gü- nü saat on birde,ihale müamelesinin icrası mukarrer olduğundan taliplerin idareci hususiye heyeti fenniyösin- den alacakları: ehliyeti fenniye vesikalarile encümene müracaatları. |... — - çile 3 vey A MEL İ tevhiden ihale 55... ( olu | mi idaresinden: İ kadarların ir Şi Devlet demiryolla- rı ve limanları umu i yar. kasaya konulmuştur. saat 19 da Avkarada TN Münakasısı fesbolunan GOkın yol küçük malzeme tekrar kapat zeri münel Münakaşa 28 eylül cumartesi günü Devlet demiryolları idaresinde Yi Münakasıya iştirak edecek kat teminatlarını ayni günde saat 16,30 a kadar Gm tük kalemine vermeleri lâzımdır, rn ğ Talipler iwünakasa şarlaamelerini 10 lira mukabilinde el ; rada Hizame daimeainden İstanbulln Hayudrpaji GUAEAEM tedarik edebilirler. Muhasebe hususiye mü- düriyetinden : i Beyoğlunda Galata Mevlevihanesi bahçesinde züm maheulü bilmüzayede salılscağından takiplerin cumartesi günü sasi İd ten 16 ya kadar runa müracaat eylemeleri. ——— gi İstanbul mıntakasımaadin mühendisliğinden: ç Künhya viliyetinden Tarşınlı kazanında değ ri de kin Krom madeni müstaheeitinden 54 deresi gahiyesin- tar rüsemü müşleriye ait bulunmak ve beher tim (33,5) liradan dun olmamak esas dairesinde ayrıca tahirrür ettirilmek üzere satlacağından alip bankalardan elitmeş (2010) Jirhk teminat (Eylalün on beşine pazar günü) mat on beşe ka rin! kapalı zarfla İktisat vekâleti maadin Zonguldak Yüksek Maaden Mühendis 9 tebi müdüriyetinden: Zonguldak Yüksek Meden tahsil müddeti dört senedir. Birine senede lise “mezunları kabul olunur. Tedrisat 1 teşrini int Girmek ikijei hee mezunları yasktep Ğİ isdda ile“beraber lise şehadetnamesi veya MüV i 6 foto, sıhhat raporu ve yulos xmesiai göndermeleri ve adre olanların mili de Hrt.U. Müdürlüğün deni 7 1 — Ankarada harita umum müdürlüğün mevcani harita mektebine 20 talebe alınacaktı. A — Tam devreli İise ve muadil B - Mezuniyetnamesi cimuyanlar rinden imtihanda muvaffak olmak. C — Muktazi vesikin ibrazı 2 — Müracast zamam 15 eylüle kadardır. 3 — Mektebin halı hazır e alacağı GA" #mektepten meş'et edenlerin memüuriyetleri hakkında vak ieyenlerin Ankarada Cebecide Hara Ağ cant etmeleri İnegöl belediye | den; İnegti kazası belediye mezbahasında tesi? 0 vr çin mübayanmi cum görele el ve SÖZE i münakaseya konulmaz olduğundan tlip olar HRT an belediyeler > miras ve yah , MERİ MERE olunur. — Ticaret odasında! pp “JA mühimilân 1920 tene oda kayı müraraslerile Kazan ag oda resminin cezasız uha md 90 MM Kalkanda hiam bulacak ve bu Gzreti temiye ete “çalt eylülden hibaren 4ki tal ceza tahakkuk “© cera ve bra vasizsile yapılacaktır. © müddetin Alskadarların bu kalmamak BE in tamindan evel mele ion defa olmak üzre ilân olunur. Emniyet sandığından : verile bilir. Halka ber tür tey çöztermezi sam Ye gag im dpolek göstererek Sandıklar para İLE ca gil. i den işlerini bizzzt göremiyenkerin delil VE ir iyiyar ele riçien baza kimselere smürasasila hea m mler odukları mazarı İlibare alınarak bu kere der nk da yi etmiştir. Vergi ve bi ye sapı” eranmelesin «b eda al kendilerin. Benek ve aidat, smile bir E. v3 altıma oleşak üzre Hâm TL pu olunacak ii Yüze

Bu sayıdan diğer sayfalar: